0 antall prosjekter

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

FARLAB (facility for advanced isotopic research and monitoring of weather, climate, and biogeochemical cycling)

FARLAB, (Fasilitet for avansert isotopforskning og overvåking av vær, klima og biogeokjemiske sykluser), er et moderne nasjonalt senter for analyser av lette stabile isotoper. Vi gjør den nyeste teknologien og de beste metodene tilgjengelig for norske forskere fra ulike forskningsfelt. Isotope...

Tildelt: kr 18,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ESS ERIC (European Spallation Source ERIC)

...

Tildelt: kr 280,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Ukjent Fylke

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Reconfigurable Radio Network Platform

Forskning på trådløse systemer er bare troverdig hvis den understøttes av målinger og eksperimentelt arbeid. Det nye åpne radiosystemlaboratoriet Reconfigurable Radio Network Platform (ReRaNP) vil både muliggjøre avansert eksperimentell trådløs forskning, og ivareta norske nasjonale interesser in...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Zero Emission Building Laboratory

Hovedmålet med det norske Zero Emission Building Laboratory (ZEB Laboratoriet) er å støtte utvikling, forskning, testing og demonstrasjon av nye og innovative byggteknologier med høye miljømessige bærekraftsmål. Laboratoriet fungerer som en plattform for å redusere risikoen knyttet til implemente...

Tildelt: kr 63,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NEW GENERATION SCINTILLATOR DETECTORS FOR NUCLEAR RESEARCH IN NORWAY

Den nasjonale infrastrukturen OSCAR er et unikt instrument for måling av høyenergetiske fotoner, også kalt gammaer. Den består av 28 store LaBr3(Ce) scintillatorkrystaller og befinner seg på Oslo Syklotronlaboratorium (OCL) ved Universitetet i Oslo. Med den nye infrastrukturen stiller UiO med et...

Tildelt: kr 23,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2024

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

EISCAT_3D Norway 2014

EISCAT_3D er et fasestyrt radarsystem for observasjoner av nordlyssonen for å studere den øvre atmosfæren og dens kobling med verdensrommet. Dette Forskningsrådsprosjektet er Norges investeringsbidrag til EISCAT_3D fase 1 og medlemskap i den internasjonale organisasjonen EISCAT Scientific Associa...

Tildelt: kr 288,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System - Knowledge Centre (SIOS-KC)

SIOS (Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System) er et regionalt observasjonssystem for datainnhenting og overvåking av Svalbard og nærliggende områders natur og miljø. SIOS Kunnskapssenter tilbyr en bedre og mer effektiv tilgang til den forskningsinfrastrukturen som inngår i SIOS. Det i...

Tildelt: kr 22,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Svalbard

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Participation of NOR-OPENSCREEN in the Nordic Chemical Biology Consortium (NCBC) and the ESFRI project EU-OPENSCREEN.

Chemical Biology (CB) is defined as exploring biology by the use of small organic molecules and natural compounds. There is an increasing need for new bioactive compounds in many fields of Life Sciences and bioactive chemical compounds constitute the most common form of medical therapies and are ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Developing a national strategy for ANAEE; Analysis and Experimentation on Ecosystems

AnaEE (Infrastructure for Analysis and Experimentation on Ecosystems) is part of the European Strategy Forum on Research Infrastructures Roadmap (2010) as a new distributed EU infrastructure for ecosystem research. AnaEE is a research infrastructure for experimental manipulation of managed and un...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Akershus

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian laboratory for Si solar cell technology

Den Norske infrastrukturen for Si solcelleteknologi er en åpent nasjonal forskningsinfrastruktur som tilbyr tjenester og bruk av avansert utstyr langs verdikjeden for silisiumbaserte solceller fra raffinering av silisium til testing av solcellemoduler. Laboratoriet er organisert i fire noder. Ved...

Tildelt: kr 32,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility II

NorFab provides access to state-of-the-art laboratories for Norwegian researchers, independent of their academic, institute or company affiliation. The laboratories include the three academic nodes NTNU NanoLab in Trondheim, SINTEF MiNaLab and UiO MiNaLab in Oslo, and University college of Southe...

Tildelt: kr 133,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

OpenLab Drilling

Med OpenLab har NORCE og Universitet i Stavanger etablert en unik forskningsinfrastruktur som utnytter kraftige dataressurser til utvikling og uttesting av morgendagens bore- og brønnteknologi. OpenLab Drilling er komplementær til NORCE's fullskala testrigg, Ullrigg, på Ullandhaug utenfor Stavang...

Tildelt: kr 48,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2024

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Sigma2 e-infrastructure services

Prosjektets mål er følgende: - Anskaffe, drifte og videreutvikle en nasjonal e-infrastruktur for vitenskapelige beregninger og lagring . - Markedsføre e-infrastrukturen til nye brukermiljøer. - Lede og koordinere deltakelse i internasjonalt samarbeid innenfor området e-infrastruktur. ...

Tildelt: kr 163,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Nor-BioImaging A Norwegian consortium for participation in the ESFRI infrastructure Euro-BioImaging

Nor-BioImaging is a consortium for infrastructure within biomolecular and biomedical imaging established on the basis of a mandate approved by all universities and university hospitals in Norway that also have appointed members for a steering committee. Through establishing a national program for...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian node of the European Marine Biology Research Centre (EMBRC), support for participation in implementation phase

Prosjektet bidro til etablering og medlemskap av den norske noden i infrastrukturnettverket EMBRC (European Marine Biological Research Center, der etableringen av en ERIC (European Research Infrastructure Consortium) var hovedmålet. Dette ble sluttført i løpet av 2018.

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Health Registries for Research

Prosjektet hadde som formål å øke forskeres bruk av nasjonale helseregstre ved å 1. Bedre og standardisere dokumentasjon av innholdet i registrene 2. Forenkle tilgang til data 3. Utvikle systemene for sikker databeandling 4. Bidra med statistisk metodestøtte og utvikling Prosjektet har o...

Tildelt: kr 36,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Life Watch - follow up from preparatory to construction phase

The main goal of LifeWatch is to outline the possibilities for an enhanced cooperation between different countries within eScience and biodiversity. LifeWatch is one of several ESFRI projects which aim to establish e-infrastructures and databases in the f ield of biodiversity and ecosystem resear...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian centre for Minimally invasive Image guided Therapy and medical technologies.

Det overordnede hovedmålet til NorMIT (Norsk senter for minimalt invasiv bildeveiledet terapi og medisinske teknologier) er å forbedre pasientbehandlingen gjennom utvikling av medisinsk teknologi og metoder som gir mindre traumer for pasientene, økt sikkerhet og kvalitet i behandlingen samt korte...

Tildelt: kr 53,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

LIA - Language Infrastructure made Accessible

LIA (Language Infrastructure made Accessible) var eit femårig nasjonalt samarbeidsprosjekt (2014 - 2019) mellom fire universitet (UiO, UiB, UiT og NTNU), Norsk Ordbok 2014 og Nasjonalbiblioteket. Hovudmålet for prosjektet var å redde gamle talemålsopptak med norsk og samisk språk, transkribere og...

Tildelt: kr 27,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2023

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Søknad om støtte til oppfølging av ICOS Norge og ICOS-OTC i årene 2014 og 2015 i påvente av avklaring om langsiktig finansiering

Målet for ICOS-Norge er å etablere et høykvalitets standardisert målenettverk for å dokumentere drivhusgassopptak i land, hav og atmosfære for norske land- og havområder, inkludert Arktis, knyttet sammen i et internasjonalt system gjennom ICOS. Nettverk et som skal opprettes i ICOS er tenkt ope...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Prepare Norwegian participation in the ESFRI Infrastructure for Systems Biology - Europe

Infrastructure Systems Biology Europe (ISBE) is an ESFRI project in the preparatory phase that received EU funding from August 2012. The aim of the ISBE is to develop a European infrastructure for systems biology that will allow broad groups within academ ia and industry to make extensive use of ...

Tildelt: kr 9 823

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Smart Grid Laboratory & Demonstration Platform

Med støtte fra Forskningsrådet, har NTNU og SINTEF bygget et nasjonalt Smart Grid laboratorium i Trondheim. Laboratoriet er systemorientert dvs. velegnet for å teste og verifisere samspill mellom komponenter og delsystemer og kan tilby en moderne laboratorieinfrastruktur for forskning, demonstras...

Tildelt: kr 28,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Norwegian Sequencing Centre - Phase II

Norwegian Sequencing Centre (NSC https://www.sequencing.uio.no) er en nasjonal kjernefasilitet med to likeverdige partnere, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus (OUS). NSC har levert state-of-the-art sekvensering siden 2009 og har gjennom støtte fra NFR, UiO og OUS investert tungt i b...

Tildelt: kr 41,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

RESEARCH INFRASTRUCTURE FOR ENVIRONMENTAL DESIGN OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH IN CEDREN

Centre for Environmental Design of Renewable Energy (CEDREN) fekk innvilga ein søknad om pengar til vitskapleg infrastruktur i siste søknadsrunde. Søknaden illustrerer breidda i CEDREN sine aktivitetar. Vi får midlar til avansert telemetritutstyr for nø yaktig posisjonering av fisk i tre dimens...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian barcode of life network (NorBOL)

NorBOL (Norwegian Barcode of Life) er den nasjonale forskningsinfrastrukturen for DNA-strekkoding i Norge. Infrastrukturen koordineres av NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim og har fire konsortiepartnere i tillegg til NTNU: Universitetsmuseet i Bergen, Naturhistorisk museum i Oslo, Norges arktiske ...

Tildelt: kr 25,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Historical Population Register for Norway 1800-2024 (HPR) / Historisk befolkningsregister (HBR) 1800-2024

Norges forskningsråd har bevilget kr 25 millioner til etableringen av et nasjonalt historisk befolkningsregister (HBR). Dette dekker perioden fra 1800 og lenkes til Det sentrale folkeregisteret som i 1964 ble basert på 1960-folketellingen. Med lokale unntak, kunne personer bare følges gjennom de ...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Marine Technology Laboratories - Required Upgrading and Developments (revised 2012)

The Marine Technology Centre consists of the three parties NTNU (Dept. of Marine Technology), MARINTEK (an institute in the SINTEF-group) and Centre for Ships and Offshore Structures (CeSOS - center of excellence). The Marine Technology Centre is one of the strongest research and educational ins...

Tildelt: kr 50,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Oslo Geomagnetic Laboratory

I 2013 ble laboratoriet tildelt 8 millioner kroner av Norges forskningsråd for å etablere en norsk nasjonal forskningsinfrastruktur for geomagnetisme. Midlene tillot oss å bygge et av de mest avanserte paleomagnetiske og bergmagnetiske laboratoriene i Europa, Ivar Giæver Geomagnetiske Laboratori...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2021

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NNP - The Norwegian NMR Platform

Det er etablert en nasjonal plattform for kjernemagnetisk resonans (NMR). NMR teknologien brukes til å bestemme strukturen og funksjon av proteiner, naturprodukter og syntetiske organiske molekyler. NMR brukes også til å undersøke dynamikk, konsentrasjon og hvordan mo-lekyler fungerer i samspill ...

Tildelt: kr 51,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2024

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Biorefinery Laboratory

The vision of the Norwegian Biorefinery Laboratory (NorBioLab) is that NorBioLab shall be the fundament for developing novel, advanced biorefinery processes at top international level, tailor-made for Norwegian conditions. The NorBioLab will gather centr al Norwegian stakeholders in the biorefin...

Tildelt: kr 36,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage