1 646 prosjekter

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

NordForsk Machine learning applied to predicting and preventing production loss in aquaculture

Every year, up to 20% of farmed salmonids die before slaughter. Episodes of mortality happen during stressful incidents and interventions such as parasite treatment, deteriorating water quality, and transport to slaughter. Large fish that die during stressful procedures before slaughter is of par...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Climate change in Russia’s Arctic: Perceptions, response, implications

Tilpasningsstrategier til klimaendringene varierer mellom land. En viktig grunn til det er at fortolkningen av klimaendringene også varierer. Ved å forstå valget av klimakunnskap som legges til grunn for beslutninger om utbygging og utvikling i Arktis kan vi si noe om hvor bærekraftige de økonomi...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

SAMØKONOMI-Makroøkonomiske utfordringer

Employment, investment, and inequality in the aftermath of the Covid-19 crisis

Prosjektet vil studerer ulike elementer ved Covid- krisen og langsiktige effekter på person- og bedriftsnivå, samt ser dette i sammenheng med eierstruktur i bedriftene og hvem som taper og tjener på ulike offentlige korona-støttetiltak og den generelle konjunkturutviklingen. Ambisjonen er å bruke...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Viken

NOFIMA-FFL-NOFIMAS STRATEGISKE PROGRAMMER-FFL

Norwegian agricultural products and ingredients for a healthy and sustainable future

Mange rapporter understreker fremtidige utfordringer på grunn av en voksende befolkning i kombinasjon med begrensede landbruksområder og klimaendringer. For å møte disse utfordringene er det allment anerkjent at matsystemet må endres. For å klare dette er det behov for forskningsbasert kunnskap s...

Tildelt: kr 69,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NOFIMA-FFL-NOFIMAS STRATEGISKE PROGRAMMER-FFL

FutureFoodControl- Foodsafety, reduced food waste and sustainabel packaging

FutureFoodControl: Trygg mat, redusert matsvinn og bærekraftige emballeringssystemer. Det oppstår stadig nye utfordringer knyttet til mikrobiell trygghet og forringelse av maten, og det er et stort fokus på reduksjon av matsvinn og reduksjon av bruk av plast til emballering av mat. I programmet s...

Tildelt: kr 82,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Challenges to Ocean Governance: Regional Disputes, Global Consequences? (OCEANGOV)

Klimatiske, økonomiske og teknologiske endringer medfører søkelys på hav og havpolitikk. Dette har blitt stadig tydeligere i visse maritime domener, som Polhavet, Svartehavet og Øst-Kina-havet. Hva avgjør fremveksten og utviklingen av disputter om marine ressurser og maritimt område en regional k...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Next generation functional pet food for selected segments by use of new biobased ingredients with effect on dog health and wellbeing

Norilia og Felleskjøpet vil utvikle og lansere innovative hundefôr-produkter basert på nye biobaserte og bærekraftige ingredienser med funksjonelle egenskaper egnet for spesial-produkter til utvalgte segment. Ingrediensene er; hydrolyserte fjørfe-proteiner, uløselige proteiner- og mineraler, egg...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Non-Food Organic Resources - based feeds optimised for salmon until post-smolt stages

Sustainable expansion of the aquaculture industry has to take place with use of third generation feed ingredients. Examples of such ingredients include microalgae, single cell organisms and insect meal. The NON-Fôr project aims to build upon the state-of-the-art knowledge from previous EU and Nat...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

God velferd for avlsdyr i slaktekyllingproduksjonen gjennom optimalt fysisk miljø og management – Foreldrevelferd

En viktig verdi for norsk landbruk er å sørge for god dyrevelferd for alle dyr. God velferd innebærer god helse, utløp for viktige behov, og positive opplevelser. God dyrevelferd handler altså ikke kun om fravær av sykdom og skade, men også om tilstedeværelse av positive opplevelser. Norsk slakte...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

SOLUTIONS: New solutions for potato canopy desiccation, control of weeds and runners in field strawberries & weed control in apple orchards

Håndtering av ugress og andre plantevernutfordringer er viktig for å unngå avlingstap i landbruket. Tilbudet av norske rå-, mat- og fôrvarer påvirkes av at bonden lykkes med sin innsats i åker og frukthager. Et nylig forbud mot plantevernmiddelet dikvat og den usikre framtida til glyfosat – begge...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Mattrygghet: Healthy feed to healthy aquatic food via Sino-Norwegian cooperation (Feed2food)

Fôrtilsetnnger slik som antioksydanter og stoffer som hemmer vekst av mugg og bakterier er blitt vanlige tilsetningsstoffer i dietter for både mennesker og fisk. Enkelte av disse stoffene kan ha negative bivirkninger dersom de brukes i kombinasjon med enkelte andre fôringredienser. We har nylig v...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Millennial Salmon

Millennial Salmon er et strategisk partnerskap mellom verdensledende europeiske organisasjoner i lakseoppdrettsnæringens verdikjede. FoU aktører (Nofima & Sintef Ocean-Norge), fôr (EWOS Cargill-Norge) og råstoff (Innovafeed-Frankrike & Corbion-Nederland) produsenter og en grossist (Auchan-France)...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KSP-S: Bio-farming for bioactive compounds

Målet med " Bio-farming for bioactive compounds " er å øke verdien i norsk landbrukssektor ved å produsere bioaktive forbindelser (fytogener) for fôrtilsetning og bioaktiv emballasje gjennom 1) å øke holdbarheten til laksefôr 2) redusere vintersår i oppdrettsfisk 3) å forbedre tarmflora og helse ...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

A NEW AND SUSTAINABLY PRODUCED HEALTH IMPROVING AND LICE DETERRING ALGAE-SALMONFEED

Prosjektet er basert på et konsept hvor CO2 og NOx fra fabrikkrøyken til ferrosilisium produsenten Finnfjord AS omdannes til energirik mikroalgebiomasse. Mikroalgene som brukes tilhører gruppen kiselalger (diatomeer) og finnes i Arktis og langs kysten av Nordnorge. Algene er energirike da de inne...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genomic-based breeding technology for the improvement of pre-harvest sprouting resistance in spring wheat under Norwegian climate

Høy produksjon av norsk hvete med matkvalitet er viktig for å nå myndighetens mål om å øke den nasjonale matproduksjonen. Alle hvetesorter på det norske markedet i dag har det genetiske potensialet som trengs for god bakekvalitet, men denne kvaliteten blir ofte ødelagt av aksgroing (PHS) ved for...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Innlandet

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

ANTIGRO - New strategies for sprout control in long time storage of processing potatoes

I dette prosjektet skal det utvikles nye, robuste og bærekraftige strategier for langtidslagring av poteter til fritering, som et alternativ til antigromiddelet som nå ikke lenger er tillatt. Strategiene skal tilpasses de ulike lagertypene og råvarene som brukes her i landet. Prosjektet vil omf...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RegReSir - Regional Resilience and Sustainable Industrial Restructuring

Norsk næringsliv står overfor store utfordringer som en følge av COVID-19 krisen. I dette prosjektet skal vi analysere hvordan bedrifter, næringer og regioner håndterer disse utfordringene. Vi vil avdekke hvordan bedrifter og næringer tilpasser seg under krisen, hvordan de offentlige virkemidlene...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Developing tools to optimize the control of coccidiosis without use of antimicrobials

Hovedmålet med TEiCON er legge til rette for og styrke en bærekraftig utvikling av norsk fjørfekjøttproduksjon basert på minimal bruk av antibiotika og koksidiostatika. Vi vil kartlegge antall koksidier i norske slaktekyllinger og slaktekalkuner med og uten tarmsjukdom, og undersøke hvilke koksid...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Improving detection and diagnosis of maedi-visna virus infection in sheep in Norway

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til å utrydde mædi ved å forbedre diagnostikk og overvåking for sykdommen. Mædi er en virussykdom som forårsaker lungebetennelse, pustevansker og avmagring hos smittede sauer. Mædiviruset kom til Norge med importert sau fra Danmark på 60-/70-tallet, og ble før...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Proteins and biomolecules sources for nutritional security and biodiversity of bakery products in a circular food system

Verdens befolkning vokser og det fører til et økt behov for mat, spesielt høyverdige proteiner. Landbruk og landbruksbasert matproduksjon fører til at det dannes flere milliarder tonn restråstoff hvert år. Disse sidestrømmene skapes gjennom hele verdikjeden – fra produksjon til distribusjon. Dis...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

LiceRESIST: Unravelling genetic mechanisms underlying sea lice resistance in salmonid fishes

Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) er den vanligste parasitten på oppdrettslaks, og det største sykdomsproblemet i akvakultur. I mange land har lakselus blitt multiresistens mot kjemisk behandling, og mangel på effektiv behandling mot lus truer framtidig vekst i næringen. I ville populasjoner fin...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Centre for Geophysical Forecasting (CGF)

Det er et økende behov for nøyaktig overvåkning og prognoser knyttet til jorda vår. Jordskjelv, ras, kartlegging av vannressurser, hydrokarboner og tilhørende lagring av CO2 er velkjente eksempler. Vår visjon er å lage et verdensledende senter for geofysisk prognosering og bærekraftig ressursutny...

Tildelt: kr 90,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Towards a healthy and sustainable diet in Norway – The NOR-Eden project

Sunt og bærekraftig kosthold i Norge – NOR-Eden prosjektet Usunt kosthold utgjør en stor utfordring for folkehelsen, og matproduksjon bidrar med en betydelig andel av klodens klima- og miljøbelastning. Hvordan kan vi sette sammen et kosthold som både er bra for helsa og som gir et klima- og miljø...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Media Innovation Through the Corona Crisis (MICC) - how news media can build and implement innovation ability

Covid-19 har sendt nyhetsmediene ut i en berg- og dalbane. På den ene siden har publikum strømmet til mediene for å få informasjon og nyheter. I tillegg har nordmenns tillit til nyhetsmediene økt under koronautbruddet. På den andre siden har pandemien hatt dramatiske innvirkninger på medienes an...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: ProMoTun - Productivity Monitoring of Tunnelling

ProMoTun (Productivity Monitoring in Tunnelling) har som mål å utvikle en unik datadrevet applikasjon for sammenhengende innsamling og utnyttelse av ytelsesdata som fremkommer gjennom tunnelbyggeprosessen. Et stort antall ulike datainnsamlingssystemer og brukergrensesnitt kompliserer imidlertid e...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

LabRec - Labor Demand in Crisis and Recovery

Formålet med prosjektet er å studere endringer i etterspørselen etter arbeidkraft gjennom og etter den pågående korona-krisen. Den første delen av prosjektet begynner med å følge endringer i nye jobb-utlysninger basert på data fra NAV. Vi sammenlikner utviklingen i ettersprørselen etter arbeidsk...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Diversifying sustainable and organic food systems

FOOdIVERSE skal undersøke hva som karakteriserer matforsyningen og matforbruket i fem europeiske land: Tyskland, Italia, Norge, Polen og Storbritannia. Prosjektet søker å identifisere hva som kjennetegner et robust og mangfoldig forsynings- og forbruksmønster og hvilke faktorer som kan bidra til ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Kapasitetsbeskyttelse av offentlige digitale tjenester

Dette prosjektet heter «Kapasitetsbeskyttelse av offentlige digitale tjenester», med forkortelsen CapGuard, basert på engelsk navn «Capacity Guard of public digital services». De fleste it-systemer har beskyttelse mot fiendtlige angrep, men i dette prosjektet skal vi forske på og beskytte sent...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114314 SPEKTIR: A Novel Miniature Multispectral Thermal Image Sensor for Multi-Industrial use

Alle fysiske objekter sender ut termisk stråling med et spekter som avhenger av objektets temperatur. Øynene våres kan bare se termisk stråling fra varme objekter. For eksempel ser den termiske strålingen fra en kokeplate på 500 degree Celsius ut som en svak rød glød for menneskeøyet. Vi er blind...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Fakespeak - The language of fake news Fake news detection based on linguistic cues

Det meste av forskningen omkring avsløring av falske nyheter (definert som "nyheter" der opphavspersonen vet at "nyhetene" er usanne, og der formålet er å villede) gjøres av informatikere (computer scientists) alene. Språkvitenskapen har imidlertid vist at de språklige trekkene ved en tekst varie...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo