5 prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

New Machine Learning Algorithms for the Calculation of Water Values

I alle kraftmarkeder er den beste - eller optimale - bruken av tilgjengelige produksjonsressurser viktig for å oppnå de beste resultatene for bodde markedsaktørene og for samfunnet som helhet. I markeder med store mengder vannkraft, som i det nordiske markedet, er en slik optimalisering spesielt ...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Machine Learning Models for the Surveillance of Physical Power Markets

Et kritisk, men ofte oversett krav til kraftmarkeder er transparens. Et marked som ikke er transparent, kan bli utsatt for manipulasjon. Dette reduserer markedseffektiviteten, offentlig tillit, og til slutt medfører en samfunnsøkonomiske kostnad. I vårt prosjekt, prosjekt HAWK, utvikler vi mas...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Machine learning prognosis for system imbalance volumes (IMPALA)

Elektrisk kraft er en ferskvare og må produseres i samme øyeblikk som den forbrukes. For at vi forbrukere til enhver tid skal ha en stabil tilførsel i stikkontaktene, må produksjon og forbruk balanseres med stor presisjon. I utgangspunktet er det markedsaktørene som gjør "grovjobben" gjennom kjøp...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

A New Model For Power Markets Under Uncertainty

Til ethvert marked er det knyttet stor grad av usikkerhet til hvordan fremtiden vil se ut. Dette gjelder også for kraftmarkeder i Norden og ellers i verden. Usikkerheten er knyttet opp mot en rekke faktorer, blant annet etterspørselsnivå, brensels- og utslippskostnader, produksjonsteknologier og ...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

A NEW ANALYTIC APPROACH FOR THE GREEN CERTIFICATE MARKET

Det felles Svensk-Norske El-Sertifikatmarkedet trådte i kraft 1. Januar 2012. Dette markedet er Norge og Sveriges sentrale støttemekanisme for å nå de respektive fornybarmålene gitt av EU?s fornybarhetsdirektiv. Målet for markedet er at Norge og Sverige sammen skal øke produksjonen fra fornybar...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo