0 prosjekter

SIPNKOMP-SIP-NHD: Andre nasjonalt viktige kompetansefelt

MS NAUTILUS

New sensor technology like fiber optics, “smart skins”, very accurate navigation/positioning and advanced IT-communication systems, will together with expertise in hydro/aerodynamics, structures and cybernetics revolutionalize operation and control of shi ps and sea structures. Significant increa...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Metamorfose 2005 - Eigedomsutvikling og -forvaltning Eit kompetanseprosjekt med brukarmedverknad

Bygg, anlegg og eigedomsbransjen er i endring, og ein av hovudutfordringane framover er å bidra til stØrre verdiskaping for næringsliv, huseigarar og brukarar. Dette må ta utgangspunkt i vår eksisterande bygningsmasse på vel 210 mill. m2 bygd areal med ei n teknisk verdi på ca. 3.000 milliardar k...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Social interactions of juvenile cod under intensive rearing conditions

The project is aimed at examining social interactions, activity and energetic expenditure of juvenile cod in relation to varying size distribution and fish density under intensive culture conditions. We will do this by quantifaction of general activity, a gonistic encounters, feeding pattern and ...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Eletrocoalescence - Droplet-droplet interaction and coalescence in eletric fields and turbulent flow - eksperiments and modelling

...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Petrofysikk under spenning (Petrophysics under stress)

...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Passive climatisation

Since the early 70's, NTNU and SINTEF have conducted several research projects concerning passive solar buildings and passive climatisation. Several demonstration buildings have been designed, constructed and monitored. This experience, as well as a numbe r of international research projects, sho...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Dynamic behaviour of fuel cell systems

Hydrogen has been characterised as "the energy carrier of the future" due to its non-polluting properties. Fuel Cells provide efficient conversion of hydrogen to electricity. The project will focus on the combination of fuel cells and power electronics co nverters to facilitate the production of ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Relationships between stochastic marine environment factors and production of sea run Arctic charr and brown trout

Much of the observed varation in marine survival and growth of sea run Arctic charr and brown trout may be explained by oscillation in marine prey abundance and salmon lice infections both within and between years. This variation in growth and survival ma y also be indirectly correlated to stocha...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

CARBOMAT - Carbon Materials Science Program

The Material Science of Carbon is the main area of interest in this project. It is, however, also important to demonstrate the practical application of the knowledge gained. Such activity will be the Materials Technology part of the project. On basis of current knowledge and continued experiment...

Tildelt: kr 27,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Utvikling av metoder for In Situ Tidsseriemålinger med optisk sensor av planteplankton, uorganiske partikler oppløst humus til bruk..,dr.gr.

Dagens situasjon med hensyn på planteplanktonidentifisering og overvåking, er en tidkrevende prosess som er lite egnet for kontinuerlig overvåkings- eller for varslingsformål. Ved en eventuell oppblomstringskatastrofe blir planteplankton identifisert ved hjelp av mikroskopi. Fra båt følges event...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAT-Næringsmidler

Use of NMR spectroscopy in combination with pattern recognition techniques for elucidation of origin and adulteration of foodstuff.

In general, food safety and traceability through out the whole food produetion chain are in focus and research in this field will have high priority in Norway and in the European Union in ihe future (eg the EU document White Paper on Food safety". Nationa l and international regulations existing ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

Granular Aggregates used in Road and Airfield Pavements (GARAP)

This project will continue the work that was started in the KPG - project to develop reliable methods for laboratory testing and analyses of unbound granular materials used in pavements. To do this we need to evaluate the testing procedures and calibrate the material models for elastic stresses ...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VILLAKS-Forskningsprogram om villaks

Effects of winter and ice conditions on the behaviour and habitat selection of juvenile Atlantic salmon

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PASIENT-Pas.nær klin.forskn.o.alt.med.

Homøopatisk behandling av luftveisinfeksjoner hos barn - effekt, økonomi og foreldres synspunkt

I løpet av en måned har 7, 1% av en av tre norske fire norske fire-åringer ørebetennelse, 7,5% halsbetennelse og 58,3% er forkjølet. I løpet av ett år har en av tre norske fire-åringer hyppige (>/=4) forkjølelser og 12,7% har residiverende (>/=4) mellomør ebetennelse. Barn med mellomørebetennels...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Fullstendig integrerbare systemer

Prosjektet går ut på å studere algebro-geometriske løsninger av visse klasser av ikke-lineære differensialligninger som er fullstendig integrerbare. Spesielt ønskes å studere Camassa-Holm hierarkiet, et nytt system som er kalt Szego-Baxter systemet, samt Kadomtsev-Patviashivili-ligningen.

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARKSAM-Marked og samfunn

"Inngrepsfrie naturområder" som verktøy for arealforvaltning.

Kartene over de såkalte "inngrepsfrie naturområdene" har fått en sentral posisjon i norsk arealforvaltning. Områdene som ligger mer enn 5 km fra "tyngre tekniske inngrep" som veger, jernbanelinjer, kraftlinjer og kraftanlegg er redusert fra 48% av landare alet i 1900 til 12% i 1998. Kartene gir e...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Barns velferd: penger, tid og rom

Prosjektets hovedmål er å fremskaffe kunnskap om barns materielle og immaterielle ressurser i et generasjonsperspektiv. De immaterielle ressurser er spesifisert som tidsmessige og romlige ressurser. Prosjektet inngår i en internasjonal sammenheng gjennom COST-nettverket. Prosjektet omfatter to d...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Predicting the Population Dynamics of Large Mammals

...

Tildelt: kr 0,74 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Local knowledge and development. Resource management in indigenous irrigation, North-Eastern Tanzania.

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Norwegian network on ICT and development

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Involvement of Toll-like receptors in response to cell necrosis and heat shock proteins

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 34,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Program for anvendt etikk ved NTNU

Faglig og administrativt bygge opp et "Program for anvendt etikk" ved NTNU og derigjennom skape en faglig arena for forskning og kompetanseoppbygging innenfor anvendt etikk ved NTNU. For øvrig framgår prosjektet av de formulerte hovedmålene.

Tildelt: kr 0,79 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

OptoRiser - Manufacturing and testing of a flexible riser including a fibre-optic monitoring system with integrated sensors for detection of

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Stiftelsen SINTEF (Samfunn)

...

Tildelt: kr 245,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NMR-VELFER-Sekretariatet for NMRs velferdsforskningsprogram

Active citizenship and marginality in a European context

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Utvikling av beregningsverktøy for havbruksanlegg. Verktøy for beregning av styrke og sikkerhet av nye og eksisterende anlegg

Prosjektet blir å utvikle beregningsgrunnlag for verktøyet videre slik at det ivaretar miljømessige faktorer som trivsel for fisken og den operasjonelle sikkerheten og styrken av havbruksanlegget. Spesielt med fokus på rømning av fisk. Det vil bli lagt ve kt på å lage et enkelt brukergrensesnitt ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Nye materialløsninger for fiskeflåten

Prosjektet omfatter små, mellomstore og store fiskerfartøy og tar sikte på å gjennomføre en omfattende kartlegging av komponenter/delkonstruksjoner på fiskefartøy hvor det er behov og potensiale for å sredusere vekt, korrosjon, slitasje, vedlikeholdsbehov samt å forenkle montering og forbedre is...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIPNMATR-SIP-NHD Materialforskning

Plasma Production of Materials (PPM)

The use of the high temperature plasma regime opens for unique product and process development by providing process conditions not achiveable by other technologies, and the SINTEF plasma torch is the only known torch that can operate in hydrogen. The prop osed program is aimed at a fundamental un...

Tildelt: kr 13,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GNBIO-Grunnleggende næringsrettet bioteknologi

New antibiotics via rational genetic engineering of the nystatin biosynthetic genes

...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage