0 antall prosjekter

Utvalg basert på fritekstsøk avspeiler ikke Forskningsrådets egen statistikk. Les mer...


Treff i fritekstsøk gir deg en oversikt over alle prosjekter der den aktuelle teksten ligger i prosjekttittel eller prosjektsammendrag. Det vil kunne gi et annet utvalg prosjekter enn det Forskningsrådet bruker i egen statistikk slik den fremstilles i for eksempel publikasjonene Forskningsrådet i tall eller Årsrapporten. Forskningsrådets statistikk bygger normalt på utplukk basert på faste kategorier. Disse finner du i venstremenyen, over diagrammet eller i søkefeltets venstre kolonne (statistikksøk).

Les mer...

ENERGIX-Stort program energi

Unlocking the Full Potential of Electrolysis with Next-Generation Proton Exchange Membrane Stacks (UNICORN)

Et viktig resultat av UNICORN-prosjektet vil være en trinnvis endring i utviklingen av proton ledende membraner vann elektrolyse (PEMWE) med potensial til å forstyrre det nåværende elektrolyse markedene som nå utelukkende er avhengig av perfluorerte membraner, platinabelagte titan bipolare plater...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Rethinking zinc-air flow batteries for stationary energy storage

For å nå Europas nullutslippsmål innen 2050 midt i energikrisen utløst av Russlands invasjon av Ukraina, fremskynder Europa overgangen til fornybar energi. Dette skiftet krever økt fokus på langvarig energilagring (LDES) for å sikre pålitelig strømforsyning, robusthet i nettet og kostnadsreduksjo...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

FLUFFY – Fluoride-based Na-ion battery cathodes for stationary energy storage

Verden står overfor en energi- og klimakrise, og det er nødvendig med en stor overgang til fornybare energikilder for å oppfylle klimaforpliktelsene. Ettersom vi i økende grad nyttiggjør væravhengige kilder som sol- og vindkraft, er det avgjørende å ha pålitelige måter å lagre elektrisitet og å k...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Scalable electromagnetic multiplatform machine gun with proof of concept for drone mounting

The project is a cutting-edge scalable electromagnetic machine gun designed to operate on multiple platforms. With a primary focus on versatility and adaptability, this project aims to establish a proof of concept for mounting the electromagnetic machine gun on drones, particularly fixed-wing dro...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Efficient green electrolysis at scale

The emissions froml hydrogen production represent 2.5% of the total global CO2 pollution. To combat these emissions and to reduce reliance on Russian natural gas, the RePowerEU plan set a target of 10M t of domestic green hydrogen production by 2030 making a large step towards achieving European ...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

BIOANODE - Bio-based hard carbon anodes for sodium-ion batteries

-

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

E!2621 - H2-Anode - Novel anode coating for high-efficient green hydrogen production

Målet med dette prosjektet er å forbedre effektiviteten av alkalisk elektrolyse. Prosjektet tar sikte på å bruke en ny belegningsteknikk på anoden og anodebakplaten for å redusere overpotensialet for oksygenutviklingsreaksjonen og kontaktmotstanden og dermed øke ytelsen til elektrolysører for lav...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2023-2025

Sted: Vestfold og Telemark

EUROSTARS-EUROSTARS

E!196 - Upscaling of efficient hydrogen production

Målet med prosjektet er å forbedre effektiviteten til alkalisk elektrolyseteknologi. Vår samarbeidspartner Advanced Surface Plating har nylig utviklet svært effektive nikkelskumelektroder som vil redusere LCOH med min. 14 %. Vi vil lage et elektrolysecelle simuleringsverktøy for å finne den mest ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Optimization of Nickel usage for corrosion protection and efficiency gains in high performance hydrogen producing electrolyzers.

Grønt hydrogen har for tiden et enestående politisk og forretningsmessig moment. Antallet politiske initiativ og prosjekter rundt om i verden øker raskt. Alkalisk vannelektrolyse (AWE) som den mest modne teknologien for produksjon av grønt hydrogen, har tiltrukket seg interesse fra beslutningstak...

Tildelt: kr 16,2 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Titania Anodes for Sustainable, High-Power Batteries

Batteri reknast for å vere ein avgjerande teknologi for å få til eitt klimanøytral samfunn. Elektrifiseringa aukar i omfang og stadig nye nisjer treng batteri som er eigna for deira bruk, noko som krev ny og betre tilpassa batteri-teknologi. Bussar, tog, ferjer og stasjonærlagring treng batteri s...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Vestland

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Sustainable Materials for the Battery Value Chain (SUMBAT) KSP

"SUMBAT-KSP" prosjektet har som mål å styrke eksisterende batteriaktiviteter og bygge opp ny kompetanse innen institutt og universitetssektoren for å støtte opp under den voksende norske batteriindustrien. Med materialfokus og i samarbeid med de mest sentralene aktørene i Norge dekker prosjektet ...

Tildelt: kr 40,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Low Energy Anodes for Sustainable Electrowinning

I vårt moderne samfunn er vi helt avhengig av tilgang til en rekke materialer som utvinnes direkte eller indirekte fra mineralforekomster i jordskorpen. Metaller er en spesielt viktig klasse av slike materialer. Metaller brukes i ustrakt grad som konstruksjonsmaterialer i biler, fly og bygninger....

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

MOF@rGO-based cathodes for Li-S Batteries (MOGLiS)

Det økende behovet for elektrifisering av transportsektoren sammen med betydningen av fornybare energikilder krever en ny generasjon av høyeffektive batterier. Li-ionebatterier, som dominerer det nåværende markedet, nærmer seg sine fundamentale begrensninger i kapasitet på grunn av bruken av graf...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

HYSTACK – Low cost, high efficiency PEM electrolyser stack

Den nylig publiserte EU-strategien for hydrogen identifiserer fornybart, grønt hydrogen som en nøkkelprioritet for å oppnå "the European Green Dea", og EU har satt et mål om å installere minst 6 GW med elektrolyse innen 2024 og minst 40 GW innen 2030. Hydrogen Council har publisert et veikart for...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Pressurised large-scale hydrogen production by alkaline water Electrolysis II (PE 1000)

I det globale energimarkedet får fornybar energi et stadig større fokus. Nye fornybare kilder som sol og vind begynner å få fotfeste og er i noen områder og land en signifikant del av energimiksen. Med fossil energi kan vi justere produksjonen til å følge forbrukt. Når forbruket går ned, redusere...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Norwegian Giga Battery Factories

I 2019 solgte bilindustrien mer enn 25 millioner biler. En giga batterifabrikk produserer nok batterier til rundt en halv million kjøretøy, og behovet for denne sektoren alene er 50 Giga batterifabrikker. Med det stasjonære nettlagringsbehovet for batterier som vokser like stort, trengs det 100 g...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Biosensoriske implantater for in vivo sanntidsmåling av stressindikatorer

Formålet med prosjektet er å utvikle et biosensorisk implantat (biomerke) for sanntidsmåling av fysiologisk respons på stress og sykdom in vivo hos fisk. Innovasjonen vil gjøre det mulig å kontinuerlig måle de primære stressparameterene glukose og kortisol for å gi et objektivt direkte mål på fis...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Silicon Powered Lithium Ion Capacitor: versatile Energy storage platform

Den hybride Li-ion kondensatoren (LIC) fremsatt av Beyonder og IFE representerer en kombinasjon av to velprøvde og modne teknologier, nemlig superkondensatorer og Li-ion batterier (LIB). Ved å bruke komponenter og materialer fra hver av disse teknologiene, samt ved å legge til avansert pre-lithie...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

HydrogenEnergi fra Raggovidda: MarkedsEtablering og -Sikring

Hermes-prosjektets utførelse ble sterkt preget av Covid-19-pandemien i 2020 og 2021. Mye av prosjektet skulle handle om møter og verksteder som ikke kunne lenger holdes av helsemessige grunner; arbeidet måtte raskt omstilles til aktiviteter forenlige med hjemmekontor. En viktig del av arbeidet v...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Development of high-performance silicon anode

Lithium-ion-batterier har vakt mye oppmerksomhet siden Sony utviklet det første kommersielle produktet på 1990-tallet. Nylig har litiumionbatterier blitt brukt innen elektriske kjøretøy og energinett. Imidlertid har de høye kostnadene blitt flaskehalsen for den videre bruken. Det er to måter å re...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Functional Grading by Key doping in Catalytic electrodes for Proton Ceramic Cells

Protonledende keramiske brenselceller og elektrolysører er sentrale komponenter i fremtidens produksjon og lagring av fornybar energi via hydrogen. Hydrogenteknologien i dag er i hovedsak basert på produksjon av hydrogen fra naturgass og forbruk av hydrogen i lavtemperatur brenselceller som er av...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Profilering mot H2020 GB 2019

Vi vil delta på 3 konferanser / messer i Europa i 2019 hvor vi vil vise frem vår teknologi og våre kvalifikasjoner. På disse konferansene vil vi også etterstreve å holde muntlige innlegg samt delta i brookerage arrangementer. Nettverksbygging med henblikk på H2020 i fokus I tillegg vil vi se et...

Tildelt: kr 50 052

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Development of new materials & understanding of degradation mechanisms on Solid Oxide Electrolysis Cells & Stacks

Høytemperatur elektrolyse er identifisert av EU som den mest effektive måten å konvertere strøm til hydrogen. Teknologien bruker såkalt Solid Oxide Cells (SOC), disse kan brukes både for å konvertere kjemisk energi til strøm (brenselceller) og konvertere vann og CO2 til brensel (elektrolyse). For...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

New MAterials for Tandem Solar cells

De solcellene de fleste av oss kjenner til, er laget av materialet silisium. Disse solcellene er veldig bra til å utnytte den delen av sollyset som har litt lavere energi, som rødt lys. For blått lys derimot, vil mye av energien gå tapt for oss - bare deler av energien i lyset vil kunne omdannes ...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

2nd International Conference on Electrolysis 2019

2nd International Conference on Electrolysis 2019 (ICE2019) vil arrangeres på Hotell Alexandra i Loen ved Nordfjord, 9-13 juni 2019. Konferansen omfatter alle relevante elektrolysør-teknologier, inkludert alkaliske, PEM og keramiske elektrolysører. Viktige fagområder er elektrokjemi, materialtekn...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

"Silicon-based anodes towards market penetration"

Batterimarkedet for Li-ion vokser raskt og forventes å være i raskt endring i det neste tiåret. Markedet vil gå fra en forbrukerelektronikk dominert til en fase dominert av elektroniske kjøretøy (EV). En ekstraordinær økende etterspørsel etter batterier betinger imidlertid nye og tilgjengelig rå...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Hieff PEM, a game changing High efficiency PEM electrolyser for hydrogen production

Det produseres årlig over 70 millioner tonn hydrogen med en markedspris på rundt USD 118 milliarder. Hydrogenmarkedet vokser med over 5% per år og hydrogen inngår allerede som et viktig råstoff i flere veletablerte, industrielle prosesser, som for eksempel i oljeraffinering og kunstgjødselproduks...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Combining Electrochemistry and Ultrasound for Selective Biomass Conversion

The use of biomass as an alternative raw material to fossil resources is of great interest for the industry. Lignocellulosic biomass consists mainly of cellulose, lignin, and hemicellulose. Various treatments (mainly thermal) allow the depolymerization or deconstruction of these solid materials a...

Tildelt: kr 74 725

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

Ukjent-Ukjent

High energy cathodes for Li ion batteries

Nikkelrike lagdelte oksid (LiNi0.8+M0.2-O2) baserte katodematerialer har den høyeste energitettheten av dagens Li-ionebatterier. Fra etniske og pris perspektiver er det ønskelig å oppnå et kobolt fri Li-ionebatteri og Ni innholdet i kommersielle høyenergibatterier blir stadig høyere. Dessverre ha...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Silicon on the road - how to make silicon-based anodes for Li-ion batteries

For å gå over til mer bruk av fornybar energi er vi avhengige av tilgjengeligheten av billige og pålitelige energilagringsløsninger. Her er oppladbare batterier i en særstilling når det gjelder utbredelse og brukervennlighet. Blant disse så gir Li-ion-batteriene ikke bare den høyeste energitetthe...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken