0 antall prosjekter

Utvalg basert på fritekstsøk avspeiler ikke Forskningsrådets egen statistikk. Les mer...


Treff i fritekstsøk gir deg en oversikt over alle prosjekter der den aktuelle teksten ligger i prosjekttittel eller prosjektsammendrag. Det vil kunne gi et annet utvalg prosjekter enn det Forskningsrådet bruker i egen statistikk slik den fremstilles i for eksempel publikasjonene Forskningsrådet i tall eller Årsrapporten. Forskningsrådets statistikk bygger normalt på utplukk basert på faste kategorier. Disse finner du i venstremenyen, over diagrammet eller i søkefeltets venstre kolonne (statistikksøk).

Les mer...

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

KONTUS

...Glommen og Mjøsen Skogeierforeningers medlemmer...skog på med tanke på å bedre rotnettoen. Glommen Skogeierforening har i løpet av de siste...økonomisk og biologisk. På denne bakgrunn har Glommen og Mjøsen skogeierforeninger utarbeidet...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bærekraftige og funksjonelle produkter fra norske løvtreslag

...er et samarbeid mellom Orkla, Glommen Mjøsen Skog, Furnes Almenning, Dynea og...fra virkesprodusent og skogeierlaget (Glommen Mjøsen Skog) til sagbruk (Furnes Almenning),...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hvordan ivareta gode livsmiljø på landskapsnivå i områder hvor det drives aktiv skogbruk?

...skogbestander som nylig er avvirket av Glommen Mjøsen Skog med lignende skogbestander som...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Innlandet

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Effektivisering av virkesleveranser (ny tittel)

...forbund (MEF) og skogeierforeningene Glommen, Mjøsen og Viken. Skogeier- og...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Forstudie av mulig sammenheng mellom mikronæringsstoffer og råte i granskog

...Glommen har fått henvendelse fra gårdbruker...& Stamnes, upublisert). På denne bakgrunn er Glommen interessert i å få belyst ette nærmere, og...

Tildelt: kr 44 200

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Innlandet

NATURNAER-Natur og næring

Hogstavfall og heltrær - drifts- og kvalitetstekniske studier ved bruk av buntemaskin.

...Glommen Skog BA, Elverum og Forestia AS,...og tilsvarende forberedende arbeider i Glommen Skog med å registrere t ilgjengelig...GROT for våren/sommeren 2007. Forestia og Glommen Skog ønsker umiddelbart å analysere...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2011

Sted: Innlandet

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Skogsflis i Mjøsen

...Mjøsen er kommet til en erkjennelse av at mye...påløper ved hver handtering av materialet. Mjøsens utfordring er i brenselsmarkedet kan...

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Innlandet

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Forvaltning av huldrestryforekomster

...at det finnes ca 500 forekomstar i Norge. I Mjøsen er det registrert om lag 150 forekomster...delen gjennomføres av Skogforsk. Mjøsen står for organisering og praktisk utførelse....

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Innlandet

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Kvalitetsforynging av furu i vinterbeiteområder for elg.

...elg vektlegges ikke i dagens skogbruk. Verken Glommen Skog eller andre tømmeraktører har i dag...betyd ning for furuforyngelsens utvikling. Glommen Skog avvirker ca 50 % av furua i Hedmark,...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Innlandet

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Bonitering i fjellskog av gran

...i slik fjellskog. Med denne bakgrunnen har Mjøsen Skog BA og landbrukskontoret i...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Akershus

NATURNAER-Natur og næring

Contracts as a tool for improving efficiency in the forestry-wood chain

...University Denmark, Havass Skog BA, Mjøsen skog BA and Norskog/Nortømmer. The project...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Standardheving av skogbrukets veinett

...til å ivareta investeringen på en god måte (Glommen skog 2012). For å nå målet om å øke...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Innlandet

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Floating Production, Storage & Offloading BioCoal Unit

...har sammen med Damen Shipyard i Holland og Glommen Technology i Elverum utarbeidet et...(med visse forbehold) til å kommersialisere Glommen Technology sin måte å ekstrahere sukker fra...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Akershus

KLIMAFORSK-Stort program klima

Better SNOW models for Natural hazards and HydropOWer applications

...sammen med partnere fra vannkraftindustrien (Glommen og Laagens brukseierforening, Hydro Energi,...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Surface waters: The overlooked factor in the forestry climate mitigation debate?

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Changing forest area and forest productivity - climatic and human causes, effects, monitoring options, and climate mitigation potential

...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Akershus