0 antall prosjekter

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

KreTek: Kreativ teknologi og samskaping på ungdomstrinnet

De nye læreplanene LK20 gav nye utfordringer for lærere ved at programmering kom inn i flere fag i skolen. Læreplanens visjon er også at grunnopplæringen skal bidra til innovasjon og skaperglede, i tråd med hvordan «21st century skills» er sentralt i læreplanutvikling internasjonalt. Innovasjonsp...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

New tools and systems for holistic documentation, analysis and learning in vocational training

I fag- og yrkesopplæring legges det stadig større vekt på praksisnær opplæring både i skoler og bedrifter. I skolene gjennom praktiske oppgaver lik bedriftenes eller som simulering og bruk av bransjerettede nettressurser. Store deler av opplæringen skjer dessuten i bedrift både i yrkesfaglig ford...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Rogaland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Forebygging av den neste fallskaden hos eldre over 65 år. Tjenesteforskning på et nytt pasientforløp i Oslo.

PROSJEKTBESKRIVELSE Oslo ligger fortsatt på verdenstoppen i forekomst av hoftebrudd. I dette prosjektet undersøker vi hva som karakteriserer personer som pådrar seg hoftebrudd, og om det er mulig å forebygge nye fall og bruddskader gjennom et forbedret pasientforløp. I den første artikkelen, som...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Modeller for medborgersamskaping

Er det mulig å legge bedre til rette for innbyggerengasjement? Dette har forskere, kommuner, frivilligsentraler og sosiale entreprenører undersøkt i forskningsprosjektet MEDSAM - modeller for medborgersamskaping. De siste årene har samskaping blitt trukket frem som en løsning på velferdsutfordri...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Agder

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Samarbeid om utvikling av kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole.

Bakgrunnen for SUKIP-prosjektet var en erkjennelse av at barnehage og skole ikke møter alle barn og unge slik det er forventet ut fra lovverk og politiske føringer. Inkludering har vært et grunnleggende prinsipp for norsk barnehage og skole i mange tiår. Likevel er det fortsatt mange barn og unge...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

En ny modell for tilgang på kunnskap til forskning, styring og utvikling i folkehelsearbeidet i kommunene (FolkeKommune)

De fleste innbyggerne er i kontakt med kommunenes helse- og omsorgstjenester gjennom livsløpet, og helsedata som registreres i tjenestene kan si oss mye om befolkningens helsetilstand og utvikling. Kommunene er sentrale i det innbyggerrettede folkehelsearbeidet, og trenger å legge et best mulig k...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

iCope - Integral Capacity and Operational Planning for Efficient healthcare services

Prosjektet har som mål å gi aktualitet i behandlingen, forbedre kvaliteten for pasienten samtidig som kostnadene holdes nede. Prosjektets hovedinnovasjon er å bryte gjennom den silobaserte organiseringen av sykehus ved å innføre et planleggingslag på taktisk nivå som muliggjør integrert planleggi...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Samarbeid om opplæring for minoritetsspråklige unge og unge voksne

Målgruppa for dette prosjektet er ungdom og unge voksne med minoritetsbakgrunn som har bodd kort tid i Norge. Prosjektet handler om forsøk med nye opplæringsformer for denne gruppa, og nye måter å organisere og tilrettelegge selve opplæringssituasjonen. Stikkord er helhetstenking, samarbeid på t...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

New Patterns.

Barnefattigdom i Norge er økende. Foreldrenes utdanningsnivå, inntektsnivå, helse og bruk av offentlige støtteordninger overføres mellom generasjoner. Det er tydelige sammenhenger mellom økonomiske ressurser i familien og barn og unges helse og livskvalitet. Nye mønstre er en ny modell for koordi...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Agder

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Plattform for universitetskommune

Trondheim kommune og NTNU etablerte i 2018 et samarbeid som på daværende tidspunkt var unikt i norsk og internasjonal målestokk; "Universitetskommunen Trondheim TRD3.0" med hovedmålsettinger som var utformet etter modell av forskrift om bruk av betegnelsen universitetssykehus. Samarbeidet var i f...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

LambdaRoad - Modellverktøy for digital kommunikasjonsinfrastruktur langs veg

Det er forventet at framtidas transport blir digitalisert og automatisert slik at alle kjøretøy alltid er oppkoblet og etter hvert kanskje også selvkjørende, en utvikling ofte referert til som "Cooperative, Connected and Automated Mobility" (CCAM). En forutsetning for å lykkes med CCAM er at kjør...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

BESLUTT: Beslutningsstøtte for realisering av økt omsorgskapasitet i helse og omsorgstjenestene basert på sanntidsinformasjon

Regjeringen har en visjon om å skape "Pasientens helsetjeneste" der pasienten skal settes i sentrum, ventetider skal ned og kvaliteten skal heves. I dag mangler kommunene gode nok verktøy til å oppnå dette. Man bruker store ressurser på manuelt å aggregere informasjon og mangel på rask tilgang ti...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Akershus

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Rødøyprosjektet II - 2019 -2022: Use of distance education in small schools for quality education

En pågående nedgang i folketallet for Nord-Norge viser at innbyggertallet i tredje kvartal i 2019 sank med om lag åtte personer hver dag (SSB, 2019). Konsekvensen er blant annet nedgang i elevtallet som fører til reduksjon i rammetildeling for skolene. For Rødøy kommune er dette en nærværende rea...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Tjenesteinnovasjon for Trygge Barn i Tannbehandling. Samskapende utvikling av en ny digital tjeneste for reduksjon av tannbehandlingsangst.

I dette innovasjonsprosjektet har prosjektmålet vært å forbedre tannhelsetjenesten til barn og ungdom. Det overordnede målet var å utvikle en ny digital tjeneste innen tannhelsetjenesten - for barn og ungdom som var i risiko for eller som hadde utviklet tannbehandlingsangst, og for deres foresatt...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

DELTAKELSE OG KVALITET - UTVIKLING AV METODE FOR Å STYRKE KVALITETEN I KOMMUNALE TJENESTER FOR BARN OG UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSER.

Prosjektet er et samarbeid mellom Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, SINTEF Digital avdeling Helse og kommunene Vestvågøy, Stjørdal, Askøy og Horten. Prosjektet har hatt som overordnet målsetting å bidra til å forbedre kommunenes tilbud til barn og unge med fu...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Økt fysisk Aktivitet og Sunnere Livsstil hos Innvandrerkvinner

Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune, UIO og Norges Idrettshøgskole. Gjennom et forskningsbasert intervensjonsprogram har prosjektet som hovedformål å fremme helse i innvandrergrupper ved å forbedre, videreutvikle og tilpasse et forebyggende helsetilbud i kommunen. Befolkningssammensetn...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

ReiseNavet

Mobility as a Service (MaaS) integrerer flere ulike transporttjenester i en tjeneste og støtter fleksibel mobilitet på den form og i det omfang som brukerne trenger, både til daglig og når spesielle behov oppstår. MaaS kan dermed fjerne behovet for å eie privatbil. Brukeren forholder seg til kun ...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Samskaping og næringsutvikling med åpne kommunale data

Kommune 3.0 understreker at kommunal sektor må bruke smart teknologi og frivillighet for å møte fremtidens utfordringer. Kommunene må legge til rette for at næringsliv og frivillige kan bidra til nye løsninger som gir økt effektivitet, økt livskvalitet og bedre miljø. Åpne kommunale data kan spil...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Risikostyring i BIM-drevne offentlige samferdselsprosjekter

RiskBIM – «Risikostyring for BIM-drevne offentlige samferdselsprosjekter» var et forskningsprosjekt som ble utført 2019 – 2022. Bane NOR var prosjektansvarlig, og IFE var hovedleverandør av forskningsbidraget. Statens vegvesen, COWI og Multiconsult hadde både finansierende og utførende roller, og...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

TRANSPORT-Transport 2025

Innovativ avfallslogistikk og avfallshåndtering

Målet med forskningsprosjektet Innovativ Avfallslogistikk har vært å bidra til mer effektiv og miljøvennlig logistikk og bærekraftig innsamling av avfall fra norske kommuner. Dette ble gjort gjennom å utvikle modeller og verktøy som skal fungere som beslutningsstøtte under innkjøp, kontraktsfesti...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestfold

TRANSPORT-Transport 2025

Smart transport i distriktene – effektiv samkjøring av vare- og persontransport

Dårlig transporttilbud gjør distriktene mindre bærekraftige og mindre attraktive både for næringsliv og befolkning. En hovedutfordring er å tilby et effektivt transportsystem som gir gode transporttjenester for alle, med lave kostnader og lav miljøbelastning. Dette er spesielt krevende i distrikt...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

JPIURBAN-Urban Europe

PlaceCity - Placemaking for Sustainable, Thriving Cities

PlaceCity prosjektet hadde det overordnede målet om å etablere et tverrfaglig europeisk placemaking-nettverk for å tilby støtte og ressurser til lokale og nasjonale placemaking initiativer i hele Europa og fremme placemaking som en ny verktøy til å skape bedre byer sammen. I løpet av prosjektet k...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Health promotion and collaboration to strengthen work participation

Målet med prosjektet er å utvikle og dokumentere virkninga av eit saumlaust tenestetilbod som er meint å styrke arbeidsdeltaking for sjukemelde med fare for langtidsfråver. Vi vil utforske korleis ein kan få til tidlege og målretta tenester og god koordinering: Korleis sikre tidleg identifisering...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Telemark

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

SMED: Smartere innovasjon med digital transformasjon av innovative anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser er et viktig bidrag og virkemiddel til innovasjon i offentlig sektor. De viktigste grunnene til at innovasjon oppnås er aktiv brukerinvolvering, dialog med leverandørmarkedet og kontraktsvilkår som muliggjør innovasjon. For Trøndelag Fylkeskommune, Værnesregione...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIURBAN-Urban Europe

Minimizing impact of construction material flows in cities: Innovative Co-Creation

Europeiske byer opplever en kraftig byggeboom. Maskinpark og byggeaktiviteter skapervibrasjoner, støy og utslipp ved transport av materiell og mennesker til og fra byggeplasser. Dette bidrar til luft- og støyforurensning. Negative påvirkninger fra aktiviteter på byggeplassene kommer av manglende ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Verktøy for beslutningsstøtte og driftsoptimalisering av vannverk med membranrensing

Overhalla kommune, Jevnaker kommune og Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk er deltagere i et innovasjonsprosjekt for offentlig sektor der målsetningen er å utvikle verktøy for optimalisering av design og drift av membrananlegg for drikkevannsrensing. SINTEF deltar i prosjektet som FoU-partner og...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Et sted å være ung: Metoder og rammeverk for innovativ medvirkning ved utvikling og etablering av ungdomssteder

Ungdom forteller oss at de ønsker seg et «sted å være», mens de som jobber i kommunene sier de har ledige hus, lokaler eller tomter som kan bli brukt til nettopp dette - å lage gode ungdomsalternativer i nærmiljøet. Det de mangler er kunnskap om hvordan man går fram når de ønsker å samarbeide med...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Innovativ forvaltning av luft og miljø i norske kommuner

Mange kommuner i Norge vil gjerne måle luftkvalitet i lokalmiljøet og dele informasjonen med innbyggerne sine. Men stasjonære målestasjoner er dyre i anskaffelse og drift, så det er ikke mange av dem i norske byer. Alternativet er dermed enklere og billigere luftkvalitetssensorer, som er forholds...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

ADAPTVURDER - Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring

Adaptvurder - Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring Med utgangspunkt i lærernes behov og elevenes premisser er målet å utvikle adaptive digitale vurderingsverktøy i lesing og regning til 3. årstrinn. Vurderingsverktøyet vil gi et presist bilde av ferdighetene til enkelteleven - danne et ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Sammen om bolig

Prosjekt Sammen om bolig er et boligsosialt innovasjonsprosjekt mellom seks bydeler i Oslo: Alna, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Stovner, samt Velferdsetaten. Prosjektet har som mål å utvikle kommunale tjenester og samarbeidsmodeller for å kunne tilby bedre og mer bærekraftig...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo