0 antall prosjekter

Utvalg basert på fritekstsøk avspeiler ikke Forskningsrådets egen statistikk. Les mer...


Treff i fritekstsøk gir deg en oversikt over alle prosjekter der den aktuelle teksten ligger i prosjekttittel eller prosjektsammendrag. Det vil kunne gi et annet utvalg prosjekter enn det Forskningsrådet bruker i egen statistikk slik den fremstilles i for eksempel publikasjonene Forskningsrådet i tall eller Årsrapporten. Forskningsrådets statistikk bygger normalt på utplukk basert på faste kategorier. Disse finner du i venstremenyen, over diagrammet eller i søkefeltets venstre kolonne (statistikksøk).

Les mer...

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

Why females are ornamented: female competition, male choice and immunocompetence

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Maritim innovasjon 2009 Sikker sjøtransport - Forskningens utfordring

...Formidle forskningsresultater fra utvalgte MAR<strong><strong>OF</strong></strong>F og EU-prosjekt relatert til sikker...i et helhetlig og internasjonalt perspektiv. <strong>And</strong>re del vil gi en oversikt over resultater fra...og internasjonal policy og resultater fra de MAR<strong><strong>OF</strong></strong> F- prosjektene kan spille sammen i fremtidige...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Brevduer og kjøkkenmeteorologi - et meteorologiprosjekt rettet mot barn 6-13 år

...er tiltenkt barn i alder en 6 til 10 år. Det <strong>and</strong>re tiltaket er å lage oppgaver av ulikt slag,...videre utdanning. Blant annet trenger det nye ge<strong><strong>of</strong></strong>aget i den videregåend e skolen flere engasjerte...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Vestland

UNIKARD-Nasjonal satsing hjerte- karfo

Bidrag til UNIKARD, Utgiftene til en kombinert koordinator- og seniorforskerstilling og driftsmidler til nettverksaktiviteter

...det koordinerende forskningsmiljøet hvor det i <strong>and</strong>re halvår 2010 ble ansatt koordinator Charlotte...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Identification of critical ingot parameters for the efficiency and degradation of solar cells

...fra sin nye fabrikk på Fiskaa i Kristians<strong>and</strong>. Silisium produseres gjennom en nyutviklet...av en rekke delprosesser, pyrolitisk slaggbeh<strong>and</strong>ling, luting, størkning og etterbehandling....

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Agder

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Sverre Steen - sosialdemokatiets historieforteller

...tenderer til å presentere som hegemonisk for <strong>and</strong>re halvdel av 1900-tallet. Studiens...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Nyttesopp og virus til kontroll av skadedyr i frukt

...har som uttalt mål at plantevernmiddelbruken i l<strong>and</strong>bruket skal reduseres og at andelen økologisk...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Viken

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Database for studiar av rekruttering og kvalifisering til velferdsstatens yrke

...den <strong>and</strong>re verdenskrigen har det vokse fram mange nye...noko som har ført til sterk vekst i den <strong><strong>of</strong></strong>fentlege sysselsettinga. Desse yrkesutøvarane...oppgave er å iverksetje og konkretisere den <strong><strong>of</strong></strong>fentlege politikken, og åtferda og avgjerslene...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

SIPFOND-Strategiske programmer finansiert av forskningsfond

Isolation of apoptosis-modulating substances from marine micro-organisms; exploitation as cell biology reagents and drugs

...er: Framskaffe ca 40 isolater fra Vestl<strong>and</strong>sfjorder, produsere biomasse for ekstraksjon,...kommersialisering. En vil fokusere på st<strong><strong>of</strong></strong>fer som påvirker den programmerte celledød...sammenheng. De er også de mest lovende k<strong>and</strong>idater til framtidens kreftbehandling, og de...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Vestland

DR-VANN-Drikkevannsforskning mot år 2000

Muggsopp i drikkevann

...Vi vil også undersøke om muggsoppene er i st<strong>and</strong> til å produsere mykotoksiner i vann. Vi ønsker...skaffes til veie vil også ha stor relevans for <strong>and</strong>re problemstillinger omkring vann og...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Utvikling av økologisk metoder for frøavl av gras og kløver.

...med 1.1.2004 skal alt frø til bruk i økologisk l<strong>and</strong>bruk være økologisk dyrka (EU-forordn....frø kan da begrense utbredelse av økologisk l<strong>and</strong>bruk i Norge. Gjennom prosjektet "Produksjon av...Avlingsnivået er imidlertid lavt og en stor <strong>and</strong>el av kontraktsarealet forkastes før eller...

Tildelt: kr 0,73 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Viken

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Grunnleggende ferdigheter, språkopplæring, didaktisk kompetanseutvikling og pedagogiske praksiser i et russisk-norsk perspektiv

...Doktor<strong>and</strong>en Ekaterina Egorova holder for tiden på med...på med forberedelser til en doktorgradsavh<strong>and</strong>ling innenfor norskfaget, og...for både Egorovas og Johansens doktorgradsavh<strong>and</strong>linger. Egorova og Johansen ønsker med sitt...

Tildelt: kr 54 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning CICERO 2016

...deltakelse medfører dermed at en enda større <strong>and</strong>el av CICEROs grunnbevilgning vil gå til...

Tildelt: kr 0,53 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

nano2021 FOXCET International workshop on BZY 2015

...metodikk og resultater effektivt i kontakt med <strong>and</strong>re prosjekter og den internasjonale...

Tildelt: kr 68 499

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Remote Pill Dispenser DISPILL

...parallel inkjøpsprosess -Dialog med mulige lever<strong>and</strong>ører -Gjennomføring av innkjøpskonkurranse...felles innovative innkjøpsprosesser også innen <strong>and</strong>re typer <strong><strong>of</strong></strong>fentlige helse- og omsorgtjenester...av innovative helse- og omsorgstjenester mellom <strong><strong>of</strong></strong>fentlige myndightere fra ulike europeiske l<strong>and</strong>....

Tildelt: kr 82 515

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Agder

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Integrert aminosyrebehov hos fisk - metabolomstudier av lever og plasma ved stigende arginintilsetning i laksefôr

...en økende mengde arginin i fôret, mens alle de <strong>and</strong>re aminosyrene var like, og lysin innholdet ble...Alle prøvene ble tatt ut 5 timer postpr<strong>and</strong>ialt, flashfrosset på flytende nitrogen og...vil få opplæring i nødvendig data- og tallbeh<strong>and</strong>ling av Pr<strong><strong>of</strong></strong>essor Wu og hans kollegaer.Profesor...

Tildelt: kr 55 148

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Kalkmalerier i norske steinkirker Seminar om norske kalkmalerier fra middelalderen til 1850

...Margrethe C. Stang, ved NTNU, pr<strong><strong>of</strong></strong>essor i kirke og kulturhistorie Kristin B....ved MF vitenskapelig høyskole og Peder Böllingt<strong><strong>of</strong></strong>t, konservator ved Nordisk konservering Aps,...kunsthistorikere, konservatorer, forvaltere og <strong>and</strong>re som jobber med, forsker på eller er...

Tildelt: kr 38 203

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 2019

...egne tekster, samtidig som de også kommenterer <strong>and</strong>res. Det inviteres til å sende inn norske eller...deltakerantall på 80. Invitasjon sendes til: l<strong>and</strong>ets statsvitenskapelige institutter og miljø...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

2021-2022 PES Havforskningsinstituttet

...som må utnyttes bærekraftig, samt å se mat på l<strong>and</strong> og hav/kyst helhetlig i den sirkulære...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA NINA 2021 for publiserings-/regnskapsåret 2020

...vitenskapelige publikasjoner fra prosjekter med <strong><strong>of</strong></strong>fentlig støtte. UH-sektoren har gjerne et... Mange av de vitenskapelige artiklene blir <strong><strong>of</strong></strong>te produsert lang tid etter at prosjektet ble...En publiseringsavgift (APC) koster <strong><strong>of</strong></strong>te rundt 20000 Nkr, - noen atskillig mer, <strong>and</strong>re...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arr: Norwegian Bioinformatics Days 2022

...for fagfeltet, blant annet for å etablere st<strong>and</strong>arder og retningslinjer for hvordan genomdata...postdoktorer, forskere og <strong>and</strong>re ansatte fra statlig og privat sektor, samt...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 - Rammesøknad for NGI 2020

...og å ha rolle som arbeidspakkeleder i de fleste <strong>and</strong>re. I noen søknader vil det være naturlig kun å...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Renew - Ferroelectric Gate oxide for next generation electronics

...og transistoren vil dermed "huske" sin tilst<strong>and</strong> selv etter at spenningen over transistoren er...blir ikke-volatil og "husker" sin tilst<strong>and</strong> selv uten påsatt spenning, altså når enheten...med en biologisk hjerne, og åpner for helt <strong>and</strong>re typer databehandling. 4. Enheter bygget på...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Nordic Journal of Music Therapy

...viderutvikling av tidsskriftet Nordic Journal <strong><strong>of</strong></strong> Music Therapy (NJMT). NJMT er et internasjonalt...er fra musikkterapiutdanningene i Danmark, Finl<strong>and</strong>, Norge og Sverige. I tillegg har NJMT knyttet...

Tildelt: kr 9 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES 2020 for NORCE-2019

...Research AS, International Research Institute <strong><strong>of</strong></strong> Stavanger AS, Teknova AS og Uni Research AS ble...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

European Fisheries Technology Platform

...for øvrig under overskriften "Expected impact <strong><strong>of</strong></strong> the...

Tildelt: kr 0,84 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Always help with suspicious emails

...e-post. Etter å ha mottatt EU sitt "Seal <strong><strong>of</strong></strong> Excellence" for vår søknad til SME Instrument...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nasjon, region og landskap i norske jernbanedebatter 1840-1908. Doktorgradsprosjekt ved Humboldt-Universität zu Berlin, Nordeuropa-Institut

...tese er at nasjonen skulle styrkes ved å "for<strong>and</strong>re" det nasjonale territoriet med hjelp av...å endre forestillingen om Norge og "særnorske" l<strong>and</strong>skaper, og gjennom dette fremme nasjonalt...mellom modernisering, nasjonsbygging og l<strong>and</strong>skapsforståelse. Jernbaneprosjek ter ble...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

17th European Conference on Philosophy of Religion 2008

...The 17th European Conference on Philosophy <strong><strong>of</strong></strong> Religion i Oslo i august 2008. Konferansen...ca. 120 forskere, både seniorforskere og doktor<strong>and</strong>er. Presidentskap et har siden 2006 vært lagt...stor betydning for det voksende religionsfilos<strong><strong>of</strong></strong>iske miljøet i Norge, og for...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Application for support for writing a KIC InnoEnergy proposal for de-icing existing wind turbines

...write a proposal to KIC InnoEn ergy on the use <strong><strong>of</strong></strong> our de-icing technology for retrofitting...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Viken