291 prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Transforming household mobility practices through shared consumption: Low-carbon transport and sustainable energy solutions in urban areas.

TEMPEST har bidratt til å utvikle en bedre forståelse for hvordan en kan oppnå endringer i retning av mer bærekraftige transportsystemer ved økt bruk av nye de-privatiserte løsninger for bruk av personbil. Ulike typer nye bildelingsløsninger har blitt studert i lys av et sosio-teknisk analytisk r...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Planning Instruments for Smart Energy Communities

Forventet produkt resultat er levert i h t prosjektbeskrivelsen. I den siste delen av prosjektet, har begge arbeidspakkene fullført Task 1.4 "PI-SEC Scenario Calculator Guideline" and the task 2.4 "PI-SEC Planning Wheel guideline" og publisert disse innen tidsfristen. WP1: PI-SEC Scenario Calc...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI Water - INnovations for eXtreme Climatic eventS

Klimaet er i endring og det er forventet mer nedbør og spesielt mye nedbør på kort tid. Prosjektet INXCES (Innovasjoner for ekstreme klimahendelser) har som mål å utvikle og tilpasse risikovurderinger og tiltak for ekstreme klimahendelser i byer og urbane strøk. Det er spesielt fokus på vannavhen...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Governing private provision of public space: developing governance models and urban design that ensure inclusive, democratic public space

I DEMOSSPACE har vi studert den demokratiske rollen til offentlige rom. Byrom har fått økt oppmerksomhet i byutviklingsdebatten, der tilgang til gode byrom løftes frem som viktig for bærekraftig byutvikling. Samtidig er offentlige rom under press fra en markedsstyrt byutvikling og fortettingspoli...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

JPIWATER-Water challenges for a changing world

JPI Water - INnovations for eXtreme Climatic EventS

De overordnede målene for INnovation for eXtreme Climatic EventS (INXCES) prosjektet var å utvikle nye innovative teknologiske metoder for risikovurdering og skadebegrensning av ekstreme hydroklimatiske hendelser og optimalisering av urbane vannavhengige økosystemtjenester for nedbørsfelt, for et...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Smart Decision Support System for Urban Energy and Transportation (JPI Urban)

I løpet av denne rapporteringsperioden har vi videre utviklet Android-appen som oppfordrer brukerne til å redusere sitt CO2-utslipp fra kjøring og energiforbruk. Appen måler brukernes klimagassutslipp fra kjøring og energiforbruk i sanntid. Den antyder hvordan CO2-fotavtrykk kan kuttes ved instal...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Reducing fossil energy use and CO2 emissions from transport by paving the way for more bicycles and e-bikes

En vesentlig reduksjon i energiforbruket fra transport i Norge kan ikke oppnås uten å øke andelen som benytter bærekraftige transportformer, særlig gåing og sykling. I prosjektet gjør vi en kvantitativ vurdering av formell og uformell sykkelinfrastruktur. Vi har samlet inn data om sykkelinfras...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

Implementing energy efficient and social urban tourism solutions and creating citizen empowerment through Smart City Hospitality

«SIM CITY» for en mer bærekraftig byturisme! Prosjektet Smart City Hospitality (SCITHOS) er blant de første europeiske prosjektene i stor skala som har fokusert på hvordan håndtere de negative virkningene av pressproblemer knyttet til ?overturisme? i byer. Prosjektet fant ut at mange ?overturism...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Urbanization - productivity, distribution, and policy

Prosjektet har analysert lønnsdannelsen og lønnsforskjeller med bruk av registerdata på individnivå etter fire dimensjoner - by/utkant, lav/ høy utdanning, privat/offentlig sektor, og kjønn. Forståelsen er at de fire dimensjoner virker sammen og skaper forskjellig regional utvikling. Det er mye ...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Avvanning av utråtnet biomasse

I takt med en økende verdensbefolkning og større byer er det stadig viktig med et effektivt og trygt system for å håndtere avløp og kloakk. Renseanlegg som håndterer kloakken produserer to produkter; renset vann og slam. Deponering av ubehandlet slam og andre organiske avfallsstrømmer er ikke øns...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Viken

TRANSPORT-Transport 2025

Changing commuting in large urban areas - identifying acceptable and effective measures

Arbeidsreiser med bil er en av de store utfordringene i norske storbyer. I Nasjonal transportplan (NTP) er målsettingen at veksten i trafikken skal tas med kollektivtransport, til fots og på sykkel. Denne ambisiøse målsettingen krever god kunnskap om hvordan arbeidsreisene foregår, og hvilke virk...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 9: EERA JP Smart Cities NTNU SP3-coordination

Siden etableringen i 2010 har EERA Joint Smart Cities (EERA JPSC) og dets medlemsorganisasjoner bidratt betydelig til forskning og innovasjon i smarte byer. Hovedformålet er å utvikle robust forskning og innovasjon for smart planlegging, utforming og drift av urbane energisystemer, godt integrert...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Towards a new paradigm of urban water services

Vannforvalternes oppdrag i byene har vært klart definert gjennom årene: levere nok og rent drikkevann og bortføring av avløp- og overvann. Den jobben ble ansett som en ren hydraulisk oppgave og ble gjennomført på en måte som var allment akseptert. Imidlertid, i de siste tiårene har vannforvaltern...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Wood frame solutions for free space design in urban buildings

WOODSOL (Wood frame solutions for free space design in urban buildings) har utviklet konstruksjonsløsninger i tre egnet for industrialisering og bruk i bybebyggelse. Mange av våre mest brukte byggematerialer er ikke bæredyktige med tanke på miljøeffektene. Trematerialer synes å være det eneste ...

Tildelt: kr 30,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 9: Strategic participation in EU-fora Smart Cities NTNU

EU-fora Smart Cities har til hensikt å påvirke utviklingen av 4 utvalgte EU-fora som omhandler energieffektive byer, for bedre tilrettelegging for og forakring i NTNU Smart Sustainable Cities og norske smartby-aktører generelt. (1) Den europeiske bygningsteknologiplattformen (ECTP AISBL) har god...

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Sustainable Urban Logistics Plans in Norway

Norge, og Europa for øvrig, opplever økt urbanisering og fortetting, og byene vokser raskt. Dette gir økt press på areal og tilgjengelig infrastruktur for alle trafikantgrupper: gående, syklende, personbiler, kollektivtrafikk og godsbiler. Økt urbanisering fører igjen til økt etterspørsel etter v...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Electrification of transport: Challenges, mechanisms and solutions

Elektrifisering av bilparken gjør at elektrisitetsmarkedet og transportsystemet blir mer sammenflettet. Det krever nye virkemidler og forbedret koordinering og samarbeid mellom ulike beslutningstakere og institusjoner. Vi vurderer ulike virkemidler, og undersøker ved hjelp av numeriske modeller h...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Shared Mobility for Innovative and Inclusive Green Cities

Prosjektet "Shared Mobility for Innovative and Inclusive Green Cities" undersøker hva har ført til og hva som kan få fram en videre oppskalering av delemobiliteten i byene - det være seg i form av bildeling eller bysykler. Delemobiliteten studeres på tvers av alle sidene ved en bærekraftig bytra...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

When poverty meets affluence: Migrant street workers in Scandinavia

When poverty meets affluence: Migrant street workers in Scandinavia Etter at Romania ble EU-medlem i 2007, har en jevn strøm fattige rumenere kommet til Skandinavia for å livnære seg av tigging, bladsalg, løsarbeid, gatemusikk, flaskepanting og kriminalitet. De fleste tiggere identifiserer se...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Governing and Experiencing Citizenship in Multicultural Scandinavia

Hva er sammenhengene mellom statsborgerskapslovgivning og menneskers opplevelse av tilhørighet og fellesskap? Governing and Experiencing Citizenship in Multicultural Scandinavia (GOVCIT) prosjektet har utforsket sammenhenger mellom statsborgerskap og integrering. Dette både ovenfra og ned: ved å ...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Social Responsible Crowdsourcing for Environmental Research and Decision-Making

Crowdsourcing is the process of getting ideas, data or services from a large group of people, and especially from an online community and through information and communication technologies (ICTs). The iResponse project followed a case-based approach to address societal-environmental challenges in...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Viken

KLIMAFORSK-Stort program klima

Anthropogenic Heat Islands in the Arctic - Windows to the Future of the Regional Climates, Ecosystems and Societies

The final period of the project was devoted to preparation of the project data sets, reports and cross-disciplinary publications. We published or submitted three papers combining expertise and results of the partners from Norway, US and Russia. These studies emphasize impact of the urban climate ...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

PICH

Rapporten oppsummerer arbeidet og resultatene fra JPI PICH ?The impact of urban planning and governance reform on the historic built environment and intangible cultural heritage». Prosjektgruppen som bestod av forskere fra Nederland, Storbritannia, Italia og Norge gjennomførte tolv eksempelstudie...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

TRANSPORT-Transport 2025

Urban passenger mode shift and cross modal demand effects

Trafikanters valg av reisemiddel er sentralt for utviklingen av bærekraftig transport i byer over hele verden. Prosjektet Crossmodal har fokusert på persontransport i by og studert etterspørselsvirkninger på tvers av transportmidlene, eksempelvis hvordan trafikanter på ett transportmiddel reagere...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Ageing population and social reforms in China: Consequences for economic growth and global climate

Populærvitenskapelig sammendrag I 2014 rangerte tidsskriftet The Economist 1-barnspolitikken I Kina som verdens tredje viktigste tiltak når det gjaldt å unngå utslippet av klimagasser, etter Montreal-protokollen mot ozon-skadelige kjemikalier og framveksten av kjernekraft og vannkraft. Dette ill...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climatic changes in short duration extreme precipitation and rapid onset flooding - implications for design values

Prosjektets mål er en økt forståelse av ekstremer i korttidsnedbør, hvordan de påvirker raske men kortvarige intense flommer (som f.eks. styrtflom og urbanflom) og hvordan forandringer i klima kan forandre intensiteten og hyppigheten av denne type fenomener. Spesielt fokus er på utvikling av met...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestland

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Klima 2050 | Risk reduction through climate adaptation of buildings and infrastructure

FNs klimapanel er tydeligere enn noen gang på at det meste av den globale oppvarmingen som er observert i løpet av de siste 50 årene skyldes menneskelig aktivitet, og at menneskeskapte klimaendringer trolig vil vedvare i mange hundre år framover. Scenarier for klimaendringer i Norge indikerer en ...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Åpen tjenesteplattform for offentlig transport

ÅTOT (OpenSP) har levert nye metoder og løsninger som vil gjøre det enklere for kollektivtransportselskaper å ta i bruk «tjenesteleveranser» («as-a-service») ved implementering av nye IT-løsninger. Prosjektet har laget og demonstrert løsninger på hvordan man kan overvinne kjente hindringer og loc...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate change and everyday mobility - social impacts, adaptation and mitigation strategies

I CLIMAMOB-prosjektet har vi studert koblingen mellom dagens reiseadferd sett i lys av værvarianter og mulige klimavariasjoners påvirkning på reiseadferd. Disse mekanismene er skissert gjennom forskjellige arbeidspakker med følgende tematiske orienteringer: 1) Forståelse av hvordan vær påvirker d...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

EUNETTVERK-EU-nettverk

Nettverk for bedriftsintegrerte H2020-prosjekter

ENIT skal være en tankesmie, kompetanseformidler og støttetjeneste for bedrifter som søker nye markedsmuligheter gjennom forskning og innovasjon innenfor transportområdet. Nettverkets utgangspunkt er H2020s utfordringer innenfor området "Smarte, grønne og integrerte transportløsninger". Nettverke...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo