0 antall prosjekter

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Ocean Space Field Laboratory Trondheimsfjorden

For Norge er satsingen på havet særlig strategisk viktig, både fordi havet er vårt viktigste ressursgrunnlag, men også fordi det representerer en av våre største kilder til økt verdiskaping og sysselsetting i dag og i fremtiden. En forutsetting for fremtidig utnyttelse av Havrommet er at vi evner...

Tildelt: kr 60,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian P&A Laboratories

Bestandighet av brønner, også kalt brønnintegritet, er avgjørende både for sikker utnyttelse av petroleumsressurser, forlating av petroleumsreservoarer, utnyttelse av dyp geotermisk energi, undergrunnslagring av hydrogen og CO2 og sikker lagring av radioaktivt avfall. Brønner som er forlatt på e...

Tildelt: kr 77,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Research Centre for Hydropower Technology Laboratories

HydroCen Labs vil oppgradere og rehabilitere Vannkraftlaboratoriet og Vassdragslaboratoriet som ligger ved NTNU. Vannkraftlaboratoriet og Vassdragslaboratoriet ble bygget i 1917 og 1958, og begge må oppgraderes for å imøtekomme fremtidens behov for forskningsinfrastruktur. Vannkraftlaboratoriet h...

Tildelt: kr 55,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

EMBRC-Norway: The Norwegian Node of the European Marine Biological Resource Centre

EMBRC-Norway utgjør den norske noden i den felles-europeiske infrastrukturen EMBRC-ERIC (European Marine Biological Research Centre - European Research Infrastructure Consortium), og består av sentrale nasjonale forsknings- og utdanningsinstitusjoner innen det marine biologiske fagområdet. Det le...

Tildelt: kr 26,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2028

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ESS ERIC (European Spallation Source ERIC) - Ekstra bidrag til konstruksjon

...

Tildelt: kr 67,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Ukjent Fylke

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ESS ERIC (European Spallation Source ERIC) - Bidrag til drift

...

Tildelt: kr 263,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Ukjent Fylke

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Bioprocessing & Fermentation Centre-NBioC

Mange produkter innen medisin, kosmetikk og plastikk kommer i dag fra ikke-fornybare kilder. Det grønne skiftet er en global utfordring som krever enorm teknologisk utvikling, men som samtidig åpner spennende muligheter for rask utvikling mot en biobasert økonomi. Sentralt for det grønne skifte...

Tildelt: kr 40,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2027

Sted: Rogaland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

E-INFRA 2018 - a national e-infrastructure for science

Søkeren til denne INFRASTRUKTUR-utlysningen er Sigma2 AS. Sigma2 har det strategiske og operasjonelle ansvaret for den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap og lagring av vitenskapelige data i Norge. Sigma2 tilbyr tjenester innen tungregning (HPC ? High Performance Computing) og...

Tildelt: kr 337,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System – Knowledge Centre, operational phase

Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS) er et observasjonssystem for langtidsovervåkning i Svalbard og havområdene rundt. SIOS er et regionalt distribuert nettverk som er optimisert for å produsere data som er nyttige for forskning innenfor globale miljø- og klimaendringer. SIOS ...

Tildelt: kr 33,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Svalbard

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Infrastructure for Norwegian Earth System modelling

En klimamodell løser matematisk formulerte naturlover på et tredimensjonalt rutenett. Klimamodellen deler opp jordsystemet i komponenter (atmosfære, hav, havis, landjord med vegetasjon osv.) som vekselvirker gjennom overføring av energi, bevegelse og fuktighet. Når klimamodellen også inkluderer a...

Tildelt: kr 69,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2026

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NorSOOP: Norwegian Ships Of Opportunity Program for marine and atmospheric research

Verdens hav utgjør omtrent ¾ av jordas overflate og produserer omtrent halvparten av oksygenet som vi puster inn. Verdens hav er også viktig for produksjon av mat for mennesker fra både villfisk og fisk fra oppdrettsnæringen, de har en sterk påvirkning på vær og klima, og påvirker vår helse, triv...

Tildelt: kr 26,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2026

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Nasjonal helseanalyseplattform for forskning

Den nasjonale helseanalyseplattformen skal gi enklere tilgang til helsedata for forskning, på tvers av helseregistre og andre relevante datakilder. Løsningen skal tilby enklere veilednings-, søknads- og analysetjenester for tilgang til og analyse av helsedata. Aktuelle datakilder for plattformen ...

Tildelt: kr 165,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Marine Technology Laboratories - Required Upgrading and Developments (Phase III)

Det Marintekniske senteret på Tyholt i Trondheim, har vært medvirkende til utvikling og etablering av den Norske Maritim næringen. Senteret består av tre institusjoner, NTNU (Institutt for Marinteknologi), SINTEF Ocean (en del av SINTEF), og AMOS (Center of Excellence-Autonomous Marine Operations...

Tildelt: kr 28,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

A Norwegian Argo Infrastructure - a contribution to the European and global Argo infrastructure

NorArgo2 er et havobservasjonssystem for de nordiske havområdene som består av oseanografiske batteridrevne bøyer, Argo bøyer. Argo bøyene holder seg for det meste nede i havdypet hvor de driver fritt med strømmene der. Bøyen har en oppdrift tilsvarende vannmassene den settes ut i. Opp- og nedsti...

Tildelt: kr 59,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2027

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Archaeological Digital Excavation Documentation

ADED-prosjektet (Archaeological Digital Excavation Documentation / Digital arkeologisk utgravningsdokumentasjon) gir tilgang til dokumentasjon fra utgravninger i Norge. UniMus:Kultur-samarbeidet gir fri og samlet tilgang til arkeologiske gjenstander og bilder fra universitetsmuseene i Oslo (Kultu...

Tildelt: kr 16,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2026

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Molecular Imaging Infrastructure

The Norwegian Molecular Imaging Infrastructure (NORMOLIM) er en nasjonal forskningsinfrastruktur for biomedisinsk og preklinisk avbildning og en trans-nasjonal node i Euro-BioImaging ERIC, den europeiske forskningsinfrastrukturen for bildedannende teknologier innen biologi og medisin med 18 medle...

Tildelt: kr 46,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

NeIC-Norway: Norwegian Participation in the Nordic e-Infrastructure Collaboration

Prosjektet svarer på CERN-eksperimentenes behov for langsiktig drift og på anmodningen fra Nordisk Ministerråd om nordisk samarbeid rundt utvikling av tjenester for eInfrastruktur. Kontinuerlig investering i kompetanse, programvare og system-infrastruktur er viktig for å opprettholde spekteret av...

Tildelt: kr 27,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Framing "Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure" in Norway

Dette prosjektet har vært viktig på flere måter: For å videreutvikle ACTRIS som forskningsinfrastruktur i Norge, for å ivareta norske vitenskapelige interesser og for å styrke posisjonen for norske institutter i den europeiske forskningsinfrastrukturen ACTRIS i fremtiden. ACTRIS (Aerosols, Clo...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Akershus

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Enabling LHC Physics at Extreme Collision Rates

Med Large Hadron Collider (LHC) på CERN har vi begynt en ny æra med forskning innen høyenergifysikk. I løpet de første årene har med operasjon har LHC hatt stor suksess, spesielt med oppdagelsen av Higgs bosonet. En serie med oppgraderinger er under planlegging for å utnytte fullt ut potensialet ...

Tildelt: kr 85,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

The Norwegian Primary Care Research Network

PraksisNett er en infrastruktur for forskning i primærhelsetjenesten. Målet med PraksisNett er å legge til rette for at forskere skal kunne gjennomføre gode og kvalitetssikrede kliniske studier i norsk allmennpraksis. I alt 70 prosent av den norske befolkning besøker fastlegen sin hvert år og h...

Tildelt: kr 65,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2027

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System - Infrastructure development of the Norwegian node (SIOS InfraNOR) - revised

Klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor i dag. Globale klimamodeller viser at polarområdene spiller en viktig rolle i jordas klimasystem. Det er i Arktis at klimaendringene skjer fortest, og det er anslått at temperaturene her vil øke med mellom 4 og 8 grader i snitt inne...

Tildelt: kr 94,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2028

Sted: Svalbard

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Future distribution and transmission electrical grid components lab

ElpowerLab vil være en nasjonal og internasjonal ressurs for forskning for fremtidens kraftkomponenter og relaterte temaer. Forskningsinfrastrukturen vil bli gjort tilgjengelig for nasjonale og internasjonale forskere, og industri. Målet er å utvikle pålitelige, komponenter for elektrifisering av...

Tildelt: kr 29,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Experimental Infrastructure for Exploration of Exascale Computing

Over de senere årene har datakraft økt eksponentielt, og man har nylig tatt steget til exascale-maskiner som kan utføre en milliard milliard (10^18) regneoperasjoner per sekund på desimaltall. Opprinnelig var dette gjennombruddet spådd å komme i 2018, men offisielt ble det først nådd høsten 2022 ...

Tildelt: kr 37,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2026

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

E-INFRA 2016 - a national e-infrastructure for science

UNINETT Sigma2 (Sigma2) har ansvaret for innkjøp og drift av den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap i Norge og tilbyr tjenester innen tungregning (HPC-maskiner, Notur) og datalagring (NorStore). Sigma2 tilbyr tjenestene til individer og grupper involvert i forskning og utdanning ...

Tildelt: kr 115,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ACCESS Life Course Database: Upgrade and Expansion

Alders- og livsløpsstudier er et viktig forskningsområde for samfunnsvitenskapelige og helsefaglige disipliner. Slike studier, der de samme personer følges over lengre tid, har vært mangelvare, særlig i norsk samfunnsvitenskapelig forskning. Med infrastrukturprosjektet ACCESS Upgrade får forskere...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2026

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

ELIXIR Norway - a distributed infrastructure for the next generation of life science

I dette prosjektet videreføres, konsolideres og utvides infrastrukturen for bioinformatikk i Norge, og i Europa, ved å være den nasjonale noden i den europeiske ELIXIR-organisasjonen. Prosjektet koordineres fra Universitetet i Bergen, og omfatter aktiviteter (som sub-noder) ved Universitetet ...

Tildelt: kr 86,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Nasjonal helseanalyseplattform for forskning

Helsedataprogrammet skal bidra til bedre utnyttelse, bedre kvalitet, enklere innrapportering og sikrere håndtering av data i de nasjonale helseregistrene. I fase 1 arbeider programmet med å utrede og planlegge en nasjonal plattform for tilgjengeliggjøring og analyse av helsedata og andre personda...

Tildelt: kr 29,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Laboratories for an Energy Efficient Industry

Det nasjonale laboratoriet HighEFFLab skal være den ledende plattformen for eksperimentell forskning innen energieffektivisering av industrielle prosesser, og skal tilby avansert forskningsutstyr for utvikling og demonstrasjon av innovative løsninger for industrien. HighEFFLab skal støtte opp und...

Tildelt: kr 50,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Laboratory for Mineral and Materials Characterisation

Norsk laboratorium for mineral- og materialkarakterisering (MiMaC) er en nasjonal infrastruktur som dekker hele verdikjeden fra mineraler til materialer. Infrastrukturen brukes i forskning på mineraler, metaller og avanserte materialer. Ved å se hele verdikjeden under ett åpnes det store mulighe...

Tildelt: kr 54,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Forprosjekt - Nasjonal helseanalyseplattform for forskning

Forprosjektet for Helseanalyseplattformen skal detaljplanlegge og igangsette arbeidet med å utrede og etablere en nasjonal helseanalyseplattform for forskning. Helseanalyseplattformen skal sørge for enklere tilgang til helseopplysninger for akademisk og industriell forskning og legge til rette fo...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo