653 prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Terms of Agreement: The Challenge of Muslim Inclusion

Spørsmålet om minoriteters mulighet til å etterstrebe gode liv i demokratiske systemer har alltid stått sentralt i politisk filosofi. Nå reises dette klassiske spørsmålet med ny kraft i kjølvannet av at stabile og rike demokratier i det vestlige Europa har blitt populære innvandringsmål. Debatt...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Sosiologforeningens Vinterseminar 2019: Klasse og ulikhet

Temaet for seminaret er «Klasse og ulikhet». Målsetningen for seminaret er å problematisere hvordan klasse og ulikhet utspiller seg på forskjellige samfunnsområder som helse, utdanning og arbeid, og hvordan ulikhet fordeler seg geografisk. Ved seminaret vil vi diskutere hva som særpreger nåtidens...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The puzzle of the recent fertility decline

Utgangspunktet for forskningsprosjektet er nedgangen i fruktbarhetstallene i Norge og de andre nordiske landene siden 2010. I Norge var samlet fruktbarhetstall 1,98 i 2009. I årene deretter har samlet fruktbarhetstall falt kontinuerlig og nådd et historisk lavt nivå i 2019 med 1,53. En lignende u...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Macroeconomics of Wealth Inequality

Formuesulikhet står for tiden høyt både på den politiske og akademiske dagsorden. Et økende antall forskningsarbeider (feks Piketty, 2014) fokuserer på hvordan ulikhet, og formuesulikhet spesielt, tilsynelatende har vokst over de siste tiårene. Innenfor makroøkonomien har det vært mye fokus på å ...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Annual Conference of the Society for Terrorism Research

Det søkes om midler til å dekke deler av utgiftene til STR 13th Annual International Conference som i juni 2019 skal arrangeres av Senter for ekstremismeforskning, ved Institutt for statsvitenskap, UiO, i samarbeid med FFI. STR Annual International Conference er den blant de største konferansen...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nordisk konferanse i systematisk teologi med tema Hope in dark times?

Hovedtema for konferansen som finner sted 10.-12. januar 2019 er Hope in dark times? Det er planlagt følgende hovedsesjoner, hvor følgende innledere og respondenter har sagt seg villige til å bidra: The pragmatics of hope Speaker: Jan-Olav Henriksen, Det teologiske menighetsfakultet, Oslo Respon...

Tildelt: kr 56 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

International Congress for School Effectiveness and Improvement

I perioden 8-12 januar 2019 vil Universitetet i Stavanger være vertskap for en stor internasjonal konferanse som har som mål å bringe minst 500 mennesker sammen om temaet barnehage- og skoleutvikling. De overordnede temaene for 2019-konferansen er: Equity, Diversity og Sustainability. Jan Egeland...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Det 41. norske forskermøte for økonomer 2019, ved UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

Forskermøtet 2019 skal avholdes ved UiT Norges arktiske universitet, Tromsø 07-08 januar. Forskermøtet 2019 skal ha følgende plenumsforedragsholdere: 1. Andrea Mannberg, UiT The Arctic University of Norway 2. Katrine Vellesen Løken, NHH 3. Nobelprisen 2018. Foredragsholder fastsettes senere. S...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 2019

Den nasjonale fagkonferansen i statsvitenskap arrangeres årlig. Arrangementet ivaretas av universitetene på omgang. Konferansen er en samling av arbeidsgrupper, med noe felles, en plenumsforelesning, en paneldiskusjon og en felles middag. Alle som deltar, melder seg til en gruppe og det legges ...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nasjonal fagkonferanse i kulturforskning: Naturens kulturer

Fagkonferansen "Naturens kulturer" er et nasjonalt arrangement for kulturforskere, kulturhistorikere, etnologer, folklorister og museologer ved norske universitet og høgskoler, og ansatte i kulturarvs- og museumssektoren som driver forskning og faglig arbeid. Konferansen er berammet til 31.01.201...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The 14th Biennial Nordic Association for China Studies (NACS) Conference. When China Faces the World: Engagement or Disengagement?

13-14 June 2019, University of Bergen and the Norwegian China Law Centre will host the 14th Biennial conference of the Nordic Association for China Studies (NACS). The conference will bring together junior and senior scholars from the Nordic countries and beyond who have a shared interest in stud...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NEON2019

Nettverk for organisasjonsforskning i Norge (NEON) har siden 2004 arrangert årlige konferanser for norske organisasjonsforskere på tvers av grunndisiplin og institusjonstilknytning. Siktemålet er ganske bredt å styrke norsk organisasjonsfaglig forskning, både gjennom å bygge felles møteplasser og...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Kjønnsforskning NÅ - 2019 – Nasjonal konferanse for kjønnsforskning

Prosjektsammendrag Konferansen vil åpnes med foredrag av to inviterte innledere. Det påfølgende programmet består hovedsakelig av parallellsesjoner hvor deltakerne presenterer sin forskning. Sesjonene organiseres tematisk med utgangspunkt i innsendte abstracts. Det skal være rom for både å presen...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The 13th Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology (SMIA)

The last two decades have seen broad technological advancements in archaeo-science. The availability of methods and technologies has expanded our ability to address hitherto unanswerable questions in the archaeological record. This generates levels of data and knowledge previously unattainable. C...

Tildelt: kr 93 128

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

International Society for the History, Philosophy, and Social Studies of Biology 2019 Meeting, 7-12 July, Oslo, Norway

The International Society for the History, Philosophy, and Social Studies of Biology (ISHPSSB) brings together scholars focusing on the history, philosophy, and social studies of the life sciences, science education and museum studies, as well as researchers in the life sciences. The biennial ISH...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

European Conference on Domestic Violence 2019

Vold i nære relasjoner anerkjennes i økende grad som et samfunnsproblem over hele Europa. Innsatser for å forebygge og redusere forekomst samt håndtere konsekvenser - individuelle og samfunnsmessige - er betydelige over hele Europa, men med store variasjoner mellom land. Nasjonalt kunnskapssenter...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Bringing in the state: The politics of wage regulation and low-wage employment

Prosjektet analyserer politikken stater bruker for å hanskes med lavinntektsansettelse. Det søker særlig å forklare forskjellen i verktøyene ulike stater bruker når problematikken rundt lavt lønnede yrker adresseres. Det har blitt mer og mer vanlig i flere utviklede land å arbeide for svært l...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The demand and supply of public education

Utdanning spiller en sentral rolle for å sikre folks velvære og har en viktig sosial gevinst. Flere studier viser en sammenheng mellom utdanning og økonomisk vekst, og økonomisk og sosial ulikhet. Den økte betydningen av skolegang gjenspeiles av kongruente økninger i investeringer i form av tid o...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Trade, Labour Markets and Health

Dette prosjektet vil gå nærmere inn på hvordan handel påvirker helse. Som mange studier allerede har dokumentert, så kan internasjonal handel påvirke helsen ved at den regulerer folks tilgang til medisiner eller tilgjengeligheten av usunne produkter som tobakk og bearbeidede matvarer. Handel kan ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Democracy in an Age of Populism: How the populist radical right affects political support, polarization and notions of democracy

I de siste tiårene har mye av den akademiske debatten fokusert på økt utilfredshet og fallende tillit til demokratiske institusjoner. Samtidig har høyre-radikale populistiske partier hatt alt større valgfremganger i europeiske land. Dette prosjektet undersøker hvordan suksessen til høyre-radikale...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

NEON konferansen 2018

NEON-konferansen i 2018 vil være den femtende årlige konferansen i regi av NEON-nettverket. Arrangementet har siden begynnelsen vært arranger på ulike steder rundt om i landet, som en del av nettverkets grunntanke om å inkludere alle landets organisasjonsfaglige forskningsmiljøer. Konferansene sp...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Innlandet

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The case for Regulation of Synthetic Biology and the Need for a New Category of Risk An Interdisciplinary analysis between the EU and the US

Syntetisk biologi (synbio) representerer en ny vitenskapelig disiplin i vekst, i skjæringspunktet mellom teknologi, matematisk modellering og biovitenskap. Den bygger på en teknologisk tilnærming til biologi og har som mål å utforme og utvikle biologiske systemer som ikke finnes i naturen, eller ...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Street-level Autocrats: Individual Decisions with Collective Consequences

"Street-level autocrats" prosjektet omhandler hvordan sikkerhetsstyrkenes handlinger er avgjørende for å forstå hva som skjer når store sosiale bevegelser utfordrer et regime, samt hva som skjer etter at en revolusjon eller væpnet konflikt har endt. Det er ikke gitt at hverken politiet eller mili...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Conference on Diversity in Nordic Literature (DINO)

DINO (Diversity in Nordic Literature) is a network and biannual conference series that was established in 2009 to bring together researchers and doctoral students to discuss and develop Nordic research on literature and diversity. In an age of globalization we question hegemonic notions of nation...

Tildelt: kr 96 037

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Enclaving: Patterns of global futures in three African cities

"Enklavedannelse" (enclaving) forstås som den ulike distribusjonen av urban ressurser som foregår i adskilte byrom. I Afrika medfører enklavedannelse nye romlige og sosiale former for differensierin, som for eksempel private byer eller inngjerdede og private boområder (gated communities). Slik di...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Language, Meaning & Conscious Experience

Våre samfunn er fundert på kommunikative handlinger (private, offentlige og juridiske). Det andre forteller oss er vår grunnleggende kilde til informasjon. Inntil nylig har undersøkelser av språklig kommunikasjon ignorert rollen til bevisste opplevelser. Denne unnlatelsen er problematisk. Når vi ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI Natural Disasters: Demographic and Health Outcomes for Women and Children

Naturkatastrofer kan ha store konsekvenser for demografi og helse i en befolkning. Kvinner og barn blir ansett som spesielt utsatt for naturkatastrofer, og de vil være ekstra sårbare i land med få ressurser. Dette forskningsprosjektet fokuserer derfor på demografiske og helsemessige utfall for kv...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Resilience in Healthcare (RiH)

Kvalitet i helsetjenesten er et høyt prioritert område på den globale agendaen. Kvalitet innebærer pasientsikkerhet, kontinuitet i helsetjenestene, pasientsentrerte tjenester og gode kliniske resultater. Prosjektet Resiliens i Helsetjenesten (RiH) ønsker å endre fokuset i forskningen på kvalitet ...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The XIV International Ibsen Conference

The International Ibsen Conferences (IIC) organized by the International Ibsen Committee at regular intervals, normally triennially. The theme of the XIV International Ibsen Conference will be -Ibsen and Power-, since in some basic sense all of Ibsen's plays can be seen as investigations of pow...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Spatial Inference on Oil and Economic Development

Verdien av olje- og gassproduksjon utgjør mellom to og fem prosent av verdens totale inntekt. Målet med prosjektet er å lære mer om hvordan oljeproduksjonen og disse massive inntektene påvirker den sosiale og økonomisk utviklingen innad og på tvers av lokale områder og regioner, ved hjelp av nye,...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo