11 221 prosjekter

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Kulturlandskap i endring i Hardanger, Sogn og Nordfjord - konsekvensar for opplevingsturismen på Vestlandet.

Opplevingsturismen på Vestlandet brukar kulturlandskapet i fruktdistrikta som ein bærebjelke i marknadsføringa mot kundane sine. Kulturlandskapet i desse fruktområda gjennomgår store endringar. Areal gror att eller vert nytta til andre fruktkulturar enn e ple, som før har vore dominerande. Reisel...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Strategic implications of network organisation and macroeconomic environment on maritime logistics STRATNET

The project analyses effects of network organisation and macroeconomic environment on maritime logistics. We define three part projects. (1) Study changes in the macroeconomic environment, both short-term fluctuations and long term growth focusing the ris k for deflatory development, growth and p...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2010

Sted: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Skrapesjuke Nor98

Den atypiske formen av skrapesjuke som betegnes Nor98-typen og som til nå er påvist i vel 20 besetninger i Norge synes å han en annen opptreden enn klassisk skrapesjuke. Sjukdommen representerer en stor utfordring både for næring og forvaltning. Gjennom d ette prosjektet tar en sikte på å fremska...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2009

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Molekylærbiologiske studier av gram-positive bakterier: Funksjonell genomikk og anvendelse.

The overall goal of this project is to conduct fundamental research on lactic acid bacteria (LAB) and propionibacteria (PAB) and to exploit this research for the benefit of the food, medicinal and agricultural industry. To achieve this we will address the following four research themes, (1) meta...

Tildelt: kr 23,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2011

Sted: Viken

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Vitenskap vs. politikk i internasjonale matregimer. Studier av kunnskapsgrunnlaget for internasjonale reguleringer på matvareområdet.

Formålet med prosjektet er å studere nærmere det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget som ligger til runn for internasjonale reguleringer på matvareområdet. Vi tar utgangspunkt i WTO som et handelspolitisk regime og forholdet mellom dette regimet og ulike f agorganer der viktige premisser for de in...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Samdrift-trugsmål mot småskalajordbruket eller berre ei rasjonell føretaksøkonomisk tilpassing? Ein studie av konsekvensar av samdrift.

Under trykket av stadig strammare rammevilkår, søkjer bøndene etter nye produksjonsmåtar og alternative organisasjonsformer for å kunne redusere kostnader og risiko. Trass i målretta lovgjeving og bruk av store ressursar i forvaltninga for å skape meir ef fektive driftseiningar, har strukturrasjo...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Sustainable Breeding Programmes: the management of Genetic Variability

Sustainable breeding programmes are an essential part of any sustainable agricultural production system, and the management of genetic variation is a necessity to ensure sustainable animal breeding, ie. to ensure that livestock populations maintain their abilities for genetic adaptation. Next to ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Leders holdninger og adferd: En komparativ studie av tre historiske generasjoner.

Norsk fiskeindustri står ovenfor store utfordringer med hensyn til rekruttering av ledere når den generasjonen født på 1940-tallet går av med pensjon. Håndtering av endringsprosesser blir stadig viktigere i næringen og ledere er avhengig av legitimitet ho s de ansatte for å kunne oppnå ønsket utv...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Etablering av kompetansemiljø for elektronisk pasientjournal

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) søker å etablere et nasjonalt EPJ-kompetansesenter samlokalisert med og basert på sitt eksisterende miljø, og med en vesentlig egeninnsats. NTNU slutter seg fullt ut til målsetningene med et EPJ-senter som NFR har skissert i programstyrets an...

Tildelt: kr 24,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Structure and function of lipid rafts; investigating the role of membrane microdomains in cellular signalling

Biological membranes are no longer considered as homogenous fluid structures with embedded proteins; rather, the have been shown to contain microdimains or lipid rafts that function as platforms for co-ordination, organisation adn assembly of proteins inv olved in cellular processes such as signa...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Functional Oxides for Energy Technology

...

Tildelt: kr 36,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Strategies and regulations pertaining to access to genetic resources

The aim of the project is to develop a basis for a national and international regulation of access aquatic genetic resources for breeding and equitable sharing of the benefits rising from such use. By combining law, biology, and political science, the pr oject will aquire systematic knowledge on...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Vestland

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Kvinner i landbruket. Tilpasning til eller utfordring av en etablert mannlig driftskultur?

Det er fortsatt langt fra oppnådd full likestilling i jordbruket. Utvalget for likestilling og rekruttering i landbruket påpeker at primærlandbruket er mannsdominert og at jenter møter flere hindringer enn gutter når de skal gå inn i næringen. Innenfor de t konvensjonelle landbruket er en av ti g...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Preparation of new chemically nanostructured materials via exfoliation of layered materials

...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

UNaMAP - Underwater Navigation and Mapping

The development of the HUGIN autonomous underwater vehicle (AUV) by Kongsberg Simrad and the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has positioned Norway as one of the leading countries for building AUVs. HUGIN was initially intended for detailed seabed surveys but the technology is suit...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Videreutvikling av Småfesemin.

Avlsarbeid på småfe i Norge baserer seg tradisjonelt på naturlig bedekning. Både det organiserte avlsarbeidet i være- og bukkeringer og rekruttering av nytt avlsmateriale i enkeltflokker (innkjøp av avlsværer/bukker) har vært basert på flytting av hanndyr mellom besetninger. Statens dyrehelsetils...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Regulation and control of acid production in lactobacilli: (LABACID)

PROJECT LABACID: One of the most important principles for food preservation and safety is acidity. In fermented foods, production of lactic acid contributes significantly to the safety against food pathogens. Knowledge about lactic acid production is ther efore of paramount importance for the fo...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Rettslege problemstillingar innafor kystsoneforvaltning - kompetanseutvikling, dr.gr.stip.

Prosjektet skal bidra til å utvikle kompetanse om rettslege problemstillingar innafor kystsoneforvalting knytta til oppdrett/havbeite og forvaltinga av kystsona.

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nationally Coordinated Project in Oxides for Future Information and Communication Technology

The proposed nationally coordinated project involveds four research institutions in Norway: University of Oslo (UiO), Norwegian University of Science and Technology (NTNU), National Institute of Industrial and Technological Research (SINTEF), and Institut e of Energy Research (IFE). The project ...

Tildelt: kr 65,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nationally Coordinated Projects in Materials for Hydrogen Technology

The present project is focused on functional materials for hydrogen technology. Emphasis is put on activities where existing Norwegian research groups are supposed to have competitive advantages internationally. A prerequisite is that efforts are made to establish cooperating clusters of research...

Tildelt: kr 42,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Viken

NATURNAER-Natur og næring

Videreutvikling av avlsarbeidet på kaldblodstraveren.

Det Norske Travselskap vil med dette prosjektet bygge opp nødvendig kompetanse for langsiktig forvaltning av kaldblodstraveren, som grunnlag for fremtidig næringsutvikling. Populasjonen er i ferd med å gå seg fast i innavl, og forvaltningsansvaret innebær er å balansere avlsfremgang mot økning i ...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Land use and ecosystem function in Norwegian forest landscapes

The relationships between human use of forest, natural ecosystem dynamics, biodiversity, ecosystem function, and long-term change of forest ecosystems are complex and occur at different spatial- and temporal scales. Analyses of such complex relationships must be focused and at the same time requ...

Tildelt: kr 13,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2010

Sted: Viken

RISIT-Transportsikkerhet

Sikkerhetseffekter og systemer for førerstøtte (SSFF)

Prosjektets mål er å studere atferds- og sikkerhetsaspekter knyttet til bruk av systemer for førerstøtte og transportmiddelkontroll. Prosjektet innledes med et litteraturstudium av kunnskapsstatus med hensyn på sikkerhetseffekter av førerstøttesystemer. I dette litteraturstudiet vil også erfarin...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Mitochondrial DNA repair and implication for aging and cancer

Mitochondrial DNA repair and implication for aging and cancer Aging and a number of age-related diseases/syndromes are associated with accumulation of oxidative DNA damages and mutations in the mitochondria. Mitchondrial DNA repair is essential to remove DNA damages and thus limit the amount of m...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Computational gene identification and function prediction by genome sequence analysis

Bioinformatics is essential for the analysis of the data generated from the human and other genome sequencing projects. The functions of large proportions of the genomes are still unknown. Although biochemical experimental procedures are necessary to pinpoint the exact function of genes, computat...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Hvordan vil regionalt produserte nisjeprodukter mottas av forbrukerne?

Forutsatt at dagens norske landbrukspolitikk med fokus på kvalitet og effektivitet videreføres i årene fremover, vil matvareprodusenter i mange norske regioner stå overfor betydelige omstillingsutfordringer. Skal disse kunne styre i forhold til de nye utf ordringene trenger de kunnskap om hvordan...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Viken

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND. Coastal Sami landscapes: Communities and management regimes in the twenty-first century

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Towards the operationsalization of multifunctionality in the CAPRI modeling system.

The level of support to Norwegian agriculture is partly justified by agriculture’s multifunctionality, i.e., the non-commodity outputs the agricultural sector produces jointly with marketed commodities. Although there exist theoretical and analytical rese arch on the concept of multifunctionality...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

IKTHELSE-IKT i helsetjenesten

Super-resolution medical ultrasound imaging based on combined transmission and scattering measurements.

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nanostructured Soft and Complex Materials

A nationally Coordinated Research Team (CRT) from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), the University of Oslo (UiO) and the Institute for Energy Technology (IFE) proposes to enhance further a research activity for the study of Nanost ructured Soft and Complex Materials (NSC...

Tildelt: kr 16,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage