368 prosjekter

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Long-term effects of local scale OIL pollution on fish Populations and COMmunities in the Lofoten-Barents Sea system (OILCOM).

Leting etter oljeforekomster foregår for tiden også i områder som tidligere har vært skjermet fra oljeleting. Dette har vært kontroversielt og har ført til en omfattende vitenskapelig og offentlig debatt, spesielt om oljeleting i det økologisk sårbare Barentshavet og områdene rundt Lofoten i Nord...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

The Palaeo-Resilience Working Group - Workshop 1: Measuring Components of Resilience in Long-term Ecological Datasets

Identifying the properties that underpin ecosystem resilience in response to climate change and other disturbances is a global research priority. The Convention on Biological Diversity (Target 15) states: "by 2020, ecosystem resilience and the contribution of biodiversity to carbon stocks have be...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

From Practice to Publication: Sharing BioCEED Excellence Through Discipline-Based Educational Research

The Centre of Excellence in Biology Education (bioCEED) was awarded its status as a Norwegian Centre of Excellence in Education by NOKUT in 2014. Among bioCEEDs goals is to develop and spread new pedagogical practices for biology, while creating a Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) cultu...

Tildelt: kr 68 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Type Vd secretion: a virulence factor of Pseudomonas aeruginosa?

Pseudomonas aeruginosa er en opportunistisk patogen bakterie som forårsaker en rekke sykdommer, særlig i sykehusomgivelser og hos pasienter som lider av den genetiske sykdommen cystisk fibrose. Flere P. aeruginosa-stammer er antibiotikaresistente, og alternative metoder for å bekjempe P. aerugino...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Interglacials and Glacials - Natural Experiments in Biodiversity Dynamics

Det finnes tre hovedhypoteser for å forklare artssammensetningen og strukturen til et plantesamfunn: 1) eksterne faktorer eller ytre miljøpåvirkning (f. eks. klimaendring), 2) interne faktorer eller samspill mellom artene (f. eks. konkurranse, fasilitering), og 3) nøytrale og/eller tilfeldige pro...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Evolutionary and functional importance of simple repeats in the genome

WP1. Vi har undersøkt effekten av Simple Tandem Repeats (STRer) i genomsammenstillinger (genome assemblies) og funnet at STRer påvirker assemblies i form av at de forårsaker brudd i genomsammenstillingen. Vi has vist at det er kun long-read teknologier som er i stand til å redusere slike brudd. ...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

How do soluble proteins bind to biological membranes?

Proteiner er naturens byggesteiner, men også mye mer enn det: de er dedikerte og dyktige arbeidere som hver og en fyller en spesifikk rolle. De er ganske store molekyler som består av tusener av atomer. Når ett eller flere viktige proteiner ikke fungerer som det skal i menneskekroppen, kan det ...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Reindeer interactions from plants and birds to humans: balancing the odds of climate change

Forskningsarbeidet fortsetter i henhold til prosjektplanen. I rapporteringsperioden har følgende hovedaktiviteter skjedd. Feltsamling: Feltarbeidet er fullført. Det er fremdeles prøver som må sendes fra Banks Island (Canada) og Alta (Norge). Intervjuer med reindriftsfamilier: Gjennomførte intervj...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Intracellular immunity

Antistoffer er nøkkelmolekyler i immunsystemet. Det har vært antatt at antistoffer kun har sin funksjon utenfor celler, i blod, vev og på slimhinner, men helt ny forskning viser at antistoffer også er aktive inne i infiserte celler. Antistoffer binder TRIM21, et reseptor molekyl som finnes i cell...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Multi-scale brain plasticity - from molecules to behaviour in life-long learning

Læring og lagring av minner skjer gjennom endringer i kontaktpunktene mellom hjernecellene. Hjernecellene er koplet til hverandre gjennom såkalte synapser som overfører nervesignaler fra en hjernecelle til den neste. Selvom mange av mekanismene for hva som skjer i synapsene under læring er godt ...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Fungal conservation genetics: Effects of forest fragmentation on genetic diversity in dead wood dependent fungi in space and time

De boreale skogene i Skandinavia har gjennomgått store forandringer i løpet av de siste århundrene på grunn av menneskelig aktivitet, herunder skogsdrift. Vi har svært lite upåvirket skog igjen og det vi har, er ofte svært fragmentert. Dette har hatt en negativ påvirkning på populasjoner av arter...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Pollen Chemistry as the Next Generation Tool in Palaeoecological Research - Theory, Methods and Application

Pollen produsert av planter kan bevares i sedimentene i innsjøer og myrer i tusenvis, eller til og med millioner av år. Når dette skjer, blir den yngste bevart i de øverste lagene i sedimentene, og eldre pollen begraves dypere og dypere. Hvis plantesamfunnene i omgivelsene har endret seg, vil ogs...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestland

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

The evolution of defence systems: theory and experiment

En organisme kan bruke mange typer forsvar til å beskytte seg mot sine naturlige fiender. De enkelte forsvarstrekkene kan ofte best forstås som deler av mer komplekse forsvarssystemer. Et sentralt fokus i prosjektet er å forstå hvordan kostnader tilknyttet produksjon og vedlikehold av forsvarstre...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

An interdisciplinary investigation into scenarios of national and intl conflicts in the Svalbard zone under a changing climate in the Arctic

Klimaendringene i Arktis skjer raskt. Fra et fiskeriperspektiv har det varmere vannet i Nord-Atlanteren ført til at makrellbestanden har utvidet sitt område ? noe som har ført til geopolitiske spenninger og utfordringer med fiskekvotefordeling mellom land, noe som igjen har økonomisk påvirkning f...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

The effect of narrow banded LED light on development and growth performance

I dette prosjektet har vi undersøkt effekten av ulike lyskvaliteter og lysrytmer på tidlige utviklingsstadier av Atlantisk laks. Lys er kjent for å påvirke flere biologiske prosesser hos fisk og prosjektet har arbeidet med å kartlegge tidlig lysoppfattelse og effekten av lys på tidlig utvikling o...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: dCod 1.0 -decoding systems toxicology of cod (Gadus morhua) -environmental genomics for ecosystem quality monitoring and risk assessment

Atlanterhavstorsken (Gadus morhua) er en viktig art i det nordatlantiske fiskeriet, i tillegg til kyst- og pelagiske økosystemer. Det er også en mye brukt indikatorart i europeiske overvåkningsprogrammer. Målet med dCod 1.0-prosjektet er å kombinere kompetanse innen miljøtoksikologi, biologi, bio...

Tildelt: kr 38,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

#EcoTick: Land use, climate and tick-borne diseases in dynamic multi-host ecosystems: estimated risk and experienced fear

Hovedmålet for prosjektet er å forstå hvordan forandringer i arealbruk og klima har påvirket utbredelsen av flåttbårne sykdommer de seinere tiårene. Lyme borreliose hos menneske er den mest kjente flåttbårne sykdommen. I tillegg sprer skogflåtten sykdommene «sjodogg» (anaplasmose) til sau og både...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Immunosuppression of Aquaglyceroporins in Salmon Lice

Parasittisk lakselus utgjør en stor trussel mot helsen til ville og oppdrettslaksefisk, men deres økte motstand mot flere legemidler betyr at det må utvikles alternative behandlinger for å redusere infeksjoner. Den mest effektive, bærekraftige, trygge og miljøvennlige metoden for forebygging av s...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

GENetic adaptations underlying population Structure IN herring, Clupea harengus

Atlantisk sild er en viktig art for de pelagiske fiskeriene med årlige fangstrater på over en million tonn i Nordøst-Atlanteren. Sild har en stor fenotypisk variabilitet mellom ulike populasjoner i egenskaper som f. eks. størrelse ved alder og gytetidspunkt, mens det er påvist relativt små geneti...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Development of salmon lice viral vectors as a tool to regulate sea lice biology

Lakselus er en parasitt som påfører oppdrettsnæringen store kostnader hvert år. Beregninger viser at rundt 10 % av produksjonsprisen er knyttet til kostnader for behandling av lakselus. I tillegg er det store kostnader forbundet med lusetelling, og oppdretterne trues med dagbøter og eventuell uts...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Hjort Summer School 2016

Hjort sommarskule er ei veke med undervisning for unge forskarar innan marine disiplinar. Den vil foregå på Espegrend feltsaasjon utanfor Bergen, og tema, undervisarar og programmet vil variere frå år til år - og vil bli i regi av Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk.

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

PROFORSK-Skole og samfunn

Biologiolympiaden

...

Tildelt: kr 0,63 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Cross Atlantic Salmon Lice

Lakselus er en fiskeparasitt vi finner på laksefisk både i Atlanterhavet og Stillehavet. Spesielt i Atlanterhavet er infestasjoner med lakselus en utfordring i forhold til utvikling og bærekraftig vekst i akvakultur. Målet for CASL prosjektet er å fremme samarbeid innen lakselusforskning mellom i...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: DigiBrain - From genes to brain function in health and disease

Internasjonale genkartleggingsstudier (GWAS) har funnet sammenheng mellom flere hundre ganvarianter og mentale lidelser som schizofreni og bipolar lidelse. Likevel har vi svært liten forståelse for biologiske mekanismer som ligger til grunn for kliniske funn. Det finnes ingen biomarkører for ment...

Tildelt: kr 40,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Norwegian Research School in Infection Biology and Antimicrobials (IBA)

Infeksjonssykdommer er en av hovedårsakene til sykelighet og dødelighet i hele verden. Dette problemet blir direkte adressert i det 21ste århundre gjennom tverrfaglig forskningsinnsats der man kombinerer ulike strategier for å fokusere på både mikroben og verten. Fremgangen i dette nye forsknings...

Tildelt: kr 21,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

PlagPART: A Norwegian-Russian-Chinese research and training network on the study of plague

Hovedformålet for PlagPART-prosjektet har vært å utvide samarbeidet mellom CEES/UiO og forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Kina og Russland (i tillegg til Mongolia, Georgia og Aserbajdsjan), der alle er sammenknyttet gjennom sin forskning på pesten. Våre viktigste samarbeidspartnere er Beiji...

Tildelt: kr 51 006

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Land use management to ensure ecosystem service delivery under new societal and environmental pressures in heathlands

Opphør eller reduksjon av tradisjonelt landbruk og driftsformer fører til gjengroing og tap av habitater, biologisk mangfold, økosystemtjenester og økosystemfunksjoner. Disse samfunnsendringene har ført til at en rekke naturtyper i dag er klassifisert som 'truet' i både Norge og Europa. Når gjeng...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Assembling a Micro Eco-System: Unveiling the network of ecological interactions in a marine microbial community using Next-Generation omics

Biologiske samfunn er økosystemer som er sammensatt av mange interagerende komponenter (arter). I kombinasjon danner disse grunnlaget for funksjonen i biosfæren som en selvbærende enhet. Studiet av dyr og planter har forbdret vår forståelse av økosystemer betydelig, noe som igjen har gitt matemat...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Non-coding RNA in the evolution of Animals

Målet med dette prosjektet har vært å forstå hvordan dyrene oppstod og utviklet seg fra encellede forfedre. Særlig ønsket vi å forstå hvilken rolle såkalte ikke-kodende RNAer (gener som ikke koder for proteiner men som regulerer hvordan andre gener brukes), har spilt i denne prosessen. Dyrene...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

ERA-netLAC Cave ice microbiom: metabolic diversity and activity in response to climate dynamics and anthropogenic pollution CAVICE (DCC-0178

Det er registrert mer enn 200 grotter i Rana, og en av disse grottene er Nordens største naturlige fjellhall, Svarthamarhola. Denne grotten inneholder blant annet en isbre som er datert til å være mer enn 750 år gammel. Slike is-grotter representerer svært preserverte og relativ ueksponerte habit...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland