0 antall prosjekter

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Cultural heritages and value creation. Estimating economic effects of cultural heritage in the city of Røros

Management of cultural heritages in a manner that generates values are of importance in order to obtain a sustainable development (SD). Cultural heritage can affect the three objectives for SD; environmental, social and economic development. There is a ne ed for more knowledge especially of the e...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: Redefining Rural Resources; Local capacity-building in sustainable management of cultural historic environments of mountain summer f

One of the major cultural historic asset that hillside and mountain regions in Norway offer is mountain summer farming (”seter”). Today their owners find themselves in the intersection between several tendencies: agricultural readjustments leading to eit her reduction or discontinuance of mounta...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

KULTUREN-Program for kulturforskning

Vitenskap, demokrati, velferd: En treenighet under press?

I løpet av de siste førti år er vitenskapen blitt gjenstand for til dels radikale omvurderinger som samfunnsinstitusjon og kulturell autoritet. Siktemålet med dette prosjektet er å historisere de aktuelle spenningene omkring vitenskapens organisering og " samfunnskontrakt" gjennom to strategiske ...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Reisevaner - forståelsesrammer for framtidig reiseatferd. Videreføring av prosjekt 152132/V10. Videreføres igjen etter søknad 177659/V10.

Undersøkelser om og analyser av befolkningens mobilitet og reisevaner gir nødvendig basiskunnskap for all transportplanlegging og annen samfunnsplanlegging. TØI har hatt det faglige ansvaret for gjennomføring og analyser av de nasjonale reisevaneundersøke lsene siden 1984/85 (RVU 1984/85) og fram...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Pathophysiological and Immunological Aspects of Meconium Aspiration Syndrom A search for new understanding and therapy

Meconiumstained amniotic fluid is present in approximately 10-12% of all deliveries. Out of these approximately 5% develop respiratory problems called Meconium Aspiration Syndrom (MAS). This is caused by aspiration of fetal stools (meconium into the lungs ) and occur mainly in term or postterm in...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Genetic dissection of maternal effects in early embryo and endosperm development

Seed development is an interplay of different tissues that execute different transcriptional programmes. By double fertilization two haploid sperm cells fuse with the haploid egg cell and the diploid central cell of the female gametophyte to produce the d iploid embryo and the triploid endosperm,...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

TU-Tungt utstyr

600 MHz NMR instrument

NMR instrumentet skal være dedikert til strukturanalyse av biologiske makromolekyler og benyttes av forskningsmiljøene i Oslo regionen, inklusiv NLH-Ås. Hovedsamarbeidspartnere er UiO, NVH og NLH. Instrumentet vil bli satt opp med muligheter for 1-4 dimen sjonale studier av biologiske makromoleky...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

DIN - Tidsskrift for religion og kultur for 2005

...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

F-INF-Naturvitenskap, informatikk

Tableaux with Accelerated Search

Automated deduction in non-classical logics is an important field of research in areas of computer science such as software verification and security analysis. The project is in the heart of this field and addresses systems of tableaux. Among the virtues of this family of deduction systems are (1...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

Exploring the chemistry of the heaviest elements with the automated liquid-liquid extraction system SISAK

The principal objective is to discover and probe the chemical properties of the heaviest elements known, the transactinides.. The transactinides can only be produced artificially, since their nucleuses are unstable and will disintegrate shortly after they are produced. They are, though, a unique...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

SAMFUNN: Expertise and consumer-power. A project on the technologies of the politics of nature

The field of food issues has become a site for certain kinds of political "expertiments", that is for the testing out of new forms of political practice and involvement. These include the establishment of consumer panels, market analyses, and the newly es tablished independent Scientific Committe...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2011

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Internasjonalisering, migrasjon og medborgerskap i flerkulturelle samfunn. Videreføring av prosj. 150188/V10. Videref. etter søknad 177650.

Satsingen vil ha internasjonalisering og rettighetskonflikter som hovedfokus. De senere årene har det skjedd et stadig sterkere gjennomslag for internasjonal rettighetslovgiving i norsk rettspraksis. Høyesterett har i løpet av et drøyt tiår beveget seg fr a å gå ut fra at norsk rett forutsettes å...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

IKT2010-Grunnleggende IKT-forskning

Incremental and component-based software development (INCO)

The high costs and high failure rate of present software projects call for better technologies and work processes for software development and maintenance. In recent years, incremental and component-based development have been proposed as remedies separat e or combined to reduce development time ...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

MARE-Marine ressurser,miljø og forv

Flagellate biodiversity of marine North Atlantic sandy beaches - training, Barcelona

DNA isoleres fra prøver samlet i felt fra Hulvika og Håøya i Oslofjorden på ulike tidspunkter i løpet av første prosjektår og på Vestlandet (Espegren utenfor Bergen) i løpet av sommeren (2004). DNAet holdes dypfryst (-80 °C) og taes med til Barcelona samm en med dypfryste paralleller fra de samme...

Tildelt: kr 37 999

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

GNBIO-Grunnleggende næringsrettet bioteknologi

RNA interference targeting Tissue Factor, a novel principle for cancer therapy.

The principal goal of this project is to explore the use of RNA interference (RNAi) technology in cancer therapy using Tissue Factor (TF) as a target. The project is based upon recent advances in RNAi technology and in our understanding of the role of TF in cancer cell biology. The cloning of T...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Modification of ischemic injury in the heart

Ischemic heart disease is the major cause of morbidity and mortality in the western world. Myocardial ischemia can be acute and chronic. In acute ischemia revascularization is essential to salvage myocyte viability, but reoxygenation paradoxically increa ses ischemic injury. In patients this is m...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

MATJORD-Program for forskning innenfor jordbruksog matproduksjon

Beskytter melkeprodukter mot metabolsk syndrom?

...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

5-HT4-reseptor-ligander til medisinsk anvendelse

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Aided Interpretation of Quantitative Genomics via Literature Networks and High Throughput Screening Integration

The scientific discipline of quantifying genomic variation using techniques such as QTL (Quantitative Trait Loci) and array-CGH (Cytogenic Genomic Hybridization) is increasingly being used with great success to unravel the genetic basis of complex traits. This growing field has the potential of ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Videreutvikling og anvendelse av mikrobaserte simuleringsmodeller

I Statistisk sentralbyrå har en etter hvert lang erfaring i å utvikle mikrosimuleringsverktøy. Av flere grunner er nå tiden inne til å etablere et mer helhetlig sett av analysemodeller, dvs. kunne gjennomføre analyser der en ser ulike deler av beskatninge n, dvs. både den indirekte og den direkte...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Flytting av inntekt inn og ut av Norge? En empirisk analyse av selskaper med og uten eiermessig tilknytning til utenlandske selskaper

Flernasjonale selskaper kan flytte skattepliktig inntekt mellom land ved å manipulere med internprisene. Manipulasjon med internprisene betyr at prisen på transaksjoner mellom konsernselskaper avviker fra markedsprisen (dvs. prisen som ville ha blitt avta lt hvis transaksjonen ble inngått mellom ...

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Utvikling av prøveopparbeidingskit for påvisning av kjønnsykdommene Klamydia, Gonorre og Mycoplasma med bruk av PCR som amplifikasjonssystem

Seksuelt overførbare bakteriesykdommer lar seg behandle med antibiotika, men for å få kontroll med slike infeksjoner må det foreligge effektive og rasjonelle diagnoseverktøy. I de senere år har flere kommersielle genbaserte tester for Klamydia og Gonorre blitt introdusert, og dette vil etter hv...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Utvikling av 2. generasjons hudvennlig desinfeksjonsvæske

MainSani’s forretningside er å utvikle en portefølje av produkter for desinfeksjon av hender. MainSani samarbeider med ledende internasjonale miljøer. MainSani AS er tildelt rett til å benytte EUREKA-logoen i sin profilering. EU-kommisjonen finansierer Ma inSani’s utvikling av et nytt apparat for...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

VM-Vareproduksjon og materialforedling

IdéAl-prosjektet - videreføring

IdéAl-prosjektet skal fremme innovativ anvendelse og mer bruk av aluminium i bedrifter i Norge, delvis gjennom høsting fra Norlightprosjektene. Suksesskriterier er globalt potensiale, økt tonnasje, større antall nye produkter, unik kompetanse, synlighet for aluminium og norsk basert kompetanse...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

FIBA-FoU-basert innovasjon i BA-næringen

FoU Prosjekt Utvikling av modeller for effektiv sykehusdrift

Prosjektbeskrivelsen gjelder gjennomføring av et forprosjekt i 2005, med ambisjon om videreføring i et større hovedprosjekt fra januar 2006 til 2008. Prosjektet skal ha fokus på eksisterende sykehus, dvs. kunne danne grunnlag for forbedringsprosesser i dr ift, bruk og utviklingsfasene. Resultatet...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CO2 Capture Project Phase 2 - The Norwegian Gas Power Case

CCP2 is a continuation of the CCP project that received Klimatek funding 2000 - 2004. The CO2 Capture Project Phase 1, or CCP1, showed a potential for cost reduction for CO2 capture from a gas fired power station of Norway by 55 - 60% in terms of costs p er avoided ton of CO2. The incremental co...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND: How to make it. Private-public partnerships in mananging sustainable development in mountain regions.

Sustainable development in rural areas is currently a major political focal point. Public – private partnerships for rural development have been established, with the aim of utilizing local nature resources and qualities for commercial purposes, in an eco logically sustainable manner. The main pu...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Arms Against a Sea of Troubles: Ethics and the New Trends in Military Intervention

The aim of this project is to chart the ethical issues raised by new trends in military intervention and to develop an innovative set of scholarly principles and methods in order to address them. Through an international collaboration between specialists in the fields of political science, philos...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Høyrisikogrupper og høyrisikoatferd i veitrafikken.

Prosjektet tar sikte på å finne atferdsmessige forklaringer på høy ulykkesrisiko i veitrafikken, som et grunnlag for målretting av tiltak for større trafikksikkerhet. I lys av nullvisjonen vil det bli fokusert på atferd som er relatert til risiko for alv orlige ulykker. Høyrisikogrupper kan defi...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2010

Sted: Oslo

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Kryostat ved SNBL

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo