0 antall prosjekter

PSYKISK-Psykisk helse

Long-term study #4 of the Norwegian survivors from the capsized oil rig in the North Sea, The "Alexander L Kielland"-Disaster

This will be the fourth study of the Norwegian survivors from the “Alexander L Kielland”-disaster. The study will draw data from prior studies with regards to disaster exposure, psychiatric symptoms, personality and childhood as well as health insurance d ata. Participants are survivors from th...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PSYKISK-Psykisk helse

Morphometric and functional MRI analysis

I have received funding for my Ph.D. research from the Norwegian Research Council and my main focus has been age differences in neuroanatomy, as measured by analysis of MRI (Magnetic Resonance Imaging) scans, cognitive function, as measured by neuropsycho logical tests, and electrophysiological f...

Tildelt: kr 44 499

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Suicide among children in Norway

Suicide among children below 16 years of age occurs infrequently, but in Norway this problem has been growing. Suicide ideations and threats from children are more often registered in clinical settings. There is a lack of knowledge concerning this issue i n the international community. There is a...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2012

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

The causes and implementation of resilience

R.BUP's tasks are research and education to promote mental health in children and adolescents, with catchment area Eastern and Southern Norway. Activities focusing on resiliemce and coping have run for years. Examples are studies as: exploration of stress and resilience processess; longitudinal ...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Characterization of early trauma/dysmorphogenesis and adult neurodysfunction in schizophrenia – relation to adult brain morphology

Schizophrenia is considered to be a neurodevelopmental disease. Genetic factors as well as early-life environmental influences are implicated in its etiology. The aim of the doctoral project is to characterize patients with schizophrenia spectrum disorder with regard to history of obstetric comp...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Communication, somatisation and alexithymia. The impact of alexithymia for the process of somatisation in context of clinical communication

Background: Chronic health complaints are prevalent in general practice and in psychiatry and are often labelled as medically unexplained symptoms (MUS). Sensitisation has been proposed as an underlying neurobiological substrate for MUS. We suggest that a deficit in affect regulation, operationa...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Central auditory processing in schizophrenia

Auditory hallucinations represent a key symptom in schizophrenia, which severely disables the patient. "Hearing voices" in the absence of an external acoustic source is a form of speech mis-perception. In a psychotic episode, the voices heard are "inside the head", whereas the "person speaking" ...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Psychological and biological aspects of chronic fatigue among long-time survivors of cancer

Survivors of cancer constitute a large part of the general population and many of them experience severe mental and physical after-effects of the disease. The main goal of this project is to investigate different aspects of often experienced psychological problems, like chronic fatigue (CF), dep...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

The BDNF hypothesis of depression: a new framework for understanding depression and the actions of antidepressant drugs

Despite decades of research, the biological basis of major depression remains to be fully elucidated. Although antidepressants, such as serotonin reuptake inhibitors, rapidly increase serotonin levels in the extracellular space, the therapeutic effects of the drug are delayed by several weeks...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Antisocial behavior at threshold of adolescence: A longitudinal study of precursors, risk and protective factors from early preschool years

Antisocial behavior among children and adolescents lead to great human costs for the youths, families, and local communities that are affected. The economical costs for the society at large are considerable. The principal objective of the current project is to contribute with knowledge about deve...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2013

Sted: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Drug abuse and psychosis: prevalence, clinical consequences and brain function.

Background: Patients with psychotic disorders are at a greater risk of having a drug abuse problem. Drug abuse is shown to worsen prognosis in psychotic disorders. Cannabis is, after alcohol, expected to be the most prevalent drug of abuse in our populati on. The biological association between ps...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

The Bergen Child Study. Diagnostic stability and prognosis of mental health problems in children from early to late primary school

This study (Wave 2;W2 of the Bergen Child study) consists of a two-step procedure, where children (at the time they are 10-12 year olds), will be screened on the same items as in Wave1 of the Bergen Child study, but also including a series of items on mil estones in pubertal development. All scr...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Psykobiologiske faktorers betydning i utredning og behandling av pasienter med inflamtorisk tarmsykdom

Prosjektet, som er en utvidelse av tidligere prosjekt, foretar undersøkelse av utvidete psykobiologiske markører hos en undergruppe av pasientene. Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) omfatter i hovedsak ulcerøs colitt (UC) og Mb Chron (CD). Etiologien er ukje nt, men immunologiske og endokrinologiske...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Kriseintervensjon etter akutte traumer - en randomisert studie

Hvert år forekommer et stort antall skader og ulykker i Norge. Skader og ulykker er et stort folkehelseproblem som medfører ikke bare fysiske følgetilstander, men er også en viktig kilde til psykisk lidelse. Psykologisk intervensjon etter et traume antas å redusere psykisk lidelse og forhindre u...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Naltrexon implantat - en vei ut av heroinavhengighet, del B og C

De økende problemene knyttet til opioid avhengighet møtes i dag i økende grad med medikamentassistert rehabilitering (MAR) som vanligvis medfører livslang behandling med et morfinstoff. Skadereduksjon som innebærer hjelp i forhold til skadevirkninger uten å sikte mot reduksjon i rusbruken, har o...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Anorexia nervosa: Pasientens opplevelse

Formål: Med basis i pasienters subjektive erfaring, beskrive variasjon og utvikle teoretiske modeller ("begrepskart") for å forstå psykologiske kvaliteter av sentral betydning for sekundær og tertiær forebygging og klinisk behandling av spiseforsty rrelsen anorexia nervosa (AN). Unders...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2011

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Characterization of Brain Morphology in Schizoprenia Spectrum Disorder using Magnetic Resonance Imaging and Computer Image Analysis

...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Oslo

RUSMIDDEL-Rusmiddelforskning

Barn som har vært eksponert for rusmidler i fosterlivet: reguleringsforstyrrelser og samspillvansker i første leveår

Prosjektet innebærer en prospektiv, longitudinell undersøkelse av barn eksponert for rusmidler i fosterlivet, med spesielt fokus på reguleringsvansker og samspillsproblemer i første leveår. For å undersøke spesifisiteten av samspillsvansker hos barn ekspo nert for rusmidler i fosterlivet, blir de...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2011

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Spilleavhengighet

Spilleavhengighet er et økende problem i samfunnet, og rammer både enkeltpersoner og familier. Prosjektet ønsker å foreta en epidemiologisk studie vedrørende utbredelsen av spilleavhengighet blant elever i videregående skoler i Hordaland. I studien vil en også identifisere faktorer som kjønn, bo...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

En psykobiologiske tilnærming til tarmsykdom; basale og kliniske studier

Magetarm-lidelser - både funksjonelle og organiske - har vist seg å være blant de mest vanlige årsaker til legebesøk. Disse lidelsene har komplekse årsaksmekanismer, og blant disse er psykologiske faktorer, inklusiv stress. Prosjektet skal undersøke forho ldene mellom stress, atferd, hormoner, ma...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Statistisk modellering av pyskiske lidelsers forløp

Vi står overfor spesielle statistiske problemer i psykiatrien, de er først og fremst knyttet til gjentakelse og tid. Når en har hatt én depressiv episode øker risikoen for å få en ny, slik at påvirkning/potensielt utløsende årsaker får ulik betydning for første og senere tilfelle. Det kan være v...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

PsyGutNet - Forskningsnettverk om psykobiologiske aspekter av gastrointestinale lidelser

Magetarmlidelser representerer en stor belastning for det norske helsevesenet til tross for betydelig fremgang de siste årene. I tillegg til de rene patofysiologiske årsakene til disse lidelsene, finnes det god dokumentasjon for at psykologiske faktorer e r viktig både med hensyn til insidens og ...

Tildelt: kr 0,61 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Funksjonell Magnet Resonans (fMRI) avbildning ved mentale lidelser: Etablering av infrastruktur for nasjonale samarb.prosjekter

I programplan 2001-2005 for Program for Mental Helse fremgår at en av de prioriterte oppgaver for Programstyret er å: "Styrke forskning med anvendelse av billeddannende teknikker i norsk forskning om mental helse. Det ansees å være behov både for PET og f unksjonell MR i norsk forskning om mental...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Prognose, incidens og prediksjon ved depresjon og suicidalitet hos tenåringer: En oppfølging av prosjektet - Ungdom og psykisk helse.

Bakgrunn. Epidemiologiska studier har visat att 0,4-8% av tonåringar har depressiv störning eller dystymi. Den kumulativa prevalensen for depressiv störning är 15-20%. Förekomsten ökar särskilt hos flickor under puberteten. Komorbiditeten är hög oc h vanligast är ängeststörning, missbruk a...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PSYKISK-Psykisk helse

Prognostisk informasjon ved livstruende og kroniske sykdommer - betydning for mestring, distres og håbløshed. En prospektiv undersøkelse.

Information til patienter om prognose ved kroniske og livstruende sygdomme berører væsentlige medisinsk-etiske problemstillinger, samtidig som sådan information har eksistentielle og muligvis helsemæssige konsekvenser for de berørte patienter. Til trods f or at læger særdeles hyppigt er stillet o...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Cognitive ageing, brain and genetic risk factors.

Kognitiv aldring fører til lett reduksjon i mental raskhet og i hukommelse, som imidlertid i noen tilfeller utvikler seg videre til demens gjennom et mellomstadium kalt Mild Cognitive Impairment (MCI). En aktuell hypotese er at Apolipoprotein E epsilon 4 allelet er en markør for en fenotyp kjenn...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Mental helse under svangerskap og barsel: En kohort studie.

Bakgrunn. En fødsel er vanligvis en stor og gledelig begivenhet, men det er også en opplevelse som kan representere betydelig fysisk og psykisk belastning. Betydelige fysiske forandringer med endrede hormonelle forhold utvikler seg over svært kort tid. Vi vet at antallet innleggelser for ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Nevronal aktivering etter administrasjon av alkohol: fMRI undersøkelser

Hensikten med prosjektet er å undersøke neuronal aktivering etter akutt administrasjon av alkohol, nikotin og kaffein. Prosjektet ønsker også å undersøke hvordan effekten av disse stoffene og placebo varierer med grad av kognitiv belastning. For å undersø ke nevronal aktivering vil prosjektet ben...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

The study of change mechanisms in short-term dynamic psychotherapy and cognitive therapy for cluster C personality disorders.

...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PSYKISK-Psykisk helse

Atferdsvansker - Utvikling og stabilitet. En longitudinell studie av barn og deres oppvekstmiljø.

Prosjektet søker å øke vår kunnskap om atferdsvansker hos barn gjennom å analysere longitudinelle data om barn og deres oppvekstmiljø. Prosjektet fortsetter utnyttelsen av et datasett som allerede er samlet inn. Det norske datasettet er beskreve som et av de beste i sitt slag. Undersøkelsen fulgt...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo