0 antall prosjekter

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Arctic Field Summer Schools: Norway-Canada-USA collaboration

Dette INPART prosjektet støttet samarbeid innen forskning og utdanning mellom UiT Norges Arktiske Universitet, University of Alaska Fairbanks (UAF) i USA og University of Calgary i Canada. Tre sommerskoler har engasjert masters- og doctorgrads-studenter fra Norge, USA og Canada i vitenskapelige s...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Arctic cooperation between Norway, Russia, India, China and US in satellite Earth observation and Education

Polhavet har fått økende global oppmerksomhet blant annet på grunn av store enderinger i utbredelse og tykkelse av sjøisen. Stadig nye minimum i total sjøisutbredelse har blitt rapportert i september de siste 10-årene. Disse endringene kan bidra til økt tilgjengelighet og derfor nye muligheter fo...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Hidden costs of implementing afforestation as a climate mitigation strategy: A comprehensive assessment of direct and indirect impacts

Mange elsker skoger. Men varme følelser og skogens fordeler, må ikke forstyrre fokuset på hvordan skogen påvirker klima. Når vi diskuterer skogplanting som klimatiltak i global skala, må vi se på skogens påvirkning på det globale klimaet. Skogens påvirkning på globalt klima kan vi dele i to: D...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Novel Approaches to Magnetostructural phase transitions in Metallic systems

NAMM prosjektet, Novel Approaches to Magnetostructural phase transitions in Metallic systems, er et grunnforskningsprosjekt der to post doktorer har arbeidet i en treårs periode. Utgangspunktet for prosjektet var faktisk eksperimenter gjort 30 år tidligere ved UiO, på et tidspunkt da veldig avans...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Tilskudd til aksjekapital for SIOS AS

...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Svalbard

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Støtte for ERC-CoG-2017: Nat-enzymer

Alle sider ved livet til en menneskecelle er kontrollert av proteiner. Ulike kjemiske grupper kan kobles på proteiner og disse fungerer som merkelapper som styrer proteinenes funksjoner. En kjemisk gruppe kalt acetyl er påkoblet nesten hvert eneste protein i cellene våre. Forskningsgruppen ved Ui...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

orbital free DFT

The central research goal of the project is to develop methods that improve the applicability of orbital free density functional theory for electronic structure of molecules. By exploiting fundamental properties of exact energy density functionals (convexity and linear response) we hope to improv...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Søknad om økonomisk støtte til å sende ny ERC AdG søknad - PREPP2

ERC AdG 2015 søknaden hadde som hovedmål å studere om ekstremnedbør vil øke mer i byer enn i andre områder i fremtiden. Søknaden kombinerte klimaendringer og faktorer som er spesielle i urbane områder. Søknaden fikk gjennomgående veldig god evaluering av 7 reviewere samt i oppsummeringen i andre ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

KINA-Kina-programmet

Statsstipend: Acoustic waves in porous medium and borehole

...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

From Aqueous Solutions to oxide Thin films and hierarchical Structures

Nanoteknologi som en av de muliggjørende teknologiene inkluderer materialer og strukturer der minst én dimensjon er i nanometerområdet (en tusendels millimeter). Nanoteknologi har revolusjonert viktige områder som elektronikk, medisinsk teknologi samt energiproduksjon og -bruk da materialstruktur...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Microstructure-based Modelling of Ductile Fracture in Aluminium Alloys

Behovet for lette konstruksjoner er økende. Det fordrer både bruk av høyfaste aluminiumslegeringer og en bedre utnyttelse av de verdifulle egenskapene disse materialene har. Styrke og duktilitet, eller formbarhet, er nøkkelfaktorer når konstruksjoner i aluminium designes. Økt styrke i legeringene...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EVITA-eVitenskap

ISQBP2016 President's Meeting

The ISQBP, International Society of Quantum Biology and Pharmacology, is a is a society founded in 1970 to provide a forum for chemists, pharmacologists and biologists to discuss and extend the impact of computational methodologies in the fields of biology, chemistry, medicinal chemistry, chemica...

Tildelt: kr 79 842

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Vestland

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Basement and depositional systems (source-to-sink) in the northern Barents Sea and adjacent parts of the proto-Arctic (BarN-S2S)

Barentshavets geologiske utvikling er nært knyttet til både Arktis og det Nord-Atlantiske området. Vi har gjennom en lang rekke forskningsprosjekter, samt langvarig og omfattende petroleumsleting, økt vår kunnskap om sedimentbassengene i det sørvestlige Barentshav og hvordan deres utvikling henge...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Piezoelectric ceramics with tailored microstructures for biomedical applications

Å bytte ut beinvev med et syntetisk materiale, for eksempel i et syntetisk hofteledd, er et vesentlig kirurgisk inngrep forbundet med lang restitusjon, hvilket igjen reduserer pasientens livskvalitet i tillegg til å utgjøre en stor kostnad for helsesystemet. Derfor er det veldig ønskelig å utvikl...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Development of a new ray model for understanding the coupling between dielectric spheres for photovoltaics with higher efficiency

Innenfor dette prosjektet etablerte vi et teoretisk rammeverk for en stråle-bølgekorrespondanse teori i en og to dimensjoner. Ved å bruke denne teorien optimaliserte vi tykkelse og brytningindeksen for tynnfilm-krystallene silisiumsolceller. Vi undersøkte to dimensjonale nanostrukturer på toppen ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Akershus

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Boosting the power of genetics in mental health with new statistical tools.

Psykiske lidelser, som skizofreni, bipolar lidelse og stor depressiv lidelse, er blant de største globale helseproblemer. De har ødeleggende effekter på berørte personer og på samfunn generelt. Til tross for intens forskning, er etiologien til disse forstyrrelsene fortsatt dårlig forstått, og vår...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Integrating biogeophysical mechanisms into assessments of boreal forest management impacts on climate

Aktiv forvaltning av verdens boreale skoger er sentralt i målet om å dempe klimaendringene. Det nåværende styringsparadigmet og hoveddelen av forskningsaktiviteten er i stor grad karbon-sentrisk, men likevel er det en overveldende mengde vitenskapelige bevis som antyder at skoger også regulerer k...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Akershus

SSF-Svalbard Science Forum

Transport of marine pollution from bird cliffs to tundra communities in Svalbard, RIS ID 10420

Persistent pollutants accumulate and biomagnifies in seabirds migrating to Svalbard, and are transferred to the tundra underneath bird cliffs, with the bird´s guano. The aim of this study is i) to examine the presence and levels of contaminants in terrestrial communities close to bird cliffs, and...

Tildelt: kr 69 683

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

COFASP - New methodologies for an ecosystem approach to spatial and temporal management of fisheries and aquaculture in coastal areas

Hovedmålet til ECOAST-prosjektet har vært å identifisere, utvikle og teste nye metoder for romlig og temporær forvaltning av fiskerier og akvakultur i kystområder. Ved hjelp av programvaren GRID har prosjektet vurdert synergier og konflikter mellom forskjellige menneskelige sektorer i sju stud...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

COFASP - Process integration into multispecies and ecosystem Models for realistic evaluation of eccological, economic and social tradeoffs

For å kunne forvalte marine økosystemer, trengs en integrert tilnærming. Dette gjenspeiles i forvaltningen ved at flere og flere arter forvaltes som en del av økosystemet, ikke som separate enkeltarter. Fremdeles trengs forbedringer i verktøyene som benyttes for å gi råd på økosystemnivå, og i de...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

COFASP - New methodologies for an ecosystem approach to spatial and temporal management of fisheries and aquaculture in coastal areas

I løp af de 42 månedene som ECOAST prosjektet har pågått har flere viktige resultater blitt oppnådd. ECOAST Prosjektet sitt hovedmål var å studere samspillet mellom sjømatproduksjon og andre aktiviteter i kystsonen. Prosjektet har hatt i sikte på å bedre forstå og regulere bruken av kystområder...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Rogaland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

ENabling Technology providing knowledge of structure, function and production in a complex Coastal Ecosystem (ENTiCE)

Havområdene langs kysten av Midt-Norge har et stort artsmangfold. Spesielt i Froan og på korallrevene langs Sularyggen er det høy produksjon av ulike fiskearter, kamskjell og krabbe. Til tross for områdets økologiske og økonomiske betydning, har det til nå ikke vært gjennomført noe forskningspro...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Integrated Crude Oil Transport under Arctic conditions

På grunn av uttømningen av konvensjonelle råoljer går produksjonen for tiden mot ukonvensjonelle råoljer (sur, tung og ekstra tung) og til råoljer i ekstremt og hardt miljø. Barentshavet i Arktisk-området er et eksempel. Transport av fremtidig olje produsert i dette området vil være utfordrende p...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

CO2 Capture and Retention by Smectite Clays

Leire (lagdelte silikater) er tradisjonsbundne og lett tilgjengelige materialer med mange anvendelser, bl.a. i keramikk, som barrierer mot forurensning eller som rimelige fyllingsmaterialer. Såkalt smektisk leire består av ca. 1 nanometer tykke og ladede plater (negativ overflateladning og en min...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Akershus

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Fundamentals of CO2-Hydrocarbon Interactions for CO2 storage with EOR/EGR in offshore reservoirs: modeling, numerical methods and upscaling

Lagring av karbondioksid (CO2) i geologiske formasjoner er et virkemiddel for å redusere utslipp til atmosfæren av denne klimagassen. CO2-lagring kombinert med økt oljeutvinning (EOR) eller økt gassutvinning (EGR) regnes som den mest kostnadseffektive metoden for deponering av fangede CO2-utslipp...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Bayesian monitoring design.

CO2 håndtering er en teknologi som har som formål å fange CO2 og lagre den isolert fra atmosfæren. Dermed er denne teknologien sett på som et av flere bidrag i det grønne skiftet som er nødvendig for å oppnå 1.5oC målet satt i Parisavtalen. Den mest hensiktsmessige lagringen vil være i geologiske...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

E-INFRA 2014 - a national e-Infrastrucure for science

UNINETT Sigma2 (Sigma2) har ansvaret for innkjøp og drift av den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap i Norge og tilbyr tjenester innen tungregning (HPC-maskiner, Notur) og datalagring (NorStore). Sigma2 tilbyr tjenestene til individer og grupper involvert i forskning og utdanning ...

Tildelt: kr 75,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

ERA-netLAC Cave ice microbiom: metabolic diversity and activity in response to climate dynamics and anthropogenic pollution CAVICE (DCC-0178

Det er registrert mer enn 200 grotter i Rana, og en av disse grottene er Nordens største naturlige fjellhall, Svarthamarhola. Denne grotten inneholder blant annet en isbre som er datert til å være mer enn 750 år gammel. Slike is-grotter representerer svært preserverte og relativ ueksponerte habit...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Lofoten-Vesterålen cabled observatory

Tidsserier og sanntidsobservasjoner frå havet sitt indre liv gir fundamental ny innsikt i marine prosessar slik som åtferdsdynamikk til marine organismar og variasjon og trend i fysiske og kjemiske eigenskapar. Slik informasjon skaper forståing av tilhøve mellom fysiske drivarar og biologisk resp...

Tildelt: kr 82,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2025

Sted: Vestland

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

ERAnet-LAC, METHAnogenic Biodiversity and activity in Arctic and Subantarctic Ecosystems affected by climate change. (METHABASE) (DCC-92)

Utslipp av klimagassen metan fra akvatiske og terrestriske økosystemer spiller en avgjørende rolle i global oppvarming, noe som spesielt påvirker økosystemer ved høye breddegrader. Aktiviteten til mikroorganismer som produserer metan og de som forbruker metan, er avgjørende for hvor mye metan som...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa