0 antall prosjekter

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Interdisciplinary think tank to minimize the emergence and spread of antifungal resistance

Med begrepet antibiotika (som betyr "mot liv") mener vi medikamenter som kan ødelegge eller hemme veksten av mikroorganismer, som bakterier og sopp, og som derfor kan brukes for å behandle infeksjoner. Selv om det har blitt satt sterkt søkelys på antimikrobiell resistens (AMR), har fokuset nesten...

Tildelt: kr 0,96 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Are Computer Simulations Misleading Us About the Pathobiology of Cerebrovascular Diseases?

Det er estimert at 5% av befolkningen har ballongformede utposninger på blodårene i hjernen. Disse kalles aneurismer og er sprøere og tynnere enn friske blodårer. Hvis den sprekker, fører det til en spontan hjerneblødning. Denne typen hjerneslag er blant de dødeligste formene for slag, og skjer h...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Design of Human Influenza vaccines using multifunctional micelles harnessing innate immunity (FluNanoAir)

Influensavirus forårsaker årlige epidemier som resulterer i betydelig sykdomsbyrde, dødelighet og økonomiske tap. Vaksinasjon er den viktigste profylakse men trenger årlig oppdatering av sesonginfluensavaksine stammer for å bekjempe den sirkulerende influensavirus. Inaktiverte vaksiner virker hov...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Neurophysiological assessment of consciousness: methods and mechanisms

Hva er bevissthet? Hvordan kan fysiske hjerneprosesser gi opphav til opplevelser? Dette er dype, uløste biologiske problemer, med vide teoretiske, kliniske og etiske implikasjoner. Spesielt for pasienter med bevissthetsforstyrrelser etter hjerneskade, og under narkose (generell anestesi), trengs...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Too precise or too imprecise: which parameter is gone awry in autism and psychosis

Vi lever i en verden der noen ting er i stadig endring mens andre ting forblir det samme. For å finne seg til rette og handle optimalt i miljøet vårt, må vi derfor både gjenkjenne endringer når de skjer og lære om regelmessighetene, altså ting som er stabile. De fleste av oss er ganske vellykkede...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HELSE-EU-Helse EU posisjoneringsmidler

Preparing for EU funding by leveraging the Norwegian network in severe mental disorders

Det overordnede målet er å utvikle en allianse i psykisk helseforskning i Norge for å styrke muligheten til å skaffe midler fra Horisont 2020-programmet for å ytterligere utvide vår ledende stilling innen psykisk forskning i Europa. Gjennom deltakelse i Horisont 2020-prosjekter vil vi utvide vårt...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Acoustic Cluster Therapy (ACT) for improved treatment of cancer and brain diseases

Kjemoterapi gitt alene eller i kombinasjon med strålebehandling eller kirurgi, er en vanlig kreft-behandlingsform. Et stort problem ved kjemoterapi er å få tilstrekkelig cellegift inn i svulsten og unngå at friskt vev ødelegges. Behandling av sykdommer i hjernen som for eksempel hjernesvulster el...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Predicting optimal antibiotic treatment regimens

Antibiotikaresistens er et stadig økende problem, og enkelte infeksjoner lar seg ikke lenger behandles. Denne utviklingen truer økningen i levealder som vi har sett de siste tiårene. En del av problemet er at vi sliter med å finne nye antibiotika, og fordi utviklingen av nye antibiotika er svært ...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mechanical miniaturization in interventional medical instruments

Ultralyd avbildning er et svært viktig verktøy for diagnose av hjerte- og kar-sykdommer, og som hjelpemiddel under hjertekirurgi. Spesielt god avbildning av hjertet får man hvis ultralydbildet tas fra innsiden av spiserøret, med såkalt «Trans-esophageal echocardiography» (TEE) probe. Dette setter...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestfold og Telemark

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Non-invasive electrical stimulation of the cervical spinal cord to facilitate arm and hand functional re plasticity after spinal cord injury

Ryggmargsskader fører som oftest til varig funksjonstap, både sensorisk og motorisk. Men begrenset gjenvinning av funksjon kan forekomme gjennom en prosess som heter "adaptiv plastisitet", og mye forskning fokuserer nå på hvordan man kan fremme dette. Nyere forskning har vist at elektrisk stimule...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Helseinnovatørskolen - modul 2

Helseinnovatørskolen etablerer utdanningsprogrammet "Helseentreprenørsskap i praksis" (Modul 2) fra høsten 2017, hvir hvor motiverte søkere fra modul 1 kan få tilgang til Nordens beste mentor-program innen Helseinnovasjon. Universitetet i Oslo (UiO), NTNU og Karolinska Institutet (KI) har et mål...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

HELSE-EU-Helse EU posisjoneringsmidler

EATRIS Norway: from bench to bed ? state of the art infrastructure and organization bridging the gap between basic and clinical research

EATRIS (The European Infrastructure for Translational Medicine) er en europeiske ESFRI-infrastruktur for translasjonsforskning og legemiddelutvikling og består per i dag av mer enn 90 ledende institusjoner fordelt på 13 nasjoner. Norge ble formelt medlem av EATRIS ERIC i 2016, og det norske EAT...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Engineered nanovaccines for anti-tumour immuno-therapy

Det overordnede målet med prosjektet er å utvikle en ny lysaktivert nanovaksine mot kreft. Til dette formålet er det benyttet nanopartikler basert på biologisk nedbrytbar og biokompatibel hyaluronsyre som fungerer som ryggraden for tumorassosierte antigener. For å avgi tumorassosierte antigener t...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Human-Chatbot Interaction Design

Chatboter er programvare som gir brukere tilgang til informasjon og tjenester gjennom dialog i naturlig språk. Det er økende interesse for chatbots, drevet frem av store fremskritt innen kunstig intelligens og maskinlæring, i kombinasjon med store data. Chatboter benyttes for eksempel i veilednin...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Antimicrobial resistance - network on chromosomally-mediated resistance

Overforbruk av antibiotika har ført til at mange bakterier har blitt motstandsdyktige mot denne medisinen. Antimikrobiell resistens (AMR) er en enorm belastning for helsevesenet og samfunnsøkonomien og truer både lokal og global helse. Dette ønsker AMR-CHROM å gjøre noe med. AMR-CHROM har derfor ...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Lactate-sensing fibroblasts in stroke

Hvert år rammes millioner av mennesker av hjerneslag, og hjerneslag er dermed den viktigste årsaken til funksjonshemming blant voksne. En av de beste forebyggende strategier mot slag er trening, men om man bør trene med høy eller mer moderat intensitet for å oppnå beskyttelse mot slag, er ikke un...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

New safe and effective topical combo therapy for psoriasis - High efficacy without steroids

Hovedformålet med prosjektet har vært å utvikle og validere en ny, sikker og effektiv lokal behandling som kombinerer AVX001 og calcipotriol, som en ny terapeutisk tilnærming til behandling av mild til moderat psoriasis. Proof-of concept for effekten av AVX001 monoterapi i psoriasis ble funnet i ...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Transnational Partnership for Excellent Research and Education in Big Data and Emergency Management

Nødsituasjoner er vanligvis definert som sammensatte problemer med alvorlige konsekvenser som må løses i en begrenset periode for å redusere eventuelle skader. Stordata teknologi fører til sikrere beslutningstaking, og bedre beslutninger kan bety større driftseffektivitet, kostnadsreduksjon og re...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Diversification for Resilient and Secure IoT-services

Digitaliseringen av samfunnet representerer et enormt potensial relatert til økonomisk vekst og økt livskvalitet. Digitaliseringen representerer imidlertid også potensiell stor risiko i forhold til økt sårbarhet både for individer og for samfunnet vi lever i. God håndtering av privat informasjon,...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Pacertool - a patient specific biofeedback guiding tool to improve Cardiac resynchronization therapy

Pacertool prosjektet har vært støttet av Norges forskningsråd og har utviklet et verktøy som skal bedre effekten av resynkroniseringsbehandling for hjertesvikt. Hjertesvikt er en av de hyppigste dødårsakene i den vestlige verden og resynkroniseringsbehandling er effektivt hos en gruppe hjertesvik...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Tools and Methods for Autonomous Analysis of Human Activities from Wearable Device Sensor Data

Målet for prosjektet AutoActive har vært å utvikle metoder, verktøy og algoritmer som skal forenkle forskning på menneskelig aktivitet og fysiologisk tilstand og ytelse basert på data fra ulike sensorer. Prosjektet ble startet opp i 2017 og avsluttes ved utgangen av 2022. Resultatene prosjektet h...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Dynamic Robot Interaction and Motion Compensation

Målet med dette prosjektet har vært å utvikle metoder og algoritmer som lar industriroboter interagere med og håndtere objekter som er i bevegelse i sanntid. Prosjektet har hatt to fokusområder: produksjon og helsetjenester. Produksjonscasen fokuserte på utviklingen av en demonstrator for å plukk...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Repetitive Subconcussive Head Impacts - Brain Alterations and Clinical Consequences

Er nikking i fotball farlig? Det vet vi rett og slett ikke, men det skal vi gjøre noe med. Hjernerystelser forekommer hyppig i kontaktidretter, og de langvarige skadevirkningene av dette er det siste tiåret vel etablert. Vesentlig hyppigere enn hjernerystelser, er gjentatte lavgradige hodestøt...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Gene therapy with phosphodiesterases to treat heart failure

Hos pasienter med hjertesvikt klarer ikke hjertet å pumpe tilstrekkelig med blod, f.eks. under fysisk aktivitet eller følelsesmessig påvirkning. Det sympatiske del av det autonome nervesystemet aktiveres ved fysisk aktivitet eller stress og påvirker hjertet ved frigjøring av noradrenalin, som sti...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

DNA methylation patterns and lung cancer risk prediction

1. Biomarkører og risikoreduksjon av lungekreft Lungekreft er den viktigste årsaken til kreftdød over hele verden. Mer enn 1,6 millioner mennesker dør av lungekreft hvert år. Den sterkeste risikofaktoren for lungekreft er tobakkrøykeksponering. Den beste måten å forhindre lungekreft er å redus...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of T-cell based cancer therapy

T-celler er en essensiell del av det humane immunforsvaret og en av deres viktigste oppgaver er å drepe celler som enten er infiserte av virus eller som har utviklet kreft. Forskere har de senere årene forsøkt å utnytte disse spesialiserte dreperne i kreftterapi, et felt som kalles immunterapi. D...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Life Science Pilot

Nettverket Life Science Pilot (LS Pilot) er etablert for å bidra til aktivitet og øke verdiskapning innenfor livsvitenskap i Norge. Nettverket drives av klyngen The Life Science Cluster (TLSC), og samarbeider også med andre klynger, inkludert OCC. Gjennom praktisk samarbeid ønsker vi å bidra til ...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Novel drug candidates for Chronic Obstructive Pulmonary Disease treatment

Hovedmålet med dette prosjeket var å produsere en ny legemiddelkandidat for behandling av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). KOLS er den sykdommen som øker raskest i utbredelse og en tror at den innen 2030 vil være den tredje hyppigste dødårsaken på verdensbasis. KOLS er en samlebetegnelse på...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Optimized activation of tumor-associated macrophages as a novel strategy for cancer immunotherapy

Utvikling av immunterapi mot kreft basert på aktivering av immunceller i tumor Det grunnleggende prinsippet ved immunterapi er å styrke pasientens naturlige immunforsvar mot kreft slik at immunforsvaret kan virke som en kur. I 2010 var det et stort gjennombrudd innen fagfeltet immunterapi mot...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Identifying rare variants in schizophrenia with long range phasing of Norwegian population

Schizofreni er en alvorlig psykiatrisk lidelse med økt sykelighet og dødelighet. Selv om det har vært få forbedringer i behandlingen av schizofreni de siste to tiårene, har forskning på de genetiske årsakene gjort viktige fremskritt og gitt ny innsikt i etiologien til schizofreni. Det er nå be...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Oslo