0 antall prosjekter

AKLIMED-Klinisk medisin

Biologisk betydning av koagulasjonshemmeren tissue factor pathway inhibitor (TFPI) og hypobar hypoksi som risikofaktorer for venøs trombose

<i>Bakgrunn:</i> Koagulasjonshemmeren TFPI modulerer selve startmekanismen i koagulasjonssystemet. Prosjektet vil undersøke hvilken betydning TFPI spiller som årsak til blodpropp. <i>Metode: </i> <i>Del 1 </i>er en meget godt karakterisert kasus-kontro ll studie (Leiden Thrombophilia Study) so...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Kroniske underlivssmerter hos kvinner

Ved bruk av trykkalgometer som objektiv tese, måles stress/smerte på kvinner med kroniske underlivssmerter rundt muskulære triggerpunkter etter behandling med mensendieck og akupunktur, sammenlignet med behandling med mensendieck fysioterapi alene.

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Evidence-based medicine and pain treatment. NMDA-receptor antagonists in the treatment of intractable pain

...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

AKLIMED-Klinisk medisin

Immunmodulerende behandling ved HIV-infeksjon - monitorering av behandlingseffekt og virusspesifikke immunresponser

Prosjektet har kartlagt en helt ny signalvei (cAMP -proteinkinase A type I - Csk) som hemmer immunsystemet og hindrer celledeling i hvite blodlegemer. Denne signalveien virker i friske celler som en regulator som hindrer at immunsystemet angriper kroppens egne celler. En kjenner nå komponentene ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Postoperative enteral feeding or early oral intake at will. A prospective, randomised, clinical, multicentre trial.

...

Tildelt: kr 0,93 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AKLIMED-Klinisk medisin

Samspillet mellom infeksjoner og hypoxi/ischemi ved perinatal hjerneskade og -død: Eksperimentelle, epidemiologiske og kliniske studier

Utvikling av perinatal hjerneskade knyttes både til intrauterine infeksjoner/inflammasjon og hypoxi/ischemi. Kombinasjonen av disse har potenserende effekt. Imidlertid er mekanismene for øket risiko for hjerneskade ved infeksjoner/inflammasjon dårlig kjen t, og det finnes heller ingen virksomme b...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Evaluering av autolog chondrocytt-transplantasjon som behandling av fokale bruskskader på distale femur og patella

Autolog chondrocytt-transplantasjon som behandling for bruskskader i kneet ble publisert første gang i 1994. Det er imidlertid ennå ikke publisert kontrollerte studier over metoden. Prosjektet, som er i tre deler, skal evaluere denne behandlingsstrategien . <h>1. Autolog chondrocytt-transplantas...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

MENTAL-Mental helse

Ullevål 600: Behandling, forløp, kognisjon og genetisk sårbarhet hos pasiente rmed alvorlig psykisk lidelse

Samarbeidsprosjektet vil kombinere fire delprosjekter, som studerer forløp og helsetjenestetilbud, medikamentell behandling, kognisjon og genetisk sårbarhet i et representativt materiale av pasienter med schizofreni og manisk depressiv lidelse. Det kognit ive og genetiske delprosjektet vil skje i...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Third International Stroke Trial in Norway ("IST-3 Norway")

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

AKLIMED-Klinisk medisin

Kupffer cell activation in the pathophysiology of sepsis caused by gram positive bacteria

Sepsis betegner den systemiske responsen på infeksjon. Sepsis med organsvikt er den hyppigste dødsårsak ved kirurgiske intensivavdelinger og tar livet av omlag 1 million mennesker hvert år i vestlige land. Gram-positive bakterier er ansvarlig for halvpart en av disse tilfellene og denne andelen e...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Tumorbiologiske og prognostiske faktorer ved endometriecancer

Forskningsgruppens profil har vært å kartlegge ulike tumormarkører ved endometriecarcinomer, med særlig vekt på proliferasjon, cellecyklusregulering (p53, p16) og angiogenese. En ønsker å videreføre dette arbeidet ved å fokusere på to linjer: mikrosatelit tinstabilitet og reparasjonsenzymer, og m...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

MENTAL-Mental helse

Barn i Bergen: ADHD - Prevalens og kliniske karakteristika

Prosjektet tar utgangspunkt i en screening av barns mentale helse og utvikling. Den skal gjennomføres i alle barneskoler i Bergen og omfatter alle barn mellom 7 og 9 år. Barna skal undersøkes i 3 trinn med spørreskjema til foreldre og lærere, intervju av foreldre, nevropsykologisk undersøkelse, ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Vestland

AKLIMED-Klinisk medisin

Klassifisering og behandling av adhesiv kasulit (frozen shoulder)

Prosjeketes design er todelt med en prospektiv, klinisk kartlegging av pasienter med kronisk smerte og stivhet i skulderleddet, samt en klinisk kontrollert randomisert studie ved adhesiv kapsulit. Kartleggingen gjøres ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i samarbeid med Radiologi...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Oslo

MENTAL-Mental helse

Utprøving av metoder for systematisk evaluering av behandlingsforløp i BUP

lnternasjonalt og nasjonalt fokuseres det mye på om barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og helsetjenesten ellers, gir kostnadseffektiv behandling. lnternasjonal behandlingsforskning innen BUP har studert effekt av ulike behandlingsformer. Men det har vist seg problematisk å slutte fra effektstudi...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Studier av metadon i kronisk smertebehandling

Metadon var førstevalget ved kronisk smertebehandling i begynnelsen av 80-tallet, men ble erstattet av "slow release" morfin. Imidlertid fører ikke morfinbehandling alltid til målet. Det har derfor vært en økende interesse for farmakologiske og kliniske f orskjeller mellom opioider, ikke minst me...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AKLIMED-Klinisk medisin

Vevets respons ved rekonstruktive ortopediske inngrep. En klinisk, eksperimentell og teoretisk studie

Rekonstruktive inngrep med forlengelse og aksekorreksjon av lange rørknokler utføres regelmessig i ortopedien. Smerter og leddkontrakturer er vanlige komplikasjoner, og skyldes blant annet at bløtvevet ikke greier å tilpasse seg den nye lengden fortløpend e. Vevet blir stående i spenn mot kreften...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Pathophysiology and Therapy of Sepsis caused by Gram-Positive Bacteria and Mixed Bacterial Infections

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Klinisk og immunologisk betydning av tumor nekrose faktor storfamilie systemet ved alvorlig immunsvikt

Hypotesen som bl.a. bygger på en serie egne, originale arbeider, er at økt tumor nekrose faktor (TNF) aktivering spiller en patogenetisk rolle for immunsviktutvikling og kliniske manifestasjoner ved HIV infeksjon og common variable immunodeficiency (CVI). En tror også andre medlemmer av TNF/TNF ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

MENTAL-Mental helse

Studier av søvn og nevrotransmittere i depresjonsmodellen "chronic mild stress" hos rotte

Det er en klar kobling mellom depresjoner, bestemte nevrotransmittere og søvn. Ved polygrafisk registrering av pasienter med depresjon er det beskrevet en rekke søvnendringer. Søvnendringene er av tre hovedtyper: fragmentert søvn, redusert dyp søvn og end ret REM søvn. Disse søvnendringene blir a...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Prediktorer for korsryggsmerter og korsryggsmerterelaterte sykefravær blant hjelpepleiere.

Korsryggsmerter og korsryggsmerterelatert sykefravær er meget vanlig, ikke minst blant hjelpepleiere. For at vi skal kunne utvikle effektive forebyggende tiltak, er det behov for eksakt kunnskap om årsaker og beskyttende faktorer. Tidligere forskning har ikke klarlagt hvordan psykologiske og org...

Tildelt: kr 0,83 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Fosteralder og fosterstørrelse. Nye ultralydnormer for svangerspasomsorgen

<i>Bakgrunn</i>. Nesten alle gravide tar imot tilbudet om rutineultralyd (?97%) og det gjøres gjennomsnittlig >2 undersøkelser i svangerskapet. En har tidligere testet de tabeller som brukes for norsk befolkning og tabellene har vist at de har alvorlige mangler, spesielt for svangerskapsvarighe...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

AKLIMED-Klinisk medisin

Identifisering av autoantigener ved nevrologiske paraneoplastiske syndromer

Paraneoplastiske nevrologiske syndromer er en felles betegnelse på tilstander der en kreftsvulst affiserer nervesystemet. En har påvist flere autoantistoffer (bl.a anti-Yo, anti-Ri, anti-Hu) mot nervevev som kan korreleres med ulike typer av paraneoplasti ske syndromer. Antigenene Yo, Ri og Hu er...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Muskelaktivering og blodflow under PC-basert arbeid hos friske, arbeidstakere med muskelsmerter og pasienter med kroniske muskelsmerter.

Formålet med prosjektet er å vinne økt innsikt i effekter av ulike typer arbeidskrav på smerteutvikling, muskelaktivering og muskulær blodsirkulasjon i nakke, skulder og arm hos friske personer, arbeidstakere med muskelsmerter og pasienter med kroniske sm ertetilstander i muskel-skjelettsystemet....

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Integration of clinical and basic research to improve treatment of multiple myeloma

Formålet er økt integrasjon av forskning og behandling av kreftsykdommen myelomatose gjennom følgende delprosjekter: <h>1. Ødeleggelse av skjelettet ved myelomatose er et hovedproblem ved sykdommen. Prosjektet undersøker hvorledes faktorer i blod og benm arg påvirker bensykdommen. Osteoprotegeri...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PSYKISK-Psykisk helse

Multisenterprosjekt for studier av prosess og utfall i psykoterapi

Hovedhensikten er studere utfall og prosess ved psykoterapeutisk behandling av pasienter med ulike former for psykopatologi og å stimulere til rekruttering til psykoterapiforskning. Prosjektet er bygd opp som et nettverk som omfatter flere delsenter og le des av en flerfaglig forskergruppe med re...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Oslo

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Insulinsensitivitet hos pasienter med Hirschsprungs sykdom

<i>Bakgrunn.</i> Hirschsprungs sykdom er karakterisert av aganglionose i rektum og colon. Forskningsgruppen har imidlertid nylig vist at denne pasientgruppen også kan ha patologisk motilitet i øvre gastrointestinaltraktus. Videre har gruppen gjort observ asjoner som tyder på at disse pasientene ...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

KREFTSATS-Særutlysning kreftmidler, historikk

Intergrated basic and clinical research on pain treatment in cancer

The group wants to build on established collaborations to form a strong research team that carries out integrated research on cancer treatment. The principle objective is to improve the treatment of subjective symptoms and to enhance the general well-bein g of patients. The projects involve close...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MENTAL-Mental helse

Funksjonell dyspepsi - en livsstil sykdom? Betydning av livsstil for vagal aktivitet, magesekkens akkomodasjon og måltidsrelatert

Funksjonell dyspepsi, irritabel colon og ikke-kardiale brystsmerter er hyppig forekommende funksjonelle tilstander der en med tilgjengelig metodikk i dag ikke kan påvise organiske forandringer som kan forklare de ofte invalidiserende plagene. Pasientene h ar som gruppe mer angst, depresjon, neuro...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 1999-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

NORVIT - Norsk multisenterstudie - effekt av vitaminer ved akutt hjerteinfarkt

Etter et hjerteinfarkt er det viktig å hindre tilbakefall. En kjenner noen behandlinger som reduserer denne risikoen, men flere av disse har uønskede bivirkninger og er kostbare. Observasjonsstudier har vist at risiko for hjerteinfarkt, hjerneslag og blod propp øker med økende nivå av aminosyren ...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 1996-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PSYKISK-Psykisk helse

Øyerkonferansen. Forskningskonferanse om mental helse

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 1994-2007

Sted: Vestland