2 141 prosjekter

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Reaching Out to Close the Border: The Transnationalization of Anti-Immigration Movements in Europe (Anti-Mig)

Migrasjon oppfattes av mange som en av vår tids største utfordringer. Vi ser at motstanden mot immigrasjon, på tvers av det politiske spektret, er grunnlag for kraftfull politisk mobilisering. Anti-migrasjonsbevegelser har som målsetting å begrense mobilitet på tvers av grenser, og tar til orde f...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Legitimacy challenges - An analysis of mistrust in core institutions and the normative fundament of the welfare state.

Det norske barnevernssystemet har det siste tiåret blitt utsatt for sterk kritikk både nasjonalt og internasjonalt. Dette til tross for at Norge konsekvent kommer høyt ut på internasjonale målinger av tilstanden for barns rettigheter og velferd. Deler av kritikken mot det norske barnevernssysteme...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

5G Management and Orchestration for Data and Network Integration

I løpet av det neste tiåret vil kommunikasjonsteknologien bli dominert av femte generasjon (5G) mobilnettverk, som for tiden er under distribusjon i mange land. Selv om 5G for øyeblikket består av en forbedring av ytelsen til 4G, forventes de fremtidige versjonene av 5G å revolusjonere trådløs ko...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

TrACEr: Time-Aware ConstrainEd Multimodal Data Fusion

Komplekse systemer finnes i mange domener og en bedre forståelse av hvordan slike systemer oppfører seg og utvikler seg over tid kan gi oss økt forståelse av viktige mekanismer som f.eks. hjernedynamikk og det menneskelige metabolomet. Bedre forståelse av hjernedynamikk kan hjelpe oss å forutsi ...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Shades of Grey: Negotiating Age Norms, Class and Gender in the time of Pension Reform

Pensjonsreformen i 2011 har gjort det mye mer lønnsomt for eldre arbeidstakere å stå lengre i jobb. Likevel kan ikke arbeidstakere alltid velge fritt når de skal gå av, arbeidsgiveren har også et ord med i laget. Mens den gamle førtidspensjonen AFP ga arbeidsgivere medfinansieringsansvar for ført...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Private Lives: Embedding Sociality at Digital Kitchen-tables

Hvordan preger digitale verktøy tilhørighet og sosialt liv? De fleste studier av sosialitet og vennskap forutsetter at mennesker møtes i tid og rom, ansikt til ansikt. Slik var det vanligvis før. I dag er sosiale medier og digitalisering viktige dimensjoner i menneskers liv, men hvordan preger de...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Pathways into Marginalization. A 28-Year Longitudinal Study from Adolescence to Middle Adulthood

En av våre største samfunnsutfordringer i dag er å redusere marginalisering, eller «utenforskap». I Norge finnes det mange måter å falle utenfor på. Psykiske helseplager, utfordringer på skole og i arbeidslivet og en følelse av å være sosialt isolert er alle eksempler på slik utenforskap. Mennesk...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool Pioneer Robotics AS

Prosjektets formål er å forenkle programmering og utførelse av sveisefuger med varierende toleranser og lokale deformasjoner i materialene som skal sveises sammen. Det resulterende systemet vil øke bedrifters effektivitet ved bruk av robotiserte fleksible sveise systemer ved å redusere behovet ...

Tildelt: kr 96 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Agder

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Digital metode for kompleks bearbeidelse av treverk i bygg med bruk av norsk trevirke.

Vi mener at det digitale er en av de viktigste plattformene for vekst i treindustrien. Bruk av 3D modeller i produksjon kan generere økte muligheter for industriell og unik produksjon. Norge skal redusere utslippene av klimagasser med 50% de neste ti årene. For å nå klimamålene vil det fremover...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Modulbaserte innervegger med integrert akustisk demping, utelukkende bestående av trebaserte materialer

I prosjektet Nytt Regjeringskvartal er det for å oppfylle brukers skiftende behov nødvendig å rekonfigurere planløsningene jevnlige. Innervegger har her sin signifikante del av dette omfanget, hvor disse er tenkt å kunne flyttes raskt og fri for nye bygningsmessige tiltak. Modulvegger er her den ...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Industrielt fremstilte trespilemoduler, med fokus på repetitiv prosess - ikke repetitivt produkt

Akustiske trespilehimlinger er i dag ofte, i konkurranse med perforerte stål-/aluminiumshimlinger, en valgt løsning for å løse kombinasjonen av estetiske ønsker og akustiske krav. Utfordringen er at den ideelle spilehimlingen fra ett akustisk ståsted er med ca. 50% åpningsgrad og med relativt gru...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Forprosjekt for før-kommersiell anskaffelse for mottak og håndtering av bortkjørt brøytesnø

Bortkjøring av snø er en kritisk samfunnstjeneste som er nødvendig for å opprettholde tilgjengelighet og vedtatte veistandarder i vintersesongen. Tidligere år har snø som ble kjørt bort fra veiene blitt tippet direkte i sjøen, men med bakgrunn i viktige miljøhensyn er det strammet inn på kravene ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Hvordan kan staten tilrettelegge for digitale økosystemer og verdiskapning

Samarbeid og koordinering med andre offentlige virksomheter: Hovedformålet med hele prosjektet er å utvikle nye løsninger som er relevante for andre offentlige virksomheter, aktører i frivillig sektor og bedrifter. Denne våren skal Skatteetaten og BR arbeide sammen for å tegne et målbilde for de...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Elementbaserte innervegger i massivtre for fleksibel ettermontering og gjenbruk i bygg

I Regjeringskvartalet og mange andre bygg i dag er det strukturelle bæresystemet basert på henholdsvis betong og/eller i en kombinasjon med stål. Fokuset mot bygg i massivtre er stort, men fokuset er mindre på å se på hvilke kombinasjoner som kan finnes. Det ofte er stor frustrasjon knyttet til g...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Biologisk materialtransport - før kommersiell anskaffelse

I dag er de fleste transporttjenester av biologisk materiale (prøver tatt av pasient på vei til analyse) veibaserte og ofte utført av aktører som ikke tilbyr god nok sikkerhet og sporbarhet på biologisk materiale. Transport kan ta mange timer og med varierende trafikk. Dette medfører økt risiko f...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norwegian Biometrics Laboratory Annual Workshop - 2020

Since the first event in February 2011, the Norwegian Biometrics Laboratory (NBL) Annual Workshop has become a multi-stakeholder platform for information sharing for academic and technical discussion, and strategic perceptiveness of research and innovation frontiers, in this ever-interesting fiel...

Tildelt: kr 47 092

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The first workshop on Artificial Intelligence & Data science for Arctic: AIDingArctic

There are extreme challenges unique to the Norwegian Arctic, from activities in remote Arctic locations to Arctic data collection and monitoring. There is a strong need to direct AI applications towards solving Arctic challenges that are important for Norway and the world (e.g., marine pollution ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Field of goals: Co-production and implementation of the Sustainable Development Goals in regional and local planning

I oppstartsfasen av prosjektet har forskerne kartlagt norske kommuner og fylkeskommuners tidligere arbeid og erfaringer med bærekraftig utvikling i plansammenheng. Et historisk perspektiv viser at det er mye av lærdommen fra spesielt Lokal Agenda 21-prosesser i Norge som har relevans for det pågå...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

The Electoral Ramifications of Environmental Policy

Forskningsprosjektet THERAPY undersøker hvordan velgere responderer på klima, miljø og energipolitiske tiltak (omtales heretter som "miljøpolitikk"). Anekdotiske bevis, som De gule vestene i Frankrike og Nok er Nok! bevegelsen i Norge, antyder at miljøpolitikk kan skape splid mellom folk og polit...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EXAIGON - EXplainable AI systems for Gradual industry adoptiON

Kunstig intelligens («artificial intelligence» på engelsk, derfor ofte forkortet AI) er i ferd med å bli allestedsnærværende, og AI er disruptiv for bransjer som helsevesen, transport, produksjon, robotikk, detaljhandel, bank og energi. I følge en fersk europeisk studie vil AI kunne bidra med opp...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digitalisering av ferrosilisiumsproduksjon

Elkem har utviklet et robust simuleringsverktøy (Raffsim) som brukes til å analysere samt optimalisere produksjon av ferrosilisium. En viktig del av produksjonsprosessen er den såkalte "post-taphole" delen, hvor den kjemiske sammensetningen til flytende ferrosilisium korrigeres inntil kundespesif...

Tildelt: kr 89 499

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor

NOKIOS arrangeres i 2020 for 14. gang med hovedtema "Bærekraftig digitalisering under den nordiske modellen" NTNU tok initativet til konferansen i 2006, og den ble arrangert for første gang i 2007. Målet var å skape en samlende nettverksarena for utviklingen av en moderne offentlig sektor. Digi...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norsk medieforskerkonferanse 2020: Tillit til medier overalt og alltid?

De siste årenes teknologiutvikling har ført til at tillit og mistillit er sentrale stikkord for å forstå vår tids medievirkelighet. På medieforskerkonferansen 2020 adresserer vi hvorfor og hvordan tillit inngår i problemstillinger medieforskningen må forholde seg til: hvilken betydning har tillit...

Tildelt: kr 54 037

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Oil workers and their climate struggle

Det siste året har oljearbeideren vært gjenstand for en intens debatt i norsk offentlighet. For å knytte et pågående forskningsprosjekt om oljearbeiderenes rolle i det grønne skiftet til denne debatten, ønsker vi å produsere et forskningsbasert dokumentarprosjekt. Hovednarrativet i denne doku...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Software Technologies: Applications and Foundations (STAF2020)

Konferansen har til formål å fungere som en åpen internasjonal møteplass for forskere, undervisere, master- og PhD-studenter innen IKT. Konferansen skal ha stor faglig og institusjonell bredde og fungere som paraply for ECMFA: European Conference on Modelling Foundations and Applications, ICGT: ...

Tildelt: kr 1 351

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Immigrant inclusion in Norway: An analysis of immigrant adaption and native reaction

Prosjektenes første artikkel (publisert i tidsskriftet Electoral Studies) rapporterer fra et randomisert felteksperiment som tester oppfordringer til å delta i valget i form av ulke brev sendt direkte til innvandrerne i kommunestyrevalget 2015. De tre brevene inneholdt alle en generell oppmuntrin...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Personalized ocean forecasts in a two-way data flow system

Værvarselet har blitt et sentralt verktøy som vi bruker daglig for å ta både store og små avgjørelser. For de som jobber tett på havet, så kan derimot et havvarsel være vel så viktig. For eksempel er redningstjenesten avhengig av gode prediksjoner av drivbane basert på havstrømmer, bølger og v...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Avmakt og medbestemmelse for fagforeninger i et arbeidsliv i endring

Dersom vi ønsker forsvar av «den nordiske modellen» og dens sikring av sosial trygghet, medinnflytelse og integrasjon i arbeidslivet, må vi undersøke forutsetningene for fagforeningenes rolle ivaretakelse av denne modellen. Problemet er at fagforeningene i dag stor grad opplever avmakt i et arbei...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool Sensorlink

Sensorlink leverer egenutviklet ultralydteknologi for å måle materialtap på produksjonsutstyr innenfor olje og gass. Selskapet leverer løsninger for bruk både over og under vann, og har kunder og installasjoner over hele verden. For å utnytte det fulle potensialet for nøyaktighet og oppløsning f...

Tildelt: kr 98 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - 2020 - Oivi

Optical Coherence Tomography (OCT) is an imaging technique which allows for capture of 3D volume images of the retina, being used by opthalmologists (eye-doctors) to diagnose and monitor multiple retinal eye diseases, such as Diabetic Retinopathy, Glaucoma and Age-related Macular Degeneration. Th...

Tildelt: kr 87 299

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo