0 antall prosjekter

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

CESSDA-ERIC Preparation

In the period before the esblishing of CESSDA-ERIC it is important to maintain contact with the CESSDA-countries in order not to lose support for the new infrastructure. It should therefore be initiated preparatory measures that will help in the establish ment at one hand, and to strengthen the n...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sustainable Salmon Angling Tourism in a Changing World

SALMONCHANGE-prosjektet framskaffer ny kunnskap for bærekraftig utvikling og innovasjon i norsk lakseturisme i en periode preget av regionvis nedgang i laksebestandene og usikkerhet og endringer i laksefisket. I intervjuer og spørreundersøkelser til sportsfiskere, elveeiere og andre fisketurismea...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Fra lokale gjennombrudd i kunnskap til integrasjon i medisinsk praksis (KINT)

KINT er et samarbeidsprosjekt mellom Intervensjonssenteret (OUS), institutt for informatikk (UiO) og institutt for innovasjon og økonomisk organisering (BI). Prosjektet skal bidra til VERDIKTs mål om innovasjon gjennom å styrke implementeringen av Interve nsjonssenterets (OUS) TAVI-prosjekt, en n...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Konkurranse- og markedsrettslige utfordringer ved moderniseringen av offentlig sektor

Prosjektets hovedproblemstilling har vært hvordan og i hvilken grad konkurranse- og markedsretten setter skranker for nasjonale myndigheters handlefrihet ved organiseringen og utviklingen av offentlig sektor, og ved reguleringen av markeder for å oppnå politiske målsetninger. Prosjektet har bi...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2020

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Cooperation to enhance coastal tourism development

Fellesnevneren i prosjektet er spørsmålet: hvilken betydning har samarbeid for utvikling av reiseliv knyttet til kysten og sjømatnæringene? Vi studerer fire case for å besvare dette. Case 1: Mat som attraksjon - Rica Nidelven Hotell og matspesialiteter Rica Nidelven Hotell har i mange år vært...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Second Generation Rural Tourism

Gardsturisme er ikkje som anna turisme Turistbransjen vil at turistgardane skal vekse og vere ope døgnet rundt. Dei som driv gardsturisme vil noko heilt anna, viser ny studie. Dei innlosjerer deg i stabbur, tenner stearinlys og serverer familiehistorie i lag med mat frå garden. Gardsturismen ha...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Exploring Legal Conditions and Framework for Marine-based Bioprospecting and Innovation

Marin bioprospektering innebærer å lete etter og samle inn gener, biomolekyler og organismer fra det marine miljø. Dette kan være bakterier, alger og dyr som lever på havbunnen eller i vannsøylen og som har tilpasset seg de ekstreme forhold som finnes der. Det er store forventinger til at marin b...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Ecologically sustainable implementation of the Nature Diversity Act (Naturmangfoldloven) for restoration of disturbed landscapes in Norway

Bruk av fremmed frø til revegetering etter naturinngrep er en viktig trussel mot biodiversitet og miljø. Målet med helkjedeprosjekt ECONADA (Økologisk og økonomisk bærekraftig implementering av Naturmangfoldloven ved restaurering etter naturinngrep) var (a) å finne ut hvilke frøkilder som kan reg...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Prospects for Managing Tourism Development in Protected Areas in a Period of Transition

Markedsgrunnlaget: Det er gjennomført en nettbaserte undersøkelse blant besøkende i Hardangervidda nasjonalpark sommeren 2012 og blant utenlandske turister som har besøkt Norge i 2011 og 2009. Undersøkelsen måler turistenes interesse for å kjøpe et utvalg produkter i tilknytning til nasjonalp...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Viken

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Strategisk institusjonsstøtte til NSD (videreført fra prosjekt 103611)

...

Tildelt: kr 125,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2022

Sted: Vestland

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Cultural heritage: Negotiations, policy and practice

Overordnet mål: Satsingen har på norsk blitt kalt «Kulturminner: politikk, praksis og forhandlinger» og har tatt utgangspunkt i at vellykket politikk og praksis innenfor kulturminnevernet forutsetter solid kunnskap og forståelse for hvordan og hvorfor slike verdier blir trukket fram som vesentlig...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Back on Track: The institutional and financial underpinnings of rail travelling

Prosjektet har som formål å undersøke hvilke institusjonelle, organisatoriske og finansielle forhold som påvirker utviklingen av persontransport på jernbane i Norge og internasjonalt, og bidra til å styrke TØIs kompetanse og internasjonale og nasjonale nettverk på området. Til nå har prosjektet...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

NEON-konferansen 2011

Siden 2004 har det vært arrangert årlige NEON-konferanser. Arrangementet har gått på omgang mellom de institusjonene som inngår i nettverket. Det er en innarbeidet tradisjon at opplegget for neonkonferansen dels gjenspeiler vertsinstitusjonens egenart, og dels er basert på innspill fra medlemmen...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Social media and the new public sphere: consequences for citizenship and democracy

I perioden er det utgitt én norskspråklig monografi og 13 artikler i norske og internasjonale tidsskrifter. Her følger et sammendrag av noen av de sentrale bidragene. Boken Liker - liker ikke. Sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet er skreve t av Bernard Enjolras, Rune Karlsen, Kari ...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Governance of the Domain Name System and the Future Internet: New Parameters, New Challenges (Igov2)

Who decides how the Internet operates? How are those decisions legally exercised? And are some ways of legally exercising these decisions more advantageous than other ways? The Igov2 project seeks answers to these questions primarily in relation to the go vernance of the Internet's naming and num...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

NOKIOS, Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

RFID in Society - Preparing for the Internet of things Researching opportunities and obstacles in RFID innovation

Dette prosjektet utforsker bruken av RFID/IoT i det norske samfunnet og utvikler et metodologisk rammeverk, basert på faktiske case-studier, som kan bidra til å øke kunnskapen om dette teknologiske feltet. RFID er en sentral muliggjører for det kommende Tingenes Internett (IoT), som utvikler seg ...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Oslo

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

Innovation and Defence Industrial Policy: Creating a Common Strategy for Institutions with Different Goals and Approaches to Policy-Making

Both Innovation Norway and the Ministry of Defence seek to promote a strong and viable defence industry in Norway. However, the two institutions greatly differ in terms of their policy goals, approaches and policy instruments. This begs the question wheth er Innovation Norway and the Ministry of ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Samhandling i offentlig sektor

Semicolon II vil gi et bidrag til å skape en effektiv og verdiøkende offentlig sektor ved bedret elektronisk samhandling på tvers av etater og forvaltningsnivåer. Prosjektet fokuserer på nye organisasjons- og styringsmodeller, slik som forpliktende samarb eid og nettverk mellom ulike aktører, som...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

MobiHealth: Developing Health Service Networks through Mobile Solutions in Low Resource Settings

-

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Undersøkelse av brukerstyrte forskningsprosjekter i foretak med mange prosjekter i Forskningsrådet

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Undersøkelse av brukerstyrte innovasjonsprosjekter med spesielt høy samfunnsøkonomisk avkastning

...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

FIFOS-Innovasjon og fornyelse i offentlig sektor

Proposal for the research-based evaluation of FIFOS 2010

The Danish research and consulting company DAMVAD hereby submits a proposal for the research-based evaluation of FIFOS, the Programme on Research for Innovation and Renewal in the Public Sector. The proposal is put forth in collaboration with two extern al partners: Research Director Carter Blo...

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Ukjent Fylke

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Inclusive identity management in new social media

Målsetningen i e-Me prosjektet var å bidra med ny kunnskap for å gjøre identitetsforvaltning og autentiseringsmekanismer mer brukervennlig og tilgjengelig, men uten å svekke kravene til personvern og sikkerhet. Bakgrunnen for prosjektet er at en betydelig andel av befolkningen opplever at innlog...

Tildelt: kr 13,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Prosjekt for utvidet statistikkgrunnlag

Med utgangspunkt i mikrodata generert i det utvidede statistikkgrunnlaget som kobles sammen med to andre datakilder, skal prosjektet beskrive og forklare regionale variasjoner i FoU og innovasjon, innovasjonsprosesser og -effekter i Norge med særlig relev ans for forsknings-, innovasjons- og regi...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

A sustainable regional policy

The regional policy goals of preserving the scattered population pattern and sustaining the amenity value of the landscape, have strong support in the Norwegian general public. Nevertheless, traditional agricultural support has neither been able to revers e the tendency of centralisation nor the ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Reindeer herding and commodification of the outfields and commons in Southern-Sámi areas - challenging established rights and practices

Reindeer herding, agriculture and forestry are defined as primary industries, hence policies and administration of these industries are under the Ministry of Food and Agriculture. The reindeer herding industry constitutes the major material basis for Sámi culture - identity, lifestyle and langua...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

NOKIOS, Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EVICARE - Evidence-based care processes: Integrating knowledge in clinical information systems

I løpet av 2014 har prosjektet nådd mange innovasjons- og utbredelsesmål. Nye retningslinjer for antitrombotisk behandling og tromboseprofylakse som kom i 2014 er gjort tilgjengelig i MAGIC (WP2/3) et system for forvaltning og presentasjon av kliniske retningslinjer integrert med DIPS EPJ. Det e...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Autonomy and Automation in an Information Society for All

Forskningsprosjektet Autonomi og automatisering i et informasjonssamfunn for alle (A3: 2009-2014) har hatt som mål 1) å bidra til en ny forståelse for hvordan digital automatisering av offentlige tjenester samspiller med behovet for autonomi og handlingsrom hos brukere av disse tjenestene, og e...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2009-2015

Sted: Oslo