0 prosjekter

KLIMAFORSK-Stort program klima

NORTHERN FOREST: A multi-driver framework for near-term iterative forecasting of ecosystem states

Tilstanden til et økosystem bestemmes av et samspill mellom biologiske, fysiske og menneskelige faktorer. Menneskeskapte klimaendringer medfører at dette samspillet i dag er i endring i mange systemer. Fordi disse endringene skjer raskt og samspillet er komplisert, er det imidlertid vanskelig å f...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Nature In Your Face - Disruptive Climate Change Communication to Trigger Societal Transitions

Med mindre enn ti år igjen til å nå store innsparinger av drivhusgasser, trenger vi å forandre vår livsstil. Så langt har det vært enighet om at innbyggere må ikke forstyrres for mye og at forandring må introduseres gradvis, uten å sette spørsmålstegn til menneskers måter å gjør ting på. Prosjekt...

Tildelt: kr 12,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Is, Polhavet og klima: Lære fra nordpolarekspedisjoner (ISPOLÆR)

Det er 126 år siden at Fridtjof Nansen gjennomførte sin halvannen års lange polarekspedisjon hvor båten FRAM ble fryst inn nord fra Sibir for å drifte med isen over Nordpolen mot Grønland/Svalbard (no.wikipedia.org/wiki/Nansens_Fram-ekspedisjon). Selv om målet om å nå Nordpolen ikke ble nådd, var...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Erfaringsbasert klimaundervisning – forstå klima med egne observasjoner og analyser av forskningsdata.

-

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

KlimaMatBordet

-

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Atlantic-Arctic Ocean Exchange

The North Atlantic Current (NAC) is an extension of the Gulf Stream, and transports warm, saline Atlantic water into the Nordic Seas and toward the Arctic. The NAC also represents the northern boundary of the Subtropical Gyre (STG), with the colder and fresher Subpolar Gyre (SPG) to the north. He...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Arctic Community Resilience to Boreal Environmental change: Assessing Risks from fire and disease

Klimaendringer og økt helserisiko fra skogbrann og sykdommer på høye breddegrader Klima og miljø i Arktis er i rask endring. De siste tiårene har polområdet opplevd en oppvarming som går dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet. Blant konsekvensene av denne oppvarmingen er en økning i ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Health effects and associated socio-economic costs of increasing temperatures and wildfires - A global assessment

Hetebølger er forventet å øke som følge av global oppvarming. Ekstreme temperaturer medfører økt helserisiko. Studier viser spesielt stor økning i dødelighet og sykelighet knyttet til hjerte- og lungesykdommer. Helserisikoen varierer med geografisk region, sårbarhet og tilpasning i befolkningen, ...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Dynamical links between polar and midlatitude atmospheres

The Arctic climate system has warmed dramatically over the past few decades, and some have suggested that these changes are already affecting the mid-latitude jet streams which control much of our weather. However, the resulting scientific debate has revealed that much remains to be understood of...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Community collective action to respond to climate change influencing the environment-health nexus

Dette prosjektet undersøker med intervjuer, fokusgruppe diskusjoner og deltakerbasert tilnærming («participatory action research»), hvordan lokale frivillige organisasjoner i Sitka (Alaska, USA) og Toco (Trinidad og Tobago) håndterer klimaendringene og dets påvirkning på helse og helsesystemer. S...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Dissemination of climate change research outcomes in cold climate regions

The cold regions, including Arctic and some parts of the temperate climate regions, have been an emerging research topic in recent years. This is mainly motivated by the unprecedented observed changes in different components of the ecosystems of these regions, e.g. temperature, rainfall, snow, he...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Natural and societal consequences of climate-forced changes of Jostedalsbreen Ice Cap

JOSTICE-prosjektet kom for alvor i gang i 2021. Vårens feltarbeid på Jostedalsbreen ble utført i perioden 11.-24. april. På grunn av covid-restriksjonene ble mannskapet delt i tre kohorter, hvor to opererte på skift på den sentrale og sydlige delen av breen, mens en kohort opererte i nord. Der bl...

Tildelt: kr 17,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Aviation in a low-carbon society

Ved starten av året publiserte vi en artikkel om hva som forklarer støtte til restriksjoner på fritidsreiser med fly basert på klimahensyn og basert på smittevern. Basert på statistiske analyser av en spørreundersøkelse finner vi at det er de samme faktorene som forklarer støtten til restriksjone...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

CLIMPLEMENT - How farmers and agricultural actors can implement effective climate solutions

Jordbrukssektoren må redusere utslippene av klimagasser som en del av den globale innsatsen for å motvirke klimaendringene. I den forbindelse inngikk jordbrukets organisasjoner og regjeringen i Norge en intensjonsavtale i 2019, om betydelig reduksjon av utslipp og økt opptak av karbon fra jordbru...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate adjusted design values for extreme precipitation and flooding

Flommen som traff Tyskland i sommer er den største flommen i Vest-Europa siden 1985. Vannet ga store skader på infrastruktur, tap av liv og den skapte utfordringer for beredskap og næringsliv. Samfunnet kan tjene på å være godt nok forberedt på været, også de ekstreme hendelsene, vi har i dag og ...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

PATHWAYS - towards reduced climate footprints in everyday and long-distance leisure mobilities

Prosjektet 'PATHWAYS towards reduced climate footprints in everyday and long-distance leisure mobilities' undersøker folks realistiske respons til en fremtid med mindre klimaavtrykk fra korte og lange fritidsreiser. Studien svarer på manglende kunnskaper om potensialer for redusert klimaavtrykk f...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Upscaling sustainable collaborative consumption using public libraries

Dette prosjektet tar for seg hvordan offentlige biblioteker kan brukes som knutepunkt for en oppskalering av delingsløsninger som bidrar til overgangen til et lavutslippssamfunn. En slik transformasjon krever endringer på mange nivåer, ikke minst i hvordan vi forbruker varer og tjenester. En orga...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Abrupt climate change and earth system modelling

This project is to seek funding for a research stay at Niels Bohr Institute (NBI), University of Copenhagen. The applicant is an early career scientist at NORCE Norwegian Research Centre. The planned research stay at NBI is a result of the ERC synergy project ice2ice, which was just finished in ...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

European heathland carbon storage synthesis (EuroHeath)

The European lowland heaths are cultural landscape that date back several millennia. Heathlands throughout Europe are habitat threatened by land-use abandonment and protection of forests for enhanced CO2 sequestration. The feasibility of tree planting in mid to high latitude ecosystems for climat...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

GEOFAREDAGEN 2019

Geofaredagen er en direkte følge av Forskningsrådets fagevaluering av geofagene i 2011. Som et resultat av utlyste midler i 2014 til oppfølging av funnene i evalueringen, ble en workshop arrangert i Åndalsnes høsten 2015, der planene om et årlig arrangement ble lagt. Geofaredagen har vært arrange...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Fagseminar om karbonlagring i naturbeitemark/jordbruksjord: kartlegging, albedo, biologisk mangfold og avveining mellom økosystemtjenester

Formålet med prosjektet er å arrangere et fagseminar for å formidle resultater fra flere forskningsprosjekter om karbonlagring i jord, spesielt naturbeitemark, sett i sammenheng med kartlegging av denne naturtypen, og betydningen av albedo, biologisk mangfold, verdien av kulturlandskapet og avvei...

Tildelt: kr 50 565

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Talking in the rain: an entertaining show about the weather

"Talking in the rain. An entertaining show about the weather" er en serie performative talkshow - eller krisera°d - hvor vi utforsker forskningsresultater i et språk og format som gjør det tilgjengelig utenfor akademia, og prøver a° finne ut av hva som skal til for at vi faktisk begynner a° handl...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Targeting Mental Models of Climate Change Risk to facilitate Climate Action

Klimaendringer har negative konsekvenser for menneskers velvære, velstand og sikkerhet. Disse implikasjonene er spesielt alvorlige for regioner under utvikling med begrenset kapasitet til å tilpasse seg. Målet med dette prosjektet er å identifisere effektive måter å tilrettelegge og takle disse u...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Evaluating sediment Delivery Impacts on Reservoirs in changing climaTe and society aCROSS scales and sectors

Følgende aktiviteter ble utført i det andre året av prosjektet. Siden august 2021 var vi fri til å reise, og vi brukte tiden til å gjennomføre en første ekskursjon og gjøre måling for å kalibrere modellene våre. Vi gjorde batymetri-, topografi- og sedimentprøvemålinger. Kampanjen har vært svært ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Sustainable development pathways achieving Human well-being while safeguarding the climate And Planet Earth

SHAPE-prosjektet ønsker å skape vitenskapelig visjoner om hvordan menneskeheten kan oppnå god livskvalitet for alle samtidig som vi ivaretar planeten vår. Prosjektet er inspirert av FNs bærekraftmål (Sustainable Development Goals). FN opprettet disse målene for å ene aktører over hele verden til ...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

TV-meteorologen som klimaformidler

Klimakommunikasjon og TV-meteorologen som klimaformidler Meteorologisk institutt ønsker at koblingen mellom vær og klima skal gjøre det enklere for folk å forstå klimaendringer og hvordan klimaendringene påvirker dem. Meteorologene på TV og radio er instituttets ansikt utad. Det falt seg derfo...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

PACES: The Air Pollution in the Arctic: Climate, Environment and Societies

We will organize the third open science meeting in PACES (air Pollution in the Arctic: Climate, Environment and Societies) in Oslo in September 2019. PACES is a new international initiative to coordinate international and interdisciplinary research on Arctic air pollution. This workshop will fost...

Tildelt: kr 57 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Scenarios and pathways towards land-use and food production for Western and the Nordic European countries as part of the FABLE Consortium

Forvaltning av matproduksjon og arealbruk som ikke gjennomføres på bærekraftig vis undergraver vår evne til å oppfylle FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. For å oppnå disse langsiktige forpliktelsene i Europa og globalt kreves at tre kritiske kunnskapshull tettes: mellom disipliner (miljø, landbru...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

LAnd MAnagement for CLImate Mitigation and Adaptation

LAMACLIMA vil undersøke hvordan arealforvaltningstiltak som naturforyngelse, påskoging, vanning og vedhøsting vil påvirke klima, landbruk, vanntilgjengelighet, skogbruk og økonomisk produktivitet. Dette vil bli oppnådd ved å bruke en tverrfaglig tilnærming. Ettersom fokuset for dette prosjektet e...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Unpacking climate impact chains: A new generation of action- and user-oriented climate change risk assessments

Prosjektet har publisert fire artikler som analyserer kunnskapsstatus og behov for ny kunnskap når det gjelder analyse av klimarisiko. Den første artikkelen går gjennom internasjonale erfaringer med å ta i bruk det rammeverket som er grunnlaget for UNCHAIN-prosjektet ? Impact Chain rammeverket ...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland