0 antall prosjekter

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

A Norwegian arabidopsis Research Centre (NARC)

The Norwegian Functional Genomics plan (FUGE) emphasizes the significance of functional genomics for basic biological research and the importance of using genetic model organisms to understand basic biological mechanisms. In plant science, Arabidopsis tha liana is the preferred model organism. We...

Tildelt: kr 24,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Etablering av internasjonale studier som et eget flerfaglig studieopplegg ved Universitetet i Bergen

Hensikten med prosjektet er gjennom et organisert samarbeid mellom Universitetet i Bergen og CMI å utnytte den faglige kompetansen ved de enkelte institutt, sentre og fakultet innad ved Univesitetet og ved CMI for å etablere et forskerutdanningsprogram/en forskerskole i internasjonale studier, m...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Governance in the field of Biotechnology and Operationalising the Precautionary Principle TIDLIGERE KS nr. / 151946

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Makt i planleggingen og bruken av idrettsanlegg

I dette prosjektet ønsker vi å utvide forprosjektet om forholdet mellom de offenltige forventingene til og den faktiske bruken av idrettsanlegg til å gjennomføre systematiske empiriske studier av nærmiljøanlegg i to fylker. Innføringen av et eksplisitt pl ankrav for kommunenes tilskudd til anlegg...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

DR-VANN-Drikkevannsforskning mot år 2000

Jernkorrosjon i drikkevannsledninger - komplettering av norske og svenske forskningsresultater

Prosjektet er et samarbeid mellom norske og svenske forskningsmiljøer. De aktivitetene som skal gjennomføres er valgt ut fra: - Rapporten fra et forprosjekt, der behovet for FoU ble angitt. - Ønsket om å prioritere aktiviteter der norske og svenske forskningsmiljøer har kompletterende erfaringer ...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

Internasjonaliseringsstrategier for norsk trelastindustri.

Formålet med prosjektet er å øke vår kunnskap om norske trelasteksportørers internasjonale konkurranseevne. Norsk trelastindustri har i de siste ti til femten årene blitt stadig mer internasjonalt orientert med en eksportandel på 30-40 %. Over 90 % blir e ksportert til europeiske markeder med Tys...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Effekt av cytokiner på interstitielt trykk og transkapillær transport

Akutt inflammasjon, kjennetegnes ved raskt innsettende ødemdannelse. Forskningsgruppen har vist at løse bindevev spiller en viktig rolle i den initiale ødemdannelsen ved at interstitielt vevtrykk (Pif) faller fra -1 mmHg og til -150 mmHg ved br annskade og øke transkapillært filtrasjon...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

PSYKISK-Psykisk helse

Nevrobiologiske aspekter ved tilbakevendende kortvarig depresjon (TKD)

BAKGRUNN: 1-års prevalens, av TKD er ca. 7%. Kjennetegn er mange (>12/år) og kortvarige (gj.snitt 3 dager) perioder med plutselig dyp depresjon og funksjonssvikt. Suicidrisikoen er 4.2 større enn i normalbefolkningen. TKD kompliseres ofte av angst, dysfo risk-utagerende adferd og nevrasteni. Deb...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Preeklampsi og eklampsi

Preeklampsi er den vanligste og mest alvorlige komplikasjon vi ser i forbindelse med svangerskap og fødsel, og er fortsatt den viktigste årsak til maternelle dødsfall i den vestlige verden. Tilstanden kjennetegnes av høyt blodtrykk og eggehvite i urinen. Eklampsi er en sjelden, men alvorlig komp...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Journalisten som forteljar - utvikling av tekst og multimodalitet i avisenes førstesider gjennom 1900-tallet

Utgangspunkt Gjennom diskursiv praksis konstruerer journalistar sosiale identitetar som igjen er med på å konstituere lesarane si oppfatning av verda. Desse konstruksjonane skjer gjennom ulike forteljarstrategiar knytt til val av språklege og tekst uelle strukturar på tekstuelt, grammatisk...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Menn og maskuliniteter

Menn og maskuliniteter er et tverrfaglig manns- og kjønnsforskningsprosjekt, hvor ulike typer av mannlig identitet og rnannlige værensformer vil bli studert. Prosjektet springer ut av feministisk teori og den etablerte kvinne- og kjønnsforskningen. Prosje ktet tar utgangspunkt i en situasjon hvor...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Establishment of a Proteomics Unit in Bergen (PROBE)

PROBE aims to be part of a nationa service network, and will be established in 2002 and expanded in early 2003. A high-throughput MALDITOF-MS/MS-TOF/TOF will be installed 2002 at the Dept. of Pharmacology, thereby benefiting from one of the most sophisti cated MS user environments in the Nordic ...

Tildelt: kr 27,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Vestland

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

The Role of Courts in the Consolidation of Democracy and Social Transformation in South- Africha

...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

TRE-FoU-programmet TRE

Modellering av skog for økologisk og økonomisk forvaltning inkl. postdoc/utenlandsstipend

En skogbehandling med ulike typer gjennomhogster betinger at vi har enkelttremodeller for tilvekst og avgang for å lagre realistiske prognoser. Slike modeller er nå under utvikling. Implementering av slike modeller i et analyseverktøy vil gjøre oss i stan d til å bedre analysere andre forvaltning...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Akershus

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

De fleksible mekanismene i Kyotoprotokollen - samspillet mellom internasjonale og nasjonale regler

Prosjektet vil søke å frambringe en oversikt over de viktigste rettsspørsmålene som reiser seg ved de fleksible mekanismene i Kyoto-protokollen, med tanke på nasjonal gjennomføring og anvendelse av mekanismene. Prosjektet vil beskrive og analysere de inte rnasjonale reglene og hvilke muligheter o...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Population biology of ringed seals in Svalbard, Norway, Dr.gr.stip.

This 3.5-year programme (2002-2005) will investigate important aspects of ringed seal population biology and ecology. The 8 projects within the programme will expand our general knowledge of ringed seal ecology in Svalbard and contribute to local and nati onal management plans as well as an inter...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MAT-Næringsmidler

The effect of stress on genetic recombination and pathogenicity of Shiga toxin-encoding bacteriophages

Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) is recognised as an emerging human pathogen, which is transmitted from its animal reservoirs causing severe and potentially fatal gastrointestinal diseases in humans. Genes encoding the major virulence factors , the shiga toxins, are carried by a hete...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Akershus

MARKSAM-Marked og samfunn

Knowledge and practice in the fishing sector under changing management regimes. A comparative study between Norway and Newforundland.

Future challenges in the respect of recruitment, practice and knowledge in the fishing fleet are studied through a comparative study of in the fishing fleet in Norway and Newfoundland. The study has focus on mechanisms and structures which are important f or how knowledge is generated, implemente...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

NMR spectroscopy and cataract

Grå stær (cataract) er den hyppigste sykdom blant eldre og skyldes metabolske endringer i linsen som mister sin transparens. <.zeta.>rsaken er multifaktoriell. Blant risikofaktorer er: UV stråling, diabetes, røyking, kjønn, vitaminer og enkelte medikament er som steroider. Økt kunnskap om utvikli...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Parameterisation of snow and ice albedo in the ECHAM5 General Circulation Model (GCM)

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Making knowledge: Gender and sexuality in research/Kjønn og seksualitet i forskning

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Proteome analysis of acute myelogenous leukemia (AML). Molecular mechanisms of cell death regul. in AML rel. to cytogenetics and prognosis.

The malignant hematological disease acute myelogenous leukemia (AML) has an overall long-term survival of 50%, with far worse outcomes in patients over 60 years of age. AML material >90% pure will be collected from patients, before chemotherapy, during c hemotherapy and at disease relapse. Kryo...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Vannkvalitet - smoltkvalitet

FHL-havbruk har gjenom Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHL) avsatt 7 millioner kroner over 3 år til programmet "Vannkvalitet - smoltkvalitet" og invitert en forskergruppe bestående av vannkjemikere, fysiologer, akvakulturforskere og økologer til å fremme et programforslag. Hovedmål...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Hereditary diseases: An empirical approach to ethical and psychosocial challenges

Modern gene technology has made it possible to identify individuals with an increased risk for diseases, and rapid development in gene technology will probably have a substantial impact on treatment and care in the future. While genetic research is making rapid progress, empirical studies of the ...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Vestland

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Cellular Mechanisms of Cardiac Protection

...

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

S-AFRIKA-Program for forskningsamarbeid med Sør- Afrika

Schooling, Cultural Values and HIV/AIDS in South Africa

...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

A sustainable climate development: Long-term target, global agreements, and economic consequences

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

RAMBU-Rammebeting.,styringsmul. og virkem. for en bærekraftig utvikling

Sustainable development and climate policies in a world of economic globalisation - how could Norway make a difference?

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Principle based ethics - An investigation of the foundation and the importance of isolated ethical principles in applied ethics in the field

The aim of the project is an investigation of so called principle based ethics, a field within applied ethics, with a special focus on its applicability as a methodological tool for bioethical evaluations. The project will study the relevant methodologica l problems and the theoretical basis of t...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Elevaktiv læring - dramafagets pedagogiske potensial i møte med undervisningens fagdidaktiske utfordringer.

Prosjektets utgangspunkt er elevaktiv læring i vanlig klasseromsundervisning. Det er lenge siden Dewey introduserte begrepet "learning by doing", men ennå domineres det norske klasserom av elevenes stillesittende individuelle lese- og skrivearbeid og fell essamtalen. Teorigrunnlaget vil være kje...

Tildelt: kr 0,89 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke