0 antall prosjekter

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FLO FLO brønnbåtkonsept

...Værvindu (strøm, bølge) - Transporttider (fiskevelferd) - Lasting og lossing (fiskevelferd) -...driftsmessige konsekvenser - Regularitet - Fiskevelferd - Smittevern - Integrasjon (krav til...på mer eksponerte lokaliteter - Fiskevelferd - Smittevern - Integrasjon mot utstyr på...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Fiskevelferd ved avlusing - optimalisering

...slakte-regimer mv. Belastningen på målt fiskevelferd hos laks som avluses med...ved avlusing av merder laks mhp økt fiskevelferd. - Optimal rekkefølge av...merder laks mhp minst mulig belastning på fiskevelferd. - Tiltakskriterier for bruk av...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Servicefartøy for sikker, skånsom og kostnadseffektiv håndtering av havbrukskonstruksjoner

...en god måte og hensynet til HMS, miljø og fiskevelferd er ikke alltid ivaretatt godt nok. Ved...av utstyr for å sikre fiskehelse og fiskevelferd - Energieffektiv og miljøvennlig service...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Forprosjekt - Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi

...mot økende krav til effektivitet, fiskevelferd, sporbarhet og sikker, smit tefri...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av selvforsynt oppdrettsmerd for åpent hav med fokus på fiskevelferd ved bruk av fullskaladata fra pilotprosjekt

...benytte kunnskap og erfaring relatert til fiskevelferd fra oppdrett i eksponerte farvann og bruke...og erfaringer fra anlegget relatert til fiskevelferd vil bli systematisert og tolket i regi av...for oppdrettsanlegg for åpent hav hvor fiskevelferd, personsikkerhet og driftsoperasjoner skal...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Frokostseminar:INNOVASJON I HAVBRUK

...av lakselus i lakseoppdrett - biologi, fiskevelferd og effekt som lusespiser i stor skala»...

Tildelt: kr 16 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Prosesserte marine biprodukter som fôrmiddel til oppdrettslaks

...si for fordøyelighet, vekst, tarmhelse og fiskevelferd. Et annet fôringsforsøk vil forsøke å...og betennelser i laksen, og dermed bedre...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Norge - Nord Amerika samarbeid innen akvakultur biologi

...bidrar til forbedret vekst, helse og fiskevelferd hos post-smolt under intensive...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av fôringsstrategier for torsk for bedre produksjon og fiskehelse

...uttesting av undervannsfôring for bedre fiskevelferd og produksjonsoptimalisering, uttesting av...av undervannsfôring som metode for bedre fiskevelferd og produksjonsoptimalisering, 3) testing...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Forbedret ekstraksjon av proteiner og lipider fra kyllingrestråstoff som fôrmiddel til oppdrettslaks

...det påvirker vekst, tarmhelse og generell fiskevelferd for laksen. En sentral FoU-utfordring vil...vil dette ha en positiv effekt på...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av trengevakt for biomassekontroll under kvalitets- og velferdskritiske operasjoner (CROWDGUARD)

...dokumentasjon av tilstander relatert til fiskevelferd under trengeoperasjoner. Sensorbæreren må...utgjør et operasjonelt hinder eller et fiskevelferdsmessig problem i seg selv. Måleprinsippene...økt i omfang, og har stor betydning for fiskevelferd og dødelighet. Trenging (samling av fisk)...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Tilvenning og læringsevne hos rognkjeks i interaksjon med oppdrettslaks, med fokus på atferd og fysiologi

...optimaliseres da det per i dag utgjør et fiskevelferdsmessig dilemma at andre fiskearter...utfordringer er knyttet til å opprette god fiskevelferd i alle ledd av prosjektet, noe som løses...optimaliseres da det per i dag utgjør et fiskevelferdsmessig etisk dilemma. Dødelighet hos...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Sjark 2.0 – en grønn revolusjon for kystnær fangst og fiskeri

...både økonomisk og miljømessig, med økt fiskevelferd inkludert i levendefangst og -lagring? En...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Nordisk konferanse ferskvannsoppdrett 2009 - nordisk nettverk og nettportal

...FoU, markedsføring, avl, kvalitet og fiskevelferd, knyttet til røyeoppdrett. Nettportalen...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Akershus

MOBI-Mobilisering

UiB-pilot - Kompetansebasert havbruk

...spesielt innen fiskehelse, hygiene og fiskevelferd som utvikles og gjennomføres i samarbeid...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Teknologiske og operasjonelle muligheter for bruk av AUV innen havbruk

...knyttet bl.a. til rømningssikkerhet, fiskevelferd og vekstvilkår. En AUV utstyr t med...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestfold

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Organic Aquafarming - Internasjonalt arbeidsmøte i Molde i 2006

...hovedtema; mi ljø og helse, økologisk fôr, fiskevelferd og genetikk og til sist marked. Etter...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Resident AUV for overvåkning av anleggsstruktur, fisk og miljøforhold i oppdrettsmerd

...sykdomsbekjempelse, svinn og fiskevelferd i tillegg til økonomisk gevinst gjennom...sykdomsbekjempelse, svinn og fiskevelferd i tillegg til økonomisk gevinst gjennom...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Infrastruktur og system for økt fôringskontroll i store merder - for økt utnyttelse av fôrressurser og redusert miljøavtrykk

...av fôret skal også resultere f orbedret fiskevelferd. Dagens løsninger for å fordele fôr og...av fôret skal også resultere i forbedret fiskevelferd. Dagens løsninger for å fordele fôr og...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av modeller for produksjonskapasitet, miljøpåvirkning og fiskevelferd i kompakte, lukkede merdanlegg.

...løsning som sikrer god produksjon og fiskevelferd og samtidig som den lokale...en god vannkvalitet, god fiskehelse og fiskevelferd med et spesifikt vannforbruk på 0,3...i lukkede merder sikre god fiskehelse og fiskevelferd fra utsett og helt fram til...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Fremtidens lakseoppdrett

...forbedre robusthet, vekst, overlevelse og fiskevelferd hos...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Efficient and economic sustainable fish processing industry

...for håndteringsprosessens innvirkning på fiskevelferd (stress) og kvalite t. - automatiserte...

Tildelt: kr 15,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Miljøvennlig ektoparasittbehandling med ferskvann i sjøbasert lakseoppdrett; krevende maritim logistikkoperasjon på biologiens premisser

...sammen for behandling, for å sikre god fiskevelferd. Avslutningsvis vil alle...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Kystnær beredskap

...behov for beredskap knyttet til ansatte, fiskevelferd og miljø. NTS ASA er prosjekteier, og det...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

OPTIMAL BRUK AV ROGNKJEKS TIL AVLUSING AV OPPDRETTSLAKS

...utvikling og respons på miljøstimuli og fiskevelferd hos rognkjeks av fundamental betydning for...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Landbasert produksjon av stamlaks for årstidsuavhengig produksjon av patogenfri rogn

...i juli, samtidig som en har fokus på god fiskevelferd og sikrer optimal rognkvalitet iii)...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ERA-NET: (FORSTERK) RT-FIBEAN, Development of a real-time fish-behaviour analysis tool for early-warning applications in aquaculture systems

...beslutninger kan tas for å oppnå optimal fiskevelferd. Vi mener at en algoritme for deteksjon...Dette har potensial til å revolusjonere fiskevelferd i akvakulturindustrien, da den tillater...av fiskeadferd samtidig som vi sikrer fiskevelferden i kommersiell...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Ethical capture and killing methods in trawl fisheries

...og avliving av villfisk. Innen havbruk er fiskevelferd tatt inn i lover og reguleringer, mens...i den hensikt å bidra til å forbedre fiskevelferd i enkelte nøkkelfaser og -prosesser i...og evaluert en ny trålpose for forbedret fiskevelferd og metoder for bedøving og avliving....

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Effekter ved bruk av lakseferomon i kommersiell produksjon av oppdrettslaks i et fiskevelferds- og bærekraftsperspektiv.

...av eggstrenger hos hunnlus. Effekter på fiskevelferd skal undersøkes og dokumenteres mhp....

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Møre og Romsdal

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Effects of the Regulatory Framework on Fish Welfare and Health

...vi også om hvilke tiltak de mener gir god fiskevelferd, hvilke prioriteringer som gjøres av...Fra fokusgrupper fra kurs i fiskevelferd fikk vi et klart bilde av at røktere i...effektivitet, økonomi, lave lusenivå og fiskevelferd. Svarene fra spørreundersøkelsene og...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland