432 prosjekter

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Electrification of Oil and Gas Installation by Offshore Wind

Utvinningsanleggene for olje og gass (O&G) på norsk sokkel (NCS) er den nest største kilden til klimagassutslipp i Norge, etter transport. Norge vil redusere CO2-utslipp forårsaket av O&G-produksjonsanlegg på NCS med minst 2,5 millioner tonn per år fra 2030. For å oppnå dette målet, må vi reduser...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of a novel model for prediction of aggressive top-of-line corrosion with organic acids (ModTLC)

Å bruke rørledninger er det mest effektive middelet for å transportere olje og gass fra offshore felt til land eller fra felt til plattformer og skip. Lav-legert karbonstål er et kostnadseffektive materialet i rørledninger, men bruk av det forutsetter at man kjenner stålets korrosjonshastighet og...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Enabling prediction of ice loads on structures in the Arctic

Målet med det russisk-norske samarbeidsprosjektet ICELOAD er å muliggjøre prediksjon av islaster på konstruksjoner og fartøy i Arktis. Dette vil bli realisert gjennom utvikling av ny grunnleggende kunnskap om bølge-indusert sjø-spray, dvs. dråper generert av bølger som kolliderer med strukturer...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Offshore worker heliport database cohort and new studies on exposure-related health

Prosjektet vil gi mer presis og pålitelig innsikt i potensiell yrkesrelatert sykdom blant norske offshorearbeidere i nyere tid (1980-2019). Prosjektet skal etablere en ny studiepopulasjon over offshorebeidere basert på informasjon om helikoptertransport av personell til og fra norske offshoreinst...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Calibrated rock physics model for quantitative seismic analysis of two-phase fluid saturations

Undergrunnovervåkningsteknikker som gjør det mulig å identifisere forskjellige væsker i jordskorpen har blitt betydelig forbedret i løpet av de siste tiårene. Imidlertid, når blandinger av flere fluidfaser er til stede, er det fremdeles mangel på kunnskap om hvordan man kan kvantifisere mengden a...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

NEXFLOW - Next generation oil-water flow models in production technologies

Ved produksjon av olje og gass blir såkalt flerfasestrømning brukt for å transportere olje, gass og vann i samme rørledning inn til produksjonsanlegg. Håndtering og prediksjon av olje-vann dispersjoner i slike rørledninger er en av de store utfordringene som må løses for å realisere framtidige fe...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Project of quantitative risk analysis for designs of permanent abandonment of wells

Tusenvis av brønner vil måtte stenges og forlates på norsk sokkel de kommende tiårene. Permanent nedstenging av brønner krever at man etablerer barrierer av en viss lengde som spenner hele tverrsnittet av brønnen, fra formasjon til formasjon, i et evighetsperspektiv. Siden tilstanden til den oppr...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

New Hydrate Management: New understanding of hydrate phenomena in oil systems to enable safe operation within the hydrate zone

En av de største utfordringene i olje- og gassproduksjon er gasshydrater, islignende krystaller som dannes av vann og lette hydrokarboner. Gasshydrater oppstår spontant ved lave temperaturer og høye trykk, og kan plugge rørledninger og prosessutstyr og dermed skape betydelige problemer og store ø...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

OPG11 optics

Innen olje og gass-industrien er gasslekkasjer fryktet. Naturgass/biogass består av både eksplosive og giftige gasser, og metan-detektorer eller hydrokarbon-detektorer anvendes for å detektere lekkasjer eller utslipp før konsentrasjonene når eksplosjonsfarlig nivå. Innen optisk gassdeteksjon e...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Geophysics and Applied Mathematics for Exploration and Safe Production

Den 7 mai 2001 skjedde det et jordskjelv I sørlige Nordsjø I nærheten av plattformene på Ekofiskfeltet. Seismologiske undersøkelser viste at episenteret var i den nordlige delen av feltet og at hyposenteret var grunt og ca. 1 km over reservoaret. Vi har analysert repeterte 3D seismiske data fra 1...

Tildelt: kr 17,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Suprabasins – sedimentary response to growth of major extensional fault systems

Suprabasins-prosjektet retter seg mot geologisk forskning i en tverrfaglig fellessatsing mellom norsk og internasjonal akademia og industri. Arbeidsmål dekker kunnskapsbehov for petroleums-systemer på Utsira, Loppa og Frøya høydene. Konsept-studier utforsker moderne og eldre rift-landskap med fok...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Field-based oil depletion processes in temperate and Arctic seawater

Bruk av dispergeringsmidler er en av flere metoder for å bekjempe oljesøl i marine farvann. Når dispergeringsmiddelet påføres oljen vil denne danne små dråper med nøytral flyteevne i sjøvannet, og mye av oljen vil derved forsvinne fra vannoverflaten og ned i vannsøylen, samtidig som at oljen fort...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

EMSAFE: Employee Voice and Safety at Work in a time of Scarcity

EMSAFE-prosjektet skal undersøke hvordan arbeidstakermedvirkning ivaretas ved nedbemanninger i oljeindustrien og den omfattende omstilling som digitaliseringen innebærer. Konsekvenser av at økonomien og lønnsomheten gjentatte ganger strammes kraftig til og igjen viser bedring i petroleumsnæringen...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Advanced 3D visualization and AR for industrial operations

Dette prosjektet har som mål å effektivisere drift og vedlikehold av avanserte industrielle anlegg med store mengder sensordata ved å tilgjengeliggjøre data for offshore personell, når og der de trenger det. Dette vil oppnås ved å ta i bruk teknologi for utvidet virkelighet og å forbedre planlegg...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Foam dynamics in the presence of oil during multiphase flow in porous rock

Skuminjeksjon er en lovende metode for å øke oljeutvinningen i modne oljefelt fordi det reduserer gassmobiliteten og har bedre fortrengningseffektivitet enn konvensjonell gassinjeksjon. Det er økonomisk gunstig fordi senere gassgjennombrudd fører til mindre gassproduksjon og reduserte kostnader k...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Multiscale Hydrogen Embrittlement Assessment for Subsea Conditions

Mens norsk kontinentalsokkel krever utvikling av nye materialløsninger for å håndtere tøffere forhold, og for utvikling av undervanns olje- og gassprosessingssystemer, må materialers integritet i de faktisk forholdene sikres. Dette inkludert også virkningen av eksponering mot hydrogen. Hydrogens...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Steady displacements for conventional and reverse circulation primary cementing

Primærsementering av foringsrør er en kritisk brønnkonstruksjonsoperasjon der boreslammet utfor foringsrøret skal fortrenges og erstattes av flytende sement som herder til en fast sementkolonne etter plassering. Konvensjonell sementering utføres normalt ved å pumpe en sekvens av væsker ned i brøn...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved prediction of stress and pore-pressure changes in the overburden for infill drilling

Infill drilling means to drill more wells into oil and gas producing reservoirs for increased recovery. However, drilling into already producing reservoirs is often a major challenge. The production of a petroleum reservoir implies strains in the subsurface, not only of the reservoir itself, but ...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Assimilating 4D Seismic Data: Big Data Into Big Models

Datamodeller av olje- og gassreservoarer brukes til å forutsi fremtidig produksjon og forutsi hvor lommer av gjenværende olje kan være plassert. Å forbedre påliteligheten av disse prediksjonene ved å inkorporere maksimalt med informasjon fra seismiske data og brønnproduksjonsdata er fokuset for d...

Tildelt: kr 16,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Enabling time-lapse 3D CSEM for reservoir management

Når et olje- og gass-felt tas i produksjon er det et behov for å forstå endringer i reservoaret som oppstår. Utvinning av olje i sammenheng med injeksjon av vann eller gass vil føre til at trykk, metning og distribusjon av olje og gass endres. For å velge best mulig strategi for drenasje av felte...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Ukjent Fylke

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Automated process for follow-up of safety instrumented systems

Standardisert inndeling og maskinlesbar beskrivelse av utstyr som inngår i sikkerhetssystemer, er en forutsetning for digitalisering og automatisering. Prosjektet utvikler metoder og tilhørende spesifikasjoner som forenkler og automatiserer oppgaver ved prosjektering og drift av sikkerhetssysteme...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Hydraulics Influx Tracking (HIT) – Real-time monitoring gas expansion while circulating out an influx

Mer enn 50% av olje- og gas-ressursene på norsk sokkel er fremdeles unyttet, og boring av resterende brønner blir stadig vanskeligere. Utvikling av teknologi for bedre styring av boreprosessen er en av de viktigste redskapene for økt utvinning på norsk sokkel. Prosjektet vil løse fundamentale ...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestfold og Telemark

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital Worker and Exposure Risk Assessment

Risikoforebygging og tiltak for bedre arbeidsmiljø er viktige faktorer for å bedre kvaliteten, forhold og produktivitet på arbeidsplassen. Den pågående digitaliseringen innen petroleumsbransjen forventes å gi enorme muligheter for nye, fleksible, kostnadseffektive og interaktive prosesser samtidi...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Probing the use of electrochemical cells in downhole conditions to reduce the environmental footprint of Oil & Gas well Plug & Abandonment.

I løpet av de neste 40 årene må EQUINOR stenge ned 1200 olje & gass brønner. Normal nedstendig av en brønn krever at det må være en barriere/plugg gjennom et tverrsnitt av brønnen. Hensikten med denne pluggen er å sikre at reservoaret avisoleres, og å hindre at forurenset vann og/eller hydrokarbo...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

SmartRocks - Artificial Intelligence improving Digital Rock Technology

En av de viktigste teknologiske utfordringene i det 21ste århundre er å fremskaffe tilstrekkelig energi og rent vann til en voksende verdens befolkning, og samtidig hindre farlige klimaendringer. Denne utfordringen innebærer forståelse og optimalisering av strømning under bakken: olje og gass (p...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Automatic prediction of reservoir inflow using data-driven physical modelling

Norske miljøer er verdensledende innen flerfase forskning og innovasjon, og har vært det i de siste 40 årene. I 2012 ble flerfaseteknologi kåret av Aftenposten som en av to teknologier som har betydd mest, i form av verdiskapning, for det Norske samfunnet siden 1980. Dette har resultert i flere v...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Optimized hydraulic behaviour in well construction

Ved boring av olje- og gassbrønner pumpes det en borevæske ned borestrengen og opp på utsiden av borestrengen. Denne borevæsken skal holde trykket i brønnen under kontroll, hindre kollaps av hullet og transportere borekakset opp til overflaten, såkalt hullrensing. Boreindustrien opplever operas...

Tildelt: kr 16,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Tophole monitoring of permanently plugged wells

Mer enn 6300 brønner har så langt blitt boret på den norske kontinentalsokkelen, og rundt 200 nye forventes å bli boret hvert år framover. For å minimalisere miljøavtrykket er det viktig å forsikre seg om at brønnene forblir tette og ikke lekker ut hydrokarboner over tid. Utfordringen ligger førs...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of Impulse Radar LWD tool

Når oljebrønner bores i dag, er det viktig å få så mye kunnskap som mulig om borehullet og omgivende formasjon, ofte kalt formasjonsevaluering. For boring oppnås dette ved hjelp av Logging While Drilling (LWD) sensorer som er plassert i nedihullsenheten (BHA). Disse sensorene kan for eksempel gi ...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Retrofit High-Speed Drilling Telemetry system

Forskningsprosjektet "Ettermontert høyhastighets telemetri system for boring" sikter mot å utvikle en ny måte for å muliggjøre nedihullskommunikasjon. Nedihullskommunikasjon er vesentlig for å sikre høy brønnkvalitet og plassering av brønnen som er da viktig for effektivt produksjon. Dagens n...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland