0 antall prosjekter

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Support for Norwegian participation in the Generations and Gender Programme (GGP), a research infrastructure on the ESFRI Roadmap

Establishing a formal and functional national consortium of the GGP in Norway and contribute to the successful implementation of the GGP-5D project (preparatory phase project of the GGP) are the superior aims of the here proposed project. In a first step the GGP project team at Statistics Norwa...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2024-2025

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

LANDWELL: Climate-induced welfare impacts of ecosystem goods and services from agricultural and seminatural landscapes in Norway

Landbrukssektoren produserer et bredt spekter av naturgoder, også kalt økosystemgoder og -tjenester. Landbruket forvalter videre en stor del av landarealet, inkludert jordbruks- og seminaturlige landskap, av potensielt stor betydning for samfunnet. Naturgodene fra disse arealene inkluderer forsyn...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

LandValUse: Integrated welfare assessment of climate and biodiversity impacts of land use: From promise to policy solutions

Norske natur- og seminaturlige arealer er viktige for naturmangfold og karbonopptak og for en rekke andre verdifulle naturgoder (økosystemtjenester) både med og uten markedspriser. Mange samfunnssektorer har behov for arealer noe som øker presset på naturarealene, og som gir mer konfliktfylte avv...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Do All Individuals Gain Equally in Capital Markets? Shedding Light on the Causes of Wealth Inequality

De senere år har økende ulikhet i både inntekt og formue fått mye oppmerksomhet. I USA eier de rikeste 0.1% nå over 20% av de totale formuesverdiene i samfunnet, mer enn en tredobling over de siste tiår. I Norge er det samme tallet godt over 10%. Innenfor den økonomiske litteraturen har èn forkla...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Geographic Distribution of Health Care - Regional differences in demand and supply, costs and quality (GeoHealth)

Det er betydelige regionale forskjeller i bruk av helsetjenester innenfor OECD-land, men vi vet lite om årsakene til og konsekvensene av dette. Det er viktig å forstå mekanismene bak de regionale forskjellene for å kunne utvikle politikktiltak som kan møte behovene til en aldrende, flerkulturell ...

Tildelt: kr 18,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changing families and the gender revolution

Artikkelen til Kitterød og Halrynjo (2019) gir en oversikt over forskning som har sett på hvorvidt fedrekvoten har bidratt til mer likestilling mellom mødre og fedre. Kvalitative studier og studier som ser på statistiske korrelasjoner, viser en klar sammenheng mellom fars permisjonsbruk og mors o...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Child care during early childhood: Effects on child development, parental labor supply and fertility

Vårt prosjekt tar sikte på å informere debatten om effekter av barnehage ved å kaste lys over hvordan barnehagen påvirker små barns utvikling, samt hvilke effekter barnehagen har for barn med innvandrerbakgrunn. Videre ser vi nærmere på hvordan tilgang til barnehage påvirker foreldre og deres yrk...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Wealth Inequality Between and Within Generations

Den senere tid har debatten (både i det offentlig rom og i akademia) om økende økonomisk ulikhet tiltatt i styrke. Temaet er aktuelt ikke bare i Norge og Europa, men har kanskje særlig fått oppmerksomhet i USA. I mange land eier en liten del av befolkningen en stor (og sannsynligvis voksende) a...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changes in labour market institutions, immigration and ageing; challenges for the Norwegian welfare state

I en oppfølging av en tidligere studie i prosjektet studerer vi hvor robuste funn basert på makrodata er ved å utnytte mikrodata som skiller mellom sammensetningseffekter og mer strukturelle forhold. Hovedresultatet er at immigrasjon har hatt en negativ effekt på lønn i Norge for «innlendinger» o...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Choice, Background Risk, and Household Behavior

Individuals cannot insure against or avoid all risks. People have to accept some background risk. Risk due to the un-insurability and non-tradability of human capital is normally the most important environmental factor people have to cope with when making decisions. Models of background risk ari...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

EVA-PEN-Evaluering av pensjonsreformen

Norwegian pension reform: Fiscal and social sustainability

Formålet med prosjektet har vært å analysere effektene av pensjonsreformen på offentlige finanser, makroøkonomisk utvikling og inntektsfordeling mellom ulike grupper og mellom generasjoner over livsløpet. Analysen er i stor grad basert på videreutvikling og bruk av Statistisk sentralbyrås mikroøk...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nordic Family Policy and Demographic Consequences

Sammenhengen mellom familiepolitikk og fruktbarhet er et sentralt samfunnsvitenskapelig og politisk spørsmål, og hvorvidt det kan sies å være en årsakssammenheng mellom politikk og atferd er stadig omdiskutert. Vi har studert dette på flere ulike måter. Nordisk familiepolitikk har som mål å fremm...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Hooks for change? Family and employment as pathways to social inclusion among crime-prone individuals

Prosjektet har hatt et fokus på hvordan det å være inkludert i sentrale sosiale arenaer påvirker sannsynlighetene for å begå lovbrudd, hva som endrer en kriminell karriere og betydning av opplevelser i ungdomsårene for senere utfall. Sysselsetting etter løslatelse fra fengsel har blitt løftet f...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

SAMFUN:Biodiversity and Nature Index: Understanding, adaptive planning, and economic policy means for management of open lowlands and forest

Ny populærvitenskapelig framstilling: Formålet med prosjektet BIOPOLICY - Biodiversity and Nature Index: Understanding, adaptive planning and economic policy means for management of open lowland and forest har vært å analysere hvordan endringer i økonomiske virkemidler kan bidra til å oppretthold...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Family dynamics, fertility choices and family policy

Målet med dette prosjektet har vært å få mer kunnskap om hva som driver fruktbarhetsutviklingen i moderne vestlige samfunn. Siden 1960-tallet har fødselsratene i Europa falt kraftig. Lav fruktbarhet gjør at befolkningen aldres raskere, kan dermed bli kostbart for fremtidige generasjoner. De lave ...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

MER-Mer entreprenørskap

Entrepreneurship in Norway: Dynamics, barriers and outcomes

The first aim is to arrive at an improved and empirically feasible definition of entrepreneurship that ensures consistency between the definition of the entrepreneurial firm and the entrepreneur. The starting point for our definition is as an owner-manage r in a closely held firm. The project wil...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Environmentally friendly transport: How to design policies for sustainable production of biofuels

Our project consists of three work packages (WPs), each of which considers one or more aspects of biofuels policies and how policies should be designed in order to secure a sustainable introduction of biofuels. In WP 1 we will analyze to what extent a rep orting policy and the non-acceptance of n...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Evaluating the Performance of the Welfare State

The substantial rise in expenditures for welfare programs during the recent decade has created much concern; not least in the Nordic countries having a strong emphasis on egalitarian policies with a high level of public provision of services and a large s hare of public sector employment. However...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Empirically based optimal taxation of labour income in the dual income tax system

1. Build a structural random utility labour supply model using relatively new Norwegian data. 2. Find the optimal rate structure on labour income taxation, conditional on welfare functions, and conditional on the capital tax rate, within a realistic clas s of tax systems that contains an approxi...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Volatility in exchange rate data: statistical analyses and economic interpretations

This project takes as its starting point new theory for stochastic volatility models for financial data based on non-Gaussian (Ornstein-Uhlenbeck) diffusion processes. The project aims to contribute to the ongoing research activity in two ways: (i) to dev elop new methods and software for inferen...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Regionalisering av næringslivets FoU og innovasjonsstatistikk

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Tian, Bing kinesisk statsstip 2006/07

...

Tildelt: kr 92 800

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Housing, Renting, and the Cost of Living

Shelter is the single largest expenditure for most households. Households can obtain shelter, or housing services, in two very different ways. This project will study differences and similarities between purchasing and renting housing services. We will co mpare and contrast the costs of housing s...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Deltakelse i arbeidslivet; muligheter og belønningsystemer

Arbeidslivet gjennomgår for tiden større endringer. Dette skyldes ikke minst økt internasjonalisering og arbeidsmigrasjon. En del spørsmål og problemstillinger i dette perspektivet er nye i norsk sammenheng. En dypere forståelse av strukturelle sammenheng er avhenger imidlertid også av mer grunnl...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Understanding the Link between Layoffs and Disability Pension Participation

Prosjekt: Understanding the Link between Layoffs and Disability Pension Participation Mellom 1994 og 2003 har andelen uføretrydede nordmenn i arbeidsdyktig alder økt med mer enn 28%. I 2003 mottok mer enn 10 prosent i arbeidsdyktig alder uføretrygd. Den store veksten i antall uføretrygdede gjør ...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Is the welfare state making us sick?

Et viktig trekk ved det norske samfunnet er at vi lever i en velferdsstat med en aldrende befolkning. De siste tiårene har gitt økt erkjennelse av at en hovedutfordring for velferdsstaten er å utforme overføringssystemet slik at det ikke fører til overfor bruk av velferdsgodene. Sett i lys av at ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

A Research Program for the Study of Welfare Policies

Analyse av fordelings- og effektivitetsvirkningene av skatte- og stønadspolitikken En fruktbar analyse av effektivitets- og fordelingsvirkninger av sosial- og skattepolitikken krever strukturelle atferdsmodeller; dvs. modeller som gjør det mulig å skille politikkvariable og restriksjoner i indi...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Interactions between technological development, climate policy and energy markets - national and international perspectives

The project examine international issues, as well as national challenges, related to the interactions between technological development, climate policy and energy markets. The national perspective is addressed by using a computable general equilibrium (C GE) model approach with particular focus ...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Markedsmakt og beskatning

Stadig økende offentlig utgifter aktualiserer analyser av velferdskostnader forbundet med økt beskatning. En vesentlig komponent av velferdskostnaden stammer fra kilen mellom materielt konsum og fritid. Denne kilen inkluderer direkte og indirekte skatter, men også andre kiler som markedsmakt i p...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Videreutvikling og anvendelse av mikrobaserte simuleringsmodeller

I Statistisk sentralbyrå har en etter hvert lang erfaring i å utvikle mikrosimuleringsverktøy. Av flere grunner er nå tiden inne til å etablere et mer helhetlig sett av analysemodeller, dvs. kunne gjennomføre analyser der en ser ulike deler av beskatninge n, dvs. både den indirekte og den direkte...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo