0 antall prosjekter

KLIMAFORSK-Stort program klima

Polar Alien Hunters A science communication initiative to increase biosecurity education in Antarctica

-

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimavenn - sesong 2: En dokumentarserie for barn og unge om klima- og miljøspørsmål

TV-serien for strømming skal engasjere familier med barn i alderen 5 - 12 år til å ta bevisste klima- og miljøvalg i egen hverdag. Forskere fra Universitetet i Bergen og NORCE møter skoleelever for å gi innsyn i forskningsarbeidet som pågår for å skaffe best mulig faktagrunnlag innen fire hverdag...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Norwegian Scientific Academy Summer School Svalbard 2021 - The Global Arctic – Reaching out to the Third Pole

The term “Global Arctic” is gaining currency in contemporary debates about how the Arctic and the rest of the world are interconnected. Academics use the term to show how what happens in the Arctic has global implications, as well as how events in other parts of the world impact the Arctic. Moder...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Innlandet

KLIMAFORSK-Stort program klima

Timing of host-vector-pathogen activity and emergence of Lyme disease under climate change

Økosystemer er viktige for menneskets livskvalitet, men nærkontakt med naturen kan også medføre risiko for menneskers helse og velvære. En stor utfordring med dagens klimaendringer er fremveksten av flåttbårne sykdommer, og Verdens helseorganisasjon (WHO) identifiserer Lyme borreliose som en prio...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

15 klimaforedrag a 15 minutt der ein forskar presenterer eit aktuelt tema knytt til klimaendringane og klimaomstillinga av samfunnet.

Klimakvarteret er ein digital formidlingsserie i femten delar. I kvar del presenterer ein ny forskar eit konkret tema knytt til det breie klimafeltet. Sjølve foredraget er på 15 minutt. Klimakvartera blei sendt direkte i 2021, men er no tilgjengeleg som opptak via Youtube. Norsk klimastiftelse er...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Geofaredagen 2021

Geofaredagen is a direct result of the Research Council of Norway's 'fagevaluering' of geosciences in 2012. As a result, the national geohazards council, Geofarerådet, established the need for Geofaredagen, the first of which was held in 2016. The conferences are unique planned events held every ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

KLIMAFORSK-Stort program klima

An approach for innovative Climate Learning, Evaluation and Action in Neighbourhoods - CLEAN Cultures

Grasrotinitiativer fra individer og grupper er avgjørende for å øke aksept av og engasjement for tiltak mot klimaforandring. Vanlige strategier for å involvere disse gruppene leder ofte ikke til forandring i atferd eller perspektiver. CLEANcultures undersøker om det å utvide perspektiver på et sy...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Responsive Organising for Low Emission Societies - ROLES

ROLES (https://jpi-climate.eu/project/roles/) hadde som mål å identifisere hvordan europeiske byregioner kan akselerere dekarboniseringen av energisystemer gjennom digitalisering av energiinfrastruktur på måter som skaper samfunnsnytte. Til tross for innbyggernes ønske om å dekarbonisere samfunne...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Overcoming Obstacles and Disincentives to Climate Change Mitigation: A cross-cutting approach by human and social sciences - 202CM

Forskere ved UiB samarbeider med kolleger ved Université catholique de Louvain i Belgia og Université Clermont Auvergne i Frankrike om prosjektet Overcoming Obstacles and Disincentives to Climate Change Mitigation: A cross-cutting approach by human and social sciences. Gjennom å kombinere lingvis...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Socially Just and Politically Robust Decarbonisation: A Knowledge Base and Toolkit for Policymakers - JUSTDECARB

Tiltak for å redusere klimagassutslipp må oppskaleres raskt dersom Parisavtalens mål skal være innen rekkevidde. Samtidig har selv moderate tiltak i mange europeiske land blitt sett på som sosialt urettferdige, og møtt med protester som har ført til at tiltakene har blitt svekket eller blokkert. ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Tourism Risks (TourRISK): A resilient low-carbon, high-yield tourism model for Norway

I 2021 har det vært søkelys på å lage et solid grunnlag for å beregne klimagassutslipp og inntekter forbundet med turisme i Norge i arbeidspakke 1. Arbeidspakken gir grunnlag for forskningen i andre arbeidspakker. Vi har gjennomført en longitudinell input/output-analyse som vurderer både utslipp ...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

The big data and climate FRONTIER: making sense of the explosive increase in climate data through smart designs and big data methods

Den neste forskningsfront knyttet til regionale klimaendringer er ikke knytet til produksjon av mer data, men til å produsere mer informasjon Informasjon om klima blir stadig viktigere for effektiv planlegging, tilpasning og begrensing av fremtidige kostnader og forandringer som følge av klimava...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

The Rough Ocean

Albert Einstein sa "alt skal gjøres så enkelt som mulig, men ikke enklere". Dette gjelder godt for mange teorier som ligger til grunn for fysisk oseanografi, studiet av havdynamikken. Folk har antatt at for eksempel havet har en konstant tetthet, blir tvunget av konstant vind og har en flat bunn....

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Emerging Leaders 2021

Emerging Leaders (EL) er en del av ungdomsprogrammet til Arctic Frontiers og ble første gang organisert i 2012. Hvert år har rundt 30 norske og internasjonale ungdommer deltatt på en "dannelsesreise" gjennom det nordnorske kystlandskap, fra Bodø via Lofoten-Vesterålen til Tromsø for å lære om - o...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

KLIMAFORSK-Stort program klima

Functional responses of forest soil biota to climate change and biochar: ecosystem carbon budget, soil condition and management implications

Det er viktig for samfunnet å forstå effektene av klimaendringer på biologisk mangfold og viktige prosesser i våre økosystemer. Slik forståelse er nødvendig for å kunne utforme tiltak mot og tilpasse seg til klimaendringer på en effektiv måte. Prosjektet ForBioFunCtioN vil undersøke hvordan klima...

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimadult Norge rundt: En workshopturné for kunnskapsdeling og samskaping av beste praksis innen grønn nudging

Nudging er et verktøy for å endre folks atferd, som går ut på å legge til rette for at ønsket atferd er enkelt, intuitivt og attraktivt å gjennomføre. Dult er små endringer i valgsituasjonen, og kan for eksempel brukes til å stimulere til klimavennlige valg. Det er et alternativ til påbud, forbud...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Downscaling Climate and Ocean Change to Services: Thresholds and Opportunities

Menneskeskapte globale endringer vil ha betydelige virkninger på regionale- og kystskalaer, på marine systemer og avhengige sosioøkonomiske systemer og økosystemtjenester. Kapasitet til å forstå og forutsi disse innvirkningene på regionale hav og kyst er avgjørende for å utvikle robuste strategie...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Downscaling Climate and Ocean Change to Services: Thresholds and Opportunities

For at samfunnet skal kunne bedre tilpasse seg de økende påvirkningene av klimaendringer, er det nødvendig med troverdig kunnskap om klimaendringers påvirkning på regional skala. CE2COAST har som mål å levere informasjon om tilstand, trender og variasjon av ulike biogeokjemiske stressfaktorer i h...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Living with climate change: motivation and action for lifestyle change (CLIMLIFE)

Prosjektet CLIMLIFE 2020–2023 studerer hvordan nordmenn forholder seg til klimautfordringene i deres normale, daglige valg av levemåte. Det er bred enighet om alvoret i klimaspørsmålet, men samtidig må vi leve våre daglige liv og passe på våre behov og interesser og vårt fellesskap. Hvor villige ...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Effects of energetic electron Precipitation In a Changing climate

Det stormfulle romværet forårsaker energirik partikkelnedbør (EPP) i den øvre atmosfæren på høye breddegrader. EPP produserer nitrogenoksider (NOx). NOx har en lang kjemisk levetid i polarnatten vinterstid og synker til stratosfæriske høyder via det meridionale sirkulasjonssystemet. NOx reduserer...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Machine Ocean – Combining Machine Learning and Earth Observations to Improve Simulations of Turbulent Behavior in the Earth System

Pålitelige vær- og havvarsler er grunnleggende for samfunnets sikkerhet, og forskere jobber kontinuerlig med å forbedre prognosemodellene. Atmosfæren og havet er deler av det komplekse systemet vi kaller Jordsystemet. Globalt sett er dette systemet relativt enkelt: solenergi blir absorbert på jor...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

The impact of artificial light on arctic marine organisms and ecosystems during the polar night

Til enhver tid vil halvparten av jordens overflate være mørklagt. Og mens det er mørkt, er en vanlig antagelse at biologiske prosesser som ellers er regulert av solen opphører. Men mørket er også det foretrukne 'habitatet' for de mange nattaktive organismene som heller sover seg gjennom dagen. Fo...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

KLIMAFORSK-Stort program klima

Permafrost ecosystems entangled with human life in Mongolia- evaluating the impact of land use change in a warming climate

Permafrost4Life er et prosjekt som undersøker permafrost og klima i Mongolia ved hjelp av feltmålinger, fjernanalyse og numerisk modellering. Fokuset er interaksjonene mellom permafrost, lokale økosystem, og påvirkningen fra den tradisjonelle, nomadiske gjeterlivsstilen som fortsatt i dag preger ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Improving the representation of small-scale nonlinear ocean-atmosphere interactions in Climate Models

For å kunne initiere og støtte samfunnsinitiativer som reaksjon på klimaendringer, er fremtidige fremskrivninger av klimasystemet ved hjelp av koblede høyoppløselige klimamodelsimuleringer nødvendige. En viktig utfordring i høyoppløselig modellering er behovet for å løse prosesser som vanligvis h...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Float Your Boat

Formålet med aktiviteten er å øke forståelsen for klimaprosesser, Arktis og betydningen av forskning gjennom aktiv involvering av skoleelever. Prosjektet er basert på Nansensenterets pågående aktivitet i havet nord for Svalbard. Tilnærmingen er å invitere skolebarn til å bygge små trebåter som de...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Frost, flom og tørke - sju historier om klimaet historie

Jordens klima har aldri vært stabilt. Kloden har vekslet mellom å være et drivhus og et ishus. Går vi 55 millioner år tilbake, var planeten vår over fem grader varmere enn i dag, mens den for 20 000 år siden var fire grader kaldere. I historisk tid har klimaet bidratt til sivilisasjoners vekst og...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

MEATigation: Towards sustainable meat-use in Norwegian food practices for climate mitigation

MEATigation er eit forskings- og industrisamarbeidsprosjekt som skal utforske eit viktig trinn i Noregs omstilling til ei lågutsleppssamfunn, nemleg transformasjon av matsystemet. Ein reduksjon i vestleg kjøttforbruk er viktig for å sørge for at vi har nok mat til alle menneske på jorda samstunde...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

NORTHERN FOREST: A multi-driver framework for near-term iterative forecasting of ecosystem states

Tilstanden til et økosystem bestemmes av et samspill mellom biologiske, fysiske og menneskelige faktorer. Menneskeskapte klimaendringer medfører at dette samspillet i dag er i endring i mange systemer. Fordi disse endringene skjer raskt og samspillet er komplisert, er det imidlertid vanskelig å f...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

KLIMAFORSK-Stort program klima

Nature In Your Face - Disruptive Climate Change Communication to Trigger Societal Transitions

Med mindre enn ti år igjen til å nå store innsparinger av drivhusgasser, trenger vi å forandre vår livsstil. Så langt har det vært enighet om at innbyggere må ikke forstyrres for mye og at forandring må introduseres gradvis, uten å sette spørsmålstegn til menneskers måter å gjør ting på. Prosjekt...

Tildelt: kr 12,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Extreme windstorms and related damage

Ekstrem vind og relaterte skader er en viktig faktor i det norske samfunnets generelle vær- og klimasårbarhet og stormskader (inkludert vind og stormflo) utgjør over halvparten av de private forsikringsutbetalingene knyttet til naturskade. Planlegging og avbøtende tiltak for å redusere vindrelat...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland