0 antall prosjekter

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sustainable management of pasture parasites in Norwegian beef and dairy cattle

Bruk av beite er viktig for utnyttelse av norske fôrressurser og for dyras velferd. Parasitter dyra får i seg på beite, kan imidlertid påvirke tilvekst og produksjon negativt og føre til en mindre effektiv produksjon. Beiteparasitter kan også medføre sykdom, i verste fall dødelighet, og dermed ...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Adaptations within the Norwegian wheat value chain to improve quality and obtain high quantities for milling in a challenging climate

Prosjektet skal bidra til å bedre kvaliteten og sikre stabilt høye andeler av norsk hvete i melet for kommende sesonger som kan bli preget av endret og mer utfordrende vær. Prosjektet fokuserer på to viktige kvalitetsegenskaper som i dag begrenser bruken av norsk mathvete: 1) lavere proteininnho...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Friske varroaresistente honningbier

Honningbier utfører en viktig tjeneste gjennom å pollinere en rekke landbruksvekster i tillegg til ville planter. Sammen med ville pollinerende insekter utsettes honningbier for en rekke stressfaktorer. For honningbiene er en parasittisk midd Varroa destructor (varroamidd) og de virus den sprer e...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Manure, fish slurry and digestate; from problem to farmers’ gold.

Norge har stor import av fôr til fisk og husdyr og vi har sannsynligvis for små landbruksarealer til å ivareta næringsstoffene på en god måte i kjeden fra fôr til produkt og avfall i grønn og blå sektor. MAFIGOLD-prosjektet tar et viktig steg i retning av å resirkulere og lage produkter av avfall...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

DNA analyser for bedre styring av osteproduksjonen.

Mikroorganismer er essensielle under produksjon og modning av all ost. De metabolske reaksjoner som skjer under ostemodning, er i hovedsak enzymatisk nedbrytning av sukker, fett og proteiner og syrekulturens sammensetning avgjør graden av ostemodningen. Det er derfor ønskelig å studere syrekultur...

Tildelt: kr 0,93 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Decarbonize- Ny bærekraftig teknologi for desentralisert produksjon av biokarbon for jord og vekstmedier

Standard Bio er et grønt teknologiselskap som utvikler teknologi for produksjon av biokarbon og biokarbon-baserte produkter. Gjennom Decarbonize prosjektet så skal Standard Bio utvikle teknologi for produksjon av nye bærekraftige jord- og vekstmedium kvaliteter basert på biokarbon som kan erstatt...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestfold og Telemark

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genotyping goats to cost effectively increase genetic progress

Genomisk seleksjon (GS) er et nytt avlstiltak som forventes å gi økt sikkerhet ved seleksjon av unge dyr og økt avlsframgang per år for hele populasjonen. GS har med suksess blitt tatt i bruk på mange melkekupopulasjoner rundt om i verden, men er tatt i bruk i langt mindre grad på melkegeit. Kos...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Innovative og bærekraftige metoder for tørking av mat

Prosjektet hadde oppstartmøte 9 mai 2019 ved Orkla Food Norge (OFN) sitt produksjonsanlegg i Arna utenfor Bergen. Høsten 2019 og fram til mars 2020 ble det planlagt og gjennomført tørking av erter med industriell varmluftstørking hos Orkla og prosessen ble sammenliknet med kaldluftstørkning hos A...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Understanding the causal agent(s) of tip rot to reduce carrot loss and waste within the supply chain

Gulrot er Norges største frilandsgrønnsak med en omsetningsverdi over 886 mill NOK med en norskandel på 94,5% i 2021. Gulrot lagres i inntil 8 måneder, og produsentene kan risikere at en stor andel går ut som lagersvinn før omsetning. De siste tiårene har tuppråte vært et økende problem i norsk g...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Reindeer CWD prion ecology: Risk of dissemination by sheep

Hovedmålet i prosjektet er å klarlegge om skrantesyke (CWD) hos villrein kan overføres til sau og hvilken rolle sauen kan ha i å spre sykdommen. I 2016 ble prionsykdommen CWD diagnostisert for første gang i Europa hos en villrein fra Nordfjella. Høsten 2017 og vinteren 2018 ble hele villreinbesta...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Teaching the computer to recognise suboptimal skeletal growth/osteochondrosis, to use this in selection for sustainable legs

Bak en lang og vanskelig tittel skjuler det seg egentlig en ganske enkel målsetting: vi ønsker å bruke kunstig intelligens for å forbedre vurderingen av skjeletthelse hos gris. Norge er et foregangsland i bruken av computer tomografi (CT) på gris For å ha friske og sunne griser er det minst lik...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Towards a Norwegian pork production free of tail biting

Halebiting er et alvorlig velferdsproblem i svineproduksjon og en økonomisk utfordring for bonden. Hensikten med prosjektet var derfor å redusere frekvensen av halebiting i Norge og i andre land hvor Norsvin har genetikk. Prosjektet har vær delt inni to ulike deler, en del som omhandler miljøfakt...

Tildelt: kr 77 429

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Saken er Biff

Siden forrige framdriftsrapportering i desember 2019, har det vært aktivitet som planlagt i de fleste arbeidspakker i prosjektet «Saken er biff». Noe aktivitet er forsinket pga korona-situasjonen, og bl.a. strengere smittevernstiltak på anlegg og ingen tilgang for eksterne. I arbeidet med etabler...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Rogaland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Effects of lipids composition and structure in meat and dairy foods on digestibility and low-grade inflammation in cell, animals and humans

Prosjektet har hatt 4 aktive arbeidspakker (AP) hvorav AP1’s forskningsfokus var å bestemme fettsyrer i SN2 posisjoner ved å bruke en kvantitativ 13C NMR metode direkte på intakte triglyserider. Ved høyfelts NMR og avansert signalbehandling fant man den dominante fettsyre i SN2 posisjon for svine...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

SmaT - Smart technology for sustainable agriculture

Smart teknologi må ta hensyn til omgivelsene. Å ta teknologi i bruk i bred skala er en prosess hvor marked, kultur og sosial aksept spiller inn på hvordan produkter utvikles, formes og om den i det hele tatt blir tatt i bruk i stor skala. Kunnskap fra prosjektet Smart teknologi for et bærekrafti...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Farm-based adapted education for pupils in the secondary school

Målet med prosjektet er å undersøke hvordan kvalitetssikrede gårdsbruk (IPT-tilbud) kan benyttes for tilpasset opplæring for elever på ungdomstrinnet. Vi vil undersøke hvordan elevene erfarer opplegget på gården. Tilsvarende vil vi undersøke hvordan pedagogene og gårdbrukerne har opplevd elevenes...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Agder

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Safe Packaging, Food and Migration

Mat og mattrygghet er viktige temaer i dagens samfunn. Maten skal være trygg, sunn og bærekraftig pakket i trygg og bærekraftig emballasje. Dette er viktig både for matkvalitet, holdbarhet, redusert matavfall og mattrygghet. Når det gjelder mattrygghet kreves det at alle emballasjematerialer i ko...

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Smart sensor and optimisation systems for future food biorefineries

Enzymatisk proteinhydrolyse (EPH) er en prosessteknologi som brukes for å oppgradere restråstoffer fra animalsk og marin matproduksjon. Tilsetning av enzymer sørger for nedbrytning av råstoffet til løselige proteiner og peptider, en fettfraksjon, samt mineralrike sedimenter. Tre bedrifter har del...

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Avian pathogenic E. coli in Norwegian broiler Production - characterisation, identification of risk factors and prevention

Den første leveuken er en kritisk periode for slaktekyllingen. Norsk fjørfeindustri har et felles mål om å redusere dødeligheten i første leveuke i slaktekyllingflokker til under 0,8 %. På tross av dette har man i løpet av de siste årene opplevd perioder med økning i dødelighet forårsaket av E. c...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Development of a metabolomic- and immunological platform as a precision phenotyping tool for selection of pigs with improved resilience

I det internasjonale markedet for svinegenetikk har vi fokus på sykdomsresistens og robusthet i møte med miljøer som er ulik det norske miljøet. Produksjonsforholdene i Norge er svært lite krevende i global målestokk, og fravær av varmestress er en av dem, noe som indirekte kan forårsake begrense...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Adaptation strategies for increased cereal production under a wetter future climate

Mer nedbør og en stadig tyngre maskinpark, kombinert med utilfredsstillende drenering, vil kunne føre til alvorlige avlingsbegrensninger i kornproduksjonen. OPTIKORN prosjektet har bidratt med kunnskap for å utvikle strategier som reduserer risikoen for jordpakking og vannmetning, og som minimere...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

A novel adaptation strategy for forage production under wet growing conditions - robotization and high quality forages

Hovedmålet for GrassRobotics-prosjektet var å etablere et bærekraftig driftssystem for grovfôrhøsting i form av en lett robot med slåtte-, oppsamlings- og transportutstyr i kombinasjon med relevante frøblandinger som er egnet for mange høstinger i en lengre og våtere vekstsesong. Prosjektet unde...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Robotised cells to obtain efficient meat production for the Norwegian meat industry

MeaTable har hatt som mål å utvikle en ny robotisert «celle» til bruk ved nedskjæring av slakteskrotter i slakterier. Hovedmålet i prosjektet har vært å redusere arbeidsbelastningen for slakteriarbeidere. Cellen kan holde, løfte, manipulere og vende slakteskrottene, slik at operatøren kan utfø...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Future Farm: Morgendagens digitale løsninger for bonden

Future Farm prosjektet har ved hjelp av sensorikk, automatisert datafangst og datadrevet innsikt utviklet løsninger rettet mot norske melkeprodusenter. I prosjektet har vi samlet relevante data fra hele verdikjeden i et økosystem. Videre har vi fokusert på å generere innsikt og forslag til handli...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Presisjonsgjødsling til epletre

Føremålet med dette prosjektet er å stimulera til auka produksjon av norske eple med god fruktkvalitet dyrka på ein effektiv og miljøvennleg måte. Forbruket av frukt er aukande, men det meste er importvare. Den norske epleproduksjon har minka i siste 10 årsperioden. Også i den norske salsesonge...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

New traits in pig and cattle based on 3D imaging technology

I dette prosjektet har avlsorganisasjonene Norsvin, Geno og Tyr sammen med NTNU, og Universitetet i Auckland (NZ) utviklet nye avlsegenskaper, basert på bildeteknologi. Formålet med prosjektet har vært både å effektivisere datafangst for tradisjonelle avlsegenskaper, samt å utvikle nye egenskaper...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Increasing sustainability of Norwegian food production by tackling streptococcal infections in modern livestock systems

Jurbetennelser hos ku forårsaket av bakterien Streptococcus dysgalactiae er mer enn fordoblet de siste 15 årene. Samtidig har man sett en økning av leddbetennelser hos lam forårsaket av samme bakterie. Infeksjonene gir produksjonstap, redusert dyrevelferd og fører til økt antibiotikabehandling. ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Norwegian processed foods in the prevention of colorectal cancer

Norge har den høyeste forekomsten av tykktarmkreft i Europa, og norske forskningsstudier viser en assosiasjon mellom høyt inntak av pølser og økt kreftrisiko. Prosjektet har som mål å undersøke om norske råvarer og ingredienser som inngår i pølser kan påvirke utvikling av tarmkreft, og om innblan...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improved precision in forage crop management

Det overordna målet med prosjektet IMPRESS har vært å bidra til å heve avling og kvalitet i norsk grovfôrproduksjon. Dette har en gjort ved å utvikle og tilpasse teknologi og modeller som kan brukes som verktøy i et framtidig presisjonsjordbruk. Et av de viktigste prinsippene i slikt jordbruk er...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

NORWEGIAN FRUIT GENETIC RESOURCES; HEALTHY, TASTE & NO WASTE

FRUIT-N- QUALITY hadde som mål å skaffa kunnskap om viktige eigenskapar hjå gamle norske eple-, plomme- og bringebærsortar. Dette er sortsmateriale som er bevara av Norsk Genressurssenter i nasjonale klonarkiv eller feltgenbanker rundt om i Noreg. Disse genressursane er ei kjelde for utvikling a...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken