0 antall prosjekter

Utvalg basert på fritekstsøk avspeiler ikke Forskningsrådets egen statistikk. Les mer...


Treff i fritekstsøk gir deg en oversikt over alle prosjekter der den aktuelle teksten ligger i prosjekttittel eller prosjektsammendrag. Det vil kunne gi et annet utvalg prosjekter enn det Forskningsrådet bruker i egen statistikk slik den fremstilles i for eksempel publikasjonene Forskningsrådet i tall eller Årsrapporten. Forskningsrådets statistikk bygger normalt på utplukk basert på faste kategorier. Disse finner du i venstremenyen, over diagrammet eller i søkefeltets venstre kolonne (statistikksøk).

Les mer...

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

FCCS Flexible and Convertible Cabin Scooter

...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Agder

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Mobile-to-Mobile Communication Systems (M2M)

All present-day mobile radio systems offer mobility only at one end, namely the user's end, while the service provider's end is fixed. This is in contrast to several emerging wireless communication systems, where mobile users can directly communicate with each other. Such systems form a new fami...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Agder

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Kover, Adam Z Ungarn STP07/08

...

Tildelt: kr 52 500

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Agder

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Multimodalitet, leseopplæring og læremidler

Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag er et satsingsområde i skolens nye læreplaner (L2006). Samtidig introduserer norskplanen arbeid med sammensatte tekster. Prosjektet vil undersøke hvilke konsekvenser et utvidet tekstbegrep har fått, og kan ha for leseopplæringen i en multimodal tekstk...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Agder

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

VRI-Agder - Kunnskapsutvikling gjennom samhandling

VRI-Agder er basert på teori om at kunnskap, innovasjon og verdiskaping utvikles gjennom samhandling i bedrifter, i nettverk mellom bedrifter og mellom regioner. VRI-søknaden er et resultat av samhandling mellom næringsliv, nærings- og arbeidslivsorganisa sjoner, offentlige aktører i Aust-Agder o...

Tildelt: kr 17,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Agder

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Likestilling og kjønnsroller - med virkemidler fra teater, kunst og håndverk

I førskolelærerutdanningen er kunst og håndverk og teater både obligatorisk fag og fordypningsfag som en del av grunnutdanningen. Fagene er knyttet til praksis, men det kan være vanskelig for studentene å se sammenhengen mellom faget i utdanningen og utøv else i praksis. Et praksisrettet prosjekt...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Agder

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Conceptions of centre and periphery and the transforming power of mobility

...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Agder

KULTUREN-Program for kulturforskning

TV-formidling fra prosjektet Gud på Sørlandet

TV-programmet vil gi innblikk i vesentlige og kontrastfylte trekk ved religiøst liv på Sørlandet. Programmet bygger på arbeid som er gjort gjennom flere år med forskningsprosjektet "Gud på Sørlandet" ved Høgskolen i Agder. På en underholdende måte skal pr ogrammet skildre brytninger og spenninger...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Agder

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Kunnskap og innovasjon som forutsetning for verdiskaping i Agder

Denne søknaden til det nasjonale forskningsprogrammet VRI er nært knyttet til Agders aktivitets og samhandlingssøknad til samme program. De to søknadene bør sees i sammenheng. Denne søknaden inneholder beskrivelse av de organisasjons- og innovasjonsforsk ningstema vi spesielt vil arbeide med på ...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Agder

KULTUREN-Program for kulturforskning

Publisering: Kaffebordsbok fra prosjektet Gud på Sørlandet

Som et formidlingstiltak ønsker vi å lage en rikt illustrert bok med stoff fra prosjektet. Tekstene skal gis en populær form, samtidig som de faglige innsiktene fra prosjektet om mangfold, kulturbrytninger og liberaliseringstendenser m.v. skal formidles. Boka blir noe annet enn et sammendrag av h...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Agder

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Grelland, Hans H. norsk spes til Kina 2007

...

Tildelt: kr 8 000

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Agder

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Jahr, Ernst Håkon norsk spes til Kina 2007

...

Tildelt: kr 8 000

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Agder

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Reichert, Frank norsk spes til Kina 2007

...

Tildelt: kr 16 000

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Agder

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Søderhamn, Sven Olle norsk spes til Kina 2007

...

Tildelt: kr 8 000

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Agder

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Lumsden, Malvern norsk spes til Kina 2007

...

Tildelt: kr 8 000

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Agder

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Dahl, Aud F. norsk spes til Kina 2007

...

Tildelt: kr 8 000

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Agder

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Equipments using an x-ray cassette holder in order to facilitate the procedure taking x-ray pictures of the lunges of critical ill patients

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MarCom - Bredbånd til sjøs, Internett for maritim, offshore og havbruks-virksomhet

MarCom tar utgangspunkt i Nærings og handelsdepartementets MARUT-IKT satsing, tilsvarende aktiviteter i ITS-Norges maritime faggruppe som igjen er forankret i nasjonal transportplan og det generelle behovet for bedre kommunikasjonsløsninger i norske farva nn og da spesielt i nordområdene. MarCom ...

Tildelt: kr 14,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Agder

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

IPY International Educational Posters

To support the educational perspectives of the International Polar Year, this project will prepare a resource for students and teachers - not only for the countries active in the Arctic and Antarctic, but also for all interested parties. ***The main outp ut will be a set of five thematic posters...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Agder

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Text and Literature Classification Using Multidimensional Scaling

The Norwegian industry and society are increasingly becoming dependent on the fields akin to Information and Communication Technology (ICT). It is pertinent to mention that a recent study concerning ICT, initiated by the Norwegian Resource Council - UTSIK T - stated that the development of solid ...

Tildelt: kr 98 000

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Agder

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend: Testing av røntgenkassettholder og taleventil

...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Agder

FINANSMARK-Finansmarkedet

Populærvitenskaplig formidling

...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Agder

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Constructing Regional Advantage in Knowledge-based Industries - Norwegian Policy Approaches (ECRP-2007)

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Agder

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Innovative nanotechnology-based depot plaster for wound healing and medical treatment

The scientific content and work in the project will be based on the commercially available self-adhesive plaster SOFT 1 of Snøgg Industri AS. SOFT 1 is unique in the way that it breathes and it does not stick to skin or hair but only to itself. It is used , mainly in industry, as a wound plaster,...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Agder

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Martime bredbånd- og kommunikasjonstjenester

Utfordringen innenfor Maritim kommunikasjon og tjenesteutvikling: - i dag er det en kostnadsdrivende flaskehals mht sjø-land kommunikasjon (backhaul/ det maritime access-nettet). Spesielt for sjøtrafikk, men gjelder også andre transport-systemer og mobile / temporære anlegg. Vi vil studere: 1. K...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Design and Scale-up of Solar Grade Silicon production

Elkem Solar shall during the next 5 years become the world's leading supplier of solar grade silicon (SoG-Si) feedstock for the photovoltaic industry. This ambitious goal require a series of efforts from all parts (scientific, technical, marketing, etc.). In the present project, the silicon ingo...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Agder

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Russland-Etablering av bilateralt forskningssamarbeid innen kliniske og epidemiologiske studier av flåttbårne agens og sykdommer

Utbredelsen av flått og alvorlige flåttbårne sykdommer er økende i Norge. I Norge opplever man nå at utbredelsen også omfatter nordområdene og slike sykdommer er et stort problem i sentrale og nordområder i Russland. Man vil med dette utarbeide hovedprosj ekt som tar sikte på å kartlegge utbredel...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Agder

CREATE-CREATE - Framsyn og dialog om

Gjennomføring av NODEs fremtidsprogram 2006-2007

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Agder

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

A new method for decomposition of silane gases to solar grade silicon

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Agder

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2007 - Universitetet i Agder

Høgskolen i Agder har deltatt i FORNY-programmet sidan hausten 2000. I 2007 vil det bli lagt vekt på å vidareutvikle førstelinjetenesta og auke tilfanget av idear som kan kommersialiserast. I tillegg til lett tilgjengeleg rådgiving vil det bli fokusert på oppsøkjande arbeid ute i fagmiljøa og bl...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Agder