0 antall prosjekter

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Uptake: Socio-spatial inequality among families with children with disabilities who are entitled to cash benefits and welfare services

Hensikten med prosjektet Uptake å gi økt innsikt i på hvilke måter sosioøkonomisk status, innvandrerbakgrunn og bosted påvirker tilgangen til og bruken av stønader og tjenester blant familier med barn med funksjonsnedsettelser. Prosjektet skal også gi kunnskap om hvordan hjelpeapparatet i samarbe...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

PoreFlow: Visualizing multiphase flow in porous media with neutron imaging

Å kunne avbilde væskestrømning inni ugjennomsiktige porøse materialer er viktig for å løse en rekke presserende samfunnsutfordringer. Eksempel på dette er ferskvannsforsyning, håndtering av forurensning av jordsmonn og opptak av medisin i levende vev. Røntgen-CT brukes i økende grad til å gjøre 3...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Cooperative Human Activity Recognition and Localization for Healthcare and Wellbeing

I 2030-agendaen for bærekraftig utvikling har De forente nasjoner (FN) etablert en handlingsplan for mennesker, planeten og velstand. Et av målene i denne agendaen er å "sikre sunne liv og fremme trivsel for alle i alle aldre". Det er flere faktorer som truer oppnåelsen av dette målet. Vi har en ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Agder

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Hearing loss, work and societal costs: a longitudinal population study

Rundt 10% av befolkningen har et hørselstap som påvirker kommunikasjonen, og andelen øker til 40% blant personer eldre enn 65 år. Landet står overfor en eldrebølge, og ettersom folk jobber lenger, er det sannsynlig at de utvikler hørselstap mens de er i arbeid. Dette kan ha store konsekvenser for...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NANODOS - SYNTHESIS OF NANO-PHOSPHORS AND SPIN-TRAPPING NANO-CRYSTALS AS ENERGY-INDEPENDENT DOSIMETERS FOR RADIOTHERAPY BEAMS

Strålebehandling er, etter kirurgi, den mest brukte behandlingen av kreft. Omtrent 50% av alle kreftpasienter vil få strålebehandling som en del av kurativ behandling eller symptomlindring. Måling og estimering av stråledose - dosimetri - er veldig viktig i strålebehandling, siden stråledosen bes...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

One Health initiative to prevent resistance emergence

Azolebaserte antifungale (soppdrepende) medikamenter har gjort at færre pasienter med alvorlige soppinfeksjoner blir alvorlig syke og dødeligheten er lavere enn tidligere. Azolebaserte soppmidler har dessuten betydelig økonomisk verdi i produksjon og lagring av landbruksprodukter. Dette er viktig...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Akershus

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Direct and indirect costs of disabilities in children

Prosjektet «Budget» ser på kostnader og konsekvenser forbundet med å ha omsorg for barn med nedsatt funksjonsevne. Familiene dette gjelder vil kunne ha betydelige ekstrautgifter som følge av barnets funksjonsnedsettelse. Disse innebærer direkte utgifter til medisiner, ekstrautstyr, transport, bol...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

CLIMPLEMENT - How farmers and agricultural actors can implement effective climate solutions

Jordbrukssektoren må redusere utslippene av klimagasser som en del av den globale innsatsen for å motvirke klimaendringene. I den forbindelse inngikk jordbrukets organisasjoner og regjeringen i Norge en intensjonsavtale i 2019, om betydelig reduksjon av utslipp og økt opptak av karbon fra jordbru...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Multi-scale-multi-method analysis of mechanisms causing ice acceleration MAMMAMIA

I tillegg til å smelte, transporterer isbreer is til havet; derfor har økninger i brebevegelse potensiale til å påvirke havsnivåøkning i stor grad. Til tross for den store betydningen, gjenstår det fortsatt betydelige utfordringer for å forutsi responsen av isbreer på klimaendringer pga mangelful...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Truth and Reconciliation in a Democratic Welfare State: The Indigenous Sami, the Kven/Norwegian Finns Minority and the majority in Norway

Prosjektet TRUCOM ser på hvordan den norske sannhets- og forsoningskommisjonen, som ble opprettet for å granske statens fornorskningspolitikk av samer, kvener/norskfinner (og skogfinner som er tatt inn senere), tolket og iverksatte sitt mandat, samt hvordan dette gjenspeiles i kommisjonens sluttr...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Transport, inequality and political opposition (TRIPOP)

I TRIPOP studerer vi transportpolitikk, sosial ulikhet og politisk deltakelse i norske byområder. Prosjektet handler blant annet om hvordan ulike grupper rammes av bompenger og rushtidsavgift, hvordan de tilpasser seg, og om fordelingsvirkninger av transportpolitikk kan forklare innbyggernes hold...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

ARKTISK LYS og varme i nordnorske grøntproduksjoner

Verdens nordligste kommersielle potet-, grønnsaks- og bærproduksjon finnes i Norges nordligste fylke(r) Troms og Finnmark. Her er det enda snø i fjellet når dyrkerne sår om våren, og ofte snø i fjellet når de høster i september. På tross av det kjølige klima nord for Polarsirkelen, bidrar midnatt...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

EUNETTVERK-EU-nettverk

Arktisk infrastruktur - transport og bærekraftig energi

Det regionale EU nettverket Arktisk infrastruktur fokuserte i 2020 på energi og transport, og relatert til de store samfunnsutfordringene. Parallelt deltar og i noen tilfeller leder UiT forskningsprogram hvor disse utfordringene adresseres. Dette er områder som påvirker og er høyst essensielle f...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Education outcome variability in children with disabilities: Structure, Institution or Agency?

EVID ser på variabilitet i utdanningsresultat hos barn med funksjonshemninger på barneskolenivå i Ghana og Niger. Den overordnede målsetningen er å bidra med økt kunnskap for å kunne gi et mer rettferdig utdanningstilbud. Prosjektet har fire integrerte komponenter: 1. Empirisk og teoretisk; 2. Me...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Voluntary organizations in local emergency management

Når en krisesituasjon oppstår kreves ofte ressurser utover dem som er tilgjengelige for offentlige myndigheter, og samarbeid med frivillige aktører er gjerne nødvendig for å håndtere akutte hendelser som flom, skogbrann eller søk etter savnede personer. Prosjektet har undersøkt hvordan beredskaps...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Closing the vocabulary gap in kindergarten: The Second Lanugage Learners Plus (SL+) intervention

Flerspråklige barn har ofte svakere ordforråd på norsk sammenliknet med barn med norsk som førstespråk. Svakt ordforråd kan påvirke utviklingen av lesing og andre grunnleggende ferdigheter som er viktige for skolefaglig utvikling, sosial fungering og senere arbeidslivsdeltakelse. Til tross for ul...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Network for One Health Resistome Surveillance (NORSE)

I 2023 har vi oppnådd en vellykket samarbeidsleveranse innen prosjektet gjennom å etablert partnerskap med RESISFORCE (NFR 322375). De to prosjektene demonstrerer delvis overlappende og i stor grad synergistiske interesser, som optimalt utnytter kompetanse og ressurser for økt effektivitet.

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

LAW22JULY: RIPPLES (Rights, Institutions, Procedures, Participation, Litigation:Embedding Security)

Dette tverrfaglige prosjektet undersøker og belyser noen av de mange sivilrettslige prosessene som har fulgt i etterkant av angrepet 22. juli 2011. Prosjektet kombinerer rettssosiologi, juss, etikk og urbane studier for å undersøke de rettslige konsekvensene av 22. juli, og inkluderer en komparat...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Vector coding in the entorhinal cortex

Naturen er full av levende organismer og objekter som står stille eller beveger seg. I dette prosjektet ønsker vi å forstå hvordan hjernen koder for slike objekter ved å registrere aktivitet fra nerveceller i entorhinal cortex i mus eller rotter som beveger seg fritt i miljøer som inneholder obje...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Calibrated rock physics model for quantitative seismic analysis of two-phase fluid saturations

Introduksjon Prosjektet hadde som mål å forbedre nøyaktigheten av seismiske overvåkingsmetoder, som er avgjørende for olje- og gassutvinning og CO2-lagring på norsk kontinentalsokkel. Gjentatte seismiske undersøkelser, sammen med seismiske dataanalyser, brukes ofte for å oppdage endringer i dype...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Increased valorisation of domestic timber by a novel wood modification system

ValorWood-prosjektet har utviklet holdbare og bærekraftige treprodukter med lavt klimaavtrykk til lave kostnader ved bruk av norsk tømmer og fornybare kjemikalier. Et nytt tremodifiseringssystem bestående av en kombinasjon av sorbitol og sitronsyre, har vist en forbedring i relevante egenskaper ...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Akershus

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

PARTICIPATORY MODELLING OF INTEGRATED ECOSYSTEM-BASED MANAGEMENT REGIME FOR INVASIVE CRABS

Mange tenker at invaderende arter kun representerer en trussel mot biodiversitet og gir kostnader for samfunnet. Men noen invaderende arter kan også gagne oss, noe som gjør det vanskelig å finne den rette forvaltningsstrategien. Både kongekrabben og snøkrabben er invaderende arter i Barentshavet ...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Successful Workforce Transitions in a fast-CHanging labor market (SWiTCH)

Prosjektet har som mål å identifisere faktorer som kan legge til rette for effektive og inkluderende omstillinger i arbeidslivet, med et spesielt fokus på omstilling mot et lavutslippssamfunn. Ved å lære av et bredt spekter av omstillinger i privat og offentlig sektor de senere årene, ønsker vi å...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Physical Activity and Eating in the Transition from Childhood to Emerging Adulthood

For lite fysisk aktvitet og uhensiktsmessige spisevaner øker risikoen for fedme og hjerte- og karlidelser. Dette er sykdommer som er ledende årsaker til tidlig død og redusert livskvalitet. I ungdomsårene, hvor individet skal ta økt ansvar for egen helse, går den fysiske akitviteten ned og spis...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

AutonoWeather: Enabling autonomous driving in winter conditions through optimized road weather interpretation and forecast

Målet med prosjektet er å redusere trafikkulykker ved å gjøre autonome kjøretøyer bedre i stand til å operere på vinterføre, slik som har mye av i Norge. Den nåværende generasjon selvkjørende biler, eller førerassistent-systemer, inneholder ikke den intelligensen som kreves for å gjenkjenne glatt...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

KLIMAFORSK-Stort program klima

PATHWAYS - towards reduced climate footprints in everyday and long-distance leisure mobilities

Prosjektet 'PATHWAYS towards reduced climate footprints in everyday and long-distance leisure mobilities' undersøker folks realistiske respons til en fremtid med mindre klimaavtrykk fra korte og lange fritidsreiser. Studien svarer på manglende kunnskaper om potensialer for redusert klimaavtrykk f...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Fundamentals of molten salt pyrolysis for cost-effective production of pure solid carbon and hydrogen from natural gas (PyroSalt)

Hovedmålet med prosjekt PyroSalt er å demonstrere den tekniske og økonomiske gjennomførbarheten til et nytt PyroSalt-konsept for bærekraftig konvertering av naturgass til hydrogen og ultrareint karbon. Prosessen bruker et smeltet medium, som fungerer som et varmeoverføringsmedium og en katalysato...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Computational Dynamics and Stochastics on Manifolds

I forskningsåret 2020-2021 har vi hatt vesentlige framskritt i forståelsen av konneksjons-algebraer. Konneksjoner er den geometriske strukturen på en mangfoldighet som definerer parallellitet og geodetiske kurver. Denne typen geometrisk informasjon er essensiell i mange anvendelser som informasjo...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Novel (M,Ga)2O3 thin films for two-dimensional electron gas devices

GO2DEVICE-prosjektet har som mål å bidra til utviklingen av nye komponenter for bruk innenfor kraftelektronikk. Kraftelektronikk spiller en avgjørende rolle for omforming, distribusjon og lagring av energi, og er helt nødvendig for at fornybare energikilder, f.eks. vindkraft, skal kunne tas i bru...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Data som drivkraft i en stadig mer digitalisert transportsektor – Digital transformasjon for å skape samfunns- og trafikantnytte

Når du ser deg rundt, innser du at måten vi beveger oss har drastisk endret seg. Elektrifisering, konnektivitet, nye mobilitetsmarkeder, intramodalitet, autonome kjøretøy, endringer i livsstil og bærekraftig mobilitet er nøkkelkrefter som skaper store endringer på hvordan personer og gods transpo...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Agder