0 antall prosjekter

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Coping with flexibility. Behavioral adaptations to the new pension system and their consequences in a lifetime perspective

Hensikten med «Coping...»-prosjektet har vært å analysere hvordan eldre arbeidstakere i Norge tilpasser seg den nye fleksibiliteten i det reformerte pensjonssystemet. Vi har særlig tatt utgangspunkt i det som kan se ut som et paradoks - at andelen som begynner å ta ut pensjon tidlig har økt klart...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Rethinking work inclusion for people with intellectual disability

Hovedformålet med prosjektet er å utvikle forskningsbasert kunnskap for å styrke kompetansen om arbeidsinkludering for person er med utviklingshemming. Bakgrunnen for prosjektet er de store utfordringene knyttet til arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Til tross for politisk...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

More Efficient and Environmental friendly Road Construction

Oppdatering for 2021 Den vitenskapelige produksjonen fra prosjektet har akselerert, med 9 vitenskapelige artikler publisert. Ytterligere 2 bacheloroppgaver og 3 masteroppgaver har blitt gjennomført i oppdrag for prosjektet. Totalt 107 studenter har gjennomført sitt avsluttende bachelor- eller ma...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Agder

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

HIRE? A mixed-method examination of disability and employers inclusive working life practices

Formålet med HIRE-prosjektet er å bidra med kunnskap om arbeidsgiveres holdninger og praksiser overfor jobbsøkere med funksjonsnedsettelser. Prosjektet inkluderer fire delstudier og ble gjennomført i nært samarbeid med partnere fra Sverige og USA, og representanter fra NAVs arbeidslivssentre i Ak...

Tildelt: kr 13,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Negative holdninger mot jøder, homofile og muslimer. Fordommer blant ungdom og hvordan de håndteres i den flerkulturelle skolen

Prosjektet Fordommer blant ungdom og hvordan de håndteres i den flerkulturelle skolen har munnet ut i to doktorgradsavhandlinger som på hver sin måte belyser spørsmål om fordommer og kontroversielle temaer i skolen. Erika Braanen Sterri har ved hjelp av kvantitative analyser av data fra en spø...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Stedsutvikling gjennom bruk av metoden Urban Living Labs som innbyggerorientert samhandling- og innovasjonsplattform

Det er behov fo rnye måter å organisere samarbeidet på som i større grad involverer innbyggergrupper og næringsliv, herunder gründere/start-upsmiljø. Forprosjektet er inspirert av metoden og samhandlingsarenaen Urban Living Labs (ULL). I Europa blir ULL ofte assosiert med "smart cities", utprøvin...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Muslim Voices - Muslimske stemmer

MuslimVoices setter lys på hverdagsreligion blant unge muslimer i Norge. Det er et visuelt formidlingsprosjekt på sosiale medier. I en diskusjon om religiøs ekstremisme blir ofte «vanlige» unge muslimer glemt. Målet er å gi unge muslimer en plattform til å ytre egne tanker og meninger om islam...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NERA2018- The 46th Congress of the Nordic Educational Research Association

Nordic Educational Research Association/ Nordisk forening for pedagogik (NERA/NFPF) is a scientific community with a broad mission to promote an active research culture in the field of educational research. NERA arranges annual congresses in cooperation with universities in the Nordic countries a...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ArtsApp:Hvordan teknologi påvirker motivasjon og interesse for innlæring av biologiske arter

I dette prosjektet er målet å optimalisere et interaktivt læringsverktøy (mobilapplikasjon) for innlæring av biologiske arter. Prosjektet har ett år igjen med bevilgning, og vi legger nå konkrete planer for å fullføre vårt prosjekt. Vi fikk tidlig i 2021 publisert en artikkel i Frontiers in Psych...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

FabLearn Europe 2018: Conference on Creativity and Fabrication in Education

2018 FABLEARN EUROPE: Conference on Creativity and Making in Education FabLearn Europe 2018 is hosted from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). FabLearn Europe brings together international researchers, educators, designers, and makers to discuss and explore digital fabri...

Tildelt: kr 64 216

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

ACM Interaction Design and Children Conference (IDC 2018)

2018 ACM Interaction Design and Children (IDC) konferansen fant sted fra 19 til 22 juni i Trondheim, Norge. IDC 2018 er det 17. arrangementet i en årlig serie som startet i 2002 i Eindhoven, Nederland. IDC er det ledende møtestedet for forskning som omhandler design, utvikling og bruk av interakt...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Utvikling av prososiale miljøer gjennom styrkebaserte tilnærminger

Bakgrunn Hensikten med denne studien er å utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan en kommune kan arbeide med systematisk innovasjonsarbeid for å skape styrkebasert tilnærming i barne- og ungdomssektoren. Styrkebasert tilnærming som en måte å bidra til barn og unges psykiske helse, ut...

Tildelt: kr 0,74 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Innlandet

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hvordan kan vi definere sykdomsbegrepet i trygdemedisin for å sikre en mer rettferdig forvaltning av ytelser i folketrygdloven?

NAV er arbeids- og velferdsforvaltningen i Norge og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ulike ordninger. Et grunnleggende trekk ved velferdsstaten er at syke blir tatt hånd om. Dette innebærer ikke bare behandling, men også at de som er syke får dekket levekostnader ved arbeidsuførh...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Jobb smartere! Utvikling av metodikk for læring i innovasjonspraksis for å møte fremtidens helse- og omsorgs¬utfordringer

Prosjektets vil skape innovative læringsmiljøer i kommunale helse- og omsorgstjenester gjennom kunnskapsbasert, praksisnær utvikling støttet av metodikk for innovasjonspedagogikk. Metodikken vil skape arbeidsmiljø som integrerer læring og tjenesteinnovasjon i yrkespraksis og ledelse. Læringsfokus...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestfold og Telemark

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Working Multilingually

"Hva språk har å si" er en film om språk, mangfold og arbeid. Det er både fordeler og utfordringer ved språklig mangfold på arbeidsplassen. Språklig mangfold står i tett sammenheng med rekruttering av arbeidskraft, internasjonalt samarbeid og behovet hos kunder, pasienter og andre. Det både øker ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Organisasjons- og kompetanseutvikling i Asker kommune for bærekraftig områdeutvikling, case Grønn mobilitet Vestre Billingstad, Asker.

Prosjektet tar utgangspunkt i at for å møte mange av våre viktigste samfunnsutfordringer er det behov for at kommunen utvikler sin rolle som samfunnsaktør. Prosjektet vil fokusere på hvordan organisasjons- og kompetanseutvikling i Asker kommune kan bidra til dette. Dette kan skje gjennom at det u...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Imagining and experiencing the refugee crisis (IMEX)

IMEX-prosjektet har bestått av to sammenhengende deler; den første undersøker hvordan nylig ankomne asylsøkere og flyktninger har forestilt seg og opplevd Europa. Denne delen av prosjektet baserer seg på observasjoner og dybdeintervjuer som fokuserer spesielt på tiden i Syria, flukten og hvordan...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Fertility and Health , Senter for fruktbarhet og helse

Senter for fruktbarhet og helse er et senter for fremragende forskning ved Folkehelseinstituttet. Senteret har som mål å øke kunnskapen om årsaker og konsekvenser av endringer i fruktbarhet og familiestrukturer, og hvordan dette påvirker barns og voksnes helse gjennom sosiale og biologiske mekani...

Tildelt: kr 136,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ACCESS Life Course Database: Upgrade and Expansion

Livsløpsstudier er et viktig forskningsområde for samfunnsvitenskapelige og helsefaglige disipliner. Slike studier, der de samme personer følges over lengre tid, har vært mangelvare, særlig i norsk samfunnsvitenskapelig forskning. Med infrastrukturprosjektet ACCESS Upgrade får forskere og student...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2026

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Samarbeidsmodell for trinnbasert inkluderende læringsmiljø i IKT i grunnskolen

STILIG vil gjøre Sogn og Fjordane til en spydspiss i å inkludere alle elevgrupper i IKT-faget i grunnskolen. IKT-kompetanse er sentralt for det 21. århundre og for den oppvoksende generasjonens deltakelse i framtidens samfunn. IKT-fag, særlig de mest tekniske og programmeringsrettede, er sterkt ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The Arts and Public Education: Integration or Separation?

Seminaret "The Arts and Education: Integration or Separation" ønsker å utforske og diskutere følgende spørsmål: -­ i hvilken grad bør samtidens kunst og samtidens utdanning dele samme filosofier, arenaer og visjoner? -­ hva er det grunnleggende ved kunst og hva er det grunnleggende ved utdannin...

Tildelt: kr 94 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

FORPROSJEKT: Innovativ bruk av kommunens kompetanse - kulturskolen som lokalt ressurssenter.

Prosjekttittel: Innovativ bruk av kommunens kompetanse - kulturskolen som lokalt ressurssenter. Prosjektidé, hovedprosjekt: Alle kommuner er lovpålagt å ha et kulturskoletilbud. Med andre ord, kommunene sitter på en unik kompetanse innen kulturfag. De har ansatte med spisskompetanse i musikk, da...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Children's Information-Seeking Study - Pre-conference Workshop Grant

Dette er en sluttrapport for mottatt arrangementsstøtte (prosjekt #274166 - Children's Information Seeking Study - Pre-conference Workshop Grant, som var tilknyttet det overordnede prosjektet ?Children?s information seeking: Its development and impacts on learning? (ChInfoSeek; #254974). Form...

Tildelt: kr 22 188

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Vanskelig bosettbare - Innovasjon i samhandling, bolig og tjenester til personer med alvorlige psykisk lidelser og rusproblematikk.

"Vanskelig bosettbare" er et boligsosialt innovasjonsprosjekt, bestående av et samarbeid mellom mellom seks bydeler i Oslo kommune, samt Velferdsetaten. Her skal vi, i samråd og samarbeid med Forskningsstiftelsen Fafo, jobbe for å utvikle et nettverk og metodikk for erfaringsutveksling og samarbe...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

VIS - Veiledning, Integrering og Samskaping versjon 2, med kommuner, innvandrere, frivillige, pedagoger, forskere og prosessveiledere.

VIS - Veiledning, Integrering og samskaping versjon 2. Eksempel på Integrering. En av prosjektets idehavere kunne trengt veiledning da han på egenhånd strevet med å frigjøre seg fra sosial kontroll i oppveksten. Han skulle følge «storfamiliens» ord/vilje i viktige valg som rent/urent, mat, ektes...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

TIU-kompani (Teater-i-undervisning)

Hva skal til for å vekke barn og unges engasjement i verden rundt seg, og gi dem tro på seg selv og sin egen evne til å påvirke? Hvordan kan vi motvirke kjedsomhet, høyt fravær og drop-outs i skolen? På tross av nye læreplaners vektlegging av elevaktiv læring og skapende arbeid, preges fortsatt ...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Specifics of Client Engagement in the Supported Employment Process Applied to the Job-Seekers With Immigrant Background in NAV

Denne studien er av betydning i kraft av den store innvandringsstrømmen til landene i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og nødvendigheten av å støtte nykommernes integrering i vertssamfunnene, der det å lykkes med å få arbeid spiller en viktig rolle. Ettersom enkelte innv...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Systematisk arbeid med motivasjon i videregående skole - Hvordan skape lyst til å lære

Elevene i videregående skole er generelt lite motivert for læring, selv om de trives på skolen. I Aust-Agder fylke ser man i tillegg at frafallsprosenten er høyere enn ellers i landet, og karakterene i flere fag, blant annet norsk og engelsk, er lavere enn landsgjennomsnittet. Når man vet at fraf...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Agder

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

BYFORSK - Sustainable diverse cities: Innovation in integration

Hvordan håndterer byer økt immigrasjon og større kulturelt mangfold? Hvordan kan vi leve sammen i byer med slike forskjeller? Sustainable diverse cities: Innovation in integration har utforsket hvordan møter oppstår, arter seg og hvordan integrerende samhandling kan bidra til deltakelse og medvir...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Læreres profesjonsutvikling som kollektivt fenomen

Gjennomgående funn i nasjonal og internasjonal forskning peker på at læreres læring i skolen har stor betydning for deres egen utvikling. Læreres læring påvirker kvaliteten på undervisningen og dermed elevenes læring. For å utvikle kvalitet i norsk skole, er vi avhengig av at læreres læring sette...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda