0 antall prosjekter

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

The 10th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV10)

The 10th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV10) er, som navnet tilsier, den tiende i rekken av MMV-konferanser. Konferansen inngår i en serie som arrangeres annethvert år, der den første ble arrangert i Wien i Østerrike i 2002...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Akershus

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Real-world ecosystem management: Identifying knowledge gaps and overcoming societal barriers

Økosystemtjenester fra urbane skoger: Urbane og peri-urbane skoger forsyner byboere med mange økosystemtjenester. Vi har gjort en tverrfaglig analyse av økosystemtjenestene fra Olsomarka. Institusjonelle, teknologiske og kulturelle endringer er de viktigste faktorer som har formet sammensetningen...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

5th International Society for Childrens Health and the Environment (ISCHE) meeting

The International Society for Childrens Health and the Environment (ISCHE) is a non-profit, scientific society that aims to reduce the impact of adverse chemical, physical, biological and social influences on childrens health. We have previously held four successful meetings, two in the United St...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Strategies to Mitigate Pressures on Terrestrial Ecosystems from Multiple Stressors

Landbaserte økosystem i Norge og Tibetplatået er under økende belastning, spesielt som følge av pågående temperaturøkninger og menneskelig aktivitet. En forståelse av hvordan belastningene har utviklet seg historisk, og hvordan de vil utvikle seg i fremtiden, har vært manglende. En detaljert fors...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Cultural Heritage Sites in Coastal Areas. Monitor, Manage and Preserve Sites and Landscapes under Climate Change and Development Pressure

Prosjektet CULTCOAST undersøker kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap i arktiske kystområder. Målet er å finne de beste metodene for å overvåke, forvalte og bevare disse høyt verdsatte miljøgodene som blir utsatt for trusler i form av klimaendringer og utviklingspress. Videre skal det utv...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Coastal foodscapes: a place-based perspective on heritage rooted in coastal ecosystems

Norskekysten står ovanfor ei rekke miljø- og samfunnsmessige utfordringar som klimaendring, miljøøydelegging, intensivert arealbruk, og fråflytting. I lys av dette har FOODCOAST undersøkt matproduksjon med fokus på forvaltning av landskapa der mat vert produsert, men også dei sosiale og kulturel...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Nature and Culture in Medieval Towns

Konferansens Call for Papers: The current focus on climate and changing environment requires of the world immediate and sustainable solutions that look beyond the world of economics and politics into the world of humanities and ethics. A historical long-term perspective can give us new insight in...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA: Balancing biodiversity conservation with development in Amazonian wetlands (BONDS)

Våtmarksområder i Amazonas er truet av avskoging, bygging av vannkraftverk og klimaendringer. Men, de har et stort antall unike arter og er ekstremt viktige for gytende fisk og for fiskens mattilgang - og er dermed veldig viktig for lokalbefolkningens liv. Faktisk støtter lavlandet i Amazonas det...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Akershus

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Biologisk mangfold og bærekraft

Møtet arrangeres av Det Norske Videnskaps-Akademi i samarbeid med Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges Forskningsråd. Formålet med møtet er å belyse i hvilken grad uthentingen av økosystemtjenester er bærekraftig bedømt ut fra bevaring av biologisk mangfold og rettferdig fordeling. Forskn...

Tildelt: kr 39 522

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Økosystembasert forvaltning - en kunnskapssyntese

Denne rapporten gjennomgår internasjonal forskningslitteratur for perioden 2005 ? mai 2019 som belyser forskning relevant for gjennomføring av mer økosystem-basert forvaltning og styring (ØBF). Metode: Vi brukte en systematisk tilnærming til gjennomgang av eksisterende forskning. En overordna k...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Norsk Økologisk Forenings konferanse 2019 "Mot mer politisk relevant økologi"

Mot mer politisk relevant økologi Presset på naturlige økosystemer over hele verden og i Norge øker. Kunnskap basert på økologisk vitenskap kan informere beslutningsprosesser samt forbedre politiske prosesser slik at presset modereres, men hvor ofte brukes denne kunnskapen? Og, krever grunnloven...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Future ArcTic Ecosystems (FATE): drivers of diversity and future scenarios from ethnoecology, contemporary ecology and ancient DNA

Noen av verdens mest dramatiske økosystemendringer skjer i arktisk på grunn av klimaoppvarming og økt menneskelig press. Dette har store implikasjoner for bevaring av biologisk mangfold og for regionens innbyggere. Urbefolkningen i arktiske og subarktiske samfunn, som er nært knyttet til sitt mil...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Kalkmalerier i norske steinkirker Seminar om norske kalkmalerier fra middelalderen til 1850

Seminaret vil gå over to dager (11.9. – 12.9.2019), og skal finne sted i Nes kirke i Telemark, samt en ekskursjon til Sauherad kirke. Begge kirkene er fra middelalderen og har bevart noen av Norges mest omfattende kalkmaleriprogrammer. Seminaret vil inneholde 15 foredrag med foredragsholdere fra...

Tildelt: kr 38 203

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Localizing the 2030 Agenda for Sustainable Development for the Barents Sea-Lofoten ecosystem in a changing climate

#LoVeSeSDG-prosjektet trekker sammen troverdighet, legitimitet og fremtredende behov for bærekraftig kystutvikling ved å jobbe konkret med en sak på Andøya i Vesterålen. Vi er ferdige med feltarbeidet for Q-sort-analysen som samler et mangfold av synspunkter på temaet bærekraft i kommunehovedstad...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Sustainable Adaptation - Resilience in Urban Regeneration [ADAPT]

ADAPT har vært et tverrfaglig forskningsprosjekt med formål å foreta en integrert analyse av byomformingsprosesser. Et sentralt spørsmål har vært hvordan transformasjon av industriarv kan være en driver for bærekraftig utvikling og gode løsninger. Gjenbruk av historiske strukturer kan være en ves...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA: Integrating citizen science data from national monitoring schemes to predict the impacts of global change scenarios on birds

Trekkfugler spiller en viktig rolle i økosystemtjenester, inkludert frøspredning i skoger, kontroll av skadeinsekter i landbruksområder og som jaktbare arter. I prosjektet «Future Bird Scenarios» undersøkte vi effekter av miljøendringer på fremtidige utbredelse av fugler og vurderte kostnadene og...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Bridging diverse knowledges for improved salmon management: Linking cultural and biophysical dimensions

SALCUL er et flerfaglig prosjekt som har tatt utgangspunkt i laksens kulturmiljø i Namsenvassdraget/Namsenfjorden og Deatnu-Tanavassdraget/Deanuvuotna-Tanafjorden, to av Norges mest produktive laksevassdrag og deres tilhørende fjorder. Ved å undersøke ulike kulturhistorier, praksiser, verdier og ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Innlandet

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA Scenarios of freshwater biodiversity and ecosystem services in a changing Arctic - ARCTIC-BIODIVER

Arktiske områder gjennomgår store endringer på grunn av direkte og indirekte klimaendringer, tining av permafrost samt endring av flora og fauna mye som følge av dette. Arktiske ferskvannslokaliteter er spesielt sårbare og i sterk endring på grunn av de samme prosessene, og både oppvarming, økt t...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Arne Næss Symposium 2019 - Global Justice Today: How to Fight the Power of Oligarchs and Tax Havens?

Project description: The Arne Næss Symposium is part of the Arne Næss programme at the University of Oslo established in 2007. Based at the Center for Development and the Environment at UiO, the Arne Næss Chair and Symposium are today the only ongoing project that preserves and critically develop...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA: Farmer-led Agroecological Research in Malawi using Scenarios for Biodiversity and Ecosystem Services (FARMS4Biodiversity)

Aktiviteter utført og resultater oppnådd fra 01.10. 2021 til 30.11.2022 WP-1: Vurdere biologisk mangfold og økosystemtjenester på småbrukere i Malawi – Dataanalyse, syntese av rapporter og 4 vitenskapelige publikasjoner som er sendt inn for vurdering (journal of Agriculture, Ecosystems and Envir...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Akershus

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

PARKAS-høstseminar 6.-8. november 2018 – «the integration of cultural heritage in national park management»

FoU-prosjektet «Building trust to environmental policy as catalyst for a green transition - PARKAS» (forskerprosjekt – MILJØFORSK, 2018-2021, under prosjektnummer 280325) er ledet av Norsk Institutt for Kulturminne Forskning (NIKU) med forskere fra Norsk Institutt for Vann Forskning (NIVA), Norsk...

Tildelt: kr 63 696

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Closed Loop Supply Chain Workshop

September 2018 BI Norwegian Business School hosts a workshop on ‘Closed-Loop Supply Chains’ (CLSC). The CLSC workshop is an annual meeting for academics in Supply Chain Management, Logistics, Operations Research and Management, that take a special interest to issues of circular economy, sustainab...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

From traditional resource use to modern industrial production: holistic management in Western Norway

Norges vestkyst er en av de mest ressursrike delene av landet, med en allsidig økonomi knyttet til fiskeri, havbruk, landbruk, turisme, vannkraft og petroleumsindustrien. Denne ressursbaserte økonomien endrer seg i takt med den skiftende dynamikken i vår naturressursbruk i disse sosial-økologiske...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

ATLANTIC SALMON AT SEA - factors affecting their growth and survival

Gjennom dette prosjektet om laksen i havet har vi fått omfattende ny kunnskap om laksens vandringer, hvor de er i havet, og hva som påvirker laksens vekst og overlevelse. Dette er en viktig del av laksens liv å forske på og øke kunnskapen om, fordi det er her de vokser seg store, og dødelighet i ...

Tildelt: kr 21,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Forskning i friluft 2018

Bakgrunn Friluftslivsforskningen har ingen sterk posisjon i Norge. Det er derfor viktig å skape økt oppmerksomhet om friluftslivsforskningen og å få fram den forskningen som faktisk foregår. Norsk Friluftsliv har fem ganger tidligere arrangert konferansen Forskning i friluft, senest i 2015. Tide...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Plantebiologi i Norge 2018

Nettverket avholder en årlig konferanse som er åpen for alle. Konferansen i 2018 skal holdes i Bergen med lokal organisasjonskomite bestående av medlemmer fra Institutt fra Biovitenskap, UiB og Naturhistoriske samlinger ved Universitetsmuseet i Bergen, sammen med NIBIO Bergen. Den lokale organisa...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

MICROFIBRE Workshop 2018: The fate of microfibre pollution from textiles

The MILJØFORSK support research project Microfibre (no. 268404) (https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/#/project/NFR/268404/Sprak=null) aims to understand the environmental behaviour and impacts of microplastic fibres (MPFs) in order to develop a decision support framework that enables ga...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Arne Næss Symposium 2018 - Homo Futurus: Environmental, Religious and Technological Perspectives

The Arne Næss Programme on Global Justice and the Environment at the University of Oslo, draws on the legacy of Norway’s foremost eco-philosopher, Ghandi scholar and environmental activist. The Programme’s overall aim is to bring together young researchers, leading international thinkers, and pra...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

VALUECHANGE: Valuation of Cultural and Environmental Goods for Integrated Assessment and Decision-making: From Promise to Practice

Urbaniseringen i Norge øker presset på gjenværende kultur- og miljøgoder, noe som kan endre folks bruk og verdsetting av disse godene. Dette har konsekvenser for hvilke politiske løsninger en skal velge for forvaltningen av slike goder i by og land. VERDIENDRING (VALUECHANGE = VC) er et tverrfagl...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Building trust to environmental policy as catalyst for a green transition

MILJØFORSK-prosjektet Building trust to environmental policy as catalyst for a green transition (2018-2022) handlet om forvaltningen av naturvernområder i Hardangervidda og Saltfjellet-Svartisen nasjonalparker. Erfaringer fra Svalbard, Finland, Frankrike, Sør-Afrika osv. supplerte den nasjonale f...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo