191 prosjekter

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Nasjonal helseanalyseplattform for forskning

Den nasjonale helseanalyseplattformen skal gi enklere tilgang til helsedata for forskning, på tvers av helseregistre og andre relevante datakilder. Løsningen skal tilby enklere veilednings-, søknads- og analysetjenester for tilgang til og analyse av helsedata. Aktuelle datakilder for plattformen ...

Tildelt: kr 165,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Marine Technology Laboratories - Required Upgrading and Developments (Phase III)

Det Marintekniske senteret på Tyholt i Trondheim, har vært medvirkende til utvikling og etablering av den Norske Maritim næringen. Senteret består av tre institusjoner, NTNU (Institutt for Marinteknologi), SINTEF Ocean (en del av SINTEF), og AMOS (Center of Excellence-Autonomous Marine Operations...

Tildelt: kr 28,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

A Norwegian Argo Infrastructure - a contribution to the European and global Argo infrastructure

NorArgo2 er et havobservasjonssystem for de nordiske havområdene som består av oseanografiske batteridrevne bøyer, Argo bøyer. Argo bøyene holder seg for det meste nede i havdypet hvor de driver fritt med strømmene der. Bøyen har en oppdrift tilsvarende vannmassene den settes ut i. Opp- og nedsti...

Tildelt: kr 59,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2026

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Archaeological Digital Excavation Documentation

DED-prosjektet (Archaeological Digital Excavation Documentatio / Digital arkeologisk utgravningsdokumentasjon) skal gi tilgang til arkeologisk utgravningsdokumentasjon. MUSIT-samarbeidet (MUSeum IT) har gitt fri og samlet tilgang til arkeologiske gjenstander og bilder fra universitetsmuseene i Os...

Tildelt: kr 16,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Framing "Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure" in Norway

Dette prosjektet har vært viktig på flere måter: For å videreutvikle ACTRIS som forskningsinfrastruktur i Norge, for å ivareta norske vitenskapelige interesser og for å styrke posisjonen for norske institutter i den europeiske forskningsinfrastrukturen ACTRIS i fremtiden. ACTRIS (Aerosols, Clo...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Enabling LHC Physics at Extreme Collision Rates

Med Large Hadron Collider (LHC) på CERN har vi begynt en ny æra med forskning innen høyenergifysikk. I løpet de første årene har med operasjon har LHC hatt stor suksess, spesielt med oppdagelsen av Higgs bosonet. En serie med oppgraderinger er under planlegging for å utnytte fullt ut potensialet ...

Tildelt: kr 85,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Norwegian Primary Care Research Network

Ca 70% av befolkningen er hos fastlegen sin hvert år. Likevel er det altfor lite forskning knyttet til fastlegene og deres pasienter. Det finnes i dag ingen infrastruktur som gir forskere effektiv tilgang til pasienter i primærhelsetjenesten og deres data. Mange pasienter ønsker å delta i studier...

Tildelt: kr 65,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2027

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System - Infrastructure development of the Norwegian node (SIOS InfraNOR) - revised

Klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor i dag. Globale klimamodeller viser at polarområdene spiller en viktig rolle i jordas klimasystem. Det er i Arktis at klimaendringene skjer fortest, og det er anslått at temperaturene her vil øke med mellom 4 og 8 grader i snitt inne...

Tildelt: kr 94,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2027

Sted: Svalbard

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Molecular Imaging Infrastructure

The Norwegian Molecular Imaging Infrastructure (NORMOLIM) er en nasjonal infrastruktur for biomedisinsk avbildning og en node i den europeiske forskningsinfrastrukturen for bildedannende teknologier innen biologisk og biomedisinsk vitenskap (Euro-BioImaging ERIC). Bildedannende teknologier er he...

Tildelt: kr 46,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NeIC-Norway: Norwegian Participation in the Nordic e-Infrastructure Collaboration

Prosjektet svarer på CERN-eksperimentenes behov for langsiktig drift og på anmodningen fra Nordisk Ministerråd om nordisk samarbeid rundt utvikling av tjenester for eInfrastruktur. Kontinuerlig investering i kompetanse, programvare og system-infrastruktur er viktig for å opprettholde spekteret av...

Tildelt: kr 27,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Future distribution and transmission electrical grid components lab

Prosjektet skal etablere en nasjonal og internasjonal ressurs for forskning for fremtidens kraftkomponenter og relaterte temaer. Forskningsinfrastrukturen vil bli gjort tilgjengelig for nasjonale og internasjonale forskere, og industri. Målet er å utvikle pålitelige, komponenter for fremtidens en...

Tildelt: kr 29,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

E-INFRA 2016 - a national e-infrastructure for science

UNINETT Sigma2 (Sigma2) har ansvaret for innkjøp og drift av den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap i Norge og tilbyr tjenester innen tungregning (HPC-maskiner, Notur) og datalagring (NorStore). Sigma2 tilbyr tjenestene til individer og grupper involvert i forskning og utdanning ...

Tildelt: kr 115,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Experimental Infrastructure for Exploration of Exascale Computing

Over de senere årene har datakraft økt eksponentielt, og det neste steget er å utvikle exascale-maskiner som kan utføre en milliard milliard (10^18) regneoperasjoner per sekund på desimaltall. Opprinnelig var dette gjennombruddet spådd å komme i 2018, men det er fortsatt noen år igjen før målet e...

Tildelt: kr 37,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ACCESS Life Course Database: Upgrade and Expansion

Livsløpsstudier er et viktig forskningsområde for samfunnsvitenskapelige og helsefaglige disipliner. Slike studier, der de samme personer følges over lengre tid, har vært mangelvare i norsk forskning. Med infrastrukturprosjektet ACCESS Upgrade får forskere og studenter tilgang til oppdaterte long...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2025

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Nasjonal helseanalyseplattform for forskning

Helsedataprogrammet skal bidra til bedre utnyttelse, bedre kvalitet, enklere innrapportering og sikrere håndtering av data i de nasjonale helseregistrene. I fase 1 arbeider programmet med å utrede og planlegge en nasjonal plattform for tilgjengeliggjøring og analyse av helsedata og andre personda...

Tildelt: kr 29,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ELIXIR Norway - a distributed infrastructure for the next generation of life science

I dette prosjektet videreføres, konsolideres og utvides infrastrukturen for bioinformatikk i Norge, og i Europa, ved å være den nasjonale noden i den europeiske ELIXIR-organisasjonen. Prosjektet koordineres fra Universitetet i Bergen, og omfatter aktiviteter (som sub-noder) ved Universitetet ...

Tildelt: kr 86,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Ukjent Fylke

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Laboratories for an Energy Efficient Industry

Det nasjonale laboratoriet HighEFFLab skal være den ledende plattformen for eksperimentell forskning innen energieffektivisering av industrielle prosesser, og skal tilby avansert forskningsutstyr for utvikling og demonstrasjon av innovative løsninger for industrien. HighEFFLab skal støtte opp und...

Tildelt: kr 50,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Laboratory for Mineral and Materials Characterisation

Infrastruktur for hele verdikjeden fra mineraler til materialer Infrastrukturen skal brukes i forskning på mineraler, metaller og avanserte materialer. Ved å se disse områdene under ett åpnes det store muligheter for tverrfaglig forskning og industriutvikling. Det er et næringspolitisk mål å...

Tildelt: kr 54,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Forprosjekt - Nasjonal helseanalyseplattform for forskning

Forprosjektet for Helseanalyseplattformen skal detaljplanlegge og igangsette arbeidet med å utrede og etablere en nasjonal helseanalyseplattform for forskning. Helseanalyseplattformen skal sørge for enklere tilgang til helseopplysninger for akademisk og industriell forskning og legge til rette fo...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Tiller Multiphase Flow Laboratory

Den eksisterende infrastrukturen på SINTEF Flerfaselaboratoriet har vært en aktiv og viktig aktør for utviklingen av norsk olje- og gassindustri. Forskning og utvikling av flerfaseteknologien har muliggjort subsea løsninger som tillater transport og behandling av samtidig olje-, vann- og gass-str...

Tildelt: kr 10,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

MANULAB: Norwegian Manufacturing Research Laboratory

MANULAB vil være en nasjonal forskningsinfrastruktur for forskning på vareproduksjon, og målet er å skape en infrastruktur som er i stand til å utføre banebrytende forskning med topp moderne utstyr. Videre skal MANULAB støtte norsk vareproduserende industris muligehter til å øke sin globale konku...

Tildelt: kr 78,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Innlandet

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Biorefinery Laboratory

Norsk bioraffineringslaboratorium (NorBioLab) er en nasjonal forskningsinfrastruktur for bioraffinering som inkluderer de viktigste norske forskningsgruppene innen bioraffinering i Norge; RISE PFI, SINTEF Energi, SINTEF Industri, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norsk instit...

Tildelt: kr 31,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Tilskudd til aksjekapital for SIOS AS

...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Svalbard

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Center for Plankton Technology

Verden har et økende behov for mat når jordens befolkning skal øke til over 9 milliarder innen 2050. Det er begrensende muligheter for å øke matproduksjonen både på landjorden og med tradisjonelle fiskerier. En bærekraftig vekst innen marin akvakultur betinger en endring fra dagens avhengighet av...

Tildelt: kr 19,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Aquafeed Technology Centre

Etablering av Akvafôr-teknologisenteret (ATC) vil bidra til å løse fremtidige utfordringer relatert til en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Senteret vil tilby forskningsinfrastruktur rettet mot ny og forbedret utnyttelse av fôringredienser basert på tilgjengelige marine, vegetabilske, ...

Tildelt: kr 32,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Arctic ABC Development

Arctic ABC Development har utviklet autonome observasjons-plattformer som kan fryses inn i både drivis og fastis i Arktis. Instrumenteringen på plattformene inkluderer akustikk og optiske instrumenter, i tillegg til standard oseanografiske sensorer. De forskjellige sensorene er fordelt på fem uli...

Tildelt: kr 20,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2025

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NORWEGIAN GEOTEST SITES

Forskningsprosjektet GEOTESTING - NASJONALE FORSØKSFELT, med midler fra Norsk Forskningsråd, har etablert fem nasjonale forsøksfelt. Forsøksfeltene er blitt etablert nær Oslo og Trondheim og på Svalbard. Forskningskonsortiet ledes av NGI og består i tillegg av NTNU, SINTEF/UNIS og Statens vegvese...

Tildelt: kr 40,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NOR-OPENSCREEN - the Norwegian EU-OPENSCREEN node

NOR-OPENSCREEN samler norsk ekspertise innen kjemisk biologi og marin bioprospektering og etablerer en distribuert, nasjonal infrastruktur av screening plattformer som skal gjøres tilgjengelig for forskere fra både akademia og industri. Kjemisk biologi er et raskt voksende tverrfaglig felt som...

Tildelt: kr 33,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2025

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Advanced Light Microscopy Imaging Network (NALMIN)

Avansert lysmikroskopi er en hjørnestensteknologi innen de fleste livsvitenskaper, og hurtige fremskritt innen denne teknologien - aktualisert ved Nobelprisen i kjemi til tre pionerer innen lysmikroskopi - byr på nye muligheter. NALMINs mål er å tilby den mest avanserte lysmikroskopi til norske f...

Tildelt: kr 55,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2025

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Integrated Carbon Observation System (ICOS)-Norway and Ocean Thematic Centre (OTC)

ICOS (Integrert Karbon Observasjonssystem) er en Europeisk forskningsinfrastruktur som ble etablert for å koordinere og samle inn kvalitetsmålinger av drivhusgasser og gjøre dem tilgjengelig for ulike forskningsmiljøer. ICOS koordinerer et målenettverk av drivhusgasser fra ulike steder på land, ...

Tildelt: kr 96,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2026

Sted: Vestland