0 prosjekter

Utvalg basert på fritekstsøk avspeiler ikke Forskningsrådets egen statistikk.


Treff i fritekstsøk gir deg en oversikt over alle prosjekter der den aktuelle teksten ligger i prosjekttittel eller prosjektsammendrag. Det vil kunne gi et annet utvalg prosjekter enn det Forskningsrådet bruker i egen statistikk slik den fremstilles i for eksempel publikasjonene Forskningsrådet i tall eller Årsrapporten. Forskningsrådets statistikk bygger normalt på utplukk basert på faste kategorier. Disse finner du i venstremenyen, over diagrammet eller i søkefeltets venstre kolonne (statistikksøk).

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Isolation of a gene involved in developmental dyslexia

Dysleksi er definert som spesifikke og betydelige lesevansker som rammer både barn og voksne uten andre nevrologiske skader, med normal intelligens og kognitive evner og med et tilstrekkelig læretilbud. Det er bevis for et betydelig genetisk bidrag til ut vikling av dysleksi, men det er samtidig ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Localisation and Ownership of Knowledge Sources in Poverty Reduction Strategies

When policy-makers select from a menu of policy options they make a choice between including some sources of knowledge and excluding others. If the supply available on the menu is predominantly global knowledge, then context-sensitive local knowledge may be bypassed. However, there may several f...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2012

Sted: Oslo

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Knutepunkt i logistikk- utbygging og konsolidering

Målet med prosjektet er å konsolidere og bygge ut Høgskolen i Moldes rolle som knutepunkt for forskning og utdanning i transportøkonomi og logistikk. Høgskolen ønsker å etablere seg som det ledende miljøet i Norge og et miljø som teller internasjonalt. De tte krever intern oppbygging via doktoran...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Møre og Romsdal

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Mikrosystem for hjerteovervåkning

Dette er det første mikrosystem-prosjekt ved Høgskolen i Vestfold (HVE) som tar opp biomedisinske anvendelser, og prosjektet er sentralt i kompetanseutviklingen innen den strategiske satsingen på mikrosystem-teknologi. Prosjektet vil utvikle en teknologi for utforming og bygging av implanterbare...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestfold og Telemark

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Strategisk høgskoleprogram i risikostyring og samfunnssikkerhet

Hensikten med prosjektet er å videreutvikle kompetansen og styrke kunnskapen om samfunnssikkerhet. Etter en prøveordning på tre år ble det kombinerte sivilingeniør- og mastergradsstudiet i "Samfunnssikkerhet" godkjent som permanent studietilbud ved Høgsk olen i Stavanger (HIS) våren 2002. Samtid...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Ukjent Fylke

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Program for utvikling av kompetanse innen Institutt for Optometri

Dette er et paraplyprosjekt, med flere elementer. Først og fremst er det forskning omkring samfunnsproblemer: Lys og syn, Synsutvikling hos barn, Samsynsproblemer, Arbeidsplass og syn, Lese- skrivevansker, Øyemuskulatur, Effekter ved bruk av kontaktlinser , Oppbygging av utstyr og målemetoder for...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Viken

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Komparativ velferdsforskning Kompetanseoppbygging ved å studere legitimering av arbeidet med sosiale problem i Russland, Australia og Norge

Høgskolen i Bodø ønsker å styrke det samfunnsvitenskapelige fagmiljøet ved å videreutvikle kompetanse innen komparativ velferdsforskning. Empirisk vil vi fokusere på tre delprosjektet: 1. For det første er det interessant å gjøre studier mellom Norge , Australia og Russland fordi vi her kan ...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Nordland - Nordlánnda

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Landskapsøkologiske problemstillinger knyttet til erstatningsbiotoper:effekten av skjøtsel og etablering på artsdiversitet i vegkanter

Vegkanter utgjør store areal i det norske landskapet. Til vegkantene er det knyttet et stort biologisk mangfold, og de kan inneholde sjeldne og sårbare arter, særlig kulturmarksarter i tilbakegang i det moderne landskapet. For å ta vare på disse verdifull e naturområdene er det viktig at vegkante...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Vestland

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Mobile kommunikasjonssystemer og tjenester. Videreutvikling av et internasjonalt kompetansesenter med sterk regional forankring

Høgskolen i Agder har en veletablert og godt søkt sivilingeniørutdanning i IKT. Utdanningen som fokuserer på mobile kommunikasjonssystemer og tjenester representerer et unikt tilbud i Norge. Til støtte for sivilingeniørutdanningen er det etablert et forsk ningssamarbeid med næringslivet. Partene ...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Agder

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Studier av profesjonell yrkesutøvelse- kompetanseoppbygging i profesjonsforskning

Med bakgrunn i profesjonenes sentrale samfunnsmessige rolle og Høgskolen i Oslos (HiO) utdanningsprofil, er profesjonsstudier definert som et sentralt satsingsområde. I høgskolens strategiplan for FoU legges det vekt på å utvikle sterke fagmiljø og nettve rk. Så vel generelle trekk ved profesjone...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

FOLKEHELSE-Folkehelse

"Er det ikke godt at noen passer på oss?" En sammenlignende studie av kvinners møte med screening for brystkreft og osteoporose.

Screening og helseundersøkelser utgjør en stor del av helsevesenets oppgaver. Helseeffekten av screening kan ikke måles på individnivå, men tiltaket er likevel betinget i at enkeltindividet ser en helsemessig nytte i å delta. Deltakelse kan være motivert på to måter: Ønsket om at eventuell sykdo...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PSYKISK-Psykisk helse

The study of change mechanisms in short-term dynamic psychotherapy and cognitive therapy for cluster C personality disorders.

...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Refleksivitet og autentisitet. Senmoderne representasjontrender i fjernsynets og samtidskunstens iscenesettelse av kjønn og seksualitet.

Prosjektet ønsker å analysere iscenesettelsespraksiser med punktnedslag i fjernsyn og samtidskunst, der to dominerende representasjonstrender i den senmoderne offentligheten står sentralt: På den ene siden autentisitets- og virkelighetseffekt (i talkshows og realityprogram) kontra refleksivitet ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Physics of Geological Processes, PGP/Senter for geologiske prosessers fysikk

...

Tildelt: kr 140,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2013

Sted: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Informasjon og medbestemmelse i vedrørende individuell plan for skrøpelige gamle, gir bedre livskvalitet og helse, samt færre opphold....

Pasienter over 70 år opptar en stor andel av sengene i somatiske sykehus. Disse pasientene har en sammensatt helsesvikt og et krympende nettverk og er derfor svært skrøpelige. Prosjektet vil undersøke effekten av et systematisk informasjonsprogram til den ne pasientgruppen sett i forhold til oppl...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Investigation of magnetic monopole and hairy black hole solutions without rotational symmetri in the Einstein-Yang-Mills-Higgs theory

In the early universe radiation and matter is described through Grand Unified Theories that predict the existence of magnetically charged particles with very large masses: monopoles. In order to also take the gravitational interaction for the monopoles in to account, they have to be described wit...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Ukjent Fylke

FOLKEHELSE-Folkehelse

"Vart du skræmt nu?" En kvalitativ studie av kvinners møte med mammaografiscreening

Screening og helseundersøkelser inngår i voksende grad som en del av det sykdomsforebyggende arbeidet i det moderne samfunnet. Hensikten med undersøkelsene er å oppdage sykdom på et tidlig stadium, for ved behandling å hindre videre sykdomsutvikling og ti dlig død eller å oppdage risikofaktorer f...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

En ny lesning av Catulls tekst ut fra bevarte renessansemanuskripter

Bakgrunnen for prosjektet er Catull-overleveringen. I mangel av håndskrifter fra senantikken og middelalderen har forskningen konsentrert seg om å identifisere de eldste blant de renessansemanuskriptene vi har. Det er konsensus om at alle eksisterende man uskripter går tilbake på ett og samme man...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Digitalisering av fjernsynet- endringer i politikk, marked og tilbud

Digitaliseringa av fjernsynet er nå i full gang. Kabel-og satellittnettene digitaliseres, breibåndsselskapene forbereder seg på å overføre fjernsyn over sine nett, og departementet skal lyse ut konsesjon på digitalisering av bakkenettet. Denne digitaliser inga er forventa å gi flere kanaler og åp...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Musikalitet i teorien. En studie av forholdet mellom språk og musikk gjennom undersøkelser av musikalske metaforer i tekster av Derrida, ...

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Vestland

ROMFORSK-Program for romforskning

Improved transport equations for fully ionized gases

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

A good man beaten to books, a troublesome saint. The life and veneration of Gudmundur Arason "the Good"

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Når kultur skal bevares. Offentlig forvaltning av samiskhet.

Samisk politikk skal gi et potensiale for samisk kultur-og identitetsutvikling i de ulike samiske lokalsamfunn. Prosjektet retter søkelyset på forholdet mellom den kulturelle dimensjonen ved offentlig samisk politikk og det som framstår som identitetsgene rerende prosesser i samiske lokalsamfunn....

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Multispectral Color Imaging

It is the strategy of Høgskolen i Gjøvik (HiG) to focus on four areas of R&D, "digital media" being one of them. Among the results of this strategic focus are the successful introduction of two graduate level study programmes, employment of key scientific staff, and investments and setup of a co...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Innlandet

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Strategisk høgskoleprogram om idrett og kultur

Prosjektet tar sikte på å bygge opp/videreutvikle sterk kompetanse på forskning om idrett og kultur med særlig vekt på kulturanalytiske/kultursosiologiske perspektiver ved Høgskolen i Telemark. Satsingen knyttes til den faglige utviklingen ved hovedfagene i kulturstudier og idrett ved HiT og til...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Vestfold og Telemark

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The Power of the One-eyed in international politics - Global media hegemony, international crisis management and the making of foreign polic

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

FOLKEHELSE-Folkehelse

Alminnelighetens potensiale. Hverdagslig men virksom kommunikasjon mellom ansatte og klienter

Prosjektet tar sikte på å belyse en side ved kommunikasjonen i behandlingsrelasjoner (i vid forstand) som hittil ikke har vært gjenstand for grundig vitenskapelig forskning. Det dreier seg i særlig grad om kommunikasjon i alminnelig samvær ansikt til ansi kt mellom klient og ansatt. En har grunn ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Transseksualitet - mellom kropp, kjønn og seksualiteter. Kulturanalytiske perspektiver på kjønnsambivalens

I vår kultur ser det ut til å eksistere eit krav om at det skal vere eit bestemt samsvar mellom kroppsleg kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Personar som overskrid desse grensene ved å uttrykkje kjønnsmessig ambivalens utfordrar sentrale kulturelle mønster. Med utgangspunkt i ein empirisk ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

FOLKEHELSE-Folkehelse

En filosofisk analyse og kritikk av empatibegrep i medisinen

Prosjektet ønsker å vise svakheter og mangler ved eksisterende empatibegrep i medisinen gjennom en filosofisk analyse og kritikk av empatibegrep i medisinen. Etter å ha studert de mest sentrale deler av den medisinske empatidiskursen, er prosjektleders be kymring at de mest sentrale bidragene til...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Integrated Petroleum Research, CIPR/Senter for integrert petroleumsforskning

...

Tildelt: kr 140,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2013

Sted: Vestland