0 prosjekter

Utvalg basert på fritekstsøk avspeiler ikke Forskningsrådets egen statistikk.


Treff i fritekstsøk gir deg en oversikt over alle prosjekter der den aktuelle teksten ligger i prosjekttittel eller prosjektsammendrag. Det vil kunne gi et annet utvalg prosjekter enn det Forskningsrådet bruker i egen statistikk slik den fremstilles i for eksempel publikasjonene Forskningsrådet i tall eller Årsrapporten. Forskningsrådets statistikk bygger normalt på utplukk basert på faste kategorier. Disse finner du i venstremenyen, over diagrammet eller i søkefeltets venstre kolonne (statistikksøk).

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Science Participation Reaching Out

...vil fokusere på å kartlegge eksisterende "out of the classroom" undervisning/opplæring i...omfatter minst 10 EU-medlems- eller assosierte land, - gjennomføre et innledende møte for...prosessen, Open University i UK og Univ. of Catalonia i Spania og Vestlandsforsking, har...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Development of a novel nanocrystal photovoltaic cell technology

...UiB innen nanopartikkelanalyse, University of Leicester innen nano partikkel fremstilling og...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Forprosjekt - Modellbasert Prediktiv Regulering av Satsvise Prosesser

...få en sentral rolle i prosjektet som leverandør av bakgrunnsteknologi som er nødvendig for å...av tre europeiske universiteter: University of Cambridge (UK), RWTH-Aachen (D), og Institute...BFI (D) og tre SMB-bedrifter: to instrumentleverand ører (de er ikke bekrefet ennå) og Cybernetica...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Geniom® One mikromatriseplattform

...GENIOM®One skiller seg fra andre mikromatriseplattformer ved at den kan...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Optical tracking for automation

...og robust måte. Med oljeselskapenes og leverandørindustriens jakt etter automatisering,...innen de fleste typer rørhåndtering og andre objekter hvor det er interessant å vite...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Agder

SIP-Strategiske instituttprogram

Kulturnæringer og kulturbasert regional utvikling

...innehar også en rekke av de egenskaper som andre vare- og tjenestepropduserende næringer i...samfunn der in tensivert konkurranse fra utlandet representerer en stor utfordring for...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Innlandet

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Smierru – en dokumentarfilm om verdde-relasjoner og utmarksbruk. Søknad om støtte til presentasjon, oversetting og nettstedsutvikling

...ved Universitetet i Tromsø) og Svanhild Andersen, stipendiat i antropologi ved Univ...film". Filmen er nå gitt navnet "Smierru", og handler om fortidige og nåtidige relasjoner mellom...bygdelag og på festivaler i inn- og utland. Det er også ønskelig å utvide en eksisterende...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Felles IT-satsing i Ryfylke

...infrastruktur i kommunene Sauda, Suldal, Hjelmeland og Strand. I løpet av 2004 ble det etablert en...Innbyggerne i kommunene vil få nye og bedre offentlige tjenester ved at det blir tatt i bruk...ekstranett. Ekstranettet vil bli brukt til samhandling mellom kommunene innen prosjektstyring,...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Rogaland

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Verdisetting og målsettinger i kulturminnefaglig forskning og forvaltning.

...ulike aktører som for skning, forvaltning og andre samfunnsinteresser, ikke bare rent...de lvis av praktiske årsaker, det urbane landskap gjennom middelalderbyene. Denne...mot begge disse kulturminnetypene, da de sammen ofte utgjør de helhetlige kulturmiljøer vi ser i...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Barnefordelingssaker, foreldreskap og barns beste

...på 90-tallet om barnefordeling. Det utgis ingen offentlig statistikk på området og en vet lite om...Dermed er disse sakene i større grad enn mange andre rettsavgjørelser egnet til å belyse...å stille spørsmål ved hva kampen om barna handler om og hva dette kan fortelle oss om...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

GLOBAL-Globalisering og internasjonal

Globalisering som transformativ kraft

...offentlige debatt om globaliseringens konsekvenser...av kunnskapsutviklingen gl obalt, på den andre...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Skogbruk og klimagasstiltak i Norge - potensiale, kostnadseffektivitet, risiko

...og hva som er økonomisk optimal skogbehandling. Metodisk vil livsløpsanalyser benyttes...Dette vil være av betydelig inte resse også for andre boreale skogland og i den internasjonale...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Viken

AKLIMED-Klinisk medisin

Identifisering av autoantigener ved nevrologiske paraneoplastiske syndromer

...syndromer er en felles betegnelse på tilstander der en kreftsvulst affiserer nervesystemet.... Paran eoplastiske nevrologiske tilstander er en alvorlig komplikasjon til malign...vår mulighet for diagnostisering av denne og andre autoimmune...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Incentives to Promote International Access to Vaccines and Essential Drugs

...allianse for å bidra til å møte utviklingslands behov for vaksiner. Dette skjer samtidig som...Prosjektet vil resultere i en doktorgradsavhandling, hvis relevans kan sees i sammenheng med...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Kvinnene i de kristelige organisasjonene og prosessen fram mot formelle rettigheter 1889-1912. (Stip: Kristin Norseth)

...å trekke kvinnene ut av hjemmet og inn på den offe ntlige arena. Stemmerett og valgbarhet står...kirkens kvinnesyn, både hos menn og kvinner. Forandringene ble ikke kjempet fram av progressive...fra, hva slags relasjoner de hadde til andre kvinneorganisasjoner og ledelse i norsk...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Studier av husholdningers økonomiske beslutningstaking

...forskningsinnsats av både øko nomer og andre fremdeles er lite forstått. Prosjektet...Prosjektet vil bruke norske, svenske og nederlandske data til disse undersøkelsene og foreta...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Agder

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Trygve Lie (1896-1968) - en biografi. Tidsbilder, mentalitet og lederskap

...og benytte et teoretisk-metodisk grep som gir andre perspektiver utover de vanlige kronologiske....

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Klassifisering og behandling av adhesiv kasulit (frozen shoulder)

...i skulderleddet, samt en klinisk kontrollert randomisert studie ved adhesiv kapsulit....og 12 måneder med klinisk undersøkelse og standardiserte tester for smerte, bevegelighet og...bl.a. i forhold til ICIDH-2. Pasientene til behandlingsstudien rekrutteres fra...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2007

Sted: Oslo

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Brukernes deltakelse i yrkesretta tiltak og fritidstiltak - samarbeid og organisering lokalt.

...hva skyldes Opptrappingsplanen og hva skyldes andre forhold? Dette innebærer også at dette...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestfold og Telemark

MAT-Næringsmidler

Mat og miljøgifter. Risikable kostvaner til hvilken pris? Effekten av miljøgifter på barns helse MH 155749

...og matallergi debuterer tidlig og etterfølges ofte av astma og polle nalleri, som kan ha dels...i moderprosjektet samles inn og fryses ned. Et randomisert utvalg på 400 av disse mor...ngde og infeksjonstilbøyelighet vil studeres. Andre utfall kan bli aktuelt over tid.Morsmelken...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Structural characterization of protein folding variants that induce apoptosis in tumor cells

...bli studert ved hjelp av NMR, CD, fluoresens og andre fysikalsk-biokjemiske metoder:...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Generaliserte linære flernivå modeller med målefeil på forklaringsvariablene

...vært dominerende, men i den senere tiden har andre typer generaliserte lineære modeller (GLM)...Bakgrunnen for slike modeller er at en ofte har data på flere nivåer, f.eks. pasienter...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

PETPOL-PETROPOL

Eksport av gass fra Russland - betydningen av reguleringer

...skille mellom eksportmarked og innenlandsmarked, og studere betydningen av...For det første vil en ta hensyn til at utenlandske bedrifter vil være interessert i felles...gjennom økt effektivitet i rørsystemet. For det andre vil prosjektet ta hensyn til at russiske...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Når kultur skal bevares. Offentlig forvaltning av samiskhet.

...forholdet mellom den kulturelle dimensjonen ved offentlig samisk politikk og det som framstår som...er - som samisk politikk bygger på. For det andre ønsker prosjektet å finne ut om - og...om samisk kultur som ligger til grunn for offentlig samisk politikk, og konsekvensene av...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Betydningen av arvelige årsaker til variasjon i mørhet i norsk storfekjøtt.

...i NRF, samt koble dette opp mot slektskap til andre generasjoner/linjer i populasjonen....

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Viken

KOMLOV-Kommuneloven

Tillitsforholdet mellom forvaltningsnivåene

...siden bli ivaretatt gjennom samarbeid med professor Rune Sørensen ved BI som vil dekke... Prosjektet legger til gru nn at den samforstand mellom stat og kommune som er så viktig for...og har satt opp fire hypoteser: 1. Samforstanden mellom stat og kommuner er svekket (etter...

Tildelt: kr 0,95 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Kryokonservering av spermier, egg og embryo for bærekraftig genetisk utvikling hos atlantisk torsk i oppdrett

...har kryokonservering klare fortrinn framfor andre konserveringsmåter. Bruk av kryokonservert...av næringen. Dersom man i tillegg blir i stand til å kryokonservere egg og embryo hos torsk,...mens Norges fiskerihøgskole i Tromsø og professor Watson (London) står for det akademiske...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Teknologi for spesialtilpasset videoovervåkning

...økende i vårt samfunn, for å beskytte og sikre offentlige og privat bygninger, arbeidsplasser...taxi), anlegg (tunneler, maskiner) og gjenstander mot ulykker, skadeverk, kriminalitet og...sikkerhetspersonell, slik at de kan fokusere på andre oppgaver. I tillegg vil mer intelligente...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2007 - NTNU

...infrastrukturarbeid sammen SINTEF Helse og andre. Etter som St.Olav har v algt NTNU...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Med mappe som møteplass - Samarbeid for elevens læring i overgangen mellom ungdomtrinn og videregående skole

...Vi ønsker å rette søkelys på foreldrenes og andre signifikante voksenpersoners muligheter til...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Vestland