0 antall prosjekter

Utvalg basert på fritekstsøk avspeiler ikke Forskningsrådets egen statistikk.


Treff i fritekstsøk gir deg en oversikt over alle prosjekter der den aktuelle teksten ligger i prosjekttittel eller prosjektsammendrag. Det vil kunne gi et annet utvalg prosjekter enn det Forskningsrådet bruker i egen statistikk slik den fremstilles i for eksempel publikasjonene Forskningsrådet i tall eller Årsrapporten. Forskningsrådets statistikk bygger normalt på utplukk basert på faste kategorier. Disse finner du i venstremenyen, over diagrammet eller i søkefeltets venstre kolonne (statistikksøk).

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

EU-project "Minsc", Mineral scale formation: from the atomic to the field scale

...6. august 2012. Veildere for PhD-studenten er pr<strong><strong>of</strong></strong>. Bjørn Jamtveit, postdoc Luiza Angheluta of...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Møre og Romsdal - videreføres som 173843

...Høgskolen i Ålesund, Center <strong><strong>of</strong></strong> Expertice (CoE), Møre og Romsdal fylke og...som er samordnet med foraene i Center <strong><strong>of</strong></strong> Expertise (CoE) ved Ålesund...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Møre og Romsdal

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Møre og Romsdal Videreføres i nytt prosjektnr.: 168585/I50

...Høgskolen i Ålesund, Center <strong><strong>of</strong></strong> Expertice (CoE), Møre og Romsdal fylke og...som er samordnet med foraene i Center <strong><strong>of</strong></strong> Expertise (CoE) ved Ålesund...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Møre og Romsdal

BIONÆR-Bionæringsprogram

Kunden som med-produsent og verdiskaper: Utfordringer og muligheter for merkevaren TORO

...Samfunns- og Næringslivsforskning AS, Norges H<strong>and</strong>elshøyskole, og Rieber & Søn. Prosjektteamet...inte rnasjonale fagpersoner ved Stern School <strong><strong>of</strong></strong> Business, New York University og University of...

Tildelt: kr 0,69 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Vestland

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Digital internasjonal konferanse - Beyond a Tunnel Vision

...med tunge europeiske partnere fra Nederl<strong>and</strong>, Belgia, Frankrike, Sveits, Østerrike og...arrangeres i samarbeid med COB, Conference <strong><strong>of</strong></strong> European Directors of Roads (CEDR), European...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Next-generation low-cost ZigBee System-on-Chip

...styringsenheter får stadig nye anvendelser. St<strong>and</strong>ardisering er <strong><strong>of</strong></strong>te en forutsetning for massiv...ZigBee og i tillegg styrer de fleste <strong>and</strong>re fun ksjoner til enheten. Innen styring og...tilby lengre rekkevidde ved bruk av lavere radi<strong><strong>of</strong></strong>rekvens enn i dag. Den nye smalbånds...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Internasjonalisering, migrasjon og medborgerskap i flerkulturelle samfunn. Videreføring av prosj. 150188/V10. Videref. etter søknad 177650.

...rett da skal gå foran den nasjonale. S<strong>and</strong>mo vil studere denne utviklingen historis k. De...territorier og kulturer, og gjort mottakerl<strong>and</strong> mer heterogene. Det har blitt nødvendig å...som kan studeres i krysningen mellom innv<strong>and</strong>ringskontroll og økonomisk, sosial og kulturell...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Endring i arbeidsforhold i Norge

...endret karakter. Mer spesielt har en i mange l<strong>and</strong> sett en økning i korttidskontrakter for...som følge av liberalisert internasjonal h<strong>and</strong>el, deregulering og økt konkurranse... <h>1. Grensene for bedriften i forholdet til <strong>and</strong>re aktører i markedet (ny informasjonsteknologi...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

HUMDAT-Humanistisk datasenter

Parallelle korpus

...Aligner (TCA) <h>2. Talesøk <h>3. Norsk <strong>and</strong>respråkskorpus (ASK) Prosjektet viderefører...i de to korpusene som korresponderer med hver<strong>and</strong>re, raskt og effektivt kan identifiseres....først og fremst er metodologiske, ta r Norsk <strong>and</strong>respråkskorpus (ASK) sikte på å bygge et korpus...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

Modelling of electrical prebreakdown and breakdown phenomena in insulating liquids

...av ABB og MIT,basert på resultater fra de to <strong>and</strong>re delprosjektene. Det vil spesielt bli lagt...de elektroniske egenskaper for ulike tilsatsst<strong><strong>of</strong></strong>fer. En doktorgrad er avsluttet og én er i...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

New Generation Simulator Ice Model for Pre-simulations and Operational Training of Arctic Marine Operations - Phase 3

...på komplekse marine operasjoner i Arktis og <strong>and</strong>re områder med is. Ismdellen vil også kunne...utvinn-bare olje og gass ressurser befinner seg <strong><strong>of</strong></strong>fshore i Arktis (Stortingsmelding Nr. 7). V...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Polybait kunstig agn linefiske

...uttrykk i fiskerinæringen. Sammen med Sintef, N<strong><strong>of</strong></strong>ima og industrielle partnere forsker Polybait AS...lukt og smak utvinnes fra lokale marine restråst<strong><strong>of</strong></strong>fer vil prosjektet bidra til i ivareta...Polaybait agn bidra til å opprettholde fiskebest<strong>and</strong>er ved at en kan foreta målrettet selektivt...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF Energi AS (2016-2020)

...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

GeoTracks

...og deres insentivordninger, samtidig som motst<strong>and</strong>en mot flere bomstasjoner øker. Flere studier...meget lønnsomt forretningsområde for Telia og <strong>and</strong>re mobiloperatører i Norge. 2. Tilby en løsning...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Nature-inspired chemical process design. A start

...plan to study the optimal geometric structure <strong><strong>of</strong></strong> a catalyst bed in a reactor, using the human...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Low cost continuous health monitoring of hospital patients

...den egenutviklede biosensoren Evo mot "state <strong><strong>of</strong></strong> the art" medisinsk utstyr i hjerteopererte...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Kina - nettverksbygging og utvikling av forskningsprosjekt innen produksjon av makroalger

...Bi<strong><strong>of</strong></strong>orsk har nordområdene som ett av sine...av uutnyt ta arealområder både i sjø og på l<strong>and</strong> i disse områdene. Et svært viktig og lite...fagfelt som har en stor utbredelse i asiatiske l<strong>and</strong>, og Kina er ett av de s tørste markedene der....

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Ukjent Fylke

MOBI-Mobilisering

Hvordan understøtte natur- og kulturbaserte bedrifter arbeid med næringsutvikling og verdiskapning ?

...næringsutvikling. Med utgangspunkt i disse og <strong>and</strong>re pr osjekter innen dette området vil det bli...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2007 - UiS

...tiltak for å styrke samarbeidsrelasjonene med <strong>and</strong>re forskningsutførende institusjoner i regionen...Stavanger Universitetssjukehus ( Helse, Bi<strong><strong>of</strong></strong>ag og medisinsk teknologi) og Norconserv (Mat,...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Rogaland

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av smittemodell for Clostridium perfrigens-assosiert sjukdom hos høns

...helseproblemer hos fjørfe i mange l<strong>and</strong>. Et økt innhold av CP i slakta fjørfe vil...mot CP-assosiert nekrotiserende enteritt og <strong>and</strong>re CP-assosierte helseproblemer hos fjørfe er...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Viken

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Optimalisert produksjon av mikroalger som fettrik fôrkilde til akvakultur

...vekst og utvikling innen oppdrett av fisk og <strong>and</strong>re arter i akvakultur forutsetter økt tilgang...og med en naturlig gunstig fettsyrepr<strong><strong>of</strong></strong>il er de derf or svært aktuelle som kilde til de...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Biologisk respons etter inhalasjon av partikler og mikroorganismer

...i både arbeidsatmosfæren og uteluft forøvrig. <strong>And</strong>re studier har vist at partikler av forskjellig...ne sannsynligvis blant annet som følge av makr<strong><strong>of</strong></strong>agenes aktivitet. Langtidseffekten av slik...bakteriell flora i luftveiene og...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Modelling of currents and waves for sea structures

...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Svovelforsyningens betydning for biologisk nitrogenfiksering i økologisk kløvereng

...bærebjelke i N-forsyningen i norsk økologisk l<strong>and</strong>bruk. I utenlandske undersøkelser er det funnet...Prosj ektet vil være i direkte samarbeid med <strong>and</strong>re pågående prosjekt finansiert av...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Viken

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Islam i den offentlige debatten i Tyskland og Frankrike: En komparativ studie

...formål er å analysere den <strong><strong>of</strong></strong>fentlige debatten om islam og integrasjon av...Ulike nasj onsforståelser vokste frem i de to l<strong>and</strong>ene på 1700- og 1800-tallet, som har formet...kolonihistorie og tyskernes oppgjør med <strong>and</strong>re verdenskrig, vil trolig påvirke ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Verdikjeden for laks: Overføring av prissignaler mellom detaljist og produsent.

...seg gj ennom verdikjeden er viktig fordi en <strong><strong>of</strong></strong>te observerer at mellomledd sine marginer blir...viktig siden lakseavtalen, forkvotene og <strong>and</strong>re reguleringer har til formål å støtte prisen...teori og metode for verdikjeder som krysser l<strong>and</strong>egrenser. Dette har vært lite undersøkt, men er...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Etniske relasjoner i Nordre Nordland i historisk perspektiv

...for dagens flerkulturelle samfunn i nordre Nordl<strong>and</strong>, med hove dfokus på det lulesamiske samfunnet...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/UiO

...herunder etablere et Technology Transfer <strong><strong>Of</strong></strong>fice AS (TTO). Gjennom kulturbyggings tiltak,...nyskaping. Forutsatt at det stilles <strong><strong>of</strong></strong>fentlige midler til disposisjon til drift vil...investormiljøer, regionale innovasjonsaktører, <strong>and</strong>re TTOer i Norge og utlandet. Styret ved UiO...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Tel-Tek

...(for mange tegn) er tiltak, detaljer og <strong>and</strong>re kommentarer å finne i vedlegg under...

Tildelt: kr 0,39 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestfold og Telemark

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Forbedring av varslingsteknikker for vindkraftproduksjon

...er prognoser viktige. Etter hvert som <strong>and</strong>elen vindkraft øker vil prognoser for vind og...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Viken