0 antall prosjekter

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Arctic marine mammals in a time of climate change: a Kongsfjorden Case Study ("ARK" – ARktiske Klima forandringer Konsekvenser)

Minkende sjøis (volum, utbredelse, sesongmessig tilstedeværelse) samt smelting/tilbaketrekning av tidevannsbreer (breer som har front ute i sjøen) er tydelige tegn på endringer i Arktiske områder som følge av global oppvarming. Reduksjonen i begge disse fysiske særtrekkene i Arktiske marine økosy...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

COASTFRAG - Impact of habitat fragmentation and loss on coastal ecosystems and implications for sustainable management under climate change

På verdensbasis endrer naturen seg raskt på grunn av menneskelig aktivitet, med klimaendringene som en av de største bekymringene. Flere og flere mennesker bosetter seg langs kysten, noe som øker de menneskeskapte påvirkningene i disse områdene. Dette har forårsaket fragmentering (oppstykking) og...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Taxonomy and ecology of hydroids in Norwegian waters

During the last decades, studies have demonstrated that the seabed represents heterogeneous ecosystems formed by a mosaic of different habitats, whose complexity and fragility requires special protection from human impacts. Related to this, the concept of Vulnerable Marine Ecosystems (VMEs) emerg...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

EXEBUS: Ecological and Economic Impacts of the intensification of extreme events in the Benguela Upwelling System

Marine hetebølger (MHW´s – Marine Heatwaves) vil I økende grad påvirke kystøkosystemer verden rundt ettersom havet blir varmere. Fisk og andre dyr i havet som kan forflytte seg vil kunne unngå ekstreme forhold ved å endre sitt utbredelsesområde, og flytte seg til områder der forholdene er bedre. ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

CRIMAC - Centre for research-based innovation in marine acoustic abundance estimation and backscatter classification

CRIMAC vil forbetra og automatisera tolkinga av data frå moderne breidbanda ekkolodd frå forskingsfartøy, fiskebåtar, og oppdrettsanlegg. Eksperimentell feltforsking, kunstig intelligens, og kontrollerte eksperiment vil verta nytta. Hovudmålet med SFI’en er å vidareutvikla fiskeriakustisk metodi...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

The Rough Ocean

Albert Einstein sa "alt skal gjøres så enkelt som mulig, men ikke enklere". Dette gjelder godt for mange teorier som ligger til grunn for fysisk oseanografi, studiet av havdynamikken. Folk har antatt at for eksempel havet har en konstant tetthet, blir tvunget av konstant vind og har en flat bunn....

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Downscaling Climate and Ocean Change to Services: Thresholds and Opportunities

I CE2COAST tar prosjektkonsortiet sikte på koordinert sammenstilling og analyse av observasjons- og modelleringsdata for å levere tilstand, trender og variasjon av press på havtjenester som følge av hav- og kystklima og biogeokjemiske endringer på europeisk og global skala. Hos NORCE er vår hoved...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SFI Harvest - Technologies for sustainable biomarine value creation

SFI Harvest er et senter for forskningsdrevet innovasjon, som skal utvikle kunnskap og teknologi for høsting og foredling av lavtrofiske marine ressurser og slik bidra til å skaffe verden mer marint råstoff til humant konsum og fiskefôr, på en bærekraftig måte. SFI Harvest er godt i gang med å fi...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Downscaling Climate and Ocean Change to Services: Thresholds and Opportunities

Menneskeskapte globale endringer vil ha betydelige virkninger på regionale- og kystskalaer, på marine systemer og avhengige sosioøkonomiske systemer og økosystemtjenester. Kapasitet til å forstå og forutsi disse innvirkningene på regionale hav og kyst er avgjørende for å utvikle robuste strategie...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Toward a risk-based assessment of microplastic pollution in marine ecosystems

Vi vet nå at det er plast over alt i verdenshavene og at stort sett alle marine organismer som er undersøkt har plast i tarmen, men det er begrenset kunnskap om plast i indre organer. Det har vært et foreløpig fokus på partikler som kan identifiseres i et mikroskop, i hovedsak på grunn av metoden...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Pollution in the coastal wetlands of East Asia: Cascading effects from littoral macroinvertebrates to migrating shorebirds

Globalt gjennomgår kystøkosystemer raske endringer med hensyn til habitatforringelse og forurensning, noe som gjelder særlig langs den østasiatiske kystlinjen på grunn av rask industriell utvikling og byvekst. Dette har ført til effekter på biologisk mangfold i kystnære våtmarker og derved på kva...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Maximizing long-term impacts and synergies of H2020 SponGES

Nord-Atlanteren omfatter en rekke sårbare svampedominerte dyphavsøkosystem som leverer viktige økosystemtjenester. Imidlertid er virkningene fra etablerte og nye menneskelige aktiviteter, samt klimaendringer, på slike økosystemer stort sett ukjente. Forekomsten av svampedominerte økosystem (svamp...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Research Term at IMEDEA, Mallorca

Rapport vil bli laget når forskningsterminen er fullført.

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Coastal Ocean Assessment for Sustainability and Transformation

I dette prosjektet, COAST Card, gjennomføres det en vurdering av bærekraft i og omforming av kystnære havområder i USA, Filippinene, Japan og India. Formålet med et prosjektet er å utvikle prinsipper for omforming av kystnære havområder som fremmer miljøet og har global anvendelse. Til dette form...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

OCEAN Sustainability Pathways for Achieving Conflict Transformation - OCEANS PACT

OCEANS PACT tar for seg marine konflikter i lys av visjonene om blå vekst, FNs bærekraftsmål og forpliktelsene til å skape et netto nullutslippssamfunn. Utgangspunktet er den økende industrialiseringen av verdens kyst- og havområder og de mange formene for konflikt som nå avtegner seg. OCEANS PAC...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ENERGIX-Stort program energi

Contributing to sustainable energy systems in Norway: quantifying life-cycle impacts on biodiversity

Elektrisitet er en naturlig del av hverdagslivet. Vi har behov for det til gjøremål som oppvarming, matlaging, eller belysning. Få av oss tenker over hvor elektrisiteten blir produsert og hvilke konsekvenser produksjonen kan ha på livsmiljøet vårt. All produksjon av elektrisitet kan potensielt ha...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Ecosystem structuring by pulses of internal wave breaking

Vertikal blanding i havet er en viktig mekanisme som styrer hvordan marine økosystemer fungerer. Livet i havet bygger på primærproduksjon som forekommer nær overflaten, der sollys tillater vekst av planteplankton. I tillegg er næring nødvending. Den kommer fra bunnen, der vekst av planteplankton ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Machine Ocean – Combining Machine Learning and Earth Observations to Improve Simulations of Turbulent Behavior in the Earth System

Pålitelige vær- og havvarsler er grunnleggende for samfunnets sikkerhet, og forskere jobber kontinuerlig med å forbedre prognosemodellene. Atmosfæren og havet er deler av et komplekst system som kalles Jordsystemet. Globalt sett er dette systemet relativt enkelt: solenergi blir absorbert på jorda...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

The impact of artificial light on arctic marine organisms and ecosystems during the polar night

Til enhver tid vil halvparten av jordens overflate være mørklagt. Og mens det er mørkt, er en vanlig antagelse at biologiske prosesser som ellers er regulert av solen opphører. Men mørket er også det foretrukne 'habitatet' for de mange nattaktive organismene som heller sover seg gjennom dagen. Fo...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

MixED Layer hEterogeneitY

Havets overflate påvirkes kontinuerlig av vinden, som produserer bølger som rører og blander den øverste delen av havet. Denne kontinuerlige omrøring skaper et overflatelag i havet, som er kalt for blandelaget. I blandelaget er egenskaper som temperatur, saltinnhold og næringsstoffer jevne over h...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Hypoxia effects on fish in west Norwegian fjords: harnessing the power of multidisciplinary studies

Verda har lenge hatt otte for oppvarming og tap av oksygen i havet. Oksygen er nøkkelelement i stoffskifteprosessar hos dyr. Men oksygentap kan også føre til endring i vertikalvandring og redusere volum av fisken sine habitat, endre fisken sin fysiologi, utfordre immunsystemet og gjere fisk meir ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Role of oceandynamics and Ocean-Atmosphere interactions in Driving cliMAte variations andfutureProjections of impact-relevant extreme events

ROADMAP sitt mål er å utvide den nåværende forståelsen av hvordan havets tilstand (slik som overflatetemperatur og sjøisdekket) og dynamikk (slik som havstrømmer) påvirker den atmosfæriske sirkulasjonen i ekstratropiske områder på den nordlige halvkule, samt tilhørende vær og ekstremer i klimaet....

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Improving the representation of small-scale nonlinear ocean-atmosphere interactions in Climate Models

For å kunne initiere og støtte samfunnsinitiativer som reaksjon på klimaendringer, er fremtidige fremskrivninger av klimasystemet ved hjelp av koblede høyoppløselige klimamodelsimuleringer nødvendige. En viktig utfordring i høyoppløselig modellering er behovet for å løse prosesser som vanligvis h...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Enhanced Ocean Colour Remote Sensing for Optically Complex Waters

Klimaet på jordkloden er i endring, og havet, som dekker 71% av jordoverflaten, spiller en stor rolle. I kystnære strøk er det langt flere partikler i vannet enn på åpent hav, noe som gjør vannets optiske egenskaper mer komplekse. Både typer partikler og konsentrasjonen av dem i vannet kan gi sva...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Managing Ethical Norwegian Seascape Activities

Forvaltning av marine ressurser, globalt og i Norge, etterstreber bærekraftig utvikling ved a° balansere ressursutvinning, bevaring av biologisk mangfold og samfunnsaksept. Imidlertid har disse tre aspektene en tendens til a° sta° som monolitiske pilarer i deres tilnærminger til bærekraft. Silke ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Development of new innovative technology and concept to remove salmon lice (L. salmonis) copepodits from seawater

Effektiv bekjempelse av parasitten lakselus er viktig for en bærekraftig lakseoppdrettsnæring. Et nytt innovativt konsept ? LiceDefence ? er utarbeidet for å redusere mengden lakselus. Konseptet er basert på patentert teknologi for bruk av lys for aktiv tiltrekning av frittsvømmende copepoditter...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Running the gauntlet of PAthogens and ClimatE (PACE): impacts from infectious diseases on wild fish in the high north

Vill laksefisk har vært en integrert del av Norsk kulturhistorie nesten så lenge man har kunne dokumentert at mennesker har bodd i Norge. Oppdrett av laks har de siste 40 årene gått fra å være en bi-næring for kystnære bønder til å bli en bærebjelke i norsk økonomi. Dette har ført til en enorm øk...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Infrastructure for drone-based research, mapping and monitoring in the coastal zone

Norge har mer enn 100.000 km kystlinje, inkludert alle øyer og skjær, der kun en brøkdel av artene og naturtypene er kartlagt. Her finnes truede arter av sjøfugl og pattedyr, livsviktige naturtyper med ålegress, tang og tare som har betydning som karbonlagre, oppvekstområder og matfat for et rikt...

Tildelt: kr 60,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2029

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Norwegian node for the European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory

NorEMSO er et sett med koordinerte, storskala dypvannsobservatorier som vil etablere en norsk grein av en tverrfaglig europeisk infrastruktur som måler på havbunnen og i vannmassene over (EMSO, http://www.emso-eu.org). EMSO er et europeisk forskningsinfrastrukturkonsortium (ERIC) med formål å utf...

Tildelt: kr 60,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2030

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

InvertOmics - Phylogeny and evolution of lophotrochozoan invertebrates based on genomic data

Hvordan den siste felles stamformen for dyr som mennesker, fisk, insekter, rundormer, snegler og meitemark så ut og hvordan evolusjonen har foregått i disse store dyregruppene er diskutert i biologien. Én hypotese foreslår at evolusjonen utviklet seg fra en enkel flatorm-lignende organisme til ko...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo