0 antall prosjekter

Utvalg basert på fritekstsøk avspeiler ikke Forskningsrådets egen statistikk. Les mer...


Treff i fritekstsøk gir deg en oversikt over alle prosjekter der den aktuelle teksten ligger i prosjekttittel eller prosjektsammendrag. Det vil kunne gi et annet utvalg prosjekter enn det Forskningsrådet bruker i egen statistikk slik den fremstilles i for eksempel publikasjonene Forskningsrådet i tall eller Årsrapporten. Forskningsrådets statistikk bygger normalt på utplukk basert på faste kategorier. Disse finner du i venstremenyen, over diagrammet eller i søkefeltets venstre kolonne (statistikksøk).

Les mer...

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Forbedret GPS for blinde

...det også være interessant å undersøke hvilke andre endringer/forbedringer av kartene som kan...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Lingvistisk analys av Johan Turis Muitalus sámiid birra

...med tanke på att det är ett gammalt och handskrivet och utgör det äldsta samiska...med samiska som modersmål. Analysen av Turis handskrivna manuskript består av tre komponenter....Nordiska museets arkiv i Stockholm. För det andra kommer texten att analyseras och samtidigt...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

UNI-MUSEER-Strat.satsing univ.museer

Museers viten - museumsviten Museologisk forskningssatsing ved universitetsmuseene

...ved alle universitetsmuseer og andre relevante miljøer, særlig universitet smiljø...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Kunnskapsoversikt: Etniske minoriteter; segregert eller integrert i boligmarkedet?

...vil omhandle etniske minoriteter og problemstillinger...man kan forvente at nye grupper av arbeidsinnvandrere og flyktninger vil klare seg på lignende...si noe om hvordan depriverte boligområder, som oftest med høy andel minoritetsbefolkning...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Verdiskaping i distrikts-Norge basert på skog- og utmarksressurser

...mot kunnskaper fra skogforskni ngen. Den andre jobber innenfor det treteknologiske...og herunder sørge for at den tverrfaglige profilen ivaretas. Seniorforskeren skal videre...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Akershus

GLOBAL-Globalisering og internasjonal

Globalisering som transformativ kraft

...offentlige debatt om globaliseringens konsekvenser...av kunnskapsutviklingen gl obalt, på den andre...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Skogbruk og klimagasstiltak i Norge - potensiale, kostnadseffektivitet, risiko

...og hva som er økonomisk optimal skogbehandling. Metodisk vil livsløpsanalyser benyttes...Dette vil være av betydelig inte resse også for andre boreale skogland og i den internasjonale...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Akershus

AKLIMED-Klinisk medisin

Identifisering av autoantigener ved nevrologiske paraneoplastiske syndromer

...syndromer er en felles betegnelse på tilstander der en kreftsvulst affiserer nervesystemet....Paran eoplastiske nevrologiske tilstander er en alvorlig komplikasjon til malign...vår mulighet for diagnostisering av denne og andre autoimmune...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

The Abraham Traditions in Targum Onqelos Genesis 12-25

...diskusjon om oversettelsesspørsmål i inn- og utland. Videre har prosjektet relevans for studiet av...sammenlignes med den hebraiske bibeltekst, andre targumtekster, samt tidlig-jød iske tekster....

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 1998-2004

Sted: Oslo

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Idrettspolitikkens kjønnspolitikk - i klemme mellom ulike rasjonalitetshegemoni?

...feltet, slik at kvinner og menns handlingsvilkår og muligheter for verdirealisering...seg i idrettens kjønnspolitikk. 2. Det andre problemaspektet tar opp kjønnspreget i...utvikle eit kunnskapsgrunnlag som kan gi eit handlingsrepertoar for endring mot større...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 1998-2005

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Verdisetting og målsettinger i kulturminnefaglig forskning og forvaltning.

...ulike aktører som for skning, forvaltning og andre samfunnsinteresser, ikke bare rent...de lvis av praktiske årsaker, det urbane landskap gjennom middelalderbyene. Denne...mot begge disse kulturminnetypene, da de sammen ofte utgjør de helhetlige kulturmiljøer vi ser i...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Barnefordelingssaker, foreldreskap og barns beste

...på 90-tallet om barnefordeling. Det utgis ingen offentlig statistikk på området og en vet lite om...Dermed er disse sakene i større grad enn mange andre rettsavgjørelser egnet til å belyse...å stille spørsmål ved hva kampen om barna handler om og hva dette kan fortelle oss om...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Mikroforbrenning

...Fortune er vi i begynnelsen av den andre silisium revolusjonen. En helt ny generasjon...som ikke bare tenker, men som også føler og handler vil bli tilgjengelige. Denne nye...ha sin egen kraftforsyning. Energi fra mikroforbrenning vil kunne drive mikroturbiner og...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Telemark

HUM-Fagkomiteen for humaniora

A semantic analysis of levels of meaning as a strategy for solving the problems of conditionals

...ulike meningsnivåer i en kondisjonal, og også i andre konnek tiver, for å se hvorvidt det er mulig...S lik formallogikken fungerer i dag, behandler den pragmatiske aspekter ved språket som...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Incentives to Promote International Access to Vaccines and Essential Drugs

...allianse for å bidra til å møte utviklingslands behov for vaksiner. Dette skjer samtidig som...Prosjektet vil resultere i en doktorgradsavhandling, hvis relevans kan sees i sammenheng med...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Grønne konsumenter og grønne produsenter

...og sos ialpsykologisk identitetsfilosofi, som enutvidelse av tidligere arbeider. 2....etterspørsel etter "grønn elektrisitet" eller andre miljømerkede varer faktisk gir et dårligere...

Tildelt: kr 0,47 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Vitenskap og næringsutvikling.

...prosesser og relasjoner? Hvordan foregår forhandlingene der aktør-nettverk defineres og...Hvor store frihetsgrader finnes i slike forhandlinger? Und er hvilke betingelser og på hvilke...planleggings- og forvaltningssammenheng. I det andre delprosjektet, som fokuserer på hvordan...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Soviet Policies Toward Indochina, 1949-1964. The Sino-Soviet Alliance and the Coming og the Indochina Wars (Olsen, Mari)

...Sovjet og Kina gjennom en analyse av disse landenes forhold til særlig Vietnam, men også...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 1998-2004

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Kvinnene i de kristelige organisasjonene og prosessen fram mot formelle rettigheter 1889-1912. (Stip: Kristin Norseth)

...å trekke kvinnene ut av hjemmet og inn på den offe ntlige arena. Stemmerett og valgbarhet står...kirkens kvinnesyn, både hos menn og kvinner. Forandringene ble ikke kjempet fram av progressive...fra, hva slags relasjoner de hadde til andre kvinneorganisasjoner og ledelse i norsk...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Oslo

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Genetiske regulatorer i fettomsetningen hos husdyr

...metoder. En del av prosjektet omhandler identifisering og funksjonell...for melkefett i Norsk Rødt Fe. En annen del omhandler studier vedrørende peroxisome proliferator...gener, samt samspillet mellom PPAR og andre nukleære reseptorer hos husdyr. Videre vil...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Akershus

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Studier av husholdningers økonomiske beslutningstaking

...forskningsinnsats av både øko nomer og andre fremdeles er lite forstått. Prosjektet...Prosjektet vil bruke norske, svenske og nederlandske data til disse undersøkelsene og foreta...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Agder

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Seksuelle overgrep i familien: Barns forståelse av seg selv, sine nære relasjoner og mulighet for dialog i familien

...dialog mellom barnet og overgripe r. Andre omsorgspersoners muligheter for å inngå i...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Sats Marint konferansen 4. - 5. februar 2015

...fra EU prosjektet CODE (marin yngel). Dag 2 omhandler nye teknologiske løsninger som kan gio nye...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

OCEAN BIOPOWER - Biofuels from farmed seaweed

...land har lagt strategier for økt bruk av...de siste tiårene har Norge utviklet en avansert offshore industri og en avansert havbruksnæring....til energiproduksjon, fordi den ikke okkuperer landareal og ikke forbruker ferskvann. P roduksjon...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSESAM-Helse og samfunn

Sosial ulikhet i kvinners helse - belyst med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

...opp interessante funn i Krokstads doktoravhandling, der det er påvist at kvinner i øverste...høyeste klassen. Hvis dette kan gjenfinnes i andre mål for helse, vil det være et brudd med...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

SalmonProbe,- en ny og innovative metode for å angi smoltstatus

...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

IoT og sensorteknologi for deteksjon av lekkasje i vannrør.

...til vanntap i ledningsnettet, er det også andre områder hvor vanninfrastruktur er en...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

French-Norwegian Forum: A Smart & Clean Ocean

...Smart & Clean Ocean" holdes den 15. oktober på Handelshøyskolen BI. Arrangementet vil fokusere på...innovasjon for et bærekraftig hav, med vekt på handlinger og prosjekter utført av store aktører...for en nettverksmiddag. Forumet avsluttes den andre dagen med et program dedikert til...

Tildelt: kr 89 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Industri møter akademia: Matchmaking for utrulling av geotermiske anlegg for sterke konsortier og gode Forsknings og Utviklingsprosjekt

...utfordringer. Prosjektet ledes av Anders Nermoen og Fionn Iversen ved NORCE...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

HyAqua

...inkludert brønnbåter, ensilasjefartøy og andre servicefartøy. Havbrukssektoren er preget av...vil tre i kraft i 2021 (kilde: Regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart). Det vil trolig...i Norge går til eksportmarkeder i ca. 130 land. Markedsadgang er derfor viktig for stabile...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland