0 prosjekter

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Optimized CO2 storage in sloping aquifers

MÅL: Prosjektet CO2-Upslope har hatt som mål å undersøke potensialet for å lagre CO2 på best mulig måte i geologiske reservoarer på den norske kontinentalsokkelen. Akviferer er porøse, vannfylte lag (gjerne sandstein) i undergrunnen, som potensielt har plass til mye CO2. Den såkalte Gassum-forma...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Innovative materials for CO2 Capture by Combined Calcium-Copper Cycles

Formålet med 6Cs prosjektet er å undersøke innovative og industrielt relevante materialer til prosesskonseptet «Calcium Cooper Chemical Looping Combustion» ( CaCu CLC). Ved å kombinere kobber og kalsium i ett og samme materiale kan den eksoterme reduksjonen av kobberoksid, CuO, kobles med den end...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Sustainability and GHG impact of Bio-CCUS: 2nd IEA Bioenergy Task 41 workshop

N/A

Tildelt: kr 21 702

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

University of Oslo (UiO) - University of Pretoria (UP) - Knowledge Exchange Initiative in CO2 Storage

Nettverket vil danne grunnlaget for fremtidig samarbeid innen CO2 lagring og petroleums geologi/geofysikk mellom de to universitetene (Universitetet i Pretoria og Universitetet i Oslo), samt andre nøkkelspillere f.eks. SACCCS i SørAfrika. Vår plan er at samarbeidet på sikt kan utvikle seg til fel...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 permeability along fragmented shale interfaces

Fangst og lagring av CO2 (Carbon Capture and Storage; CCS) er skissért som en av metodene som kan implementeres for å redusere mengden CO2 i atmosfæren. CCS kan deles inn i undergruppene fangst, transport og lagring. Lagring foregår ved å injisere CO2 via brønner inn i egnede reservoar i undergru...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Fundamentals of CO2-Hydrocarbon Interactions for CO2 storage with EOR/EGR in offshore reservoirs: modeling, numerical methods and upscaling

Lagring av karbondioksid (CO2) i geologiske formasjoner er et virkemiddel for å redusere utslipp til atmosfæren av denne klimagassen. CO2-lagring kombinert med økt oljeutvinning (EOR) eller økt gassutvinning (EGR) regnes som den mest kostnadseffektive metoden for deponering av fangede CO2-utslipp...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Hybrid reactor for production of power, hydrogen and valuable chemical compounds from natural gas with integrated CO2 capture

Selv om produksjon av strøm og hydrogen fortsatt vil være avhengig av fossilt brensel i nær framtid, finnes det nye og alternative prosesser som tillater karbonfri produksjon av energi. Vi presenterer her et nytt konsept ? en hybrid pyrolyse- / forgassingsreaktor, som driftes med naturgass (NG) e...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

New polymeric membranes for CO2 capture

Prosjektets mål: Det primære målet for POLYMEM-prosjektet er å redusere kostnader, energibruk og miljømessige konsekvenser av CO2-fangst sammenlignet med eksisterende teknologier, ved å utvikle og implementere "neste generasjon" polymermembraner. Teknisk innhold: Prosjektet fremmer en tv...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Bayesian monitoring design.

CO2 håndtering er en teknologi som har som formål å fange CO2 og lagre den isolert fra atmosfæren. Dermed er denne teknologien sett på som et av flere bidrag i det grønne skiftet som er nødvendig for å oppnå 1.5oC målet satt i Parisavtalen. Den mest hensiktsmessige lagringen vil være i geologiske...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Environmental impacts of leakage from sub-seabed CO2 storage

Mobilisering av metaller: Resultatene våre indikerer at mobilisering av metaller fra sediment definitivt er funksjonen av sedimenttyper, dets organiske innhold, og spesielt geologiske karakterer (mineralsammensetning). Som forventet skapte den laveste pH som ble anvendt under forsøkene (pH 6,3) ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Superlyophobic surfaces for efficient separation and droplet condensation of CO2

Realiseringen av fullskala implementasjon av karbonfangst, transport og lagring (CCS) i nær framtid er i høyeste grad viktig for å redusere global oppvarming. For å realisere CCS i stor skala, trenger vi innovative løsninger som vil gi betydelige kostnadskutt. NanoDrop-prosjektet har hatt som mål...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Distributed seismic monitoring for geological carbon sequestration

Målet med DEMODAS, er å utvikle kosteffektive overvåkningssystem for geologisk CO2 lagring ved bruk av fiberoptisk distribuert akustisk sensing (DAS) teknologi. Med DAS kan man måle rystelser i grunnen. Optiske fiberkabler kan også benyttes som seismiske sensorer for aktiv og passiv seismikk. for...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Avoiding loss of CO2 injectivity

Mål Reduksjon av injektivitet som følge av saltutfelling eller hydratdannelse har blitt anerkjent som nytt problem i CO2-lagring. For å sikre trygg og langsiktig CO2-injeksjon er det avgjørende å forebygge tilstoppelse i porerommet i nærbrønnsområdet eller i reservoaret. Hovedmålet i dette prosj...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

A pressurized Internally Circulating Reactor (ICR) for cost-effective power production with integrated CO2 capture

Hovedresultatet fra ICR-prosjektet er labskala demonstrasjon av et nytt Internally Circulating Reactor (ICR) konsept, som vil forenkle bygging og oppskalering av chemical looping teknologier. Chemical looping har et stort potensial for ren og effektiv energikonvertering, men har betydelige utford...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Polymer resins for remediation of leakages in CO2 wells

Globale CO2 utslipp er en hovedårsak til klimaendringer og - utfordringer globalt. En vesentlig andel CO2 utslipp kan elimineres gjennom fangst og lagring av CO2. En løsning for lagring er gjenbruk av olje/gass brønner og injisere CO2 inn i reservoarene og deretter sikre at brønnen er tett. Det e...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 Storage from Lab to On-Shore Field Pilots Using CO2-Foam for Mobility Control in CCUS

Klimautfordringer påvirker globale energistrategier. Dette framtvinger krav om redusert karbonavtrykk i petroleums¬produksjonen. Dette kan i olje- og gass industrien oppnås i petroleumsproduksjon med samtidig lagring av karbon, i form av injeksjon og lagring av CO2. Målene i Parisavtalen og FN'...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Capture of CO2 in Confined Surfactant Geometries

Mål Målet er å designe og validere lyotropiske flytende krystaller for CO2-fangst, transport, og injeksjon i akviferer, basert på termodynamisk modellering og småskala eksperimentering, gjennom spesifisering av en polymer arkitektur for lyotropiske flytende krystaller, undersøkelse av vanninntre...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Capturing the debate at COP21: The role of CCS in our low carbon future

The IPCC's AR5 drew some sobering conclusions for those working to limit dangerous climate change. As global emissions increase at a rate far outstripping the pace of uptake of measures to reduce them, technologies such as Carbon Capture and Storage (CCS) and the ability to remove CO2 from the a...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

European Carbon Negative Conference

Bio-CCS er en klima-teknologi som kan levere karbonnegative utslipp ved å fjerne overflødig CO2 fra atmosfæren og lagre det trygt og permanent under bakken. FNs klimapanel (IPCC) sier at Bio-CCS som en karbonnegativ teknologi er nødvendig for å holde global oppvarming innenfor togradersmålet. Til...

Tildelt: kr 99 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

BIGGCCS (193816): Personal overseas research grant for Visiting Researcher

Gas separation membranes are considered among one of the most promising technologies for post-combustion carbon dioxide capture. However, to compete with solvent-based systems for CO2 capture, development of membranes with improved performances (e.g. selectivity and permeance) is strongly needed....

Tildelt: kr 65 954

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Simulation and Optimization of Large-Scale, Aquifer-wide Injection CO2 injection in the North Sea

For at CO2-lagring skal utgjøre et relevant virkemiddel for reduksjon av europeiske klimagassutslipp, må det opereres på en mye større skala enn hva en har erfaring med i dag. Dette vil kreve gode anslag for hvor mye CO2 som praktisk og sikkert kan lagres på hvert lagringssted. For å minimere ri...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

2nd Biennial CO2 for EOR as CCUS Conference 2015

"2nd Biennial CO2 for EOR as CCUS Conference" is a Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) conference by Petroleum Research School of Norway (Nasjonal forskerskole i petroleumsfag(NFiP)), NorTex Petroleum Cluster and Royal Norwegian Consulate General in Houston, TX, USA. Venue: BRC, Rice U...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Corrosion and cross chemical reactions in pipelines transporting CO2 with impurities

CO2 fra fangstanlegg vil alltid inneholde mindre mengder urenheter. Det er velkjent at enkelte av urenhetene kan reagere og danne korrosive faser eller partikler. For å oppnå en trygg og pålitelig transport av CO2 må det dokumenteres hvilke CO2-kvaliteter man må ha for å unngå korrosjon og partik...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Viken

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Atmospheric Chemistry of Amines and Related Compounds

Karbonfangst og lagring av CO2 (CCS) er et nødvendig tiltak for å nå klimamålene i Paris-avtalen. Dagens best utviklede teknologi for CO2 fangst er basert på bruk av aminer. Når CO2 fanges i industriell skala fra f.eks. energiproduksjon, avfallsforbrenning og sementindustri vil små mengder aminer...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Nordic CCS Summer School 2015

The Nordic CCS Summer School is a one-week intensive course in CO2 capture, transport and storage. The course has a distinct industrial focus ensured by involving lecturers from industry. It will start off with a one-day excursion to the CO2 capture test facilities at the NORCEM cement plant in B...

Tildelt: kr 0,99 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Første EU - Australske workshop i HiPerCap

HiPerCap prosjektet er 1 av 6 prosjekter som får støtte fra 7. rammeprogram innenfor CCS hvor et av kravene er samarbeid med Australia. For å sikre spredning av resultater i dette EU prosjektet skal det arrangeres to workshops, 1 i Australia og 1 i Europ a. Den første skal arrangeres 25-27 mars ...

Tildelt: kr 16 500

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

The 8th Trondheim CCS Conference

Det søkes om arrangementsstøtte til gjennomføring av The 8th Trondheim CCS Conference, TCCS-8, som gjennomføres i tidsrommet 16.-18. juni, 2015. Konferansen er et bidrag i å akselerere implementeringen av CCS gjennom at det etableres en møteplass for å løfte frem og diskutere pågående arbeid og n...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

innovative sorbents for the sorbent enhanced water-gas shift process

Hovedmålet i iSWEGS prosjektet har vært å utvikle CO2 sorbenter (faste materialer som fanger utvalgte gassmolekyler ii en blanding) for å gjøre en sorbentbasert prosess for hydrogenproduksjon mer effektiv og lønnsom. I prosessen vi har jobbet med (SEWGS; sorbent enhanced water-gas shift process, ...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 seal bypass

CO2-lagring anses å være en viktig måte å bøte på de globale klimautfordringene, og den norske delen av Nordsjøen kan bli brukt som et sentrallager for Nord-Europa. COPASS-prosjektet har vært et grunnleggende bidrag til denne aktiviteten i form av forskning på hvordan CO2 endrer egenskapene til r...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Low Energy Penalty Solvents

Selv om CO2 fangst etter forbrenning (PCC) og fangst fra industrielle kilder ved bruk av CO2 absorpsjonsvæske (solvent) teknologi har kommet lengst av alle fangst teknologier, har PCC fremdeles et stort forbedringspotensial. Hovedutfordringen er energibehov og mulig utslipp til luft. Et gjennombr...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Viken