0 antall prosjekter

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Integrated dynamic drilling hazard identification

Når et oljereservoir produseres vil poretrykket i reservoaret avta. Poretrykkendringenen vil føre til kompaksjon av reservoarbergartene og strekking av takbergarten. Ved hjelp av repetert havbunnsseismikk kan vi observer og måle bevegelsene i og rundt oljereservoaret. Trykkendringene kan også før...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

MIMES: Mechanical Implications of Magma Emplacement on Sedimentary sequences

Volcanism is often considered as destructive for hydrocarbon systems: the tremendous heat provided by magma is expected to burn the hydrocarbons contained in rock formations. Nevertheless, recent studies and discoveries demonstrate that this assumption is too simplistic, if not wrong. Good exampl...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Ny selvreguerende innstrømningsventil for olje og gassbrønner

Moderne produksjon av olje og gass stiller krav til at man kan produsere ut så mye som mulig av oljen og gassen samtidig som miljøbelastningen er lav. Samtidig påvises nye felter stadig dypere, fjernt fra eksisterende infrastruktur og med ønske om å flytte hele prosessanleggene ned på havbunnen....

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Telemark

PETROMAKS2-Stort program petroleum

RETROSPECT - ocean analysis using optimal observation strategies

RETROSPECT har vært et samarbeidprosjekt mellom Meteorologisk institutt, Havforskningsinstituttet og Nansensenteret for miljø og fjernmåling. De overgripende målene i RETROSPECT har vært (1) bedre integrering av de operasjonelle havmodellene utviklet nasjonalt og innenfor Copernicus, (2) å evalue...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Field life extension through controlling the combined material degradation of fatigue and hydrogen (HyF-Lex)

Livsforlengelse av eksisterende olje- og gassfelt er høyt prioritert innenfor OG21 nasjonal teknologistrategi for petroleumsindustrien. For å minimere miljøfare og unngå betydelige kostnader på grunn av nedetid og reparasjon, er nedbrytningsmekanismer som korrosjon, utmattelse og hydrogensprøhet ...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Shale as a Permanent Barrier after Well Abandonment

Flere tusen brønner på norsk sokkel skal stenges ned og forlates i de kommende åra. Det er en grunnleggende forutsetning for petroleumsaktiviteten at nedstengte og forlatte brønner er forseglet på forsvarlig vis. Dette er imidlertid en tidkrevende operasjon, og den totale kostnaden er estimert ti...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Clean, Highly Efficient Offshore Power

Brenselceller er et attraktivt alternativ for å redusere forurensende utslipp fra offshore industri. Med elektrisk virkningsgrad på ca 60% kan drivstofforbruk og CO2-utslipp reduseres til ca 50% av de opprinnelige verdiene. Den langsiktige visjonen er kraftproduksjon med null utslipp ved å inklud...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Green high performance systems for Enhanced Oil Recovery

For å imøtekomme samfunnets økende energiforbruk, er økt oljeutvinning fra allerede eksisterende oljereservoarer ønskelig sett fra et miljø- og ressursperspektiv. Per i dag utvinnes kun en tredjedel av oljen i reservoarene ved hjelp av etablerte teknikker (primær utvinning som benytter naturlige ...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Flexibles Pipe Corrosion Monitoring

Antall fleksible stigerør i oljeindustrien øker stadig. Feilraten til fleksible rør er høy på norsk kontinentalsokkel. Rapportering og oppfølging av feil på norsk sokkel er bra sammenlignet med andre regioner. Integritetsstyring av fleksible rør blir stadig viktigere siden feil vil påvirke både s...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Microscale interaction of oil with sea ice for detection and environmental risk management in sustainable operations (MOSIDEO)

Havis gir store utfordringer med hensyn på planlegging, utvikling og produksjon i islagte farvann og Arktis. Å utvikle nye teknologiske løsninger for bærekraftige offshore operasjoner stiller store krav til bedre forståelse av samspillet mellom olje og havis, transportprosesser og deteksjon av ol...

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Nordland - Nordlánnda

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Full-field simulation of water-based EOR

Oljeproduksjonen på norsk sokkel er på vei ned, på tross av at det fortsatt er mye olje igjen i mange felt. Når produksjonen ikke lenger er lønnsom og derfor stoppes, ligger typisk halvparten av oljen igjen. I Nordsjøen er den vanligste utvinningsteknikken vanninjeksjon: Vann pumpes inn i reservo...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

4D Seismic History Matching

I dag er produksjonen fra mange oljefelt på norsk kontinentalsokkel (NKS) avtagende og feltene er planlagt for nedstengning. Oljedirektoratet (OD) anslår at mer enn halvparten av oljen som lå i disse feltene ved funntidspunktet vil bli liggende igjen når feltene blir forlatt, med mindre teknologi...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Arctic petroleum development as a challenge to societies: A comparative look at Norwegian, Greenlandic and US case sites (ARCTICCHALLENGE)

I januar 2015 var oljeprisen høy, og den tiårige nordområdesatsingen en driver for utvidelse av norsk oljevirksomhet i Arktis. Skepsis, kritikk og tvil ble rettet fra miljøorganisasjoner, noen regionale utviklingsaktører, mindre politiske partier og representanter for fiskeri og reiseliv - i till...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Nordland - Nordlánnda

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Effects of Petroleum Investments in the Arctic Frontier

Forvaltningen av Norges petroleumsressurser har fra starten rundt 1970 hatt stor betydning for utvikling av industriell og tjenesteytende virksomhet og sysselsetting. Verdiskapingen og velstandsutviklingen har vært synlig i hele landet, men spesielt sterk har den vært regionalt i kystområder med ...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

FoU av energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi gjennom Pureclean prosjektet.

Kjemi AS har gjennom store deler av 2013 og 2014 forberedet seg til et hovedprosjekt inn mot de større støtteprogrammene til Forskningsrådet. Med svært positive preliminære tester og tilbakemeldinger fra mulige samarbeidspartnere som ConocoPhillips, Stato il, Norwegian Oilfield Supply osv - er Kj...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Supplier Industry and Value Creation (SIVAC)

SIVAC-prosjektet studerer den norske petroleumsrettede leverandørindustrien og dens betydning for innovasjon i olje- og gassnæringen. Hovedmålet er å undersøke hvordan leverandørindustrien har utviklet seg de siste 15 årene, og hvordan den har bidratt til innovasjon gjennom internasjonal eksport ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Accurate migration and reservoir modeling tools

Forprosjektet gjennomføres i 4 Faser: Fase 1: Definering av fokus Prosjektet skal summere opp eksisterende funksjonalitet fra eksisterende tjenester og software og identifisere tjenestene og løsningene som har størst nøyaktighet. Oppsummeringen skal id entifisere de faktorene som gir størst ku...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Heterogene kommunikasjonssamband for sikrere styring av undervannsinstallasjoner i drift- og nødsituasjoner

Undervannsinstallasjonene overvåkes og styres i dag fra plattformer eller i fra land. Operatørene kommuniserer med installasjonene ved bruk av lys- eller strømsignaler dvs. fiberoptikk og kraftkabler3,4. Det er vanligvis én kommunikasjonskabel inn til und ervannsinstallasjonene. Bakdelen med slik...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Nordland - Nordlánnda

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Oil spills in ice-covered waters: Risk and response evaluation based on X-ray micro-tomography of sea ice

The interest in Arctic oil deposits is presently increasing, as the ongoing climate change implies easier accessibility of the region. To evaluate the environmental risks of oil exploration in ice-covered waters, oil-ice interaction has to be properly und erstood. Of particular interest is the si...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Forprosjekt for utvikling og dokumentasjon av sanntids miljøovervåkning med biosensorer

Sanntids miljøovervåkning med siste generasjon biosensorer knytter sammen miljørisikovurdering med miljøovervåkning på en ny måte, da de begge benytter samme metoder. Miljørisikovurderingene (ERA) for nye kjemikalier og potensielt miljøskadelige utslipp e r basert på fitness parametere (populasjo...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

SolverAdapt

Temaområde: 3 Kostnadseffektiv boring og intervensjon - Innovative løsninger for plugging og avstengning av brønner SolverAdapt er et wireline kjørt verktøy som muliggjør P&A operasjoner uten rigg. Pr. i dag finnes det ikke tilstrekkelige verktøy for å u tføre slike operasjoner uten bruk av en k...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Russian oil and gas: Institutional adaptation or resistance?

Prosjektet analyserer russisk olje og gassektors og russisk petroleumspolitikks respons på endringer i ressursbasen og i markedene. Vil sektoren tilpasse seg eller motsette seg endringene? Brede geologiske analyser indikerer at Russland har den største ukonvensjonelle ressurs-basen i verden. M...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Etablering av konsortium til Petromaks2

Hovedprosjektet i Petromaks2 vil være utvikling av tracere (sporingsstoff) anvendt til kartlegging av væskebevegelse i oljereservoirer. Sluttproduktet er tenkt anvendt både i konvensjonelle og ukonvensjonelle reservoirer. Forprosjektets ambisjon er å eta blere det konsortium som er egnet til å g...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Reduced cost of drilling by use of hydraulic power transmission

Prosjekt tese De økonomiske kostnader ved off-shore brønn-boring kan reduseres vesentlig ved å gjøre de store effekt-brukere på borerigg og -skip hydrauliske fremfor elektriske. Ved å erstatte elektriske generatorer og motorer med digital hydraulisk pump e- og motor teknologi kan størrelse, vekt...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Heavy metals bioremediation - Brazil/Norway cooperation

Bioremediation is a waste management technique that involves the use of living organisms, mainly microorganisms, to detect, degrade or remove pollutants. Specifically, the wastewater produced from O&G installations and petrochemical plants is a key focus area due to strict regulation. Effluents...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Tetrahydrobiopterin as a key factor in the pathophysiology of diving

MSc Ronja Hesthammer tiltrådte som stipendiat ved Norsk Senter for Dykkemedisin, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus 1.09.2014. Opplæringsdel: Grunnkurs i medisinsk og helsefaglig forskning (MEDMET 1, UiB) ble gjennomført vinter 2015, kurs i Hyperbar fysiologi (MEDT 8013, N...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Permanent wireless monitoring of gas in producers

RESMAN er en teknologibedrift som siden oppstart i 2005 har utviklet en ny teknologi for monitorering av innstrømning i oljebrønner. Teknologien er trådløs, risikofri og kost-effektiv og er basert på intelligente og miljøvennlige, kjemiske sporstoffer. Per idag finnes det systemer for monitore...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Oljedeteksjonssystemer (radar, satellitt, IR, pipeline etc ), hva er egentlig ytelsene ? En multidimensjonal objektiv tilnærming.

Dette foreliggende prosjekt går direkte på tre av hovedtemaene i Petromaks 2 programplanen for 203-2020 (Tema 1 Energieffektiv og miljøvennlig bærekraftig teknologi, Tema 2 Leting og utvinning og Tema 4 Fremtidens teknologi) ved å fokusere på nåværende status innen sikkerhetskritisk teknologi ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Akershus

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Compact Offshore Steam Bottoming Cycles

For å redusere global oppvarming, har Norge i likhet med EU satt seg som mål å redusere CO2 utslippet med 40 prosent innen 2030. Få klimatiltak gir større CO2 kutt per brukte krone enn energieffektivisering. Utstyrskostnad er ofte tjent inn innen et par år grunnet sparte driftskostnader fra mindr...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Petroleum economics: investment analysis and corporate behaviour

A. Kostnadsutvikling på norsk sokkel En unormalt lang oppgangskonjunktur på mer enn ti år har gitt sterk kostnadsøkning i oljeindustrien, i Norge og i andre utvinningsland. Kombinert med sterkt fall i oljeprisen har oljebransjen og utvinningsland fått store økonomiske utfordringer. Dette har git...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Rogaland