4 340 prosjekter

NAERINGSPH-Nærings-phd

Lumpfish stress response characterization, health and welfare improvement through nutritional management and selective breeding

CYCLOIMPROVE tar sikte på å forbedre velferdsstatusen til rognkjeks som brukes i produksjonen av atlantisk laks, ved å redusere helseforstyrrelser gjennom ernæringshåndtering. Programmet vil også bidra til sterkere helse hos rognkjeksen ved å bidra til et selektivt avlsprogram med immunologstudi...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Nordland - Nordlánnda

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

EXEBUS: Ecological and Economic Impacts of the intensification of extreme events in the Benguela Upwelling System

En av virkningene av klimaendringene er en økende hyppighet av ekstrembegivenheter, eller «klimapulser». Disse er typisk karakterisert av forsterkning av ekstreme utslag av variabilitet rundt normale klimatilstander. En type av ekstrembegivenheter, kjent som marine hetebølger, er vist å ha destru...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

EKSE - Elementkalibrering av sonarer og ekkolodd

Menneskehetens bruk av havet er økende. Derfor øker også behovet for kunnskap om havet, havbunnen og det som lever der. Noen bruksområder er sjøkart, kartlegging av bunntyper og habitater, og grunnlag for strømningsmodeller som brukes i modellering av klimaendringene. Vi ønsker naturligvis at sli...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Structural integrity of PVDF pressure liners

Dette prosjektet skal utvikle en metodikk som gjør det mulig å forutse om trykkbarrieren i fleksible stigerør er tett. PVDF er en vanlig polymer i trykkbarrierer i fleksible stigerør, problemet med den er at den er utsatt for krakelering. Krakelering er bittesmå sprekker på overflaten til materi...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Brunvoll Contra Rotating Propeller on single shaft line for main propulsion

Brunvoll kontraroterende propell (CRP) i aksellinje, for skipsframdrift. En kontraroterende propell (CRP) består av to propeller som er plassert etter hverandre, og der hver propell roterer i motsatt dreieretning av den andre om en felles akse. En av hovedfordelene med et slikt propellsystem er...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Møre og Romsdal

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Slug Field Model: The Next Generation Field Scale Slug Flow Simulator

Innovasjon i flerfasestrømning har muliggjort sikker, mer miljøvennlig og øknomisk produksjon av olje og gass fra fjernt- og dyptliggende reservoarer. Dynamiske strømningssimulatorer, som OLGA, har forbedret petroleumsindustriens mulighet til å håndtere flerfasestrømning i olje- og gassproduksjon...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Utvikling og kvalifisering av brønn intervensjonsroboten WERFT (Wellgrab Electric Release Fishing Tool)

Prosjektet omhandler utvikling og kvalifisering et robotisert brønnverktøy WERFT (Wellgrab Electric Release Fishing Tool) - i første omgang rettet mot olje-brønner hvor det er behov for å hente ut utstyr som er montert med vilje eller som er mistet / står fast. Teknologien har kapasitet for en ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

"Propulsion for the Green Future"

Prosjektet "Propulsion for the Green Future" har som målsetting å introdusere propulsjonssystem med redusert utslipp og lavere produksjonskostnader for mindre arbeids-båter, passasjerskip og fiskefartøy. I tillegg til å forbedre design, vil vi introdusere nye materialer for å redusere vekt og k...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

CRIMAC - Centre for research-based innovation in marine acoustic abundance estimation and backscatter classification

Fiskeriakustikk brukes til å overvåke de største fiske- og krillbestandene i verdenshavene og studere marine økosystemer. Et moderne fiskeri uten akustiske verktøy for deteksjon, inspeksjon og overvåking av havbunnen, fiskestimer og selve fangstprosessen er i dag utenkelig. Med ny bredbåndsteknol...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Optimizing CO2 Foam EOR Mobility Control for Field Pilots

Klimautfordringer påvirker globale energistrategier. Dette framtvinger krav om redusert karbon avtrykk i petroleums¬produksjonen. Dette kan i olje- og gass industrien oppnås i petroleumsproduksjon med samtidig lagring av karbon, i form av injeksjon og lagring av CO2. Målene i Parisavtalen og FN’...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

EMBLA - Effektiv og miljøvennlige bilfergealternativ

Biltrafikken langs norskekysten er i stor grad avhengig av ferger. En fergefri E39 har blitt foreslått, men utgiftene til å bygge denne er svært høye og dette vil også belaste bilistene med høye bompengeavgifter. Det er også en del skepsis til undersjøiske tunneller, i hovedsak på grunn av store ...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Møre og Romsdal

KLIMAFORSK-Stort program klima

The Rough Ocean

Albert Einstein sa "alt skal gjøres så enkelt som mulig, men ikke enklere". Dette gjelder godt for mange teorier som ligger til grunn for fysisk oseanografi, studiet av havdynamikken. Folk har antatt at for eksempel havet har en konstant tetthet, blir tvunget av konstant vind og har en flat bunn....

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

TEKSET Digital 2021

TEKSET arrangeres for åttende gang i 2021 - for første gang digitalt. De siste to årene har konferansen samlet omlag 380 deltakere, og er dermed den største årlige settefiskkonferansen i Norge. En bredt sammensatt programkomitè bidrar hvert år i arbeidet med å bestemme aktuelle temaer. På bakgru...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

RoboCoat - Robotisering av overflatebehandling med null utslipp til ytre miljø

Plast i havet, spesielt mikroplast, er som kjent et stort problem, og er et viktig punkt i FNs bærekraftmål. På norsk sokkel har fjerning av gammel maling foregått med ingen eller svært begrenset oppsamling av malingsavfallet. Dette prosjektet har til hensikt å ferdigstille og demonstrere to robo...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Application of predictive data analytics to wellbore geomechanics on the Norwegian continental shelf

Til tross for betydelig fremgang, er det fortsatt store utfordringer knyttet til ustabilitet i borehull og brønnkontrollhendelser ved brønnboring over hele kloden. En oversikt over brønner på norsk kontinentalsokkel (NCS) de siste 25 årene viser at et gjennomsnitt på 14% av alle letebrønner og 8%...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Elucidate - effektiv og kompletterende seismisk belysning med fokus på unike anomalier i sjøbunnen ved kartlegging og produksjon offshore

Demonstrasjons prosjektet Elucidate har som målsetning å demonstrere en effektivt- og ned-skalerbar løsning for å innhente nødvendig sjøbunnsseismikk for raskere å være i stand til å analysere anomalier ifbm offshore utvikling og -produksjon. Prosjektet viderefører allerede utført- og pågående Fo...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

PACT - Piloting Electric Fail-Safe Actuator Technology

PACT er en helelektrisk ventiltreaktuator for forbedret brønnkontroll og feilsikker håndtering av nødssituasjoner. PACT er designet for å være en integrert del av automatiserte systemer og fjernkontrollsystemer. Primær applikasjon er for brønnhoder topside; øvre og nedre hovedventil, vingeventil...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestfold og Telemark

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Pipeline Inspection using Underwater Hyperspectral Imager - Qualification Study

Det finnes flere tusen kilometer med olje og gassrørledninger i havet uten for Norge og andre steder i verden. Disse rørledningene må inspiseres gjevnlig for å sikkre at er i god stand og for å bestemme vedlikeholdsbehov. Dagens metoder baserer seg i hovedsak på video og stillbilde inspeksjon utf...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Miljøvennlig transport av levende skalldyr

Norway King Crab skal redusere klimaavtrykket for levende sjømat og øke verdien av levende sjømat med nye teknologiske og miljøvennlige løsninger. Levende sjømat sendes i dag med fly. SINTEF har levende kongekrabbe som klimaversting i norsk sjømat. Det første vi tar tak i, er å eliminere eller st...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Enhancing Reservoir Characterization by Applying Machine Learning

Olje- og gass-selskaper bruker betydelig tid og ressurser på å identifisere og evaluere prospekter før de driller en brønn. En viktig fokusområde i planlegging- og produksjonsfasen er sikkerhet og miljøkonsekvenser av utbyggingen. ReservoAIr kombinerer geologiske og geofysiske metoder med maskinl...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Climate Futures

Klimarisiko er et begrep som beskriver samfunnets utfordringer og muligheter knyttet til endringer i vær og klima. En negativ risiko kan for eksempel være en økt eksponering for ekstreme værhendelser som flom, tørke og stormflo. På den positive siden kan økt temperatur gi et klima som er mer egne...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Salmonid alphavirus - recombination products and its impact on disease development, host response and therapeutic possibilities

Pankreassykdom (PD) forårsaket av salmonid alphavirus (SAV) er et stort problem i norsk oppdrettsindustri. Syk fisk får store skader i bukspyttkjertelen og betennelse i hjertet og skjelettmuskel, noe som fører til redusert fiskevelferd og økte kostnader for industrien som følge av lav vekst og ta...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SMART- Bærekraftig produksjon av næringsrike marine proteiner

Befolkningsvekst og økt behov for fôr til oppdrett vil bidra til en betydelig etterspørsel etter proteiner. Markedet krever proteiner som har god smak, høy næringsverdi, tilstrekkelig holdbarhet og konkurransedyktig pris, alt innen rekkevidde for proteiner produsert ved enzymatisk hydrolyse av to...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Utvikling og demonstrasjon av verktøyet T-1000 og nytt pluggdesign

Mer enn 2500 brønner bare på norsk kontinentalsokkel skal plugges i årene som kommer. Dagens metoder innebærer plugging fra rigg og svært høye kostnader. Prosjektet omhandler utvikling og demonstrasjon av en ny metode for permanent plugging av brønner fra rigg eller fartøy ved anvendelse av det k...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Rogaland

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Design of low-cost and carbon-resistant Ni-based mesoporous silicas for chemical CO2 utilization through tri-reforming of methane

Increasing carbon dioxide (CO2) concentrations in our atmosphere are becoming evident and are having a tremendous effect on the global temperature rise. Growing awareness of greenhouse gas emissions has led to the implementation of chemical CO2 utilization technologies. Tri-reforming of methane (...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

H20-FOOD-Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research

Innovative approaches towards prevention, removal and reuse of marine plastic litter

In-No-Plastic’s goal is to develop and demonstrate nano-, micro, and macro-plastic clean-up technologies in the aquatic ecosystems. The approach taken is a combination of social and technical removal strategies targeting the industrial hotspots through cooling water systems (CWS), harbours, lag...

Tildelt: kr 17,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo og 2 andre

H20-FOOD-Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research

New Approach to Underwater Technologies for Innovative, Low-cost Ocean obServation

NAUTILOS will fill in existing marine observation and modelling gaps through the development of a new generation of cost-effective sensors and samplers for physical (salinity, temperature), chemical (inorganic carbon, nutrients, oxygen), and biological (phytoplankton, zooplankton, marine mammals)...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

H20-ENERGY-Secure, clean and efficient energy

Energy Efficiency through behaviour change transition strategies

The time for reaching the necessary cuts in energy use and CO2 emissions is running out quickly and increasing energy efficiency in households substantially is a prerequisite for reaching these goals in time. Behaviour science has provided deep insights into mechanisms of behaviour change in this...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo og 4 andre

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113902 VDR-based support for e-navigation services: fostering ship autonomy, monitoring and remote piloting

NAVTOR og Danelec Marine utvikler system og verktøy for å innhente sensorinformasjon fra både fremtidige autonome fartøy samt eksisterende tradisjonelle fartøy. For å få et mest mulig riktig og oppdatert situasjonsbilde slik at man kan ta gode og riktige beslutninger så må vi ha mulighet til å ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Green Ammonia fuelled four-stroke Engines on the Norwegian Continental Shelf

Wärtsilä-motor til Stord for å teste ammoniakk i fullskala Katapultsenteret på Stord skal gjennomføre fullskala test av forbrenningsmotor som benytter ammoniakk som drivstoff. Norge kan skaffe seg et teknologisk forsprang på ammoniakkmotorer for skip og rigger. Er motortestene vellykket, kan ...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland