617 prosjekter

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Impact of ocean acidification on arctic zooplankton populations

About one third of emitted CO2 is absorbed into the world´s oceans, and the elevated partial pressure of CO2 (pCO2) is now changing the pH of the oceans. This so-called "ocean acidification" (OA) may disturb affected marine populations in ways we cannot y et predict. In this respect, the Arctic c...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Micro- and nanoplastic impacts on the marine environment (MIME)

Plast og mikroplast forurenser det marine miljøet, og som fagfeltet evolverer blir det stadig mer data tilgjengelige på nivåene i miljøet. På en global skala, for både urbane og uberørte områder, er det nå klart at mikroplast forurenser bland annet de åpne vannmassene, sjøbunn og interagerer med ...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Oslo

HAVKYST-Havet og kysten

Risk, Endogenous Preferences, and Investment Behavior in Norwegian Fisheries

The project centers on risk, endogenous preferences, and investment behavior in Norwegian fisheries. We combine sociology, economics, and biology in an innovative way to obtain a more holistic view of a problem that is crucial for successful and sustainab le management of marine resources: What d...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Krill-dominated Ecosystem Dynamics in the Scotia Sea

Antarktis har krill dominerte økosystem, definert slik på grunn av nøkkelrolla til krill. Toppredatorane er i stor grad avhengig av krill enten direkte eller indirekte ved at dei et krill eller artar som lever av krill. Spesielt avhengig av krill, og derfor sårbare, er landbaserte predatorar som ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

From spruce to beech forests - fundamental ecosystem transformation driven by climate change

Bøk har en vid utbredelse i Europa og når sin nordgrense i Sør-Norge. Med framtidige klimaendringer forventer en at bøka vil ekspandere og vandre nordover, og gjerne på bekostning av gran. Bøk kan med andre ord ha potensiale for en langt større utbredelse enn i dag. De dominerende treslaga og d...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Warming of Arctic Meadow under Pollution Stress: Effects and Potential Adaptation

Ytterligere oppvarming og utslipp av drivhusgasser forventes å bli høyest i arktiske og boreale økosystemer som er utsatt for oppvarming. Arktisk landbruk, i form av dyrket grasmark, er et unikt og økonomisk relevant trekk ved Nord-Norge (f.eks. Finnmark). MeadoWarm-prosjektet har hatt som mål 1)...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Viken

HAVKYST-Havet og kysten

Overseas Research Grant for Dr. Sturla Kvamsdal to visit Dept. of Agr. and Res. Econ. at UC Berkeley

Below follows a summary of the 'Havet og Kysten' project Bioeconomic Multispecies Analysis of Marine Ecosystems. Next follow a short exposition of the main topics which will be under research at UC Berkeley. Our investigation will focus on strategies for optimal and simultaneous decisions conce...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Tracing phytoplankton grazed by mussels using molecular methods to identify preys and improve modelling

Utvikling av økologisk modellering vil kunne gi økt anvendelse av operasjonelle modellsystemer mot forvaltning av miljø og ressurser. Det mangler imidlertid kunnskap og forståelse om flere viktige prosesser i økologisk modellering, enten på grunn av manglende forståelse av mekanismer eller mangel...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA Resilience of marginal grasslands and biodiversity management

Marginale beiteområder i Europas fjellstrøk har på grunn av naturgitte forhold og lang tids påvirkning fra jordbruk og husdyrhold utviklet et verdifullt biologisk mangfold. I lys av både samfunnsmessige og klimatiske endringer framover så vet vi ikke nok om hvor sårbare disse områdene faktisk er....

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA Biodiversity dynamics and tipping points in our future freshwater ecosystems

Den norske andelen av prosjektet har vært beskjeden, 666 000 totalt fordelt primært på 2013 og 2014. For dette beløpet er to personer lønnet i forskerstilling for å samle og analysere relevante data. Vi har fokusert innsatsen på 2 hovedtema relatert til diversitet av dyreplankton i innsjøer, side...

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

HYDROPOWER AND CONNECTIVITY IN INLAND RIVERS

Hovedmålsettingen med forskningsprosjektet «Hydropower and Connectivity in inland rivers (RIVERCONN)» har vært å øke kunnskapen om økologiske og evolusjonære konsekvenser av redusert og/eller tapt økologisk konnektivitet (forbindelse) i regulerte innlandselver. Det er i regi av RIVERCONN-prosjekt...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

STAGES-MARINEFRAME - Science and technology advancing governance of good environmental status

The Marine Strategy Framework Directive is designed to deliver Good Environmental Status? (GES) in EU marine waters by 2020. This Directive requires that Member States (MS) with marine territories put in place measures to achieve and maintain GES within a defined timeframe and according to eleve...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fjord to ocean connections

Når ein skal modellere utveksling av vassmassar mellom fjord og hav, skapar det vide spekteret av fysiske dimensjonar i topografien i dette området eit problem. Kysttopografien er ofte komplisert, spesielt langs norskekysten, der fjordar er knytta til havet gjennom trange sund som krev modellgrid...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Wild-Farmed- Viruses in wild and farmed fish in Norway, part 2

Det finnes et marint reservoar for både Infeksiøs lakseanemi-virus (ILAV) og Salmonid alphavirus (SAV), og dette fører til introduksjon av nye varianter av disse virusene inn i norsk fiskeoppdrett. For ILAV så skjer dette flere ganger årlig, mens det for SAV bare har vært 2 introduksjoner så lang...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The effect of population size on short-term rates of evolution in natural populations

Populasjonsstørrelse har stor betydning for mange økologiske, genetiske og evolusjonære prosesser. Et viktig spørsmål er derfor om, og i tilfelle hvor raskt, små populasjoner vil kunne tilpasse seg endringer i miljøet. I dette prosjektet var hensikten å finne koblinger mellom økologiske og geneti...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SHP-Strategiske høgskoleprogram

The effect of vole population cycles on the boreal forest ecosystem dynamics

Den boreale skogen dekker rundt 11% av jordens terrestriske overflate og omfatter ca 25% av jordens skoger. Til tross for sitt lave artsmangfold i forhold til mange andre biomer, har den boreale skogen tiltrukket seg betydelig oppmerksomhet på grunn av den viktige rollen den har i tømmerproduksjo...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Innlandet

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Effects of salmon lice on wild salmonid populations; filling in knowledge gaps

LicePop prosjektet vil gi ny empirisk kunnskap som er viktig for å forstå hvordan og i hvilken grad lakselus fra oppdrettsanlegg påvirker ville laksefiskpopulasjoner. Prosjektet består av tre arbeidspakker: AP1) Undersøke toleransenivåer for lakselus hos vill laksefisk ved hjelp av laboratoriestu...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Promiscuity and the Evolution of Cooperative Neighbourhoods

A striking but unexplained pattern in biology is the widespread promiscuity in socially monogamous species. Although females commonly solicit extra-pair copulations, the adaptive reason has been elusive. We use evolutionary modelling to show that females benefit because extra-pair paternity incen...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

ERC-Stenseth Red Queen coevolution in multispecies communities: long-term evolutionary consequences of biotic and abiotic interactions

Et kjernespørsmål som fortsatt står ubesvart innen evolusjonsbiologi er spørsmålet ?hva er den relative viktigheten av biotiske og abiotiske faktorer i å forårsake evolusjon av arter i et økosystem??. Vårt prosjekt undersøker dette spørsmålet og kobler det opp mot Van Valens klassiske Rød dronnin...

Tildelt: kr 13,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Innovation and agribusiness - The firm, the state and the farmers

I flere akademiske miljøer og i privat sektor diskuteres nå hvordan forskning, og private sektor kan bidra for å løse de store miljø og samfunnsmessige utfordringene vi står ovenfor som inkluderer klimaendringer, matsikkerhet, fattigdom, økende ulikhet og ekskludering, teknologisk utvikling med f...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

BiodivERsA Biodiversity scenarios for fragmented landscapes; freshwater connectivity and the future of fish diversity

De fleste scenariomodeller som prøver å framskrive effekten av endringer i miljø på enkeltarter og økosystemer tar ikke hensyn til hvordan organismer kan spre seg mellom habitater. Kontinuitet og vandringsveier mellom mulige leveområder er avgjørende i denne sammenhengen. Dette gjelder spesielt f...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Prosjektetablering OpenNESS: "Operationalisation of Natural Capital and EcoSystem Services: From Concepts to Real-world Applications"

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) fikk prosjektetableringsstøtte fra Norges Forskningsråd til å delta i prosjektet ?OpenNESS: Operationalisation of Natural Capital and EcoSystem Services: From Concepts to Real-world Applications? som finansieres under EUs 7. rammeprogram, Theme FP7 ENV.20...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Innovative tools and integrated assessment of good environmental status - support for work package leadership within FP7 project DEVOTES

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVKYST-Havet og kysten

Towards a Clean, Litter-Free European Marine Environment through Scientific Evidence, Innovative Tools and Good Governance

CleanSea er et EU-prosjekt som skal se på plastavfall i de Europeiske hav, særlig havene som er knyttet til Europa. Det er store mengder plastikk som driver i vann massene. Plastikken brytes svert sakte ned og blir etter hvert knust i mindre og mindre bit er, og kan så bli tatt opp av organismer ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

DEVelopment Of innovative Tools for understanding marine biodiversity and assessing good Environmental Status, Norway

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Distribution and description of volcanic eruptive products

-

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Viken

POLRES-Polarforskning POLRES

Barents Sea Ice sheet - insights into the climatic sensitivity of marine based ice sheets

The main topics to be discussed are - Evidence for former ice streams - Patterns of deglaciation; rapid or gradual? Single or multiple episodes of ice retreat? - Relationship between marine-based and land-based sectors of the ice sheet - Subglacial drain age - Chronology - How to incorporate new...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Svalbard

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA - Partially protected areas as buffers to increase the linked social-ecological resilience

Siden forrige rapporteringsperiode har aktiviteten i prosjektet dreiet seg om analyser av data og ferdigstilling av publikasjoner i tråd med målene. Samtidig har arbeidet med telemtrimerking av sjøørret i Tvedestrandfjorden pågått årlig, med støtte fra diverse finansieringskilder. Prosjektet ble ...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Agder

NORRUSS-Nordområdene og Russland

EANOR

-

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Viken

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

CLIVUS - Climate Change Vulnerability of Summer Ski Centres in Norway

The tempo-spatial shrinkage of snow cover along the past decades has shortened the ski tourism season at many locations, while most mountain glaciers, which are the true natural resources for summer skiing tourism in Norway and worldwide, have also got sm aller. The research on climate change and...

Tildelt: kr 30 999

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland