0 prosjekter

Utvalg basert på fritekstsøk avspeiler ikke Forskningsrådets egen statistikk.


Treff i fritekstsøk gir deg en oversikt over alle prosjekter der den aktuelle teksten ligger i prosjekttittel eller prosjektsammendrag. Det vil kunne gi et annet utvalg prosjekter enn det Forskningsrådet bruker i egen statistikk slik den fremstilles i for eksempel publikasjonene Forskningsrådet i tall eller Årsrapporten. Forskningsrådets statistikk bygger normalt på utplukk basert på faste kategorier. Disse finner du i venstremenyen, over diagrammet eller i søkefeltets venstre kolonne (statistikksøk).

SIP-Strategiske instituttprogram

Rettsliggjøringens tvetydighet - om betydningen av økende rettsliggjøring for sårbare grupper.

...Nordlandsforskning har i mange år arbeidet med...rettsliggjøringen på debatt stadiet, mens vi på andre områder ser rettsliggjøringen manifestert i...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda

SIP-Strategiske instituttprogram

Internasjonalt arktisk samarbeid - premisser for norsk nærområdepolitikk. Videreføring fra 156324/V10.

...krigens slutt og Sovjetunionens sammenbrudd har andre hensyn enn de rent militærstrategiske blitt...I det norske trusselbildet av Russland har frykten for militær aggressivitet således...å bidra til stabilitet i Nordvest-Russland. Prosj ektet tar sikte på å studere i hvilken...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Viken

NATURNAER-Natur og næring

Laks og verdiskaping i Trondheimsfjordsregionen, dr.gr.stip

...i regionen. Ut marksbasert turisme baserer seg oftest på et samarbeid mellom mange små og ulike...eksempel på at private aktører i øken de grad handler og tar ansvar, men i samarbeid med ulike... Er ErTs arbeidsmodell også av interesse for andre regioner? ...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FOLKEHELSE-Folkehelse

Social inequalities in health: The HUNT study (The Nord-Trøndelag Health Study)

...opp interessante funn i Krokstads doktoravhandling, der det er påvist at kvinner i øverste...høyeste klassen. Hvis dette kan gjenfinnes i andre mål for helse, vil det være et brudd med...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2007 - Norut IT

...og det ufødte næringsliv 3. Nettverksarbeid mot andre FoU-miljøer og det regionale in...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Forskning i lulesamisk område

...regionen. Prosjektet er planlagt rettet mot landskap, der en sentral del av problemstillingene...om hvordan fortellingene styrer forståelsen av landskapet (ved legg 1) For å kunne igangsette...Árran lulesamisk senter har knyttet til seg professor Jens Ivar Nergård fra Universitetet i...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Nordland - Nordlánnda

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Russia - Project preparation for "Creating the New North": Manifestations of central power in the North AD 1000 - 1600"

...komparasjon gjennom dr.grads- og post doc-a vhandlinger. Den finansielle støtten vil nyttes til...3 måneder, samt til noen reiser og møter i samband med nettverksutvikling med russiske kolleger. ...til statsdannelse og kulturell integrasjon. Andre effekter av et forskningssamarbeid som det...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FOLKEHELSE-Folkehelse

Kontroverser om barnemat - Kunnskap, risikoforståelse og politikk.

...i 1996 og forutsatt å skulle innlemmes i EØS-landenes næringsmiddellovgivning. Direktivet åpner...beriking av barnemat med vitaminer og næringsstoffer. Av hensyn til barnehelsa var Norges ønske å...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Vestland

FOLKEHELSE-Folkehelse

Kroppsbilder blant ungdom - En undersøkelse av variasjoner mellom grupper, endringer over tid og utvikling med alder

...fra internasjonale undersøkelser er at andelen som er misfornøyd med egen kropp eller ut...kunnskap finnes. I dette prosjektet skal de landsrepresentative spørreskjemaundersøkelsene "Ung...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Oslo

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Den papirløse plattform. Organisatoriske utfordringer ved digitalisering/standardisering av informasjonen i olje- og gassbransjen

...organisatoriske hindringer for effektiv standardisering og digitalisering, og foreslå...Lange utbygging. I tillegg deltar en rekke andre be drifter fra bransjen. Prosjektet benytter...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Rånekjøtt - forbrukeraspekter og ressursutnyttelse

...muskler og fettyper og analyserer disse for blandt annet androstenon og skatol vil utføres. Det...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2004-2011

Sted: Oslo

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Produkttilpasset emballasje for oppdrettstorsk

...villfisk og oppdrettsfisk. Kvaliteten av råstoffet er varierende både med hensyn til generell...og smaken på måltidene reguleres med krydder og andre tilsetninger. Målgruppen for oppdrettstorsk...er temperatur i kombinasjon med høy hygienisk standard gjennom hele produksjonen. Arbeider med...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Møre og Romsdal

HELSESAM-Helse og samfunn

Sosial ulikhet i kvinners helse - belyst med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

...opp interessante funn i Krokstads doktoravhandling, der det er påvist at kvinner i øverste...høyeste klassen. Hvis dette kan gjenfinnes i andre mål for helse, vil det være et brudd med...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Funksjonshemming; forståelse, politikk og hverdagsliv

...på tvers av delprosjekt). To av delprosjektene handler om europeisk og nasjonal politikkutforming....Det ene vil imidlertid i hovedsak studere samhandling på internasjonalt nivå og hvordan nye...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Ultralydapparat for avansert klinisk forskning. Fellessøknad

...på tvers av seksjonene ved instituttet og med andre institutter ved UiB. Det er nå behov for...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestland

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Alternativ modellering av tilvekst i alminnelig norsk skog

...skulle tilsi. I store skogfylker oppnås som oftest et kvantum på 50-90 % av skogsmarkas...jektet er å modifisere eller utarbeide nye bestandstilvekstmodeller for alminnelig skog i...langsiktige forsøksfelter og fra NIJOS landsomfattende rutenett. De nye modellene vil bl i...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Viken

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Det digitale landbrukskontor i Midt-Telemark

...kundeportal integrert med heldigital saksbehandling for følgende offentlige elektroniske...fra Statens kartverk tilrettelagt for landbruk, forvaltningsoppgaver for Statens...er rettet mot en type forvaltning som alle landets kommuner skal ha, så innholdsmessig vil det...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestfold og Telemark

SIP-Strategiske instituttprogram

Verdiskaping i distrikts-Norge basert på skog- og utmarksressurser

...mot kunnskaper fra skogforskni ngen. Den andre jobber innenfor det treteknologiske...og herunder sørge for at den tverrfaglige profilen ivaretas. Seniorforskeren skal videre...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Viken

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Kystens kulturlandskap i Trønderlag, botanisk mangfold og skjøtsel.

...i et smalt belte langs kysten nordov er til Lofoten. De midt-norske utformingene tilhører de...delprosjekt omfatter doktorgradsstudiet, det andre botaniske oppdragsprosje kter og...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

A semantic analysis of levels of meaning as a strategy for solving the problems of conditionals

...ulike meningsnivåer i en kondisjonal, og også i andre konnek tiver, for å se hvorvidt det er mulig...S lik formallogikken fungerer i dag, behandler den pragmatiske aspekter ved språket som...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARKSAM-Marked og samfunn

Vitenskap og næringsutvikling.

...prosesser og relasjoner? Hvordan foregår forhandlingene der aktør-nettverk defineres og...Hvor store frihetsgrader finnes i slike forhandlinger? Und er hvilke betingelser og på hvilke...planleggings- og forvaltningssammenheng. I det andre delprosjektet, som fokuserer på hvordan...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Evaluering av fastlegereformen med utgangspunkt i SSBs Levekårsundersøkelser

...av både kurative og forebyggende tjenester. Andre deler av datagrunnlaget vil belyse...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Brukertjenesten på FD-trygd (Forløpsdatabasen - Trygd)

...alle datauttakene, eventuelle koblinger med andre kilder eller omorganisere datamateri alet...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Livsprosesser og kropp i antikken: Biologisk betinget og kulturelt skapt

...århundrer. Materialet er latinske litterære og andre klassiske tekster, intertestamentariske...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Ukjent Fylke

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Utvikling av plantevernmetode for beskyttelse mot gnag fra gransnutebillen (Hylobius abietis)

...deler av Skandinavia er tettheten av gransnutebillen...disse skadene er plantene i hovedsak blitt behandlet med permethrin, et middel so m trolig vil...substanser for gransnutebillen, stoffer som kan lede billen til feller eller påføres...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Viken

MAT-Næringsmidler

Tillit til mat 2002

...i tillitsnivå og tillitsrelasjoner både mellom land og innen land. Sammenlignet med forbrukere i...forbrukeres tillit til mat i Norge, Belgia, England, Russland og Danmark. Generaliserbarheten av...har norske forbrukere så stor tillit til det offentlige og så liten tillit til markedet? ? H...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Strategiske analyser av helhetlig virkemiddelbruk Prosjektet videreføres på 165885 i DocuLive

...transportplanlegging, RETRO/lMREL, samt vurdere andre modellverktøy med sikte på å prøve ut flere...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

PSYKISK-Psykisk helse

Prognose, incidens og prediksjon ved depresjon og suicidalitet hos tenåringer: En oppfølging av prosjektet - Ungdom og psykisk helse.

...och självmordsforsök har också starkt samband med depression. Ca 4% i normalpopulation har...gjort forsök under senaste å ret och upprepar handlingen. De flesta tonåringar med depression...Framdriftsplan og metod: Genomföra en andra uppföljning av 345 av ungdomar, som deltog i...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Generasjoner, reproduksjon og fødselsutfall

...til å studere svangerskap og fødselsutfall i andre generasjon for spesifikke risiko-kategorier...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Medisinske vikarer i helseinstitusjoner. Konsekvenser for arbeidsmiljø, fagfellesskap og karriereveier

...er et nytt helsepolitisk fenomen i Norge. I andre europeiske land har medisinske vikarbyråer...langt bedre lønns- og arbeidsbetingelser enn offentlige helseinstitusjoner. På forskningssiden...kravet om modernisering og markedstilpasning av offentlige helsetjenester. Men vikarbyråer kan...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo