620 prosjekter

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Samarbeidsmodell for trinnbasert inkluderende læringsmiljø i IKT i grunnskolen

STILIG vil gjøre Sogn og Fjordane til en spydspiss i å inkludere alle elevgrupper i IKT-faget i grunnskolen. IKT-kompetanse er sentralt for det 21. århundre og for den oppvoksende generasjonens deltakelse i framtidens samfunn. IKT-fag, særlig de mest tekniske og programmeringsrettede, er sterkt ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The Arts and Public Education: Integration or Separation?

Seminaret "The Arts and Education: Integration or Separation" ønsker å utforske og diskutere følgende spørsmål: -­ i hvilken grad bør samtidens kunst og samtidens utdanning dele samme filosofier, arenaer og visjoner? -­ hva er det grunnleggende ved kunst og hva er det grunnleggende ved utdannin...

Tildelt: kr 94 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

FORPROSJEKT: Innovativ bruk av kommunens kompetanse - kulturskolen som lokalt ressurssenter.

Prosjekttittel: Innovativ bruk av kommunens kompetanse - kulturskolen som lokalt ressurssenter. Prosjektidé, hovedprosjekt: Alle kommuner er lovpålagt å ha et kulturskoletilbud. Med andre ord, kommunene sitter på en unik kompetanse innen kulturfag. De har ansatte med spisskompetanse i musikk, da...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Children's Information-Seeking Study - Pre-conference Workshop Grant

Dette er en sluttrapport for mottatt arrangementsstøtte (prosjekt #274166 - Children's Information Seeking Study - Pre-conference Workshop Grant, som var tilknyttet det overordnede prosjektet ?Children?s information seeking: Its development and impacts on learning? (ChInfoSeek; #254974). Form...

Tildelt: kr 22 188

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

VIS - Veiledning, Integrering og Samskaping versjon 2, med kommuner, innvandrere, frivillige, pedagoger, forskere og prosessveiledere.

VIS - Veiledning, Integrering og samskaping versjon 2. Eksempel på Integrering. En av prosjektets idehavere kunne trengt veiledning da han på egenhånd strevet med å frigjøre seg fra sosial kontroll i oppveksten. Han skulle følge «storfamiliens» ord/vilje i viktige valg som rent/urent, mat, ektes...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

LIM Language, Integration, Media

LIM-prosjektet har som formal å skape innovative og engasjerende læringsmuligheter for elever i Norge med og uten migrantbakgrunn, med formålet å forbedre faglige resultater og å fremme integrering. I løpet av 2018 og 2019 har deltakere i LIM prosjektet gjort følgende: 1) Intervjuet lærere og ele...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Rødøyprosjektet II 2017 - 2020 Digitale klasserom med fulldelte klasser i fådelte skoler

Rødøy kommune er en liten kommune i Nordland med 6 skolekretser. Skolene er i utgangspunktet alle fådelte 1 -10 -skoler. Avstandene mellom skolen er relativt store, og befinner seg på øyer og fastland. De varierer i størrelse fra 8 og 64 elever. Elevtallet i kommunen er synkende, og nedgangen...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Systematisk arbeid med motivasjon i videregående skole - Hvordan skape lyst til å lære

Elevene i videregående skole er generelt lite motivert for læring, selv om de trives på skolen. I Aust-Agder fylke ser man i tillegg at frafallsprosenten er høyere enn ellers i landet, og karakterene i flere fag, blant annet norsk og engelsk, er lavere enn landsgjennomsnittet. Når man vet at fraf...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Agder

FORNY20-FORNY2020

TIU-kompani (Teater-i-undervisning)

Hva skal til for å vekke barn og unges engasjement i verden rundt seg, og gi dem tro på seg selv og sin egen evne til å påvirke? Hvordan kan vi motvirke kjedsomhet, høyt fravær og drop-outs i skolen? På tross av nye læreplaners vektlegging av elevaktiv læring og skapende arbeid, preges fortsatt ...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Læreres profesjonsutvikling som kollektivt fenomen

Gjennomgående funn i nasjonal og internasjonal forskning peker på at læreres læring i skolen har stor betydning for deres egen utvikling. Læreres læring påvirker kvaliteten på undervisningen og dermed elevenes læringsutbytte og prestasjoner. For å utvikle kvalitet i norsk skole, er vi avhengig av...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Språkopplæring av minoritetsspråklige barn ved hjelp av robotteknologi

Dette innovasjonsprosjektet har som visjon å ta i bruk sosiale roboter på en metodisk og systematisk måte i barnehagenes pedagogiske arbeid med minoritetsspråklige barn, slik at en høyere andel av barna behersker norsk når de starter på skolen. Det skal tas utgangspunkt i de fremste forskningsbas...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Latent Variable Factor Mixture models to track Longitudinal Differentiation Patterns

I det daglige pedagogiske arbeid, eller kliniske praksis, er utvikling noe som etterstrebes, overvåkes og arbeides med for å sørge for at elever lærer eller at pasienter forbedrer tilstanden sin. Vanligvis besvarer progressjon spørsmålet om hvor langt du har beveget deg langs en linjal, og ant...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Det trengs en hel landsby: Samskapelse av sosial inkludering blant familier med barn i barnehagen

Å gi alle barn en best mulig start på livet er helt sentralt for å styrke folkehelsa. Dette målet trues imidlertid av utenforskap og marginalisering av barn og familier. Som en av de viktigste, universelle arenaene i småbarnsfamiliers liv, har barnehagesektoren fått stor oppmerksomhet i folkehels...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Language and communication in individuals with Down syndrome - which future does the research predict?

Barn med Downs syndrom er i risiko for vansker med kommunikasjon og språk, og i de siste årene har det vært en stor debatt om disse barnas lærings- og utviklingspotensiale. Vi arrangerte derfor en todagers konferanse med tittelen Communication in individuals with Down syndrome - which future does...

Tildelt: kr 71 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Barns reelle deltakelse i barnevernets beslutninger

Politikere og barnevern har et klart mål om at barn skal involveres i sine barnevernssaker. Nyere syn på barn og barndom utfordrer et barnevern som kanskje ikke samarbeider som forventet med barn (Skauge, 2010; Berrick, Dickens,Pøsø, Skivenes, 2015; Lurie, Kvaran, Tjelflaat og Sørlie, 2015; Vis...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

System Work in the Norwegian Educational Psychological Service (EPS): Competencies, Legitimacy and Working Methods

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) er en kommunal støttetjeneste for skoler innen det spesialpedagogiske fagfeltet. Innsatsen har tradisjonelt sett vært individrettet, med fokus på sakkyndige vurderinger av elevers særlige behov. Dette individrettede fokuset er de senere årene blitt erstattet...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestfold og Telemark

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Competence for developing early childhood education and care (ECEC) institutions indoor- and outdoor environments

Barnehagesektoren har uttrykt et stort behov for forskning og mer kompetanse om det fysiske miljøet og hvilken rolle det har som arena for barns lek, læring og utvikling, og strategier for hvordan man kan forbedre det fysiske miljøet i barnehagen. Målet med dette prosjektet er å utvikle ny kunnsk...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Press Run to Increase Mathematical Expertise (PRIME)

PRIME (Press Run to Increase Mathematical Expertise) er et prosjekt som har som målsetning å undersøke hvordan elevene kan lære matematikk ved hjelp av programmering. Det er flere områder i matematikken, for eksempel sannsynlighet, likninger og funksjonsanalyse, som egner seg godt til å simulere ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Specialized Content Knowledge for Teaching Mathematics

A large body of research concurs that mathematics teachers need a kind of mathematical knowledge that is specific to the professional work of teaching mathematics, and this knowledge influences the quality of teaching as well as students' learning of mathematics. A review of research indicates th...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The acceptability of child protection interventions A cross-country analysis

Det norske barnevernet er utsatt for hard kritikk fra flere hold, og massemedia presenterer regelmessig dystre beskrivelser av det det som påstås å være feilaktige og illegitime inngrep. Også i andre land er institusjonene som ivaretar barns rettigheter omstridt. Sentralt i begrunnelsen for inng...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Building Sustainable Digital Practices in Kindergarten Literacy and Arts Programmes (DigiSus)

Prosjektet 'Utvikling av berekraftige praksisar for digital teknologibruk innan språk og estetiske fag i barnehage' (DigiSus) er eit kompetanseprosjekt som involverer barnehagar i to kommunar, Tysnes og Stord, barnehagelærarutdanninga og forskarmiljøet ved CASE-senteret på Høgskulen på Vestlandet...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Sci-Code. Big Data Driven Intelligent Tutorial Platform

Stimulerende utdanning - optimalisering av læring Norsk utdanning vil smertefullt merke økt disrupsjon innen læringsteknologi, og norske bedrifter som mangler effektive verktøy for omstilling og kunnskapsformidling står i fare for å tape stort. Sci-Code tar læring til neste nivå for utdanningsin...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Resultatevaluering av Omsorg2020

Klarer vi å tilpasse omsorgstjenestene til morgendagens behov? Hvor stor er variasjonen mellom ulike kommuner, og hvilke omsorgsinnovasjoner på kommunalt nivå har en positiv effekt på kvaliteten? Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet i perioden 2015-2020. Formålet er både å sikre kv...

Tildelt: kr 11,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Innovasjon for god undervisningskvalitet i høyere utdanning - studieledelse, læring og undervisning i endring (SLUSEN)

Prosjektets hovedfokus er å utvikle bedre og mer samstemte koblinger mellom kvalifiseringsordninger og ledelse av studieprogrammer. Det overordnete målet er å styrke undervisningen for å skape bedre vilkår for studenters læring. Prosjektet er delt inn i tre faser som tidvis griper inn i hverandr...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

UTNAM-Mobilitetsmidler Nord-Amerika

Application for funding of a 10% position as Professor 2 at the University of Oslo for Dr. Meredith Rowe

Vi forventer at prosjektet vil bidra til kunnskap om tidlig utvikling av funksjonelle læringsprosesser som er overførbare på tvers av kontekster og om hvordan det tidlige samspillet i familien kan bidra til viktige læringsprosesser som har betydning for barnets videre læring. Slik kunnskap vil væ...

Tildelt: kr 0,83 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Playful learning: Towards a More Intentional Practice in Norwegian Preschool Groups

Prosjektet ser på betydningen av barns ferdigheter innen selv-regulering, matematikk og språk i barnehagealder og hva som kan påvirke disse ferdighetene. En studie i prosjektet tyder på at nivået av selvregulering hos barn i Norge og USA er likt, men at innflytelsen av mors utdanning på barnas se...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

SUM: Coherence through inquiry based mathematics teaching

SUM (Sammenheng gjennom Undersøkende Matematikkundervisning) er et fireårig forsknings- og utviklingsprosjekt. Det overordnete temaet i SUM er sammenheng i matematikkutdanningen, og det vil undersøkes på tre forskjellige nivåer: 1) sammenheng mellom matematikkdidaktisk forskning om undersøkende m...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

SignLab - En global leverandør av tegnspråkopplæring

SignLab utvikler en global læringsplattform for alle verdens tegnspråk. Globalt er det estimert at 70 millioner mennesker er døve, 80% av disse er totale analfabeter, kun 1-2% får opplæring på tegnspråk. Hovedårsaken til dette er at få hørende i nærmiljøet kan eller har muligheten til å lære t...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Innlandet

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Assessment for Learning

Assessment for learning: Prosjektets mål er å undersøke hvordan en organisasjonens vurderingskultur ser ut. Det skal bidra til å støtte studenters læring gjennom en bevisstgjøring av at læring begynner med å planlegge en god vurderingsform og gode vurderingsprosesser samt evaluering av undervisni...

Tildelt: kr 36 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Agder

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Helsinki 2017

Prosjektet er et utenlandsopphold for professor Berit Bungum (NTNU) ved Universitetet i Helsinki mars 2017-oktober 2017. Oppholdet resulterte i flere vitenskapelige artikler og utveksling av ideer og kunnskap med kolleger innen fysikkdidaktikk og lærerutdanning i Finland.

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage