0 antall prosjekter

Utvalg basert på fritekstsøk avspeiler ikke Forskningsrådets egen statistikk. Les mer...


Treff i fritekstsøk gir deg en oversikt over alle prosjekter der den aktuelle teksten ligger i prosjekttittel eller prosjektsammendrag. Det vil kunne gi et annet utvalg prosjekter enn det Forskningsrådet bruker i egen statistikk slik den fremstilles i for eksempel publikasjonene Forskningsrådet i tall eller Årsrapporten. Forskningsrådets statistikk bygger normalt på utplukk basert på faste kategorier. Disse finner du i venstremenyen, over diagrammet eller i søkefeltets venstre kolonne (statistikksøk).

Les mer...

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020-rammebevilgning for NIVA 2017

...mål er å fremme NIVAs deltakelse i H2020 og <strong>and</strong>re europeiske forskningsprogram med...marin og maritim forskning, bærekraftig l<strong>and</strong>bruk og bioøkonomi og 5: Klima, miljø,...til tilknyttede EU-programmer slik som JPI-C<strong><strong>of</strong></strong>und, ERANET-Cofund, og Eurostars. Instituttet...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Utvikling av nye fotokatalysatorer for rensing av vann

...2 linjer bli undersøkt: 1. Teste om doping av <strong>and</strong>re elementer og endrete fremstillingsmetoder...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

BYFORSKnett - Vellykket byfortetting og bruk av urban kulturarv

...- eller som det <strong><strong>of</strong></strong>te omtales: den kompakte by ? er blitt en primær...sees som ?ressurs?. Fortetting og bevaring h<strong>and</strong>ler også om hvilken retning byutviklingen skal...er: ? Hvordan aktivisere bysentrum og <strong>and</strong>re bydeler og utnytte deres eksisterende...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for velferdsforskning

...og sosiologi. Forfatterinstruks og <strong>and</strong>re opplysninger om tidsskriftet ligger her:...eller pdf-versjonene. Kontakt:...

Tildelt: kr 83 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

De polsk-norske handelsflåtens forbindelser i mellomkrigstiden Mobile researcher: Jordan Siemianowski, Poland

...mange saker som er knyttet til polsk-norske h<strong>and</strong>elsflåtens forbindelser i mellomkrigstiden....mellom Det Bergenske Dampskibsselskab og <strong>and</strong>re norske rederier som var ogs å i Fri Stadt...samt å kjøpe fagl itteratur om norske h<strong>and</strong>elsflåten og øknomi som er utilgjengelig i...

Tildelt: kr 50 839

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forprosjekt beslutningsstøtte for tonnasje-allokering og planlegging

...for å kunne ta hensyn til disse aspektene (og <strong>and</strong>re) i en helhetlig planleggingsprosess, slik at...mindre ballastseiling. Man vil dermed være i st<strong>and</strong> til å leie ut mer tonnasje på korte...en stor positiv miljømessig effekt ved at drivst<strong><strong>of</strong></strong>forbruket og dermed utslipp av klimagasser...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020-rammebevilgning 2019 - Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

...2017 besluttet Fridtj<strong><strong>of</strong></strong> Nansens Institutt (FNI) å orientere seg mot...å styrke og videreføre nettverksbygging og <strong>and</strong>re posisjoneringsaktiviteter, intern...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Reisestøtte for å delta på H2020 & Horizon Europe Financial Management Training i Brussel

...dette vil derfor være en god arena for å møte <strong>and</strong>re bedrifter som er knyttet til eller har...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020-rammebevilgning 2018 - Fridtjof Nansens Institutt (FNI)

...2017 har Fridtj<strong><strong>of</strong></strong> Nansens Institutt (FNI) tatt en strategisk...å styrke og videreføre nettverksbygging og <strong>and</strong>re posisjoneringsaktiviteter, intern...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020-rammebevilgning for NIVA 2018

...mål er å fremme NIVAs deltakelse i H2020 og <strong>and</strong>re europeiske forskningsprogram med...marin og maritim forskning, bærekraftig l<strong>and</strong>bruk og bioøkonomi og 5: Klima, miljø,...og tilknyttede EU-programmer slik som JPI-C<strong><strong>of</strong></strong>und, ERANET-Cofund, og Eurostars. Instituttet...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Forprosjekt - Nasjonal helseanalyseplattform for forskning

...tvers av helseregistre, grunndata, journaler og <strong>and</strong>re kilder til helseopplysninger. Forprosjektet...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ISSW - The ISSW (International Snow Science Workshop) is the world’s largest conference on snow and avalanches.

...skred er svært økende, både i Europa, USA og...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Sikkerhets analyse av ende til ende krypterings protokoll

...mekanismer på de supporterade plattform (iOS og <strong>And</strong>roid) men har den sista tiden insett att...Vi har byggd den på vel etablerade sikkerhets st<strong>and</strong>arder, bibliotek og best practises men har dokk...

Tildelt: kr 68 499

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Estetiske teknologier 1700-2000: Et mediearkeologisk og interdisiplinært NTNU-prosjekt

...seg av motiver og gestaltningsprinsipper fra <strong>and</strong>re av samtidens medieformer. Samtidig har de...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Gand frå grunnen av

...granskar ovringa g<strong>and</strong> i eldre tid. Ordet gand kjem av norrønt...i liten grad vori brukt på samisk. Likevel er g<strong>and</strong>tradisjonen felles for samar og bumenn....å skaffe kunnskap eller ting eller for å skada <strong>and</strong>re. Men opphavleg tyder ordet truleg "stav", o...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

EVALPSYK-Evaluering - opptrappingsplan psykisk helse

Befolkningens holdninger til og kunnskap om psykisk helse og psykiske lidelser

...Den f ørste gangen skjer høsten 2001, og den <strong>and</strong>re gangen i 2005/6. Bruk av samme opplegg i de...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Polymorfisme og evolusjon av infeksiøs lakseanemi virus (ILAV)

...ha en rekke vertsarter (laksefisk og enkelte <strong>and</strong>re fiskearter). Det er ikke kjent hvilken...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

CMI - SIP: Political Institutions in Africa - The Quest for Democratic Accountability: Ghana, South Africa, Uganda and Zambia

...en vil opprettholde ønsket om å fokusere på Ug<strong>and</strong>a. Dette vil avhenge at e n får til tilsvarende...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/NIVA

...og tjenester for eksisterende bedrifter, <strong><strong>of</strong></strong>fentlig forvaltning og for internasjonale...potensiale der forskningen ikke bare tjener <strong>and</strong>res forretningside, men også ved at NIVA...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo

TU-Tungt utstyr

Transmisjons-elektronmikroskop

...studier av diverse fiskesykdommer samt en rekke <strong>and</strong>re felter. Prosjektet er begrunnet i disse...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Vestland

GLOBFISK-Global fisk

PasGear- A data base package for experimental or artisanal fisheries data from passive gears

...og forvaltningsinstitusjoner i mange l<strong>and</strong>, spesielt ferskvannsfiskerier i utvikli...programmets fleksibilitet og interface med <strong>and</strong>re verktøy som Excel og FiSAT(Fisheries Stock...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Eierskap: Utfordringer til eierrollen i en moderne økonomi

...seg til fagorganisering blant de ansatte. Det <strong>and</strong>re delprosjektet vil diskutere hvordan den...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

Canada - Etablering av samarbeid mellom Norge og Canada om bioteknologiske muligheter innen oppdrett av flekksteinbit

...ha overføringsverdi og åpne muligheter også for <strong>and</strong>re marine arter, som f.eks. torsk. Det søkes...to forskningsmiljøer og personer fra <strong><strong>of</strong></strong>f entlige virkemiddelapparat for å besøke...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Ukjent Fylke

MOBI-Mobilisering

Delprosjekt - Strategi og produktivitetsutvikling i enkeltbedrifter.

...1 og 2 som er utviklet under VS20 10 - Innl<strong>and</strong>et. Østerdalsskolen 1 og 2 skal nå...og Engerdal utenfor programmet til VS2010 - Innl<strong>and</strong>et. Østerdalsskolen 1 og 2 består hver av 4...arbeider ØSIR også med å utvikle et program for <strong><strong>of</strong></strong>fentlig sektor. Stragegiprosess etter balansert...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Innlandet

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap 2005

...fra universitets- og høgskolesektoren samt <strong>and</strong>re f orskningsinstitutter, og mellom...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Tarjei Vesaas' eksperimentelle romandiktning. Huset i mørkret (1945), Signalet (1950) og Brannen (1961)

...på grunnlag av de romanene han skrev fra og med <strong>and</strong>re verdenskrig. Til tross for det er det...å bidra til en utforskning av Tarjei Vesaas rom<strong>and</strong>iktning gjennom en studie av tre av de mest...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIP-Strategiske instituttprogram

Political transformation and democratic governance in Europe. Viderføres 158237.

...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Det nye arbeidslivet: Nye arbeidstidsordninger blant fedre og mødre og blant foreldrepar.

...arbeidstidsorganisering til endringer i den <strong>and</strong>res, og hvilke nye gjensidige...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

MOBI-Mobilisering

HiBus satsing innenfor nHS

...næringslivsorganisasjoner/-foreninger, og <strong>and</strong>re utviklingsaktører i regionen. Med denne...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Viken

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Variations in Capitalism - Institutions, Culture and patterns of Stratification

...universitet v/instituttstyrer Carl le Gr<strong>and</strong> og Insti tutt for sosiologi og...konferansen er tenkt lagt til Tallinn i Estl<strong>and</strong>. Hensikten med dette valget av sted er å...å trekke de baltiske sosiologene nærmere oss sk<strong>and</strong>inaviske. Konferansens språk vil være...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo