0 antall prosjekter

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Bedre lagring av industripotet for mindre svinn, høyere kvalitet og redusert innhold av akrylamid.

Dette prosjektet har hatt fokus på lagringsforholdene for potet til fritering, og på å redusere økningen i mengde akrylamid som naturlig skjer på lager. Innhold av akrylamid er en viktig faktor for lønnsomhet og bærekraft i produksjonen av friterte potetprodukter. Akrylamid dannes ved sterk oppva...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Adaptations within the Norwegian wheat value chain to improve quality and obtain high quantities for milling in a challenging climate

Prosjektet skal bidra til å bedre kvaliteten og sikre stabilt høye andeler av norsk hvete i melet for kommende sesonger som kan bli preget av endret og mer utfordrende vær. Prosjektet fokuserer på to viktige kvalitetsegenskaper som i dag begrenser bruken av norsk mathvete: 1) lavere proteininnho...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

SusCrop - Knowledge-driven genomic predictions for sustainable disease resistance in wheat

Framgang i planteforedling er basert på mulighetene til å gjøre presise utvalg av nye avkom med ønskede egenskaper. Tradisjonelt gjøres dette ved testing av store populasjoner i feltforsøk over flere år og lokaliteter. Dette er både kostbart og tidkrevende. Genomisk seleksjon gjør det mulig å bru...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improved monitoring and control of wireworms (Coleoptera: Elateridae) in Norwegian potato production

Kjølmark er larver av flere billearter (smellere) som lever i jorda og eter røtter, stengler og knoller av ulike vekster. Ved dyrking av potet kan de gnage hull og ganger i potetknollene, som da blir usalgbare. I Canada og Tyskland er det store økonomiske tap på grunn av kjølmarkangrep i poteter....

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ERA-NET SusCrop ACDC - Applying and Combining Disturbance and Competition for an agro-ecological management of creeping perennial weeds

Prosjektet «AC/DC-weeds» har som mål å utvikle bærekraftige metoder som reduserer behovet for intensiv jordarbeiding og bruk av ugrasmiddelet glyfosat for å bekjempe flerårig vandrende ugras (rotugras) som kveke, åkerdylle og åkertistel. Nye metoder for bærekraftig kontroll av rotugras i landbruk...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Omstridte innsatsfaktorer i norsk økologisk landbruk: Betydning for oppfatninger og forbruk av økologisk mat.

EUs regelverk for økologisk landbruk revideres med jevne mellomrom blant annet for å møte nye utfordringer med hensyn til bærekraft og miljø. Det stilles blant annet spørsmålstegn ved bruken av flere ulike innsatsmidler innenfor økologisk landbruk og prosjektet Organic-PLUS, finansiert gjennom EU...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Towards a sustainable control of wheat dwarf virus disease in China and Norway by application of CRISPR and Next Generation Sequencing

Kornproduksjonen (hvete, havre, bygg og rug) er blant de største matvareproduksjonene i verden, og korn regnes som en av verdens viktigste matvarer. I Norge og Kina er hvete er sentral del av kostholdet, og hveten har også sosioøkonomisk betydning på utviklingen i begge landene. Hveten påvirkes a...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Klimanøytral veksthusproduksjon ved bruk av et Smart Environmental Control System

Hovedmålet er å utvikle, teste og kvalitetssikre et bærekraftig (semi-) lukket veksthussystem til lønnsom produksjon av ferske matvarer av høy kvalitet. Det skal brukes et patentert Environmental Control System (ECS) bestående av CO2-fangst og resirkulasjon, energi og varmegjenvinning samt luftbe...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Rogaland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Understanding the causal agent(s) of tip rot to reduce carrot loss and waste within the supply chain

Gulrot er Norges største frilandsgrønnsak med en omsetningsverdi over 886 mill NOK med en norskandel på 94,5% i 2021. Gulrot lagres i inntil 8 måneder, og produsentene kan risikere at en stor andel går ut som lagersvinn før omsetning. De siste tiårene har tuppråte vært et økende problem i norsk g...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Forum for circular economy solutions in Norwegian wastewater management

Mineralske kilder til plantenæringsstoffer som fosfor (P) Kalium (K), Svovel (S) og sink (Zn) av kommersiell verdi er begrenset. Nitrogengjødsel produseres i dag med bruk av naturgass som vil ta slutt i overskuelig fremtid. Resultatet er at gjødselprisene stiger. For å kunne produsere tilstrekkel...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

An eco-friendly paradigm in soil disinfection: Formulation of a biostimulant to treat the potato cyst nematode plague

Poteten er den tredje viktigste matplanten i verden etter ris og hvete når det gjelder forbruk. Mer enn 1 milliard mennesker spiser poteter og den totale produksjonen er over 370 millioner tonn. Potetcystenematode (PCN) eller potetål på norsk er en alvorlig sykdom som rammer potetavlinger i hele ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Decarbonize- Ny bærekraftig teknologi for desentralisert produksjon av biokarbon for jord og vekstmedier

Standard Bio er et grønt teknologiselskap som utvikler teknologi for produksjon av biokarbon og biokarbon-baserte produkter. Gjennom Decarbonize prosjektet så skal Standard Bio utvikle teknologi for produksjon av nye bærekraftige jord- og vekstmedium kvaliteter basert på biokarbon som kan erstatt...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestfold og Telemark

BIONÆR-Bionæringsprogram

InnoLED: Effect of red, blue and white light on the growth, edible quality and yield of lettuce produced in urban hydroponic system

Urbant landbruk har de siste årene utviklet seg raskt verden rundt. Fordelene med å produsere mat i byen (byområder) med lave klimagassutslipp, resirkulering av matsvinn, effektiv ressursbruk og ekte samfunnsengasjement har blitt allment kjent og godt mottatt av folk. NIBIO - Norsk institutt for ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Viken

SIS-UTENRIKS-Støtte til utenrikspolitiske institutter fra UD

SIS FNI: Global miljøforvaltning som verktøy for fattigdomsbekjempelse i utviklingsland

-

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ChiNor solutions for Low Impact climate smart vegetable production with reduced pesticide residues in food, soil and water resources

LowImpact-prosjektet har hatt som mål å utvikle kombinerte løsninger for en klimasmart produksjonspraksis med redusert negativ innvirkning på jordkvalitet, miljø og mattrygghet. Vi har fokusert på bruk av plantevernmidler og utslipp av drivhusgasser i grønnsaksproduksjon og potensialet for biokul...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

From blue waste to green resource: Fish sludge as fertiliser in agriculture

Målet med FishBash er å bidra til utviklingen av resirkuleringsgjødsel basert på fiskeslam, noe som kan erstatte deler av mineralgjødselen som brukes i jordbruket. Tap av næringsstoffer til fjordene, som til dels stammer fra landbasert fôrproduksjon, gjør dagens oppdrettsnæring lite bærekraft...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Adapting Norwegian grass and clover seed production to a changing climate with more rainfall during seed maturation and harvest (FRØTAP)

Sikker frøforsyning av klimatilpassa norske gras- og kløversorter er en forutsetning for konvensjonell og økologisk grovfôrdyrking over hele landet. Mye frø kan imidlertid gå tapt både før frøhøsting, på grunn av dårlig frømating forårsaket av legde, og under frøhøstinga, spesielt under våte innh...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Integrating machine learning and genomic prediction for advancing Norwegian potato cultivar development.

I dette prosjektet skal vi utvikle verktøy for presist å kvantifisere potetknollenes egenskaper som form, farge og sykdomsangrep. Ved å sammenholde slike data med genetiske data, skal vi utvikle prediksjonsmodeller for å effektivisere utvalgsarbeidet i den norske potetforedlingen. Potetenes ekste...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Norwegian wild berries – increased predictability and value creation

Det bugner av ville bær i norske skoger og fjell, men det plukkes dessverre kun 4-5 % av alt som modnes. Interessen for denne råvaren er imidlertid stor både fra private og fra ulike kommersielle aktører. Alle ønsker gode avlinger med høy kvalitet og lett tilgang til råvaren. I WILDBERRIES skal v...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The role of small RNAs in genomic imprinting and hybrid barriers

I dette prosjektet studerer vi rollen til genomisk imprinting og hvordan dette epigenetiske fenomenet reguleres og kommer til uttrykk i frøet i kryssninger innen en art og mellom arter, dvs i hybrider. Vi har kunnet påvise reguleringsmekanismen for over 50 imprintede gener i modellplanten Vårskri...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Presisjonsgjødsling til epletre

Føremålet med dette prosjektet er å stimulera til auka produksjon av norske eple med god fruktkvalitet dyrka på ein effektiv og miljøvennleg måte. Forbruket av frukt er aukande, men det meste er importvare. Den norske epleproduksjon har minka i siste 10 årsperioden. Også i den norske salsesonge...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland