0 antall prosjekter

Utvalg basert på fritekstsøk avspeiler ikke Forskningsrådets egen statistikk.


Treff i fritekstsøk gir deg en oversikt over alle prosjekter der den aktuelle teksten ligger i prosjekttittel eller prosjektsammendrag. Det vil kunne gi et annet utvalg prosjekter enn det Forskningsrådet bruker i egen statistikk slik den fremstilles i for eksempel publikasjonene Forskningsrådet i tall eller Årsrapporten. Forskningsrådets statistikk bygger normalt på utplukk basert på faste kategorier. Disse finner du i venstremenyen, over diagrammet eller i søkefeltets venstre kolonne (statistikksøk).

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

"KjemiFestival", konkurranse for 7. klassinger, Universitetet i Oslo Uke 44, 2005

...vil vi invitere til sammen 40 elever fra <strong>skole</strong>r i Osloområdet. Det vil delta fire elever fra...ut invitasjoner ved inngangen til det nye <strong>skole</strong>året, med relativt kort svarfrist. Utover...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Elevers læringsutbytte i gård-skolesamarbeidet GSPR. Utvikling av en forskersøknad

...(forkortet GSPR) er et formalisert gård-<strong>skole</strong>samarbeid der aktiviteter på og i tilknytning...og uttalelser fra repr esentanter for <strong>skole</strong>eiere i fylket der man opplever et klart behov...av Læringsplakatens føringer for aktiviteten i <strong>skole</strong>n. Forskningsresultate ne vil kunne anvendes...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Multimodalitet, leseopplæring og læremidler

...ferdighet i alle fag er et satsingsområde i <strong>skole</strong>ns nye læreplaner (L2006). Samtidig...tre år, o g dekke overgangen fra barnehage til <strong>skole</strong>, grunnleggende leseopplæring på...il dokumentere etablert praksis i barnehage og <strong>skole</strong>, en analysefase, og en utviklingsfase. I...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Agder

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Samarbeid om opplæring for minoritetsspråklige unge og unge voksne

...egne ungdomsgrupper for elever som tar grunn<strong>skole</strong>opplæring som voksenopplæring, ulike typer...av denne målgruppa - med utprøving av grunn<strong>skole</strong>opplæring i videregående skole, mer målrettet...og et tettere samarbeid mellom <strong>skole</strong> og bedrift. Dette prosjektet vil ha et...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

VOGUE - Engelsk på yrkesfag. En komparativ studie av engelskundervisning før og etter innføringen av Kunnskapsløftet 2020

...of school) ved Institutt for lærerutdanning og <strong>skole</strong>forskning (ILS) ved Universitetet i Oslo...foregår i engelskklasser ved en videregående <strong>skole</strong>, der deltakerne har engelskundervisning på...er samlet inn under Kunnskapsløftet 2006/13 (<strong>skole</strong>året 2019-20) og et som vil bli samlet inn...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Utdanning og oppvekst i grissgrendt busetting.

...<strong>skole</strong>forskning har problemstillinger knyttet til...få elever, men kanskje også med at den lille <strong>skole</strong>n med undervisning i aldersblandet gruppe...og geografisk beliggenhet, preger disse <strong>skole</strong>ne, og vi ser dem som en avgrenset gruppe med...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Nordland - Nordlánnda

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Rossfjordfiber

...Rossfjordstraumen i Lenvik kommune er det <strong>skole</strong>, sykehjem med legekontor, næringsliv bl.a....frem til Rossfjordstraumen med tilkobling til <strong>skole</strong>, sykehjem og legekontor, samt prøve ut et ny...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

InnArbeid - Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk teknologi

...over på uførepensjon etter videregående <strong>skole</strong>. Prosjektet vil identifisere barrierer og...og prosedyrer for overgang fra videregående <strong>skole</strong> til arbeidsliv. Den vil også inneholde...over på uførepensjon etter videregående <strong>skole</strong>. Hensikten med InnArbeid-prosjektet har...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Agder

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Seminar på Frøya i mai 2016; hva behøves for å utføre risikovurdering av nyere fremmedstoffer i sjømat

...samarbeid kommunen, ved at Frøya videregående <strong>skole</strong> deltar med ansatte. Masterstudenter fra NTNU...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Viken

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Formidling av samisk forskning i forbindelse med Forskningsdagene 2005

...pulikum enn tidligere års forelesninger på <strong>skole</strong>n. Sami allaskuvla ønsker å bygge videre på...samisk språk i Nord-Norge, og fagansatte ved <strong>skole</strong>n har ellers et bredt spekter a v tema, bl.a....primærnæringer, samisk pedagogikk. Samisk høg<strong>skole</strong> vil også innlede samarbeid med samiske...

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

eElev i Porsanger kommune

...<strong>Skole</strong>ne har i dag et sterkt begrenset tilbud mht...følger nasjonale planer og målsettinger for <strong>skole</strong>verket. Et felles system for skolene vil...alle nivå i opplæringsløpet fra barnehage til <strong>skole</strong> og SFO. Vi ønsker ikke å eie infrastrukturen...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIP-Strategiske instituttprogram

Matematikkdidaktikk. Videreføring av prosjekt 132898/V10.

...forholdet til "hverdagsmatematikk" i ungdoms<strong>skole</strong>n og første klasse i videregående skole. For...med lærere og elever, og observa sjon av <strong>skole</strong>- og klasseromspraksis. De ulike delene i...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Vestfold og Telemark

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Forskning i grunnleggende opplæring

...opplæring), Skrivesenteret og Lilleby <strong>skole</strong>. Forskergruppa FiGO består av...norsk, matematikk og pedagogikk ved Høg<strong>skole</strong>n i Sør- Trøndelag, Av deling for lærer- og...ALT) og lederen ved Skrivesenteret. Lilleby <strong>skole</strong> i Trondheim er en praksisskole med et...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

Å lære og lede i praksisfellesskaper- et aksjonsrettet læringsprogram for skoleledelse og skoleeier i Tromsø, Balsfjord, Karlsøy og Svalbard

...ved Universitetet i Tromsø, Høg<strong>skole</strong>n i Tromsø og de tre kommunene Balsfjord,... Forskningen vil utvikle ny kunnskap om <strong>skole</strong>lederes håndtering av reformen på ulike skoler...n de arbeider med ulike modeller på egne <strong>skole</strong>r for implementering av Kunnskapsløftet. Et av...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Ukjent Fylke

INTSAMGEN-Internasjonalt samarbeid generelt

Norway and Canada: Developing Collaboration on Adaptation and Vulnerability Studies

...to initiate a long-term collaboration between <strong>CICERO</strong>, Norway, and the University of Guelph,...and climate change, are key elements of <strong>CICERO</strong>s Strategic Plan...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Digital skolehverdag

...lærere og elever. Prosjektet "Digital <strong>skole</strong>hverdag" er en arbeidsform og en metode som...av multimodale anvendelsesprosjekt i grunn<strong>skole</strong>n. Det skal opprettes et oppsøkende komp... Kompetanseteamets støtte til hver enkelt <strong>skole</strong> og lærer skal også sikre at kunnskapen...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestfold og Telemark

PROFORSK-Skole og samfunn

Treforskerskolen- lære med tre

...å forandre dette på lang sikt. Med treforsker<strong>skole</strong>n ønsker vi å øke barnas interesse for...3-4. klasse. Med støtte av tre AKS/SFO fra Ila <strong>skole</strong> i Oslo, Fjellstrand skole på Nesodden og...per uke), som skal passe inn i Aktivitets<strong>skole</strong>n (AKS) og Skolefritidsordningens (SFO)...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Viken

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Music Impro App

...for dette prosjektet er at Ieco AS og Haukåsen <strong>skole</strong> skal jobbe mot et så optimalt konsept som...brukerne. Fra brukergruppen ved Haukåsen <strong>skole</strong> håper vi gjennom fokusgrupper å kunne få mye...brukertester i samarbeid med Hauk åsen <strong>skole</strong>. Vi har delt prosjektet inn i tre...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Vestfold og Telemark

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Ungdom, kropp og kroppsøving: Videregående elevers syn på egen kropp og erfaringer med ordinær og tilrettelagt kroppsøving

...prosjektet fokuserer på ungdom i videregående <strong>skole</strong> og deres forhold til kropp og kroppsøving....henholdsvis ved bruk av en skriftlig <strong>skole</strong>oppgave og dybdeintervjuer, ønsker vi...i det forebyggende og helsefremmende arbeidet. <strong>Skole</strong>n og skolehelsetjenesten er viktige i dette...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Vestland

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

KJEMIÅRET 2011 - FORMIDLING AV KJEMI TIL UNGDOM MED VEKT PÅ BÆREKRAFTIGE METODER FOR ENERGIPRODUKSJON

...vil i denne sammenhengen forsøke å engasjere <strong>skole</strong>elever og lærere på alle klassetrinn, gjenno m...om Kjemi og energi for elever i videregående <strong>skole</strong>. 3. Spesialnummer av tidsskriftet "Kjemi"...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimaforsking The YouTube Way – frå sminkevideo til grønt engasjement

...desse profilane til ein workshop saman med <strong>CICERO</strong> og kommunikasjonsbyrået Trigger der vi...liggande ope for alle på ei prosjektside på <strong>CICERO</strong>s websider i form av ein enkel Q&A kor vi...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

LADEPROSJEKTET EN LÆRENDE ORGANISASJON FOR ELEVENES LÆRING

...kan samarbeide om å utvikle undervisningen og <strong>skole</strong>n som en lærende organisasjon. Prosjektet...fire delprosjekt som gjennomf øres på team- og <strong>skole</strong>nivå i en 1-10-skole. Tre av prosjektene tar...og aksjonslæring som tema for lærerne på Lade <strong>skole</strong> og studenter og inviterte forskerkolleg er....

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hvordan kan skrive seg til læring med digitale verktøy bidra til målrettede og medvirkende elever i bergensskolen?

...i plan for kvalitetsutvikling i bergens<strong>skole</strong>n. Planens tittel er Sammen for kvalitet -...bidra til øke kvaliteten i læringsarbeidet i <strong>skole</strong>ne. Bergen kommune ved byrådsavdeling for...som er beskrevet i SFK-L blir realisert. <strong>Skole</strong>ne velger selv tiltak og driver sitt eget...

Tildelt: kr 0,79 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Negative holdninger mot jøder, homofile og muslimer. Fordommer blant ungdom og hvordan de håndteres i den flerkulturelle skolen

...slike holdninger aktiveres og håndteres i <strong>skole</strong>n. Utlysningen vil inngå i Fafos strategiske...i skjæringsfeltet mellom etniske relasjoner og <strong>skole</strong>n som institusjon. Stipendiatene vil benytte...samt hvordan negative holdninger påvirker <strong>skole</strong>hverdagen til de som rammes. Relevante...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Samliv og seksualitet i ungdomsskolen. En studie av hvordan hetero- og homoseksualitet framstilles i undervisning.

...(jf L97) på ungdomstrinnet i den norske <strong>skole</strong>, og på en oppfatning om at dette bør synlig...om unge lesbiske og homofi les levekår i <strong>skole</strong>hverdagen. En antar også at det som formidles...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Black carbon aerosols in Arctic snow (oppstart 2009)

...groups, a Norwegian/Swedish group (NPI/<strong>CICERO</strong>/MISU) and a US group (U. Washington and U....

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Læreres profesjonsutvikling som kollektivt fenomen

...med å utvikle <strong>skole</strong>ne i Bodø skjer gjennom samarbeid i...er per i dag tidvis store forskjeller mellom <strong>skole</strong>ne hvordan de klarer å utnytte fellestiden på...det er behov for mer kunnskap om hvordan vi på <strong>skole</strong>- og kommunenivå bør legge opp...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

KLIMAFORSK-Stort program klima

Energy efficiency policies in emerging economies to promote economic growth and climate mitigation

...the macro-economic model developed at <strong>CICERO</strong> has roughly simulated energy efficiency...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Rødøyprosjektet II - 2019 -2022: Use of distance education in small schools for quality education

...kommune er en liten kommune i Nordland med 6 <strong>skole</strong>kretser. Skolene er i utgangspunktet alle...og det vil føre til at den enkelte <strong>skole</strong> ikke greier å imøtekomme de kompetansekravene...og reduksjoner i overføringene vil rammene til <strong>skole</strong>drift reduseres. Kompetansen på den enkelte...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Nordland - Nordlánnda

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Student performance, educational attainment and labour market success: Disentangling the effects of social background and schools

...variasjonen i kunnskapsnivå blant norske <strong>skole</strong>ungdommer, målt ved karakterer og resultater...Segregering og resultater i offentlige <strong>skole</strong>r og frittstående skoler skal studeres...og god økonomi oppnår bedre karakterer enn <strong>skole</strong>kamerater fra familier med lavere inntekt og...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo