103 prosjekter

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Næringsliv- og universitetssamarbeid HUMSAM

Prosjektet vil ha tre nivåer, et universitetssentralt nivå, et fakultetsnivå og et lokalt nivå. Sentralt: Målet er å bringe videre og bygge på erfaringene fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets samarbeid med industrien fra seks industrifagdager i 2004-2005 "Piloten". Gjennom å invitere ...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

MOBI-Mobilisering

HSS07

...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Nordland - Nordlánnda

MOBI-Mobilisering

Hvordan understøtte natur- og kulturbaserte bedrifter arbeid med næringsutvikling og verdiskapning ?

Med utgangspunkt i erfaringer fra arbeidet med å initiere, etablere og gjennomføre kompetansemeglerprosjekt innen natur- og kulturbaserte næringer - opplevelsesnæringer - i Trøndelag ønsker Kompetansemegling Trøndelag å få finansiert en utvidelse av virks omheten. I dette arbeidet vil en bestrebe...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MOBI-Mobilisering

Festivaler på Sørlandet Festivaler som regional aktør i moderne identitetsprosesser - en pilotstudie fra kulturnæringer på Sørlandet

På Sørlandet finnes mer enn 60 festivaler. Vi ønsker å studere disse på to ulike forskningsnivå: Kartlegging Det er et stort mangfold av tematiseringer, prosesser, kontekster og kulturelle uttrykk blant festivalene som finner sted på Sørlandet. Festivale ne er på ulike vis viktige aktører i mode...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Agder

MOBI-Mobilisering

1+1=3 : Forskingsbasert kompetansemekling for Kulturnæringane i Sogn og Fjordane og Hordaland

Prosjektet '1+1= 3' handlar om å hente ut synergiar av eksisterande forskingsbasert kompetanse¬meklings¬prosjekt i Hordaland og Sogn og Fjordane. Prosjektet skal hente ut ei rekke synergieffektar: * 2 kompetansemeklarprosjekt som samarbeider * 2 fylke s om samarbeider * +/- 4 bedriftsprosjekt d...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Vestland

MOBI-Mobilisering

Kulturbasert næringsutvikling - forskningsmetoder, forskningstema og FoU-miljø

Prosjektet skal styrke kunnskapsgrunnlaget for utvikling av bedrifter innen kultur- og opplevelsesnæringene. Utgangspunktet er en bred definisjon av kultur- og opplevelsesnæringene som også inkluderer natur- og kulturbasert reiseliv. Bedriftene vil ha uli ke typer produksjon (både tjeneste- og va...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Innlandet

MOBI-Mobilisering

Nettverksprosjekter i Kultur- og naturnæringene "Mohairgeiter og opplevelser" "Stølsopplevelser i Skarveheimen"

Det er behov for FoU-baserte nettverksprosjekter med utgangspunkt i identitet, natur og lokal kultur og i "grensesnittene" mellom næringene kultur, natur og reiseliv. Mer konkret går prosjektene ut på å utvikle produkter og "opplevelsespakker" fra regiona lt og lokalt særpreg, som man i særlig gr...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Vestfold og Telemark

MOBI-Mobilisering

Design som strategisk virkemiddel i bedrifts- og produktutvikling.

Prosjektet er en del av NFRs satsing innen Mobolisering for FoU-relatert innovasjon (MOBI), rettet mot Næringsrettet design, tverrfaglig samarbeid for økt fokus på design i utdannelser innenfor merkantile fag. Prosjektet vil bygge videre på erfaringer fr a utviklingen av kurset TPD4165 PD-8 Desi...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MOBI-Mobilisering

Rapid Prototyping teknologi som industriell innovasjonskatalysator

Prosjektets overordnete målsetting er testing av vitenskapelige høgskolers mulighet for å stimulere regionalt forankrede innovasjonsprosesser, samt styrking av næringsrettet kunnskaps-grunnlag og samarbeid mellom akademiske institusjoner. Målene skal rea liseres via implementering av tidligere f...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

MOBI-Mobilisering

UiB-pilot - Kompetansebasert havbruk

Prosjektet bygger videre på de positive erfaringene som ble gjort gjennom Universitetet i Bergen (UiB) sitt pilotprosjekt i 2005 med tittel: "nHS-UNIVERSITETSPILOTENE UiB". I denne neste fasen ønsker vi å teste en del av de erfaringer som ble gjort, samt iverksette tiltak som ble foreslått i den ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Vestland

MOBI-Mobilisering

Designledelse, status og betydning for mobilisering og gjennomføring av designprosesser

Designledelse synes i liten grad å stå på agendaen her i Norge, men det er rimelig å anta at det har stor betydning både for å forstå den strategiske betydningen av design og for effektiv gjennomføring av selve innovasjonsprosessene. Men hvor går grensen mellom teknologi-, innovasjons- og designl...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Viken

MOBI-Mobilisering

Mobilisering av SMB til økt satsing på design som konkurransefortrinn - internasjonale erfaringer

Bedrifters konkurranseevne er i økende grad avhengig av design. Vi legger et bredt perspektiv på design: Design er en del av bedriftens samla virksomhet. SMB ser ut til å investere mindre i design enn store bedrifter. Det er derfor viktig å få større kunn skap om hvordan offentlige myndigheter ka...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Innlandet

MOBI-Mobilisering

Produktdesign som innovasjonsfremmende verktøy i teknologibaserte bedrifter

Høyskolen har i samarbeid med elektronikk-klyngen i Vestfold i de siste årene utviklet mikroelektronikk som et tungt, strategisk satsningsområde. Dette prosjektet har som mål å videreutvikle og styrke konkurransekraften i disse bedriftene gjennom bruk av design. Bedriftene rapporterer flere innov...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Vestfold og Telemark

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Møre og Romsdal - videreføring av 168585.

Prosjektet "FoU-basert kompetansemegling i Møre og Romsdal" har som hovedmålsetting å styrke innovasjonsevnen og fremme økt FoU-innsats hos bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring i Møre-regionen og samtidig styrke forskningsmiljøenes evne til samhan dling med bedriftene. Prosjektet retter s...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Møre og Romsdal

MOBI-Mobilisering

Utvikling og internasjonalisering Forskingsbasert kompetanseformidling - Sogn og Fjordane - Videreføring av 166376 og 168589

Sogn og Fjordane har tradisjonelt vore trygt plassert i toppen av alle positive statistikkar. Fylket har hatt liten arbeidsløyse, høg eksport frå næringslivet og lite sosiale og samfunnsmessige problem. Dette er no i endring, og Sogn og Fjordane viser seg som eit sårbart fylke. Næringslivet er i...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Vestland

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Troms (FKM i Troms) Et prosjekt for samhandling mellom næringsliv og FoU-miljøer i Troms

I Troms er det etablert et regionalt partnerskap bestående av Troms Fylkeskommune, RDA-midlene (NHO) og Norut Gruppen. FKM i Troms er forankret i den regionale utviklingsplan (RUP) for Troms, fylkesplanen 2004-07, "Handlingsplanen for næringsrettede tilta k i Troms (RDA-midlene) og strategiplanen...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MOBI-Mobilisering

Kompetansemegling Østfold Samarbeid for økt FoU-innhold - videreføring av 168591

Kompetansemegling Østfold har gjennom Østfold Fylkeskommunens program Østfold Kompetanseoffensiv 2015 blitt et strategisk viktig element i den langsiktige satsingen på økt regional FoU-kompetanse. NFRs program Forskningsbasert Kompetansemegling har bidrat t til et sterkere fokus på dette i region...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Viken

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Hedmark og Oppland

Forskningsbasert kompetansemegling i Hedmark og Oppland (Innlandet) er et samarbeid mellom de to fylkeskommunene, Innovasjon Norge i Innlandet, SINTEF og Østlandsforskning (ØF). Oppland fylke v/næringssjef Hjalmar Solbjør er prosjektansvarlig på vegne av de to fylkeskommunene. Prosjektledelsen er...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Innlandet

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Rogaland - 2006 - videreføring av 168586

Innovasjon og internasjonalisering er helt sentrale elementer i strategien for de fremgangsrike bedriftene i dagens konkurranseutsatte næringsliv. Dette utsagnet gjelder nær sagt uansett bransje og bedriftsstørrelse. Et viktig mål for virkemiddelapparatet og FoU-miljøene er derfor å bistå bedrif...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Rogaland

MOBI-Mobilisering

FoU-basert kompetansemegling i Osloregionen - viderføring av 168584

FoU-basert kompetansemegling ble satt i gang i Osloregionen høsten 2004 med utgangspunkt i en rekke analyser som viser at det er mindre nyskapning og innovasjon i regionen enn det som kunne forventes ut fra kompetansenivået og øvrige forutsetninger i områ det. Regionen har et stort behov for virk...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

MOBI-Mobilisering

Kompetansemegling Trøndelag - videreføring av 168590

Gjennom planmessig FoU-arbeid vil en øke innovasjonsevnen i bedriftene og sikre verdiskaping og konkurransekraft i Trøndersk næringsliv. Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskomm., Innovasjon Norge i de to fylkene og kompensasjonsordn. for bortfall av diff. arb eidsgiveravgift har gått sammen om finans...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling i Nordland - oppfølging og videreføring fra 2005 (pnr 166405/150 of 168592)

Bakgrunn- Utfordringer Søknaden er et resultat av en felles satsing mellom Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge - Nordland, Nordlandsforskning, Norut Teknologi, Narvik og Kunnskapsparken i Rana. En stor del av næringsvirksomheten i landsdelen og fylke t kan karakteriseres som naturressursbase...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Nordland - Nordlánnda

MOBI-Mobilisering

BTV Kompetansemegling

2005 har vært et godt, spennende og krevende år for BTV Kompetansemegling. Vi arbeider hard for å nå målsettinger på bedriftsnivå, og har gjort disposisjoner mot slutten av året som skal sikre måloppnåelse. Det har ikke være noen endringer i samarbeidspar tnere eller utøvere i 2005; fremdeles er ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Viken

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert Kompetansemegling i Hordaland 2006

På vegne av Hordaland Fylkeskommune (HFK) søker Christian Michelsen Resarch AS (CMR)om støtte til etablering av programmet Forskningsbasert kompetansemegling i Hordaland (KMH). KMH skal være eit verktøy for gjennomføring av Fylkeskommunen sine strategiske planar, samt eit regionalt program for s...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Vestland

MOBI-Mobilisering

Forskningsbasert kompetansemegling på Agder 2006 - videreføring av 168587

Formålet med prosjektet på Agder er å øke bedriftenes innovasjonsevne og konkurransekraft gjennom å: - fremme økt innsats på forskning og utvikling hos bedrifter med liten eller ingen FoU erfaring og - styrke FoU- instituttenes rolle som samarbeidspartner for næringslivet Prosjektet er en samor...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Agder

MOBI-Mobilisering

Forksningsbasert kompetansemekling i Finnmark: Samhandling for forskningsbasert næringsutvikling - videreføring av 168594

Prosjektet vil gjennomføres ut fra fire hovedstrategier: 1 Bedriftsbesøk og bedriftsprosjekt Bedriftsbesøk og arbeide for å etablere FoU-baserte bedriftsutviklingsprosjekt vil være en viktig arbeidsmåte i prosjektet fortsatt. Prioriterte næringer vil vær e reiseliv, sjømat¬næringene, gass og ene...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MOBI-Mobilisering

Storbyprosjektet - Hovedstadens og regionsentrenes betydning for regional og nasjonal innovasjon

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

MOBI-Mobilisering

OECD-Trøndelag: Supporting the Contribution of Higher Education to Regional Development

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MOBI-Mobilisering

Rapid Prototyping teknologi

Interaktiv samhandling som prosess Industriell innovasjon krever integrasjon mellom kunnskap og visjonær id´€-generering. Men ledere, forskere, ingeniører, designere, brukere og investorer har ulike normer, språk og fokus for kreativitet. Hvordan skal de smammen kunne skape grensesprengende pro...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

MOBI-Mobilisering

Delprosjekt - Etablering av kompetanseplattformen Østfoldportalen

HiØ har siden 1994 hatt Innovasjon og virksomhetsutvikling som satsningsområde.Dette er fulgt opp i strategiske handlingsplaner og dokumenter og senest i Strategisk Plan for HiØ2004-07 (vedtatt 21.06.04).I peroden november 2003 til mars 2004 ble det utf ørt et samarbeidsprosjekt mellom avdeling...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Viken