0 prosjekter

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Kartlegging av gytebiologi og "peak spawning" hos blåkveite ved Grønland

Nær kjennskap til rekrutteringsprosesser er av avgjørende betydning for å forstå bestandsdynamikken blant kommersielle bestander. Dette er også tilfelle for blåkveite ved Grønland hvor det er stort behov for å bringe forvaltningen av bestanden et steg vid ere. I dag forvaltes blåkveite på østside...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Møre og Romsdal

SIP-Strategiske instituttprogram

Building competence for multi-diciplinary research on natural resource management.

...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIP-Strategiske instituttprogram

Metodiske utfordringer knyttet til verdsetting av ikke-markedsgoder. Videreføres elektronisk 171386/V10.

I samferdselsektoren benyttes nytte-/kostnadsanalyser (NKA) til å fastslå prosjekters samfunnsøkonomiske lønnsomhet og gjøre prioriteringer. Som input til NKA verdsettes ikke-markedsgodene reisetid, trafikksikkerhet og miljøforhold i hypotetiske verdsetti ngsstudier. Slik verdsetting er også vikt...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Forestillinger om ruralitet i norsk regional- og distriktspolitikk. Videreføres på prosjekt 170804.

En ønsker å se nærmere på hvordan forestillingene om "problemer" og "løsninger" i det rurale Norge og distriktspolitikken skapes av ulike aktorer gjennom produksjon av ulike myter og forestillinger (diskurser) om forskjellen mellom byen og bygda. SIP har følgende overordnede problemstilling: Hvo...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Agder

SIP-Strategiske instituttprogram

Strategiutvikling og radikale innovasjonprosesser i bestående foretak.

Markedsliberalisering og økt konkurranse stiller bedrifter overfor strengere krav om å gjennomføre omstillinger gjennom innovasjoner. Håndteringen av grenseflaten mellom markedsbaserte krav og bedriftens kompetanse og læringsevne er spesielt utfordrende. Gjennom de siste årene bar Rogalandsforsk...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Utvikling og marinisering av Compact Concentric Cylindrical Cyclone (4C)

...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

NoSerC - Norwegian Service Centre for Climate Modelling

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Akrylamid i varmebehandlede næringsmidler - optimalisering av prosess og prosessparametre

Prosjektet vil undersøke hvordan akrylamid dannes under prosessering av vegetabil- og cerealbaserte produkter. Først skal kritiske nøkkelkomponenter (vanninnhold, sukkerinnhold, proteiner, aminosyrer, fett/olje) som gir størst bidraget til dannelsen ident ifiseres. Et utvalg av råvarer vil bli un...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Bjørk i synlige konstruksjoner. Et nyskapningsprosjekt ledet av Moelven Limtre AS

Moelven Limtre har i forretningsplanen betydelig satsing på bjørk i limtrekonstruksjoner. Prosjektet er en del av prosjekt støttet av SND, skogeierforreninger og Skogtiltaksfondet. Denne søknad gir prosjektet en nødvendig helhet. Et pilotbygg med bjørk limtre skal benyttes til informasjon og mark...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Ukjent Fylke

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Effects of climatic change on an economically important pest insect in Norwegian forest ecosystems

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Viken

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

EACC - Ecology and economy of agriculture in a changing climate

...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Viken

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Atmospheric Chemistry and Transport from Isotopic Analysis

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

COMBINE

...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

NORPAST-2 - Past Climate of the Norwegian Region-2

...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

AerOzClim - Aerosols, Ozone and Climate - main application

...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inkluderende arbeidsgivere? Virksomheters arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere

"Tema for dette prosjektet er virksomhetenes praksis i forhold til å beholde og dels rekruttere eldre arbeidstakere. Prosjektets overordnede problemstilling er å: 1) kartlegge trekk ved virksomhetenes arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere, o g 2) analysere i hvilken grad og på hvilk...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2009

Sted: Oslo

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Heftig og begeistret? En studie av individualisering, kundekontakt og grenseregulering i arbeidslivet

En har registrert at ansatte opplever joben som ambivalent eller tvetydig; den er spennende og utfordrende, men stressende og belastende på samme tid. Det er i denne både og tilstanden at en må lete for å forstå og fortolke dagens arbeidsliv. Et arbeidsli v hvor mange understreker betydningen av ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Fra faste forhold til løse forbindelser. Dynamiske organisasjoner i det kunnskapsbaserte arbeidslivet.

Prosjektet tar utgangspunkt i et strategisk utvalg av arbeidslivskontekster innen kunnskapsarbeid (bl.a. IKT, finansivirksomhet, FoU og rådgivinings/konsulentforetak) for å studere hva som kjennetegner bruken av ulike dynamiske organisasjonsformer i foret akene. En er opptatt av hvordan nye arbei...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Mot en individfokusert personalledelse - mot et "amerikanisert" næringsliv i Norge?"

Personalledelse utøves på ulike måter. Historisk har man snakket om personalforvaltning, personaladministrasjon og strategisk personalledelse, mens litteraturen nå i økende grad har oppmerksomhet på mer individfokusert personalledelse. En omtaler dette so m kalkulerende personalledelse (KLP), som...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

ARB-FOR-Arbeidslivsforskning

Det nye arbeidslivet: Nye arbeidstidsordninger blant fedre og mødre og blant foreldrepar.

Endringer i arbeidslivet de senere år, med stadig mer sammensatte og skiftende krav til den enkelte, og med økte muligheter og forventninger til fleksibilitet mht. når og hvor man jobber, krever nye typer tidsorganisering for foreldre. I forprosjektet er en i gang med å analysere endringer arbei...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Oslo

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Bioassay for dioksin-screening av fisk og fiskeoljer basert på reseptorteknologi

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

SIP-Strategiske instituttprogram

Implementering av Russlands internasjonale forpliktelser - menneskerettigheter og miljø. SamarbeidsSIP med NUPI. Prosj.nr. 157257/V10.

Prosjektet tar sikte på studere Den russiske føderasjonens vilje og evne til å implementere statens internasjonale forpliktelser innenfor menneskerettigheter, handel og miljø. Det vil bli foretatt en systematisk undersøkelse av hvorvidt Russ land overholder sine internasjonale forpl...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Kjeller

Prosjektet vil utvikle og vedlikeholde infrastruktur for innovasjon i de nå 6 deltagende FoU-institusjoner IFE, FFI, NILU, Norsar, UNIK og TFOU (HSK er nå innlemmet i HIAK, som for 2004 sender separat søknad pga ny organisasjon). Man ønsker å videreføre hovedtrekkene i den etablerte FORNY-organis...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

FORNY Rogaland

Søknaden omfatter aktiviteten i FORNY Rogaland for 2004. Prekubator er ansvarlig for FORNY Rogaland og kommersialiseringsenhet for de mest sentrale forskningsmiljøene i regionen. Det er initiert et samarbeid med næringslivet om FORNY hvor Statoil og Innovasjon Rogaland (IR) deltar. Samlet søknad ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/NTNU

For 2004 søker NTNU om 5,43 millioner kroner fra Forskningsrådet for følgende infrastrukturaktiviteter: 1. Idesøkprosesser i utvalgte fagmiljø. 2. IPR-seminar på instituttnivå. 3. Gründerskolen NTNU entreprenørskole. 4. Venture Cup Trøndelag. 5. Hovedoppgaver, dr.oppgaver med nyskapingsprofil. 6....

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Development of alpha emitting radiopharmaceutical for tumor targeting

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Høgskolen i Narvik

Prosjektet er vil være en videreføring og videreutvikling av HIN samarbeid under FORNY I og FORNY II. En målbevisst satsing inn i mot innovasjon og kommersialisering vil stå sentralt. Videre vil innsatsen mot informasjon, opplæring og veiledning bli særlig lagt vekt på. Industrialisering vil stå ...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Nordland - Nordlánnda

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Nettbasert Vareprat: Effekter på bedrifters image og (potensielle) kunders kjøpssannsynlighet

Forskningsprosjektet "Vareprat på nett" er et samarbeidsprosjekt mellom p.t. Telenor Mobile, Kverneland Group, Handelshøyskolen BI, University of Maastricht og InterMedium. Formålet med prosjektet er å utvikle tjenester som gir bedrifter direkte og dynami sk informasjon om hvordan nettbasert vare...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

MultiMEMS N: Manufacturing Cluster Providing Multi-functional MEMS Services to the Industry

MuktiMEMS skal utvikle en standardisert og fleksibel fremstillingsprosess for multifunksjonelle mikrosystemer som vil være tilpasset en rekke anvendelser inkludert en ny måte å sette sammen (pakke) MEMS komponenter. Denne pakketeknikken er basert på tekno logi som er utviklet for hybrid-integrert...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Vestfold og Telemark

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

HW basert sanntids kryptering av lagrede data i SCSI/Fiberchannel baserte lagrings enheter.

For at IT sektoren skal kunne ivareta de krav som settes til sikkerhet i de økende mengden sensitive data i store lagringsenheter er det avgjørende at man tar i bruk ny teknologi samtidig som eksisterende og allment utnyttet teknologi blir inkludert i lø sningene. HDD SecureD er en HW basert kryp...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Oslo