105 prosjekter

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

COVID-19 Supply Chain Research Group - MIA Task Force

Presset COVID-19 setter på forsyningskjeder er ikke begrenset til smittevernsutstyr, tester eller ventilatorer. Det har spredd seg til andre kritiske varer, inkludert generiske medisiner. Dette er typisk for komplekse globale forsyningskjeder, der hendelser får store og uforutsigbare konsekvenser...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Conference on education, gender and entrepreneurship

The conference will take place in 2021 (the exact timing depending on the covid situation) with a target audience of 100, including researchers, policy makers and practitioners. There will be seven keynote lectures, each of 30 minutes, and a one-hour policy debate, involving both researchers, pol...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

SEGURA - Food for Security: Evidence from Cauca, Colombia

Vår oppdaterte kartleggingsrapport bekrefter og utfordrer tidligere forskning langs matsikkerhet og konfliktforbindelse. Matusikkerhet. Husholdningenes matusikkerhet (2015) er 10 prosent høyere i Cauca (54 prosent) enn resten av Colombia. Andelen fordrevne i Cauca er veldig høy og nær en tredj...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Climate smart innovations in agriculture in Uganda: Improved food security, livelihoods and soil carbon

Matproduksjon i Afrika, sør for Sahara (SSA) er truet på grunn av befolkningsvekst, ikke-bærekraftige landbruksmetoder, forringelse av jordsmonnet og endringer i klima. I dette prosjektet tester vi ut innovative og bærekraftige klimasmarte metoder for å trygge matsikkerheten, motvirke forringelse...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

China and the global aid architecture - Understanding Chinas evolving development assistance

Kina si rolle som bistandsgivar Kina spiller ei stadig viktgare rolle i fattige utviklingsland som kommersiell og politisk aktør. Kina har særleg bidratt til utvikling av fysisk infrastruktur som vegar, jernbaner, kraftverk og anna i mange delar av den fattige verda. Vidare har Kina også stått...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The Crime-Reducing Effect of Education: Disaggregating Education and Impact on Violent Crime (CREED)

Kan myndigheter redusere voldskriminaliteten ved å styrke utdanningen? Og i så fall: under hvilke betingelser? Disse spørsmålene har stor politisk betydning, siden mange land med lave og middels inntekter også har svært høye rater mht voldskriminalitet. Dette står i kontrast både til den langsikt...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Fifth Interdisciplinary Corruption Research Forum “Light and Shadows: Inquiring about Corruption, Anti-Corruption and Integrity”

Corruption has dramatic consequences for every aspect of human development. Higher rates of infant mortality, shorter life expectancy, lack of clean drinking water, lack of sanitation – empirical research shows that corruption is often at the root of these misfortunate human conditions. Although ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Work skills for life: a work readiness programme to prepare the transition from secondary school

Arbeidsledighet blant unge er en stor bekymring i mange høy-, middels- og lavinntektsland. I følge Den Internasjonale Arbeidsorganisasjonen (ILO) vil 12,6 millioner unge mennesker i løpet av de fire neste årene bli en del av arbeidsstyrken i landene sør for Sahara, der mange av dem ikke kan forve...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Towards a climate-smart policy and management framework for conservation and use of dry forest ecosystem services and resources in Ethiopia

Nedbørfattige tropiske skogområder er globalt sett blant de mest truede og forsømte økosystemene, grunnet påvirkning fra mennesker, spesielle naturforhold og klimaendringer. Samtidig ser en at konfliktene ved bruk av økosystemtjenestene fra slike områder øker. I dette prosjektet vil vi gjennom...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

NCDE-conference 2020

The purpose of the Nordic Conference for Development Economics (NCDE) is to bring together young scholars with more senior ones within the broad field of development economics. All topics of development are covered, including the core SDG goals related to poverty, inequality, health, education, c...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Pathways to food security, poverty alleviation and livelihoods through the implementation of farmers rights to crop genetic diversity

DIVERSIFARM har til formål å identifisere veier til matsikkerhet, fattigdomsbekjempelse og næringsutvikling blant småbrukere i utviklingsland, basert på plantegenetisk mangfold. Mangfoldet av plantegenetiske ressurser for mat og landbruk er en sentral faktor for bønders muligheter til å tilpasse ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Public Services, Security and the Legacy of Pre-colonial States in Uganda

Offentlige tjenester er en nødvendig forutsetning for sosial og økonomisk utvikling. Likevel varierer tilbudet av slike tjenester svært mye på tvers av lokalsamfunn innen et land. Litteraturen har identifisert lokale institusjoner og sosiale normer som viktige variabler for tilbudet av offentlige...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Universal Energy Access: the role of Clean Cooking and Climate Change Impacts

Overgang til ren matlaging. Prosjektet 4CImpacts kommer til å gi kunnskap om forholdene som må være på plass for å støtte økt bruk av flytende petroleumsgass (LPG) til matlaging i Tanzania, samt utvikle en bedre forståelse av potensielle positive effekter av en energiovergang til ren matlagnin...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

States of Protractedness: Utilizing Norwegian Expertise for Solutions to Protracted Displacement Situations

Hovedmålet med dette FORSTERK-prosjektet er å gi flere norske forskere, beslutningstakere og publikum tilgang til kunnskapen som er produsert i H2020-prosjektet: Transnational Figurations of Displacement (TRAFIG) ved å trekke på parallell forskning utført av tre norske partnere. Hensikten er å sa...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Education outcome variability in children with disabilities: Structure, Institution or Agency?

EVID ser på variabilitet i utdanningsresultat hos barn med funksjonshemninger på barneskolenivå i Ghana og Niger. Den overordnede målsetningen er å bidra med økt kunnskap for å kunne gi et mer rettferdig utdanningstilbud. Prosjektet har fire integrerte komponenter: 1. Empirisk og teoretisk; 2. Me...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Bergen Center for Ethics and Priority Setting (BCEPS)

Investing in health in low-income countries, particularly through priority interventions in primary health care and fair financing through expanded access to health insurance and prepaid care, will not only save lives but also help reduce inequity, alleviate poverty and provide financial risk pro...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Climate Heat And Maternal and Neonatal Health in Africa

CHAMNHA støttes av Belmont Forum, og er et samarbeid mellom finansieringsorganisasjoner, internasjonale vitenskapsråd og konsortier forpliktet til å fremme tverrfaglig vitenskap. CHAMNHA har partnere i Norge, Sverige, USA og UK. Prosjektleder i CHAMNHA konsortiet sitter i London School of Hygiene...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Women in Transition: Female Employment and Political Empowerment during the Ethiopian Reform Process

Eit grunnleggjande spørsmål i likestillingsdebatten er korleis ein kan styrke kvinners evne og høve til å ta strategiske val, val som kan endre kvinners liv på ein fundamental måte, det som på engelsk vert kalla empowerment. I dette forskingsprosjektet skal vi sjå på to viktige sider ved kvinner...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

An effectiveness trial (phase IV) to evaluate protection of children and pregnant women by influenza vaccine in rural Bangladesh

Årlig influensa er en vanlig årsak til alvorlig sykdom og død i gruppene barn under 5 år og gravide kvinner i land med lav og middels inntekt, og begge gruppene er prioriterte for vaksinering av Verdens Helse Organisasjon (WHO). I Bangladesh er influensa ansvarlig for 10% av alle tilfeller av lun...

Tildelt: kr 16,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Enabling sustainable public engagement in improving health and health equity

Overalt møter vi påstander om hva folk bør eller ikke bør gjøre av hensyn til sin helse. For å ta velinformerte beslutninger må vi være i stand til å kritisk vurdere hvor pålitelige slike påstander er. Det er viktig at tenåringer lærer å tenke kritisk om helse og ta informerte beslutninger etter ...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Pragmatic Trial for HIV Pre-Exposure Prophylaxis Roll-Out in Tanzania

I løpet av det siste tiåret har andelen av befolkningen i Tanzania som er smittet med hiv blitt nesten halvert (den er gått ned fra 8,3% til 4,7%). Hivforekomsten blant menn som har sex med menn (MSM) og kvinner som selger sex (KSSS) er imidlertid nesten 5 ganger høyere enn dette. Forebyggende br...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Developing HIV broadly neutralising antibodies as a prevention product for global access through antibody half-life extension engineering.

Så mange som 1,8 millioner mennesker blir smittet med HIV hvert år og opptil 30% av disse er unge kvinner og tenåringsjenter i Afrika sør for Sahara. I tillegg er India ett av landene i verden med størst pågående HIV-epidemi med opptil 80,000 nye smittede hvert år. Inntil en vaksine er utviklet, ...

Tildelt: kr 19,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Dihydroartemisinin-Piperaquine for the Chemoprevention of Malaria in Children with Sickle Cell Anaemia in eastern and southern Africa

Sigdcelleanemi er en av de vanligste arvelige sykdommene i verden. Sykdommen bidrar til betydelig sykelighet og død blant barn under fem år i Afrika sør for Sahara. Malaria er fortsatt svært utbredt og er en viktig årsak til sykdom og død hos afrikanske barn. Barn med sigdcelleanemi er ekstra sår...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Forskerdrevet fagkonferanse for GLOBVAC programmet 2020

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

SuperCamp: Genealogies of Humanitarian Containment in the Middle East

Dette prosjektet studerer hvordan Midtøsten konstrueres som en flyktningregion i tre historiske epoker fra 1850 fram til dag og nå kan sammenliknes med en regional flyktningeleir, en «Superleir». I dette begrepet ligger det at Midtøsten er blitt en oppsamlingsplass for flyktninger som har fått in...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

TREAT Child Alcohol Use Disorder (C-AUD) in Eastern Uganda: Screening, diagnostics, risk factors and handling of children drinking alcohol

Alkoholholdige drikker har både en kulturell og sosial side, men alkoholbruk kan påvirke både mental og fysisk helse, sosial fungering og lede til avhengighet og resultere i skadelig alkoholbruk ('alcohol use disorder', AUD). Tidlig og uttalt rusmiddelbruk øker sjansen for problemer senere i live...

Tildelt: kr 15,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

EducAid: Improving education for Rohingya refugees from Myanmar living in Bangladesh

Hvilke barrierer hindrer Rohingya-flyktningbarn som bor i Bangladesh fra å ta utdanning av en viss kvalitet? Hvordan kan disse barrierene brytes? Hvordan kan utdanningsprogrammer hjelpe unge Rohingya-flyktninger til å håndtere de sosioøkonomiske og psykososiale virkninger av tvungen migrasjon? Ro...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Access to seeds: from Emergencies to Seed System development (ACCESS)

Den 23. september 2021 skjedde det et gjennombrudd for tematikken forskningsprosjektet ACCESS fokuserer på. Under toppmøtet for bærekraftige matsystem sa Norges statsminister fra talerstolen i New York følgende: «We will empower the smallholder farmer in our development assistance. We will place ...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Urban Displacement, Development and Donor Policies in the Middle East

Mer enn fem millioner syriske flyktninger bor i sårbare naboland i Midtøsten. Det store flertallet bor ikke i leirer men i byer og tettsteder, oftest i nabolag og bydeler som er potensielle fattigdomsfeller. Selv om de fleste bosetter seg i byer, finnes det ikke effektive hjelpestrategier for urb...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Co-producing Gender-responsive Climate Services for Enhanced Food and Nutrition Security and Health in Ethiopia and Tanzania

Dette prosjektet bruker en tverrfaglig tilnærming til forskning som vil forbedre matsikkerheten og ernæringen blant fattige husholdninger som står overfor klimaendringer i utvalgte områder i Etiopia og Tanzania. I senere år er det investert mye i utvikling av klimatjenester for å gjøre samfunn mi...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland