0 antall prosjekter

Utvalg basert på fritekstsøk avspeiler ikke Forskningsrådets egen statistikk. Les mer...


Treff i fritekstsøk gir deg en oversikt over alle prosjekter der den aktuelle teksten ligger i prosjekttittel eller prosjektsammendrag. Det vil kunne gi et annet utvalg prosjekter enn det Forskningsrådet bruker i egen statistikk slik den fremstilles i for eksempel publikasjonene Forskningsrådet i tall eller Årsrapporten. Forskningsrådets statistikk bygger normalt på utplukk basert på faste kategorier. Disse finner du i venstremenyen, over diagrammet eller i søkefeltets venstre kolonne (statistikksøk).

Les mer...

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Bringing young people into STEM: A sustainable model for engaging young people and their communities in STEM

In accordance with the aim of the challenge of SEAC, the main objective of the STEM-cells project is to develop sustainable local multistakeholder networks (STEM-Cells) that will provide activities to attract young people into careers within the fields of Science, Technology, Engineering and Math...

Tildelt: kr 14 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Wettability symposium 2015

By presenting our research at these conferences we are also able to build scientific networks that will benefit home institutions and students in the various research groups by international collaboration, student exchange and researcher mobility between said regions. Oral presentations at intern...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

ESHMS-konferanse

Målet med konferansen er å undersøke den europeiske folkehelsen, både dets determinanter (særlig tilgang til helsetjenester) og spesifikke helseutfall, i et globalt perspektiv. ESHMS ble stiftet som et samarbeid mellom europeiske helseforskere og WHO. Ulikhet i helse og i tilgang til helsetjenest...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

PALA 15, The 15th International Symposium on Processability Approaches to Language Acquistion, 18 - 19 September 2015

Det språklige og kulturelle mangfold som preger moderne samfunn, gir nye utfordringer til hele utdanningssystemet, fra barnehage til universitet. PALA-konferansene og PT gir viktige bidrag til at forskere, lærere og spesialpedagoger kan forstå og møte noen av disse utfordringene med større og fag...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Østfold

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Ny og effektiv metode for permanent plugging av brønner

Formålet med forprosjektet er å etablere et best mulig fundament for et hovedprosjekt i Petromaks 2. Hovedprosjektet har som ambisjon å utvikle et nytt og kostnadseffektivt konsept for permanent plugging av olje og gassbrønner (PP&A). Grunnideen er å utvikle en metodikk og teknologi for etable...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Novel End-to-End solution for personalized cancer treatment.

Vi søker om prosjektetableringsstøtte. Se forøvrig hovedprosjektsammendrag i vedlagt skjema.

Tildelt: kr 24 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Human papillomavirus Vaccination as Platform for Adolescent Sexual and Reproductive Healthcare Delivery in Zambia

We aim to develop a research protocol to test and evaluate different interventions, which should improve sexual and reproductive health among adolescents in Zambia. In order to implement a sustainable and scalable public health policy, with highest possible impact on adolescent health provided at...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

New approach for predicting ecological dynamics during environmental change

Menneskeskapte klimaendringer medfører endringer i økosystemer og biologiske samfunn over hele verden. Vår forståelse av mekanismene som er involvert, og derfor vår evne til å forutsi fremtidig dynamikk, er i midlertid svært begrenset. Vi vil utvikle prediktiv teori for å forstå økologisk dynamik...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Subsea Automated Pig Launcher Qualification

National Oilwell Varco (NOV) Subsea Automated Pig Launcher (SAPL) har blitt utviklet i løpet av de siste 4 årene (Fase A og B). SAPL Systemet er patentert og NOV eier IP-rettigheter. National Oilwell Varco vil nå starte fase C, hvor NOV vil, i en JIP med Shell og Total og med støtte fra Forskn...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Akershus

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI Implentation of State Aid Modernisation in the European Economic Area

Ett av målene med projektet er å belyse hvordan et regelverk utformet for å løse problemer i EU fungerer når det implementeres i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) i landene Island, Liechentstein og Norge. Prosjektet ønsker å gi svar på: Hvordan moderniseringen av regelverket for o...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Ukjent Fylke

NAERINGSPH-Nærings-phd

Energy efficient cold climate operation and winterization solutions

Den maritime næringen beveger seg nordover. Utfordrende miljø og mangel på landbasert infrastruktur, kombinert med høye forventninger fra samfunnet med hensyn til både sikkerhet- og miljørisiko legger press på både utstyrsprodusenter og tilsynsorganer(f.eks. klasseselskaper og IMO). Flere deler a...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Rogaland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Nettbasert rettleiar i klimarisiko og klimasårbarheitsanalyse

Når kommunar skal planleggje for framtida, må dei ta omsyn til ulike typar risiko og sårbarheit som kan oppstå i ulike delar av kommunen som ei følgje av klimaendringane. Dette er eit krevjande arbeid fordi klimatilpassing er eit nytt felt for mange kommunar og fordi kunnskapen dei treng å hente ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Improving representation of the permafrost and terrestrial processes within the Norwegian Earth System Model

The NorESM is the main national facility for global climate studies and is one of the global model systems contributing to the IPCC assessments of future climate. The Community Land Model (CLM) is the terrestrial component of the Norwegian Earth System Model (NorESM). In June of 2015, the Nationa...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Harkness Fellowship in Health Care Policy and Practice 2015-2016

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Dynamiske spenninger i Francis løpehjul

Norske vannkraftverk designet er i stor grad bygd med tanke på en mest mulig jevn energiproduksjon med et begrenset antall start/stopp. Som følge at et deregulert og internasjonalt marked for kraft så er kjøremønsteret de senere årene i stor grad blitt styrt av markedsprisen på kraft noe som har...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Akershus

NORGLOBAL-Norge - Global partner

The SkattJakt Network. Videreføres gjennom prosjekt 263392.

Important development objectives such as poverty alleviation and sustainable development are not possible without national revenue. It is, therefore, crucial for poorer countries that they are able to establish effective tax regimes and institutions. This has, however, proven to be a challenging...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Geilo Winter school in eScience 2016-2020

Vinterskolen på Geilo har siden 2001 årlig tiltrukket seg rundt 50 studenter og unge forskere innen eVitenskap for en ukes lang skole. Målet er å tilrettelegge at unge forskere kan bli oppdatert på nye ideer, metoder og teorier innen eVitenskap, og samtidig samarbeide og utveksle ideer og erfarin...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Ultra Rapid Reconfigurable Robot System

Små- og mellomstore bedrifter (SMB) har i dag en svært ufordrende situasjon. De er små, fleksible og har lav overhead-kostnader sammenlikned med store firmaer. På den annen side, er de i for stor grad avhengig av menneskelig arbeidskraft til å utføre oppgavene i produksjonen; noe som gjør dem svæ...

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Verification of continuous glucose monitoring technology for use in intensive care patients

...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kvinner til topps - Universitetet i Stavanger i bevegelse og balanse

Universitetet i Stavanger hadde ved prosjektstart 45.2 prosent kvinner i førstestillingene, men bare 21.2 prosent kvinnelige professorer. Dette vil universitetet endre på nå. Gjennom «Kvinner til topps - UiS i bevegelse og balanse» startet universitetet en langsiktig satsing med fokus på bevisstg...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Rogaland

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Social Responsible Crowdsourcing for Environmental Research and Decision-Making

Crowdsourcing is the process of getting ideas, data or services from a large group of people, and especially from an online community and through information and communication technologies (ICTs). The iResponse project followed a case-based approach to address societal-environmental challenges in...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Akershus

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Digital breast tomosynthesis, the future screening tool for breast cancer?

Digital bryst-tomosyntese (DBT) er en ny mammografiteknikk som kan benyttes ved screening for brystkreft. I september 2017 publiserte Folkehelseinstituttet en rapport som konkluderte at kunnskapsgrunnlaget var for dårlig til å støtte innføring av DBT som screeningmetode i Norge. Konklusjonen sams...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimamøteplasser

Klimamøteplassene er arrangementer i regi av Naturvernforbundets fylkes- og lokallag hvor et bredt spekter av ulike avsluttede og pågående forskningsprosjekter om klimaendringer vil bli presentert og diskutert. Møteplassene skal være mer enn et debattmøte eller et foredrag. Det skal være et ste...

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

ICTED - Identification and Causes of recent Trends in European Drought

Drought is an environmental hazard with widespread environmental and societal consequences, yet there is much uncertainty as to whether these events are increasing in frequency or severity in response to climate change. Part of this uncertainty is associated with the methods employed by past stud...

Tildelt: kr 52 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Travel grant for to enhance knowledge base and internationalisation of the TRACKS project

In this particular piece of research, we plan to use the Weather Research and Forecast model (WRF) model to investigate how thermally driven gravity waves influence early summer convection over the north-eastern part of Bangladesh. We hypothesize that when the sun sets and the Himalayan foothills...

Tildelt: kr 78 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Thermohydraulic investigation on the constructal design of micro/nano heat transfer enhancement for high-efficient thermal energy systems

Dette prosjektet tar sikte på å lage et syntetisk design av kjølesystemer, hvor energiforbruket - som pumping av kjølevæske, og kjøleeffektivitet - tas med i den totale beregningen. "The constructal law", som sier "For a finite-size system to persist in time (to live), it must evolve in such a wa...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestfold

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Artikulatorisk bevisstgjøring av fonemene og lydmessig feedback på fonemnivå- utprøving av tiltak ved språkvansker og dysleksi

Mange elever med lese-, skrive- og språkvansker har store problemer med å skille språklydene fra hverandre bare ved å lytte. Dette gjør at de har vanskelig for å «komme på» riktig lyd når de møter på bokstavtegnene i tekst. Det er ofte spesielt vanskelig for dem å skille mellom lyder som høres li...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestfold

FORNY20-FORNY2020

A blood test for improved clinical management of prostate cancer

Prostatakreft er den nest vanligste kreftformen hos menn, med 1.1 millioner nye tilfeller hvert år. Eksisterende metoder for diagnostisering og oppfølging av pasienter er mangelfulle, og fører til problemer med både overbehandling og underbehandling. Det er derfor stort fokus i bioteknologiindust...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI -Scandinavian left-wing intellectuals in the post-war era: ideas, influences, and continental communications 1945-1962

Doktorgradsprosjektet mitt undersøkte ideane og kommunikasjonen mellom skandinaviske venstreintellektuelle i den første delen av den kalde krigen, frå 1945 og til om lag 1960. Eg tok utgangspunkt i tidsskriftmiljøa Orientering i Noreg, Dialog: Dansk tidsskrift for kultur og Internationale Perspek...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Ukjent Fylke

IS-NORDIC-Nordic Pilot Programme for NSF

Researching Dynamical and Computational Features of Distance-Based Analysis

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Ukjent Fylke